Nalog supervizora o imenovanju članova pravosuđa Brčko Distrikta BiH

U skladu sa stavovima 10 i 36 Konačne arbitražne odluke za Brčko, od 5. marta 1999. godine, stavom 4 Aneksa od 18. avgusta 1999. i članom 27, stavom 5 Zakona o pravosudnoj komisiji Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik Brčko Distrikta BiH” broj 4/00), ovim izdajem sljedeći Nalog:

I. Pravosuđe Brčko Distrikta sastoji se od:

1. Apelacionog suda, koji se sastoji od:

1 predsjednika i

5 sudija

2. Osnovnog suda, koji se sastoji od:

1 predsjednika

10 sudija i

54 administrativna radnika za Osnovni i Apelacioni sud

3. Javno tužilaštvo, koje se sastoji od:

1 javnog tužioca

1 glavnog zamjenika javnog tužioca

5 zamjenika javnog tužioca

7 administrativnih radnika

4. Ureda za pružanje pravne pomoći, koji se sastoji od:

1 direktora

5 advokata

7 administrativnih radnika

5. Pravosudna komisija sa

2 radnika u stalnom radnom odnosu

7 honorarnih članova

II. Dole navedena lica se imenuju za članove pravosuđa Brčko Distrikta od 1. aprila 2001. godine na probni period od jedne godine:

(1) Apelacioni sud

1. gospodin Damjan Kaurinović – predsjednik

2. gospođa Ruža Gligorević – sudija

3. gospodin Milorad Novković – sudija

4. gospođa Dragana Tešić – sudija

5. gospodin Zijad Kadrić – sudija

6. upražnjeno mjesto

Peti sudija Apelacionog suda će biti imenovan naknadno.

(2) Osnovni sud

1. gospodin Jadranko Grčević – predsjednik

2. gospodin Selim Karamehić – sudija

3. gospođa Emina Mulahalilović – sudija

4. gospodin Muhamed Avdić – sudija

5. gospođa Jasminka Durmić – sudija

6. gospodin Srđan Nedić – sudija

7. gospođa Mirsada Vilić – sudija

8. gospođa Mara Perić – sudija

9. gospodin Žarko Čučković – sudija

10. gospođa Sanja Ević – sudija

11. gospođa Adela Božić – sudija

(3) Javno tužilaštvo

1. gospodin Zekerija Mujkanović – javni tužilac

2. gospodin Dane Jamina – glavni zamjenik javnog tužioca

3. gospodin Gojko Stjepanović – zamjenik javnog tužioca

4. gospodin Slavo Lakić – zamjenik javnog tužioca

5. gospođa Sadika Fatić – zamjenik javnog tužioca

6. gospođa Senada Kusturica – zamjenik javnog tužioca

7. gospođa Amela Mustafić – zamjenik javnog tužioca

(4) Ured za pružanje pravne pomoći

1. gospođa Nada Majinović – direktor

2. gospođa Senada Mirojević – advokat

3. gospodin Svetozar Vasiljević – advokat

4. gospodin Safet Pizović – advokat

5. gospođa Selmana Musić – advokat

6. gospodin Predrag Pavlović – advokat

(5) Pravosudna komisija

gospodin Slobodan Zobenica – sekretar

Imenovana lica će početi sa radom i svoje dužnosti će obavljati u skladu sa Statutom Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine od 8. marta 2000. godine i odgovarajućim zakonima.

III. Struktura plata za pravosuđe Brčko Distrikta će biti kao što je dole navedeno:

1. Apelacioni sud

 • predsjednik                                                                                   3.940 KM
 • sudija                                                                                            3.550 KM

2. Osnovni sud

 • predsjednik                                                                                      3.590 KM
 • sudija                                                                                               3.300 KM
 • sekretar suda                                                                                    3.000 KM

3. Javno tužilaštvo

 • javni tužilac                                                                                        3.550 KM
 • glavni zamjenik javnog tužioca                                                          3.300 KM
 • zamjenik javnog tužioca                                                                     3.150 KM

4. Ured za pružanje pravne pomoći

 • direktor                                                                                              3.450 KM
 • advokati                                                                                             3.000 KM

5. Pravosudna komisija

 • sekretar                                                                                               2.000 KM

Ovaj Nalog stupa na snagu odmah.

 

Gary Matthews

zamjenik visokog predstavnika

supervizor za Brčko

Posted in Nalozi supervizora

mapa_brckog

Međunarodna zajednica vjeruje da vlasti Brčkog imaju institucionalne kapacitete da služe građanima Distrikta i da odgovore na izazove sa kojima se oni susreću.


roderick


linije