Nalog supervizora o imenovanju gospodina Milenka Miličevića na radno mjesto šefa Policije Brčko Distrikta

U skladu sa stavom 36(d), 37 i 39 Konačne arbitražne odluke za Brčko od 5. marta 1999. godine i stavom 6 Aneksa od 18. avgusta 1999. godine;

U smislu člana 34 i 60 Statuta Brčko Distrikta;

Pozivajući se na ostavku gospodina Dušana Kokanovića na radno mjesto šefa Policije Brčko Distrikta od 12. oktobra 2002. godine;

Nakon preporuka Operativnih snaga međunarodne policije Ujedinjenih nacija da se izmijeni Zakon o Policiji Brčko Distrikta i da se depolitizuje radno mjesto šefa policije, kao što je učinjeno u drugim dijelovima Bosne i Hercegovine;

Na osnovu činjenice da je Nezavisni odbor za razmatranje prijava i izbor kandidata osnovan u skladu sa preporukama Operativnih snaga međunarodne policije Ujedinjenih nacija i da je zaključio da je gospodin Milenko Miličević najuspješniji kandidat za radno mjesto šefa Policije Brčko Distrikta;

Kao rezultat neuspjeha prelazne Skupštine Brčko Distrikta da, na zasjedanju 7. februara 2003. godine, tropetinskom većinom, koja je potrebna prema Statutu Brčko Distrikta, izglasa imenovanje gospodina Milenka Miličevića na radno mjsto šefa Policije, nakon neosnovanih tvrdnji i optužbi protiv kandidata;

Nakon potvrde Nezavisnog odbora za razmatranje prijava i izbor kandidata da je gospodin Milenko Miličević i dalje najkvalifikovaniji kandidat, i odbijanja njegovih članova da kompromituju svoju nezavisnu i profesionalnu odluku predlaganjem drugog kandidata Skupštini Distrikta;

Sa ciljem depolitizacije Policije Brčko Distrikta i jačanja profesionalizma njenih pripadnika;

Ovim imenujem gospodina Milenka Miličevića na radno mjesto šefa Policije Brčko Distrikta.

Mandat novog šefa Policije će biti četiri godine od dana izdavanja ovog naloga, a radni zadaci će biti određeni u skladu sa Zakonom o policiji, koji je izmijenjen 7. februara 2003. godine.

Nalog stupa na snagu odmah i biće objavljen u “Službenom glasniku Brčko Distrikta”.

 

Henry L. Clarke

zamjenik visokog predstavnika

supervizor za Brčko

Posted in Nalozi supervizora

mapa_brckog

Međunarodna zajednica vjeruje da vlasti Brčkog imaju institucionalne kapacitete da služe građanima Distrikta i da odgovore na izazove sa kojima se oni susreću.


roderick


linije