Nalog Supervizora o načinu privatizacije državnog kapitala preduzeća u Brčko Distriktu BiH

U skladu sa članovima 37 i 43 Konačne arbitražne odluke za Brčko od 5. marta 1999. godine, koji predviđaju jačanje ovlaštenja supervizora uspostavljenih Odlukom i obavezu entiteta da ”bez odlaganja” implementiraju svaki nalog koji pri korištenju svojih ovlaštenja izda supervizor;

Unapređujući stav 12 Aneksa Konačne odluke od 18. avgusta 1999. godine, koji osigurava pravo Brčko Distriktu da upravlja javnom imovinom, te istu privatizira uz saglasnost supervizora i u skladu sa Okvirnim zakonom o privatizaciji Bosne i Hercegovine;

Slijedeći naloge supervizora o privatizaciji od 4. decembra 1997. godine, i 26. juna 1999. godine, te objedinjavajući Nalog o privatizaciji od 14. avgusta 2001. godine, kojima se zabranjuje privatizacija u Brčko Distriktu, osim uz odobrenje supervizora;

Ponavljajući da se kao rezultat prethodno navedenih naloga, entitetski zakoni i propisi o privatizaciji nisu primjenjivali i neće se primjenjivati u Brčko Distriktu;

Podsjećajući na to da entiteti nisu postigli sporazum u vezi sa upotrebom certifikata i vaučera u procesu privatizacije u Brčko Distriktu i da je to dovelo u bezizlaznu situaciju Skupštinu Brčko Distrikta pri usvajanju nacrta Zakona o privatizaciji strateških preduzeća u Brčko Distriktu Bosne i Hercegovine;

Smatrajući da je privatizacija kritičan korak naprijed koji je hitno potreban za privredni razvoj Brčko Distrikta i da privatizacija mora biti sprovedena na način koji je transparentan i otvoren za sve;

Ovim izdajem Nalog kojim se:

 1. Uspostavlja Ured za privatizaciju u okviru Vlade Brčko Distrikta koji će sprovesti privatizaciju u Brčko Distriktu. Šef Ureda za privatizaciju će biti imenovan od strane supervizora i podnosiće izvještaje direktno gradona čelniku Brčko Distrikta. Vlada Brčko Distrikta će obezbijediti svu kadrovsku i administrativnu pomoć koja je Uredu za privatizaciju neophodna za obavljanje posla.
 2. Ured za privatizaciju će, uz moje konačno odobrenje, odrediti preduzeća čiji će državni kapital biti privatiziran od strane Brčko Distrikta i izdati pravila tenderskog postupka u skladu sa sljedećim principima:
 1.                        I.            Vrijednost stanova neće biti uključena u kapital preduzeća koja će biti privatizirana od strane Brčko Distrikta i biće predmet posebnog pravnog okvira za privatizaciju.
 2.                     II.            Kapital preduzeća koja se privatiziraju, koji je stečen na osnovu Zakona o društvenom kapitalu (”Službeni list SFRJ” 84/89 i 46/90; ”Službeni list R BiH” 2/92) i Zakona o isplati ličnih dohodaka (”Službeni list SFRJ” 37/90 i 84/90), takozvane Markovićeve dionice, neće biti predmet privatizacije.
 3.                  III.            Vrijednost do šezdeset sedam procenata (67%) ukupnog kapitala preduzeća koja će biti privatizirana od strane Brčko Distrikta prodaće se za gotovinu putem tendera. Nakon što se isključi kapital iz stava (II), preostali dio kapitala će ostati imovina Brčko Distrikta sve dotle dok se ne postigne sporazum između entiteta i Brčko Distrikta po pitanju upotrebe vaučera i certifikata u procesu privatizacije ili dok se ne usvoji zakon Brčko Distrikta koji regulira njihovu upotrebu.

 

 1. Ured za privatizaciju će usvojiti sva pravila i propise neophodne za okončanje procesa privatizacije u skladu sa ovim Nalogom.
 2. Svi direktori, članovi Upravnih odbora i zaposleni u preduzećima koja privatizira Brčko Distrikt dužni su u potpunosti sarađivati i poštovati sve zahtjeve ili instrukcije Ureda za privatizaciju kako bi se uspješno okončao proces privatizacije.
 3. Nijedno preduzeće koje privatizira Brčko Distrikt neće sklopiti nikakav ugovor ili transakciju u vezi sa prodajom, zakupom, iznajmljivanjem, hipotekom ili kupovinom imovine ili opreme, kreditom, opterećenjem, zalogom ili slično, bez prethodnog izričitog odobrenja Ureda za privatizaciju.
 4. Osniva se Komisija za tendere koja će ocjenjivati rezultate tenderskog postupka, a činiće je šef Ureda za privatizaciju, predstavnik organizacije Deutsche Gesellschaft fuer Technische Zusammenarbeit (GTZ), GmbH, kojeg će imenovati supervizor, i šef Odjela za urbanizam i privredni razvoj u Vladi Brčko Distrikta.
 5. Gradonačelnik Brčko Distrikta će u ime Brčko Distrikta sklapati obavezujuće ugovore za prodaju kapitala preduzeća u procesu privatizacije, na osnovu odluke Komisije za tendere. Ured za privatizaciju će nadgledati poštovanje ugovora.
 6. Sredstva ostvarena privatizacijom će se koristiti za pokrivanje troškova Ureda za privatizaciju. Ostatak sredstava će se koristiti za finansiranje privrednog razvoja i otvaranje novih radnih mjesta u Distriktu.
 7. Ovaj Nalog stupa na snagu odmah i biće objavljen u Službenom glasniku Brčko Distrikta.

 

Henry L. Clarke
zamjenik visokog predstavnika
supervizor za Brčko

Posted in Nalozi supervizora

mapa_brckog

Međunarodna zajednica vjeruje da vlasti Brčkog imaju institucionalne kapacitete da služe građanima Distrikta i da odgovore na izazove sa kojima se oni susreću.


roderick


linije