Objedinjavajući Nalog Supervizora o privatizaciji

U skladu sa stavovima 37 i 43 Konačne arbitražne odluke od 5. marta 1999. godine i stavom 12 Aneksa od 18. avgusta 1999. godine;

Unapređujući Nalog supervizora o privatizaciji od 4. decembra 1997. godine i dopunski Nalog supervizora o privatizaciji od 26. juna 1999. godine kojima se zabranjuje privatizacija u Brčko Distriktu Bosne i Hercegovine;

Imajući u vidu da drugi gorepomenuti Nalog navodi da: “Sve transakcije koje krše moj Nalog iz decembra 1997. godine, kao ovaj Nalog, kojima je možda preneseno vlasništvo bilo koje od gore pomente imovine, su nevažeće”;

Ponavljajući da se kao rezultat gorepomenutih naloga, odredbe i zakoni o privatizaciji entiteta, Republike Srpske od 4. decembra 1997. godine, a od 26. juna 1999. godine Federacije Bosne i Hercegovine, nisu se primjenjivali i neće se primjenjivati u Brčko Distriktu Bosne i Hercegovine.

Imajući u vidu principe programa privatizacije Brčko Distrikta, koji je dogovoren između Ekonomske radne grupe i Međunarodne savjetodavne grupe za privatizaciju, a koji je naveden u pismu koje je supervizor uputio 31. januara 2001. godine premijerima entiteta;

Kao rezultat toga što je Republika Srpska izvršila privatizaciju preduzeća koja se nalaze u Brčko Distriktu, stalno i flagrantno kršeći odredbe Konačne odluke koje se odnose na javnu imovinu, Naloge supervizora o privatizaciji i program privatizacije Brčko Distrikta;

Pozivajući se na moje pismo od 26. jula 2001. godine upućeno premijeru Republike Srpske u kojem sam od njega zahtijevao da naredi Direkciji za privatizaciju Republike Srpske da odmah obustavi sve aktivnosti vezane za sva preduzeća koja se nalaze u Brčko Distriktu dok svi aspekti saradnje u procesu privatizacije ne budu dogovoreni sa mojim Uredom;

Zaključujući da aktivnosti Republike Srpske u pogledu privatizacije u Brčko Distriktu ugrožavaju interese stanovnika Brčko Distrikta i da je energična, uspješna i transparentna privatizacija neophodna za zdravu ekonomiju Brčko Distrikta i Bosne i Hercegovine;

Ovim izdajem sljedeći objedinjavajući Nalog:

Gorepomenuti Nalog supervizora o privatizaciji od 4. decembra 1997. godine, kao i gorepomenuti dopunski Nalog supervizora o privatizaciji od 26. juna 1999. godine se ovim objedinjuju u ovaj Nalog koji ima punu pravnu snagu.

Sve radnje koje su agencije za privatizaciju u entitetima preduzele do datuma navedenih u prethodnom paragrafu u vezi sa privatizacijom javnih, državnih ili društvenih preduzeća ili druge takve imovine koja se nalazi u Brčko Distriktu nemaju i neće imati pravni osnov u pogledu prenosa vlasništva ili u pogledu drugih pravnih osnova, osim do stepena do kojeg te radnje mogu biti izričito potvrđene i pismenim putem odobrene sa moje strane poslije datuma izdavanja ovog objedinjavajućeg Naloga.

Dok se ne usvoji Zakon o privatizaciji Brčko Distrikta, javna, državna ili društvena preduzeća kao i ostala takva imovina koja se nalazi u Brčko Distriktu će ostati imovina Brčko Distrikta, a prenos vlasništva nad tom imovinom se uopće ne može izvršiti dok ja za to ne dam izričito pismeno odobrenje.

Ovaj Nalog stupa na snagu odmah i biće objavljen u Službenom glasniku Brčko Distrikta.

 

Henry L. Clarke
zamjenik visokog predstavnika
supervizor za Brčko

Posted in Nalozi supervizora

mapa_brckog

Međunarodna zajednica vjeruje da vlasti Brčkog imaju institucionalne kapacitete da služe građanima Distrikta i da odgovore na izazove sa kojima se oni susreću.


roderick


linije