Izmjena Naloga supervizora o tržnici Arizona od 16. novembra 2000. godine

U skladu sa stavovima 11 i 37 Konačne odluke za Brčko od 5. marta 1999. godine, stavom 8 (A) i 12 Aneksa Konačne odluke od 18. avgusta 1999. godine;

Unapređujući Nalog supervizora o tržnici Arizona od 16. novembra 2000. godine i Nalog supervizora o korištenju zemljišta na tržnici Arizona od 17. februara 2001. godine;

Cijeneći napore Vlade Brčko Distrikta i policije koji su doveli, između ostalog, do većeg stepena sigurnosti, do toga da preduzeća postupaju u skladu sa gorepomenutim nalozima, važećim zakonima i propisima i do smanjenja kriminalnih aktivnosti;

Priznavajući da će, bez obzira na gorepomenute rezultate u promovisanju vladavine prava na tržnici Arizona, postojati stalna zabrinutost zbog požara, neodgovarajućih komunalija i druge infrastrukture dok se tržnica Arizona ne izgradi;

Imajući u vidu Ugovor potpisan između Brčko Distrikta i privatnog preduzeća “Italproject” od 21. decembra 2001. godine o pravu građenja, finansiranja, projektovanja i upravljanja tržnicom Arizona, koji je zaključen na osnovu javnog tendera;

Sa ciljem da se tržnica Arizona izgradi kako bi se zadovoljili potrebni standardi za obavljanje poslovnih djelatnosti i infrastrukturu, povećao obim zakonskih poslovnih aktivnosti i omogućilo da Brčko Distrikt i “Italproject” ispune svoje ugovorne obaveze:

ovim nalažem da se Nalog supervizora o tržnici Arizona od 16. novembra 2000. godine izmijeni i dopuni tako da glasi:

  1. Sve poslovne djelatnosti na tržnici Arizona će se obavljati između 05:00 i 22:00 sata, sedam dana sedmično. Nikakva poslovna djelatnost neće se obavljati van navedenog radnog vremena, osim kao što je navedeno u daljem tekstu, ukoliko ja to izričito ne odobrim.
  2. Vlada Brčko Distrikta će imati ovlaštenje da nametne kraće radno vrijeme od onog koje je navedeno u stavu 1 ovog naloga za određene poslovne djelatnosti ili kategorije poslovnih djelatnosti ako to zahtijevaju interesi zdravstvene zaštite i sigurnosti, ili druga ograničenja u javnom interesu u skladu sa važećim zakonima i propisima.
  3. Preduzeću “Italproject”, njegovim podizvođačima i dobavljačima biće dopušteno da obavljaju aktivnosti vezane za gradnju na tržnici Arizona van radnog vremena navedenog u stavu 1 ovog naloga, u cilju ispunjavanja ugovornih obaveza prema Brčko Distriktu.
  4. Sve dozvole za organizovanje igara na sreću izdate preduzećima i preduzetnicima koji posluju na tržnici Arizona se ovim nalogom opozivaju. Dozvole za igre na sreću se neće izdavati na teritoriji tržnice Arizona do stupanja na snagu Zakona o igrama na sreću Brčko Distrikta.
  5. Ovaj nalog stupa na snagu odmah i biće objavljen, bez odlaganja, u Službenom glasniku Brčko Distrikta.

 

Henry L. Clarke

zamjenik visokog predstavnika

supervizor za Brčko

Posted in Nalozi supervizora

mapa_brckog

Međunarodna zajednica vjeruje da vlasti Brčkog imaju institucionalne kapacitete da služe građanima Distrikta i da odgovore na izazove sa kojima se oni susreću.


roderick


linije