Nalog supervizora o usaglašavanju i zamjeni novih entitetskih Zakona u Brčko Distriktu Bosne i Hercegovine

U skladu  sa ovlaštenjima koja su mi data prema stavu 37 Konačne odluke;

U skladu sa stavovima 11 i 36 Konačne odluke i primjenjujući članove 1 i 9 Statuta Brčko Distrikta kojima je osnovan Brčko Distrikt kao jedinica samouprave na koju su entiteti prenijeli svoja ovlaštenja za upravljanje;

Shodno stavu 39 Konačne odluke kojim se traži usaglašavanje i zamjena entitetskih zakona na teritoriji Brčko Distrikta, sa ciljem da se jedinstveni skup zakona primjenjuje na cijeloj teritoriji Distrikta;

Imajući u vidu da je od marta 2000. godine, kada je uspostavljen Brčko Distrikt, Skupština Distrikta usvojila značajan broj zakona, a da  ovaj broj zakona još uvijek nije potpun;

S obzirom na činjenicu da stavovi 8, 11 i 39 Konačne odluke, kao i član 71 Statuta Brčko Distrikta, predviđaju da se entitetski zakoni nastave primjenjivati na teritoriji Distrikta na odgovarajući način,  do stepena do kojeg su u skladu sa Statutom i dok ih ne uskladi Skupština Brčko Distrikta, ili dok to na drugi način ne odredi supervizor;

Imajući u vidu da supervizor mora, prije isteka mandata u skladu sa stavovima 11 i 39 Konačne odluke, proglasiti da bivša međuentitetska linija razdvajanja u Distriktu nema više pravnog značaja, a da ovo još uvijek nije moguće zbog toga što se veliki broj entitetskih zakona još uvijek primjenjuje sa obje strane bivše međuentitetske linije razdvajanja u Brčko Distriktu;

U cilju  jačanja procesa usklađivanja i zamjene entitetskih zakona u Brčko Distriktu i podrške institucijama Brčko Distrikta u tom pogledu;

Ovim nalažem sljedeće:

1.      da se od sada nijedan novi entitetski zakon, uključujući izmjene postojećih entitetskih zakona, neće više primjenjivati u Brčko Distriktu ukoliko ih Skupština Brčko Distrikta  ne usvoji kao zakon Brčko Distrikta u skladu sa Konačnom odlukom i Statutom.

2.      da se stav 1 ovog Naloga ne odnosi na entitetske zakone i izmjene entitetskih zakona koji se odnose na penzije, invalide rata i  borce.

3.      da se ovlašćuju Vlada Brčko Distrikta i druge vladine organizacije i tijela da u svom djelokrugu rada donesu podzakonske akte i propise koji su potrebni za sprovođenje entitetskih zakona koji se još uvijek  primjenjuju u Brčko Distriktu.

4.      da svako odjeljenje, ured i služba Vlade Brčko Distrikta, kao i sva druga vladina tijela i organizacije Brčko Distrikta, u svom djelokrugu rada, najkasnije do 5. septembra 2003. godine, pripreme i dostave pravnoj službi Vlade spisak svih entitetskih zakona koji se još uvijek primjenjuju u Brčko Distriktu. Spisak će kao minimum sadržavati sljedeće:

a.       tačan naziv entitetskog  zakona koji se primjenjuje i njegov značaj za rad odgovarajućeg odjeljenja, organizacije, ureda, službe ili tijela, kao i za rad Vlade Brčko Distrikta.

b.      obrazložen prijedlog da li Brčko Distrikt treba u svakom pojedinačnom slučaju da usvoji zakon Federacije BiH ili zakon Republike Srpske kao zakon Brčko Distrikta koji bi se primjenjivao na cijeloj teritoriji Brčko Distrikta, ili da usvoji novi zakon koji bi zamijenio oba ova zakona.

5.      Gradonačelnik će mojoj kancelariji i Skupštini Brčko Distrikta najkasnije do 30. oktobra 2003. godine dostaviti primjerak ovog kompletnog spiska.

6.      Ovaj nalog stupa na snagu odmah i biće objavljen u „Službenom glasniku Brčko Distrikta“.

 

Henry L. Clarke

zamjenik visokog predstavnika

supervizor za Brčko

Posted in Nalozi supervizora

mapa_brckog

Međunarodna zajednica vjeruje da vlasti Brčkog imaju institucionalne kapacitete da služe građanima Distrikta i da odgovore na izazove sa kojima se oni susreću.


roderick


linije