Nalog Supervizora o nametanju Zakona o obrazovanju u osnovnim i srednjim školama Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine

U skladu sa članovima 11, 37 i 39 Konačne odluke za Brčko od 5. marta 1999. godine i stavom 5 Aneksa Konačne odluke od 18. avgusta 1999. godine koji supervizoru daju ovlaštenje da uskladi zakonodavstvo entiteta u oblasti Distrikta;

Unapređujući stav 11 Aneksa Konačne odluke od 18. avgusta 1999. godine koji nalaže supervizoru da integrira sistem obrazovanja u Distriktu;

Imajući u vidu konsultacije sa entitetima vođene po pitanju integracije sistema obrazovanja u Brčko Distriktu, uključujući konsultacije obavljene u Sarajevu 5. juna 2001. godine i Banjaluci 15. maja 2001. godine;

Shvatajući važnost uspostavljanja integrisanog multietničkog sistema obrazovanja za budućnost i interese stanovništva Brčko Distrikta;

Zbog neuspjeha Skupštine Brčko Distrikta da usvoji Zakon o obrazovanju u osnovnim i srednjim školama Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine na sjednici održanoj 27. juna 2001. godine,

Ovim nalažem da:

  1. Zakon o obrazovanju u osnovnim i srednjim školama Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine, koji slijedi, stupa na snagu na dan izdavanja ovog Naloga. Skupština Brčko Distrikta može ubuduće ovaj Zakon mijenjati u skladu sa postupkom definiranim u Statutu Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine i Poslovniku Skupštine Distrikta.
  2. Vlada Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine obezbijedi da se svi propisi Brčko Distrikta u potpunosti usklade sa Zakonom o obrazovanju u osnovnim i srednjim školama Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine.
  3. Nastavni plan i program entiteta neće se više primjenjivati u školama koje se finansirju iz budžeta Brčko Distrikta. U Brčko Distriktu će se primjenjivati usklađeni nastavni plan i program koji su napravili Odbor za kvalitetno osnovno obrazovanje i Kolegijum za obrazovanje u srednjim školama, a koji se može mijenjati u skladu sa članom 112 Zakona o obrazovanju u osnovnim i srednjim školama Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine.
  4. Ovaj Nalog će biti objavljen u Službenom glasniku Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine.

 

Henry L. Clarke
zamjenik visokog predstavnika
supervizor za Brčko

Posted in Nalozi supervizora

mapa_brckog

Međunarodna zajednica vjeruje da vlasti Brčkog imaju institucionalne kapacitete da služe građanima Distrikta i da odgovore na izazove sa kojima se oni susreću.


roderick


linije