Налог супервизора о јавној аукцији и реструктурирању у поступку приватизације предузећа у Брчко Дистрикту БиХ

У складу са ставовима 37. и 43. Коначне Арбитражне одлуке од 5. марта 1999. године и ставом 12. Анекса Коначне одлуке од 18. августа 1999. године;

Надовезујући се на Налог супервизора о начину приватизације државног капитала предузећа у Брчко Дистрикту БиХ од 19. септембра 2001. године („Службени гласник Брчко Дистрикта БиХ”, бр. 11/01);

Након неуспјешног јавног тендера за продају државног капитала предузећа која се приватизују у Брчко Дистрикту у складу са горепоменутим Налогом супервизора, те у складу са Допуном Налога супервизора о начину приватизације државног капитала предузећа у Брчко Дистрикту БиХ од 24. априла 2002. године  („Службени гласник Брчко Дистрикта БиХ”, бр. 5/02) и Налогом супервизора о изузимању вјерских објеката и гробља из имовине предузећа која се приватизују у Брчко Дистрикту БиХ од 18. новембра 2002. године („Службени гласник Брчко Дистрикта БиХ”, бр. 17/02);

Iмајући у виду да се капитал може продати и путем јавне аукције уз исте гаранције да ће поступак бити транспарентан и да у неким случајевима може бити профитабилније и економичније за Брчко Дистрикт да се реструктурирање предузећа која се приватизују изврши прије њихове продаје, било путем јавног тендера или јавне аукције;

С циљем да се унаприједи процес приватизације у Брчко Дистрикту и да се Канцеларији за приватизацију обезбиједе правна средства неопходна за извршавање задатака;

Овим налажем:

  1. да се у ставу 2. тачка III Налога супервизора од 19. септембра 2001. године иза ријечи „тендера” додају ријечи „или јавне аукције”;
  2. да се у ставу 2. Налога супервизора од 19. септембра 2001. године, иза тачке III дода нова тачка IV, која гласи:

“Ако Канцеларија за приватизацију процијени да се капитал предузећа које се приватизује у складу са овим ставом не може успјешно продати за готовину путем тендера или јавне аукције, Канцеларија за приватизацију може реструктурирати предузеће и продати га за готовину у складу са тачком III овог става и/или за готовину продати имовину предузећа путем јавне аукције. Реструктурирање подразумијева статусне и/или организационе промјене, поравнање из дужничко-повјерилачких односа и друге промјене које омогућавају продају капитала или имовине предузећа која се приватизују”.

  1. У року од 30 дана од дана ступања на снагу овог налога, Канцеларија за приватизацију ће донијети прописе потребне за његово спровођење.
  2. Овај налог ступа на снагу одмах и биће објављен у „Службеном гласнику Брчко Дистрикта БиХ”.

 

Хенри Л. Кларк

замјеник високог представника

супервизор за Брчко

Posted in Налози супервизора

mapa_brckog

Међународна заједница вјерује да власти Брчког имају институционалне капацитете да служе грађанима Дистрикта и да одговоре на изазове са којима се они сусрећу.


roderick


linije