Nalog supervizora o integrisanoj administraciji u Brčko Distriktu

U skladu sa stavom 37 Konačne arbitražne odluke od 5. marta 1999. godine i člana 3 Aneksa Konačne arbitražne odluke od 18. avgusta 1999. godine koji ovlašćuju supervizora da ukine administrativna tijela koja postoje u Brčko Distriktu i da ih objedini u integrisanu administraciju;

Unapređujući Nalog supervizora o imenovanju članova prelazne Vlade Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine od 8. marta 2000. godine;

U skladu sa stavom 9 Konačne odluke i članom 1 (2) Statuta Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine, nadležnosti Distrikta rezultat su delegiranja Vladi Brčko Distrikta svih nadležnosti koje su prethodno vršili entiteti i tri općinske vlade.

Imajući na umu stav 7 Sporazuma o implementaciji entitetskih obaveza iz Konačne arbitražne odluke za Brčko, potpisanog od strane entiteta 24. oktobra 2001. godine, koji predviđa obavezu entiteta da naprave plan preraspoređivanja ili davanja beneficija (npr. otpremnine, prijevremeno penzionisanje, obuku ili zapošljavanje na drugom radnom mjestu) za zaposlene u javnom sektoru koji su bili zaposleni u administrativnim tijelima koje je naslijedio Brčko Distrikt, a koji nisu zaposleni u integrisanu adminstraciju Brčko Distrikta, uključujući isplaćivanje otpremnina od 350 KM u trajanju od 6 mjeseci i odgovarajuće doprinose za socijalno osiguranje za svakog od gorepomenutih radnika;

Nakon sprovedenog javnog konkursa za radna mjesta u integrisanoj administraciji Brčko Distrikta koji je sprovela Vlada Brčko Distrikta u skladu sa članom 21 Statuta i uputstvima  mog Ureda;

Ovim izdajem sljedeći Nalog:

1.      31. oktobra 2001. godine, prestaće da postoje sva entitetska administrativna tijela čije nadležnosti su prenesene na Brčko Distrikt kao i radna mjesta u njima.

2.      Zaposleni u javnom sektoru gorepomenutih tijela koji nisu zaposleni u integrisanoj administraciji Brčko Distrikta imaće pravo da:

a)      Primaju plate i odgovarajuće doprinose za socijalno osiguranje do 31. oktobra 2001. godine, u skladu sa budžetom Brčko Distrikta;

b)      Primaju otpremnine i odgovarajuće doprinose za socijalno osiguranje u periodu od 1. novembra 2001. do 31. decembra 2001. godine, kako je to određeno budžetom Brčko Distrikta;

c)      Od 1. januara 2002. godine, primaju sve benificije koje su predviđene stavom 7 Sporazuma o implementaciji entitetskih obaveza iz Konačne arbitražne odluke za Brčko, koji je potpisan 24. oktobra 2001. godine.

3.      Integrisana administracija Brčko Distrikta biće organizovana u skladu sa Organizacionim planom uprave Brčko Distrikta kako je to određeno u članovima 9 (16) i 23 (3) Zakona o izvršnoj vlasti Distrikta i budžetom  Brčko Distrikta.

4.      Ovaj Nalog stupa na snagu odmah i biće objavljen u Službenom Glasniku Brčko Distrikta.

 

Henry Lee Clarke

zamjenik visokog predstavnika

supervizor za Brčko

Posted in Nalozi supervizora

mapa_brckog

Međunarodna zajednica vjeruje da vlasti Brčkog imaju institucionalne kapacitete da služe građanima Distrikta i da odgovore na izazove sa kojima se oni susreću.


roderick


linije