Iзмјена Налога супервизора о тржници Аризона од 16. новембра 2000. године

У складу са ставовима 11 и 37 Коначне одлуке за Брчко од 5. марта 1999. године, ставом 8 (А) и 12 Анекса Коначне одлуке од 18. августа 1999. године;

Унапређујући Налог супервизора о тржници Аризона од 16. новембра 2000. године и Налог супервизора о кориштењу земљишта на тржници Аризона од 17. фебруара 2001. године;

Цијенећи напоре Владе Брчко Дистрикта и Полиције који су довели, између осталог, до већег степена безбједности, до тога да предузећа поступају у складу са горе поменутим налозима, важећим законима и прописима и до смањења криминалних активности;

Признавајући да ће, без обзира на горе поменуте резултате у промовисању владавине права на тржници Аризона, постојати стална забринутост због пожара, неодговарајућих комуналија и друге инфраструктуре док се тржница Аризона не изгради;

Имајући у виду уговор потписан између Брчко Дистрикта и приватног предузећа „Италпројект” од 21. децембра 2001. године о праву грађења, финансирања, пројектовања и управљања тржницом Аризона, који је закључен на основу јавног тендера;

Са циљем да се тржница Аризона изгради како би се задовољили потребни стандарди за обављање пословних дјелатности и инфраструктуру, повећао обим законских пословних активности и омогућило да Брчко Дистрикт и „Италпројект” испуне своје уговорне обавезе:

овим налажем да се Налог супервизора о тржници Аризона од 16. новембра 2000. године измијени и допуни тако да гласи:

  1. Све пословне дјелатности на тржници Аризона ће се обављати између 05:00 и 22:00 часа, седам дана седмично. Никаква пословна дјелатност неће се обављати ван наведеног радног времена, осим као што је наведено у даљем тексту, уколико ја то изричито не одобрим.
  2. Влада Брчко Дистрикта ће имати овлаштење да наметне краће радно вријеме од оног које је наведено у ставу 1 овог налога за одређене пословне дјелатности или категорије пословних дјелатности ако то захтијевају интереси здравствене заштите и безбједности, или друга ограничења у јавном интересу у складу са важећим законима и прописима.
  3. Предузећу „Италпројект”, његовим подизвођачима и добављачима ће бити допуштено да обављају активности везане за градњу на тржници Аризона ван радног времена наведеног у ставу 1 овог налога, у циљу испуњавања уговорних обавеза према Брчко Дистрикту.
  4. Све дозволе за организовање игара на срећу издате предузећима и предузетницима који послују на тржници Аризона се овим налогом опозивају. Дозволе за игре на срећу се неће издавати на територији тржнице Аризона до ступања на снагу Закона о играма на срећу Брчко Дистрикта.
  5. Овај налог ступа на снагу одмах и биће објављен, без одлагања, у Службеном гласнику Брчко Дистрикта.

 

Хенри Л. Кларк

замјеник високог представника

супервизор за Брчко

Posted in Налози супервизора

mapa_brckog

Међународна заједница вјерује да власти Брчког имају институционалне капацитете да служе грађанима Дистрикта и да одговоре на изазове са којима се они сусрећу.


roderick


linije