Налог супервизора о надзиђивању стамбених и других јавних зграда

У складу са  ставовима 11 и 37 Коначне арбитражне одлуке од 5.3.1999. године, и ставом 3 Анекса од 18.8.1999. године;

С обзиром да је Извршни одбор Општине Брчко, Република Српска, дана 22.7.1999. године донио Одлуку о условима, начину и поступку надзиђивања на зградама (број: 3-36-361-165/99) којом се правним лицима дозвољава надзиђивање јавних зграда у граду Брчко које су у том периоду биле доступне само српским породицама;

Надаље, с обзиром да је дана 18.7.2000. године Скупштина Брчко Дистрикта усвојила Одлуку о усвајању приједлога мјера Владе Брчко Дистрикта БиХ („Службени гласник Брчко Дистрикта”, бр. 3/00), и дана 11.12.2001. године Одлуку о условима, начину и поступку надзиђивања зграда и претварању заједничких просторија у станове („Службени гласник Брчко Дистрикта”, бр. 1/02), и дана 14.12.2001. године, критеријуме и мјерила на основу којих ће се стицати право градње у складу са Одлуком о надзиђивању зграда и претварању заједничких просторија у станове („Службени гласник Брчко Дистрикта”, бр. 1/02), de facto признајући ефекте горенаведене Одлуке Извршног одбора Општине Брчко, Република Српска, и дајући приоритет бошњачким породицама над становима у надзиданим спратовима;

Закључујући да су горенаведене одлуке дискриминирајуће и да су и Општина Брчко, Република Српска, и Брчко Дистрикт на недосљедан начин давали сагласност за надзиђивање зграда и изградњу станова у надзиданим спратовима;

Узимајући у обзир да горенаведене Одлуке немају правни основ и да нису засноване на пријератном Закону о надзиђивању зграда и претварању заједничких просторија у станове у зградама у друштвеној својини („Службени гласник СР БиХ”, бр. 32/87) који је још увијек примјењив у Брчко Дистрикту у складу са ставом 11 Коначне арбитражне одлуке;

На основу чињенице да се Закон о надзиђивању зграда и претварању заједничких просторија у станове у зградама у друштвеној својини („Службени гласник СР БиХ”, бр. 32/87) заснива на концепту друштвене имовине који више није у складу са правним оквиром Дистрикта;

С циљем да се осигура да се сва питања у вези са јавним зградама јасно регулишу прије завршетка процеса приватизације станова, те да се задовоље сви неопходни стандарди прије преноса одговорности за одржавање надзиданих спратова на власнике зграда;

Водећи рачуна о опасности по људске животе, имовину и нарочито домаћинства у свим случајевима када грађевински стандарди нису строго примијењени;

Одлучан да осигура да су сви грађевински радови у Дистрикту извршени на начин који у потпуности гарантује безбједност грађана и њихове имовине;

Овим издајем сљедећи налог:

 1. Престаје да се примјењује Закон о надзиђивању зграда и претварању заједничких просторија у станове у зградама у друштвеној својини („Сужбени лист СР БиХ”, бр. 32/87) у Брчко Дистрикту БиХ.
 2. Укида се Одлука о условима, начину и поступку надзиђивања зграда, бр. 3-36-361-165/99, коју је дана 22.7.1999. године донио Извршни одбор Општине Брчко, Република Српска.
 3. Укида се Одлука о усвајању мјера предложених од стране Владе Брчко Дистрикта, донесена од стране Скупштине Брчко Дистрикта („Службени гласник Брчко Дистрикта”, бр. 3/00).
 4. Укида се Одлука о условима, начину и поступку надзиђивања зграда и претварању заједничких просторија у станове („Службени гласник Брчко Дистрикта”, бр. 1/02), изузимајући став 2, члан 12 ове одлуке који остаје на снази.
 5. Укидају се критеријуми и мјерила на основу којих ће се стицати право градње у складу са Одлуком о надзиђивању зграда и претварању заједничких просторија у станове („Службени гласник Брчко Дистрикта”, бр. 1/02).
 6. Влада Брчко Дистрикта ће, у року од 45 дана, спровести детаљну инспекцију свих спратова надзиданих на зградама у друштвеној својини у Брчко Дистрикту након 22.7.1999. године, како би утврдила а) да ли за овакве грађевине постоје све дозволе прописане законом, б) да ли су овакве грађевине изграђене у складу са прописаним техничким прописима и безбједносним стандардима, и посебно, да ли су адекватно прикључене на комуналну инфраструктуру и мјерна мјеста, као и одговорност и обавезе извођача радова у случају да надзидани спратови не испуњавају прописане услове.
 7. Радови надзиђивања, који су у току, биће одмах обустављени и неће се наставити док Влада Брчко Дистрикта не спроведе истрагу предвиђену ставом 6 овог налога и не утврди да грађевинске фирме посједују све дозволе прописане законом, те да је изградња извршена у складу са прописаним техничким прописима и безбједносним стандардима.
 8. У случају да надзидани спратови или радови надзиђивања, који су у току, не задовољавају прописане критерије или да за њих нису издате неопходне дозволе, Влада Брчко Дистрикта ће предузети све мјере прописане законом и отклонити сваку опасност по безбједност становника или имовине.
 9. Упис права власништва над становима изграђеним путем назиђивања ће бити извршен тек након што Влада Брчко Дистрикта потврди да су испуњени услови прописани ставом 6 овог налога.
 10. Трошкови одржавања заједничких дијелова надзиданих спратова сматраће се редовним трошковима одржавања зграде, и плаћаће се из средстава намијењених за одржавање зграде, тек након што Влада Брчко Дистрикта спроведе истрагу прописану ставом 6 овог налога и након што се отклоне сви евентуални недостаци.
 11. Градоначелник Брчко Дистрикта ће, почев од петка 14.3.2003. године, подносити мојој канцеларији седмичне извјештаје о резултатима инспекција, као и о предузетим мјерама.

Овај налог ступа на снагу одмах и биће објављен у „Службеном гласнику Брчко Дистрикта БиХ”.

 

Хенри Л. Кларк

замјеник високог представника

супервизор за Брчко

Posted in Налози супервизора

mapa_brckog

Међународна заједница вјерује да власти Брчког имају институционалне капацитете да служе грађанима Дистрикта и да одговоре на изазове са којима се они сусрећу.


roderick


linije