Nalog supervizora o imenovanju poslanika Milana Tomića i Halila Ljuce u prelaznu Skupštinu Brčko Distrikta BiH

U skladu sa ovlaštenjima koja su mi data stavom 37 Konačne arbitražne odluke za Brčko od 5. marta 1999. godine i stavom 2 Aneksa od 18. avgusta 1999. godine;

Kao rezultat upražnjenih poslaničkih mjesta u Skupštini nastalih nakon imenovanja poslanika Branka Damjanca na funkciju gradonačelnika nalogom supervizora od 3. decembra 2003. godine i Ahmeta Derviševića na poziciju šefa Odjela za javnu sigurnost Brčko Distrikta nalogom supervizora od 18. novembra 2003. godine;

Sa ciljem da se ponovo uspostavi puni sastav prelazne Skupštine Brčko Distrikta i da se omogući zakonitost i kontinuitet rada Skupštine;

Nakon konsultacija obavljenih sa političkim partijama o kandidatima koje su predložile na upražnjena mjesta u prelaznoj Skupštini Brčko Distrikta;

Ovim nalažem:

1.      imenovanje Milana Tomića i Halila Ljuce na mjesto poslanika u prelaznoj Skupštini Brčko Distrikta do održavanja izbora za Skupštinu Brčko Distrikta.

2.      Milan Tomić i Halil Ljuca imaju mandat da preuzmu funkcije i izvršavaju dužnosti u skladu sa Statutom i zakonima Brčko Distrikta.

Ovaj nalog stupa na snagu odmah i biće objavljen u „Službenom glasniku Brčko  Distrikta”.

 

Gerhard Sontheim

v.d. supervizora za Brčko

Ured visokog predstavnika

Posted in Nalozi supervizora

mapa_brckog

Međunarodna zajednica vjeruje da vlasti Brčkog imaju institucionalne kapacitete da služe građanima Distrikta i da odgovore na izazove sa kojima se oni susreću.


roderick


linije