Nalog supervizora o izuzimanju vjerskih objekata i groblja iz imovine preduzeća koja se privatizuju u Brčko Distriktu BiH

U skladu sa stavom 37 Konačne arbitražne odluke od 5. marta 1999. godine i stavom 12 Aneksa Konačne odluke od 18. avgusta 1999. godine;

Unapređujući Nalog supervizora o načinu privatizacije državnog kapitala preduzeća u Brčko Distriktu BiH od 19. septembra 2001. godine i Dopunu naloga od 24. aprila 2002. godine;

S obzirom na činjenicu da je utvrđeno da se vjerski objekti i groblja nalaze na imovini preduzeća koja privatizuje Brčko Distrikt;

Ovim nalažem da se Dopuna naloga o načinu privatizacije državnog kapitala preduzeća u Brčko Distriktu BiH od 24. aprila 2002. godine mijenja dodavanjem novog člana 3A koji glasi:

Član 3A

Izuzimanje

1.      Ured za privatizaciju izuzima iz spiska imovine preduzeća koja se privatizuju sve vjerske objekte i groblja koja se nalaze na imovini ovih preduzeća zajedno sa zemljištem koje je neophodno radi prilaza istim i redovnog korištenja vjerskih objekata i groblja, kako to odredi Ured za privatizaciju.

2.      U smislu ovog člana,

(a)    Vjerski objekat je crkva, džamija ili sinagoga ili bilo koji drugi objekat koji koristi  vjerska zajednica prvenstveno za obavljanje službe ili molitve, ili koji je korišten kao takav. Tu ne spadaju objekti koji su potpuno uništeni osim ako nisu obuhvaćeni Zakonom o primjeni odluke Aneksa 8 Komisije za zaštitu nacionalnih spomenika (“Službeni glasnik Brčko Distrikta BiH”, br. 2/02).

(b)   Groblje je zemljišna parcela gdje se sahranjuju posmrtni ostaci, ali ne uključuje zemljište sa kojeg su uklonjeni svi posmrtni ostaci za koje se znalo.

Ovaj nalog stupa na snagu odmah i objaviće se u “Službenom glasniku Brčko Distrikta BiH”.

 

Henry L. Clarke

zamjenik visokog predstavnika

supervizor za Brčko

Posted in Nalozi supervizora

mapa_brckog

Međunarodna zajednica vjeruje da vlasti Brčkog imaju institucionalne kapacitete da služe građanima Distrikta i da odgovore na izazove sa kojima se oni susreću.


roderick


linije