Nalog Supervizora o privatizaciji određene imovine banaka koja se nalazi u Brčko Distriktu

U skladu sa ovlaštenjima koja su mi data prema stavu 37 Konačne arbitražne odluke od 5.3.1999. godine;

Nadovezujući se na Okvirni zakon o privatizaciji preduzeća i banaka u BiH (“Službeni glasnik BiH”, broj: 14/98) koji priznaje pravo entitetima da privatizuju preduzeća i banke koje nisu u privatnom vlasništvu, a koje se nalaze na njihovim teritorijama;

Podsjećajući da su stavom 61 Konačne odluke entiteti delegirali Brčko Distriktu sva ovlaštenja za upravljanje i da u skladu sa stavom 12 Aneksa Brčko Distrikt ima pravo da upravlja imovinom koja nije u privatnom vlasništvu (javnom imovinom) i da istu privatizuje uz odobrenje supervizora, u skladu sa Okvirnim zakonom o privatizaciji u BiH;

S obzirom da Nalog supervizora o načinu privatizacije državnog kapitala preduzeća u Brčko Distriktu Bosne i Hercegovine od 19.9.2001. godine ne reguliše privatizaciju imovine banaka na teritoriji Brčko Distrikta;

Priznavajući da su ekonomske i praktične okolnosti, kao što su nepostojanje regulatorne agencije za banke u Distriktu i postojanje banaka i filijala banaka čiji se rad reguliše entitetskim propisima o bankama, uključujući visinu minimalnog kapitala, uslovile da državni kapital banaka koje se nalaze u Brčko Distriktu, a koji bi Brčko Distrikt privatizovao u skladu sa članom 12 Aneksa Konačne odluke, bude umjesto toga privatizovan od strane entiteta kroz sporazum zaključen sa Brčko Distriktom, uz odobrenje supervizora;

Sa namjerom da se stvori zakonski okvir koji reguliše raspolaganje imovinom koja je ostala u vlasništvu Distrikta nakon privatizacije državnog kapitala banaka od strane entiteta;

U cilju  ubrzavanja procesa privatizacije u Brčko Distriktu;

 

Ovim nalažem sljedeće:

1.      Ured za privatizaciju Brčko Distrikta je ovlašten da putem tendera, javne aukcije ili direktne prodaje privatizuje imovinu u Brčko Distriktu kojom nije raspolagano u toku postupka privatizacije, a bila je dio imovine:

I.    banaka koje privatizuju entiteti;

II.   banaka čiji je državni kapital privatizovan od strane entiteta uz odobrenje supervizora.

2.      Gradonačelnik Brčko Distrikta će u ime Brčko Distrikta, a na osnovu prijedloga Ureda za privatizaciju, zaključiti obavezujuće ugovore o prodaji imovine iz stava 1 ovog naloga. Ured za privatizaciju će vršiti nadzor nad sprovođenjem ugovornih obaveza.

3.      Ovaj nalog stupa na snagu odmah i biće objavljen u „Službenom glasniku Brčko Distrikta”.

 

Henry L. Clarke

zamjenik visokog predstavnika

supervizor za Brčko

Posted in Nalozi supervizora

mapa_brckog

Međunarodna zajednica vjeruje da vlasti Brčkog imaju institucionalne kapacitete da služe građanima Distrikta i da odgovore na izazove sa kojima se oni susreću.


roderick


linije