NALOG SUPERVIZORA O KORIŠTENJU ZEMLJIŠTA NA TRŽNICI ARIZONA

U skladu sa stavovima 36 i 37 Konačne arbitražne odluke za Brčko, od 5. marta 1999. godine, stavom 3 Aneksa, od 18. avgusta 1999. godine, te članovima 70 i 71 Statuta Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine;

napređujući Nalog supervizora od 16. novembra 2000. godine o tržnici Arizona;

Izdajem sljedeći Nalog:

1. Javna preduzeća ODP “Posavina” ­ Brčko i DD “Posavina” ­ Brka, koja trenutno postoje na teritoriji Distrikta će odmah prestati sa radom. Vlada Brčko Distrikta će preduzeti sve neophodne mjere u cilju zaštite imovine tih preduzeća i u roku od 45 dana će napraviti plan za njihovo raspuštanje.

2. Svi ugovori zaključeni od strane ODP “Posavina” ­ Brčko i DD “Posavina” ­ Brka kao i drugih fizičkih i pravnih lica u vezi sa korištenjem poljoprivrednog zemljišta na području tržnice Arizona biće revidirani od strane Vlade Brčko Distrikta u roku od 45 dana od dana izdavanja ovog Naloga.

3. Svi ugovori za koje Vlada Brčko Distrikta nađe da krše postojeće zakone koji regulišu korištenje poljoprivrednog zemljišta i plan za regulisanje i izmještanje tržnice Arizona predviđenog Nalogom supervizora od 16. novembra 2000. godine će biti poništeni.

4. Ovaj Nalog stupa na snagu odmah i biće objavljen u Službenom glasniku Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine.

Gary Matthews
zamjenik visokog predstavnika
supervizor za Brčko

Posted in Nalozi supervizora

mapa_brckog

Međunarodna zajednica vjeruje da vlasti Brčkog imaju institucionalne kapacitete da služe građanima Distrikta i da odgovore na izazove sa kojima se oni susreću.


roderick


linije