Налог супервизора о усаглашавању и замјени нових ентитетских закона у Брчко Дистрикту Босне и Херцеговине

У складу  са овлаштењима која су ми дата према ставу 37 Коначне одлуке;

У складу са ставовима 11 и 36 Коначне одлуке и примјењујући чланове 1 и 9 Статута Брчко Дистрикта којима је основан Брчко Дистрикт као јединица самоуправе на коју су ентитети пренијели своја овлаштења за управљање;

Сходно ставу 39 Коначне одлуке којим се тражи усаглашавање и замјена ентитетских закона на територији Брчко Дистрикта, са циљем да се јединствени скуп закона примјењује на цијелој територији Дистрикта;

Имајући у виду да је од марта 2000. године, када је успостављен Брчко Дистрикт, Скупштина Дистрикта усвојила значајан број закона, а да овај број закона још увијек није потпун;

С обзиром на чињеницу да ставови 8, 11 и 39 Коначне одлуке, као и члан 71 Статута Брчко Дистрикта, предвиђају да се ентитетски закони наставе примјењивати на територији Дистрикта на одговарајући начин,  до степена до којег су у складу са Статутом и док их не усклади Скупштина Брчко Дистрикта, или док то на други начин не одреди супервизор;

Имајући у виду да супервизор мора, прије истека мандата у складу са ставовима 11 и 39 Коначне одлуке, прогласити да бивша међуентитетска линија раздвајања у Дистрикту нема више правног значаја, а да ово још увијек није могуће због тога што се велики број ентитетских закона још увијек примјењује са обје стране бивше међуентитетске линије раздвајања у Брчко Дистрикту;

У циљу јачања процеса усклађивања и замјене ентитетских закона у Брчко Дистрикту и подршке институцијама Брчко Дистрикта у том погледу;

Овим налажем сљедеће:

1.      да се од сада ниједан нови ентитетски закон, укључујући измјене постојећих ентитетских закона, неће више примјењивати у Брчко Дистрикту уколико их Скупштина Брчко Дистрикта  не усвоји као закон Брчко Дистрикта у складу са Коначном одлуком и Статутом.

2.      да се став 1 овог налога не односи на ентитетске законе и измјене ентитетских закона који се односе на пензије, инвалиде рата и  борце.

3.      да се овлашћују Влада Брчко Дистрикта и друге владине организације и тијела да у свом дјелокругу рада донесу подзаконске акте и прописе који су потребни за спровођење ентитетских закона који се још увијек  примјењују у Брчко Дистрикту.

4.      да свако одјељење, канцеларија и служба Владе Брчко Дистрикта, као и сва друга владина тијела и организације Брчко Дистрикта, у свом дјелокругу рада, најкасније до 5. септембра 2003. године, припреме и доставе Правној служби Владе списак свих ентитетских закона који се још увијек примјењују у Брчко Дистрикту. Списак ће као минимум садржавати сљедеће:

а.       тачан назив ентитетског закона који се примјењује и његов значај за рад одговарајућег одјељења, организације, канцеларије, службе или тијела, као и за рад Владе Брчко Дистрикта.

б.      образложен приједлог да ли Брчко Дистрикт треба у сваком појединачном случају да усвоји закон Федерације БиХ или закон Републике Српске као закон Брчко Дистрикта који би се примјењивао на цијелој територији Брчко Дистрикта, или да усвоји нови закон који би замијенио оба ова закона.

5.      Градоначелник ће мојој канцеларији и Скупштини Брчко Дистрикта најкасније до 30. октобра 2003. године доставити примјерак овог комплетног списка.

6.      Овај налог ступа на снагу одмах и биће објављен у Службеном гласнику Брчко Дистрикта.

 

Хенри Л. Кларк

замјеник високог представника

супервизор за Брчко

Posted in Налози супервизора

mapa_brckog

Међународна заједница вјерује да власти Брчког имају институционалне капацитете да служе грађанима Дистрикта и да одговоре на изазове са којима се они сусрећу.


roderick


linije