Dopuna Naloga supervizora o načinu privatizacije državnog kapitala preduzeća u Brčko Distriktu Bosne i Hercegovine

U skladu sa članovima 37 i 43 Konačne arbitražne odluke od 5. marta 1999. i članu 12 Aneksa Konačne odluke od 18. avgusta 1999. godine;

Unapređujući Nalog supervizora o načinu privatizacije državnog kapitala preduzeća u Brčko Distriktu BiH od 19. septembra 2001. godine;

Podsjećajući da Objedinjavajući nalog supervizora o privatizaciji u Brčko Distriktu BiH od 28. avgusta 2001. godine propisuje da sve radnje koje su entiteti preduzeli u vezi sa privatizacijom državnih ili društvenih preduzeća ili druge takve imovine koja se nalazi u Brčko Distriktu nemaju i neće imati pravnu snagu, osim ako ih ne odobri supervizor;

Imajući u vidu da (i) široko rasprostranjena praksa u BiH u vezi sa hipotekama, ili tome slično, zasnovanim u cilju obezbjeđivanja vanjskih dugova/kredita nastalih prije aprila 1992. godine (u smislu Zakona o vanjskom dugu BiH (Službeni glasnik BiH, 1/97)) nije takva da se ovi tereti prenose na investitore u toku procesa privatizacije; i (ii) da ovi tereti mogu onemogućiti privatizaciju potencijalno održivih preduzeća u Brčko Distriktu i time dovesti do prinudne likvidacije tih preduzeća;

S ciljem da se (i) uskladi pristup Brčko Distrikta sa široko rasprostranjenom praksom u BiH u vezi sa hipotekama zasnovanim u cilju obezbjeđivanja vanjskih dugova/kredita nastalih prije aprila 1992. godine; i (ii) obezbijedi da potencijalno održiva preduzeća ne budu prinudno likvidirana zbog postojanja ovih tereta u javnim registrima i (iii) obezbjeđivanja mehanizma Uredu za privatizaciju Brčko Distrikta za korištenje početnih bilansa stanja koji su napravljeni i revidirani u skladu sa zakonima entiteta; i (iv) generalno unaprijedi proces privatizacije u Brčko Distriktu time što će se Uredu za privatizaciju obezbijediti pravna sredstva koja su potrebna da bi izvršio svoje zadatke.

Ovim nalažem:

Član 1

Korištenje entitetskih bilansa stanja

  1. Da bi se ispunili uslovi navedeni u članu 2 ovog naloga, podaci iz aktivnih podbilansa početnih bilansa stanja (u smislu odgovarajućih zakona entiteta) se mogu, u cilju privatizacije preduzeća, koristiti od strane Ureda za privatizaciju Brčko Distrikta kao relevantni i primjenjivi finansijski podaci koji se odnose na ova preduzeća (“podaci”).

Član 2

Ispunjavanje uslova za korištenje podataka

2.1 Podaci moraju biti pripremljeni i odobreni u skladu sa primjenjivim zakonima, pravilima, uredbama i propisima ili

2.1.1. Republike Srpske (uključujući Zakon o početnom bilansu stanja Republike Srpske (Službeni glasnik RS, 24/98)) ili

2.1.2. Federacije BiH, uključujući Zakon o početnom bilansu stanja Federacije BiH (Službeni glasnik Federacije BiH, 27/97) i Uredbu o metodologiji pripreme i izrade početnog bilansa stanja preduzeća za privatizaciju Federacije BiH (Službeni glasnik Federacije BiH, 10/98 i 26/98).

2.2 Ured za privatizaciju Brčko Distrikta može koristiti podatke u mjeri u kojoj nisu u suprotnosti sa primjenjivim zakonima, pravilima i propisima Brčko Distrikta.

2.3 Prilikom korištenja podataka, Ured za privatizaciju Brčko Distrikta će obezbijediti da aktivni podbilansi početnih bilansa stanja budu odobreni od strane odgovarajućeg organa bilo kojeg entiteta i da imaju zvaničnu oznaku, pečat ili ovjeru koji mogu biti zahtijevani odgovarajućim entitetskim zakonima.

2.4 Prilikom korištenja podataka iz aktivnih podbilansa početnih bilansa stanja Ured za privatizaciju Brčko Distrikta će obezbijediti da podaci ne uključuju imovinu (ili obaveze u vezi sa tom imovinom, ukoliko takve obaveze postoje) koja nije u vlasništvu ili fizičkoj kontroli Brčko Distrikta. Ako podaci uključuju bilo kakvu imovinu (ili obaveze u vezi sa tom imovinom, ukoliko takve obaveze postoje) koja nije ni u vlasništvu niti fizičkoj kontroli Brčko Distrikta, Ured za privatizaciju Brčko Distrikta će osigurati da se ažurirani bilansi stanja (predviđeni članom 3 ovog naloga) revidiraju tako da isključe ovakvu imovinu (ili obaveze u vezi sa tom imovinom, ukoliko takve obaveze postoje) koja se ne nalazi u Brčko Distriktu.

Član 3

Ažurirani bilans stanja

3. Ured za privatizaciju Brčko Distrikta će omogućiti da se podaci u aktivnim podbilansima početnih bilansa stanja ažuriraju prije potpune i kompletne privatizacije preduzeća na koje se odnose (“ažurirani podaci”). Ažurirani podaci će prikazivati sve promjene finansijskog stanja preduzeća uključujući njihovu imovinu i obaveze od datuma kada je odgovarajući organ entiteta odobrio početni bilans stanja, koji se koristi u skladu sa članom 1 ovog naloga. Ured za privatizaciju Brčko Distrikta će obezbijediti da se u toku pripreme revidiranih podataka primjenjuju odgovarajući i prihvatljivi računovodstveni principi i standardi.

Član 4

Vrijednosti isključene iz privatizacije

4. Vrijednosti u neutralnim i pasivnim podbilansima početnih bilansa stanja preduzeća nisu predmet privatizacije, i u skladu sa odredbama Zakona o vanjskom dugu BiH (Službeni glasnik BiH, 1/97) i entitetskim zakonima donešenim u cilju implementacije ovog zakona, Ured za privatizaciju osiguraće da obaveze za vanjske dugove/kredite koje su nastale prije 31. marta 1992. godine i obaveze za garancije date stranim bankama do 31. marta 1992. budu pasivni podbilansi u početnim bilansima stanja i da nisu predmet privatizacije u Brčko Distriktu.

Član 5

Ovlaštenje za brisanje hipoteka i drugih tereta

5. Sve hipoteke ili njima slično, koje su zasnovane da bi se osigurali vanjski dugovi/krediti nastali prije aprila 1992. godine i koje su trenutno registrovane nad imovinom javnih preduzeća sa sjedištem u Brčkom ili nad javnom imovinom, neće biti predmet privatizacije. Da bi se olakšao proces privatizacije i program ovih preduzeća, ove hipoteke i njima slično će biti izbrisane iz zemljišnih knjiga Brčko Distrikta u skladu sa procedurom navedenom u članovima 6 do 9 ovog naloga.

Član 6

Izdavanje brisovne dozvole od strane Ureda za privatizaciju Brčko Distrikta

6. Ukoliko Ured za privatizaciju Brčko Distrikta prihvati da je hipoteka ili druga vrsta tereta registrovanog nad preduzećem u Brčkom koje je predmet privatizacije jeste hipoteka ili teret zasnovan da osigura vanjske dugove/kredite nastale prije aprila 1992. godine, Ured će preduzeću na koje se hipoteka odnosi izdati dozvolu za brisanje hipoteke ili tereta u vezi sa vanjskim dugovima/kreditima nastalim prije 1992. godine (” brisovna dozvola”).

Član 7

Sadržaj brisovne dozvole i pratećih dokumenata

7. Brisovna dozvola:

7.1. navodi osnovu za izdavanje dozvole za brisanje hipoteke ili tereta;

7.2. ima zvaničnu oznaku ili pečat Ureda za privatizaciju Brčko Distrikta;

7.3. se izdaje u 3 (tri) originalna primjerka od kojih će se dva dati preduzeću na koje se odnosi, a Ured za privatizaciju će zadržati jedan original za svoju arhivu;

7.4. će biti potpisana od strane direktora Ureda za privatizaciju;

  1. će utvrditi hipoteku ili teret na koje se odnosi (i uključiti pojedinosti o nosiocu hipoteke ili korisniku hipoteke);
  2. uz brisovnu dozvolu se prilažu (i) ovjereni izvodi iz zemljišnih knjiga ili drugog

javnog registra koji ukazuju na hipoteku; i (ii) imovina na koju se ona odnosi;

i (iii) sve odluke preduzeća o hipoteci i dokumenti koji pokazuju iznos dugova/kredita osiguranih hipotekom;

Član 8

Obaveza da se osigura da hipoteka ulazi u okvir ovog naloga

  1. Ured za privatizaciju Brčko Distrikta će prilikom izdavanja brisovne dozvole imati obavezu da osigura da su hipoteke ili tereti čije brisanje dozvola nalaže (na osnovu ovog naloga) nesporno i zasigurno hipoteke koje su zasnovane da bi se osigurali strani dugovi/krediti iz perioda prije aprila 1992. godine.

Član 9

Podnošenje zahtjeva za brisanje sudu

  1. Nakon izdavanja brisovne dozvole, preduzeće na koje se ona odnosi će podnijeti zahtjev sudu radi brisanja hipoteke ili drugih odnosnih tereta. Prilikom podnošenja zahtjeva preduzeće će sudu dostaviti jedan originalni primjerak brisovne dozvole zajedno sa svim drugim dokumentima koji su prema važećim zakonima potrebni da se izbriše takva hipoteka ili teret.

Ovaj nalog stupa na snagu odmah i biće objavljen u “Službenom glasniku Brčko Distrikta BiH”.

 

Henry L. Clarke

zamjenik visokog predstavnika

supervizor za Brčko

Posted in Nalozi supervizora

mapa_brckog

Međunarodna zajednica vjeruje da vlasti Brčkog imaju institucionalne kapacitete da služe građanima Distrikta i da odgovore na izazove sa kojima se oni susreću.


roderick


linije