Налог супервизора о начину приватизације државног капитала предузећа у Брчко Дистрикту БиХ

У складу са члановима 37 и 43 Коначне арбитражне одлуке за Брчко од 5. марта 1999. године, који предвиђају јачање овлаштења супервизора успостављених Одлуком и обавезу ентитета да ”без одлагања” имплементирају сваки налог који при кориштењу својих овлаштења изда супервизор;

Унапређујући став 12 Анекса Коначне одлуке од 18. августа 1999. године, који осигурава право Брчко Дистрикту да управља јавном имовином, те исту приватизује уз сагласност супервизора и у складу са Оквирним законом о приватизацији Босне и Херцеговине;

Слиједећи налоге супервизора о приватизацији од 4. децембра 1997. године, и 26. јуна 1999. године, те обједињавајући Налог о приватизацији од 14. августа 2001. године, којима се забрањује приватизација у Брчко Дистрикту, осим уз одобрење супервизора;

Понављајући да се као резултат претходно наведених налога, ентитетски закони и прописи о приватизацији нису примјењивали и неће се примјењивати у Брчко Дистрикту;

Подсјећајући на то да ентитети нису постигли споразум у вези са употребом сертификата и ваучера у процесу приватизације у Брчко Дистрикту и да је то довело у безизлазну ситуацију Скупштину Брчко Дистрикта при усвајању нацрта Закона о приватизацији стратешких предузећа у Брчко Дистрикту Босне и Херцеговине;

Сматрајући да је приватизација критичан корак напријед који је хитно потребан за привредни развој Брчко Дистрикта и да приватизација мора бити спроведена на начин који је транспарентан и отворен за све;

Овим издајем Налог којим се:

 1. Успоставља Канцеларију за приватизацију у оквиру Владе Брчко Дистрикта који ће спровести приватизацију у Брчко Дистрикту. Шеф Канцеларије за приватизацију ће бити именован од стране супервизора и подносиће извјештаје директно градоначелнику Брчко Дистрикта. Влада Брчко Дистрикта ће обезбиједити сву кадровску и административну помоћ која је Канцеларији за приватизацију неопходна за обављање посла.
 2. Канцеларија за приватизацију ће, уз моје коначно одобрење, одредити предузећа чији ће државни капитал бити приватизован од стране Брчко Дистрикта и издати правила тендерског поступка у складу са сљедећим принципима:
 1.                        I.            Вриједност станова неће бити укључена у капитал предузећа која ће бити приватизована од стране Брчко Дистрикта и биће предмет посебног правног оквира за приватизацију.
 2.                     II.            Капитал предузећа која се приватизују, који је стечен на основу Закона о друштвеном капиталу (”Службени лист СФРЈ” 84/89 и 46/90; ”Службени лист Р БиХ” 2/92) и Закона о исплати личних доходака (”Службени лист СФРЈ” 37/90 и 84/90), такозване Марковићеве дионице, неће бити предмет приватизације.
 3.                  III.            Вриједност до шездесет седам процената (67%) укупног капитала предузећа која ће бити приватизована од стране Брчко Дистрикта продаће се за готовину путем тендера. Након што се искључи капитал из става (II), преостали дио капитала ће остати имовина Брчко Дистрикта све дотле док се не постигне споразум између ентитета и Брчко Дистрикта по питању употребе ваучера и сертификата у процесу приватизације или док се не усвоји закон Брчко Дистрикта који регулише њихову употребу.

 

 1. Канцеларија за приватизацију ће усвојити сва правила и прописе неопходне за окончање процеса приватизације у складу са овим Налогом.
 2. Сви директори, чланови Управних одбора и запослени у предузећима која приватизује Брчко Дистрикт дужни су у потпуности сарађивати и поштовати све захтјеве или инструкције Канцеларије за приватизацију како би се успјешно окончао процес приватизације.
 3. Ниједно предузеће које приватизује Брчко Дистрикт неће склопити никакав уговор или трансакцију у вези са продајом, закупом, изнајмљивањем, хипотеком или куповином имовине или опреме, кредитом, оптерећењем, залогом или слично, без претходног изричитог одобрења Канцеларије за приватизацију.
 4. Оснива се Комисија за тендере која ће оцјењивати резултате тендерског поступка, а чиниће је шеф Канцеларије за приватизацију, представник организације Deutsche Gesellschaft fuer Technische Zusammenarbeit (GTZ), GmbH, којег ће именовати супервизор, и шеф Одјела за урбанизам и привредни развој у Влади Брчко Дистрикта.
 5. Градоначелник Брчко Дистрикта ће у име Брчко Дистрикта склапати обавезујуће уговоре за продају капитала предузећа у процесу приватизације, на основу одлуке Комисије за тендере. Канцеларија за приватизацију ће надгледати поштовање уговора.
 6. Средства остварена приватизацијом ће се користити за покривање трошкова Канцеларије за приватизацију. Остатак средстава ће се користити за финансирање привредног развоја и отварање нових радних мјеста у Дистрикту.
 7. Овај Налог ступа на снагу одмах и биће објављен у Службеном гласнику Брчко Дистрикта.

 

Хенри Л. Кларк
замјеник високог представника
супервизор за Брчко

Posted in Налози супервизора

mapa_brckog

Међународна заједница вјерује да власти Брчког имају институционалне капацитете да служе грађанима Дистрикта и да одговоре на изазове са којима се они сусрећу.


roderick


linije