Допуна Налога супервизора о начину приватизације државног капитала предузећа у Брчко Дистрикту Босне и Херцеговине

У складу са члановима 37 и 43 Коначне арбитражне одлуке од 5. марта 1999. године и члану 12 Анекса Коначне одлуке од 18. августа 1999. године;

Унапређујући Налог супервизора о начину приватизације државног капитала предузећа у Брчко Дистрикту БиХ од 19. септембра 2001. године;

Подсјећајући да Обједињавајући налог супервизора о приватизацији у Брчко Дистрикту БиХ од 28. августа 2001. године прописује да све радње које су ентитети предузели у вези са приватизацијом државних или друштвених предузећа или друге такве имовине која се налази у Брчко Дистрикту немају и неће имати правну снагу, осим ако их не одобри супервизор;

Имајући у виду да (i) широко распрострањена пракса у БиХ у вези са хипотекама, или томе слично, заснованим у циљу обезбјеђивања спољних дугова/кредита насталих прије априла 1992. године (у смислу Закона о спољном дугу БиХ (Службени гласник БиХ, 1/97)) није таква да се ови терети преносе на инвеститоре у току процеса приватизације; и (ii) да ови терети могу онемогућити приватизацију потенцијално одрживих предузећа у Брчко Дистрикту и тиме довести до принудне ликвидације тих предузећа;

С циљем да се (i) усклади приступ Брчко Дистрикта са широко распрострањеном праксом у БиХ у вези са хипотекама заснованим у циљу обезбјеђивања спољних дугова/кредита насталих прије априла 1992. године; и (ii) обезбиједи да потенцијално одржива предузећа не буду принудно ликвидирана због постојања ових терета у јавним регистрима и (iii) обезбјеђивања механизма Канцеларији за приватизацију Брчко Дистрикта за кориштење почетних биланса стања који су направљени и ревидирани у складу са законима ентитета; и (iv) генерално унаприједи процес приватизације у Брчко Дистрикту тиме што ће се Канцеларији за приватизацију обезбиједити правна средства која су потребна да би извршила своје задатке.

Овим налажем:

Члан 1

Кориштење ентитетских биланса стања

  1. Да би се испунили услови наведени у члану 2 овог налога, подаци из активних подбиланса почетних биланса стања (у смислу одговарајућих закона ентитета) се могу, у циљу приватизације предузећа, користити од стране Канцеларије за приватизацију Брчко Дистрикта као релевантни и примјењиви финансијски подаци који се односе на ова предузећа („подаци”).

Члан 2

Испуњавање услова за кориштење података

2.1 Подаци морају бити припремљени и одобрени у складу са примјењивим законима, правилима, уредбама и прописима или

2.1.1. Републике Српске (укључујући Закон о почетном билансу стања Републике Српске (Службени гласник РС, 24/98)) или

2.1.2. Федерације БиХ, укључујући Закон о почетном билансу стања Федерације БиХ (Службени гласник Федерације БиХ, 27/97) и Уредбу о методологији припреме и израде почетног биланса стања предузећа за приватизацију Федерације БиХ (Службени гласник Федерације БиХ, 10/98 и 26/98).

2.2 Канцеларија за приватизацију Брчко Дистрикта може користити податке у мјери у којој нису у супротности са примјењивим законима, правилима и прописима Брчко Дистрикта.

2.3 Приликом кориштења података, Канцеларија за приватизацију Брчко Дистрикта ће обезбиједити да активни подбиланси почетних биланса стања буду одобрени од стране одговарајућег органа било којег ентитета и да имају званичну ознаку, печат или овјеру који могу бити захтијевани одговарајућим ентитетским законима.

2.4 Приликом кориштења података из активних подбиланса почетних биланса стања Канцеларија за приватизацију Брчко Дистрикта ће обезбиједити да подаци не укључују имовину (или обавезе у вези са том имовином, уколико такве обавезе постоје) која није у власништву или физичкој контроли Брчко Дистрикта. Ако подаци укључују било какву имовину (или обавезе у вези са том имовином, уколико такве обавезе постоје) која није ни у власништву нити физичкој контроли Брчко Дистрикта, Канцеларија за приватизацију Брчко Дистрикта ће осигурати да се ажурирани биланси стања (предвиђени чланом 3 овог налога) ревидирају тако да искључе овакву имовину (или обавезе у вези са том имовином, уколико такве обавезе постоје) која се не налази у Брчко Дистрикту.

Члан 3

Ажурирани биланс стања

3. Канцеларија за приватизацију Брчко Дистрикта ће омогућити да се подаци у активним подбилансима почетних биланса стања ажурирају прије потпуне и комплетне приватизације предузећа на које се односе (“ажурирани подаци”). Ажурирани подаци ће приказивати све промјене финансијског стања предузећа укључујући њихову имовину и обавезе од датума када је одговарајући орган ентитета одобрио почетни биланс стања, који се користи у складу са чланом 1 овог налога. Канцеларија за приватизацију Брчко Дистрикта ће обезбиједити да се у току припреме ревидираних података примјењују одговарајући и прихватљиви рачуноводствени принципи и стандарди.

Члан 4

Вриједности искључене из приватизације

4. Вриједности у неутралним и пасивним подбилансима почетних биланса стања предузећа нису предмет приватизације, и у складу са одредбама Закона о спољном дугу БиХ (Службени гласник БиХ, 1/97) и ентитетским законима донесеним у циљу имплементације овог закона, Канцеларија за приватизацију осигураће да обавезе за спољне дугове/кредите које су настале прије 31. марта 1992. године и обавезе за гаранције дате страним банкама до 31. марта 1992. године буду пасивни подбиланси у почетним билансима стања и да нису предмет приватизације у Брчко Дистрикту.

Члан 5

Овлаштење за брисање хипотека и других терета

5. Све хипотеке или њима слично, које су засноване да би се осигурали спољни дугови/кредити настали прије априла 1992. године и које су тренутно регистроване над имовином јавних предузећа са сједиштем у Брчком или над јавном имовином, неће бити предмет приватизације. Да би се олакшао процес приватизације и програм ових предузећа, ове хипотеке и њима слично ће бити избрисане из земљишних књига Брчко Дистрикта у складу са процедуром наведеном у члановима 6 до 9 овог налога.

Члан 6

Издавање брисовне дозволе од стране Канцеларије за приватизацију Брчко Дистрикта

6. Уколико Канцеларија за приватизацију Брчко Дистрикта прихвати да је хипотека или друга врста терета регистрованог над предузећем у Брчком које је предмет приватизације јесте хипотека или терет заснован да осигура спољне дугове/кредите настале прије априла 1992. године, Канцеларија ће предузећу на које се хипотека односи издати дозволу за брисање хипотеке или терета у вези са спољним дуговима/кредитима насталим прије 1992. („брисовна дозвола“).

Члан 7

Садржај брисовне дозволе и пратећих докумената

7. Брисовна дозвола:

7.1. наводи основу за издавање дозволе за брисање хипотеке или терета;

7.2. има званичну ознаку или печат Канцеларије за приватизацију Брчко Дистрикта;

7.3. се издаје у 3 (три) оригинална примјерка од којих ће се два дати предузећу на које се односи, а Канцеларија за приватизацију ће задржати један оригинал за своју архиву;

7.4. ће бити потписана од стране директора Канцеларије за приватизацију;

  1. ће утврдити хипотеку или терет на које се односи (и укључити појединости о носиоцу хипотеке или кориснику хипотеке);
  2. уз брисовну дозволу се прилажу (i) овјерени изводи из земљишних књига или другог јавног регистра који указују на хипотеку; и (ii) имовина на коју се она односи;

и (iii) све одлуке предузећа о хипотеци и документи који показују износ дугова/кредита осигураних хипотеком;

Члан 8

Обавеза да се осигура да хипотека улази у оквир овог налога

  1. Канцеларија за приватизацију Брчко Дистрикта ће приликом издавања брисовне дозволе имати обавезу да осигура да су хипотеке или терети чије брисање дозвола налаже (на основу овог налога) неспорно и засигурно хипотеке које су засноване да би се осигурали страни дугови/кредити из периода прије априла 1992. године.

Члан 9

Подношење захтјева за брисање суду

  1. Након издавања брисовне дозволе, предузеће на које се она односи ће поднијети захтјев суду ради брисања хипотеке или других односних терета. Приликом подношења захтјева предузеће ће суду доставити један оригинални примјерак брисовне дозволе заједно са свим другим документима који су према важећим законима потребни да се избрише таква хипотека или терет.

Овај налог ступа на снагу одмах и биће објављен у “Службеном гласнику Брчко Дистрикта БиХ”.

 

Хенри Л. Кларк

замјеник високог представника

супервизор за Брчко

Posted in Налози супервизора

mapa_brckog

Међународна заједница вјерује да власти Брчког имају институционалне капацитете да служе грађанима Дистрикта и да одговоре на изазове са којима се они сусрећу.


roderick


linije