NALOG SUPERVIZORA U VEZI SA TRŽNICOM ARIZONA

U skladu sa stavom 37 Konačne odluke za Brčko od 5. marta 1999. godine, stavom 8 (A) Aneksa od 18. avgusta 1999. godine;

nakon izražene namjere OHR-a, OSCE-a, UN-a i SFOR-a da regulišu trgovačke djelatnosti na tržnici Arizona do juna 2001. godine, uz pomoć vlasti entiteta i Brčko Distrikta;

priznajući značajnu trgovinsku aktivnost koju tržnica Arizona predstavlja za Brčko Distrikt i cijelu sjeveroistočnu regiju Bosne i Hercegovine;

sa ciljem da se ova aktivnost u potpunosti dovede u sklad sa zakonom, u korist svih građana,

izdajem sljedeći Nalog:

1. Sve izdate dozvole za rad na tržnici Arizona od strane bivših općinskih, kantonalnih ili entitetskih administracija koje su postojale u Brčko Distriktu biće predmet provjere pravovaljanosti i ponovnog izdavanja od strane Vlade Brčko Distrikta.

2. Sva pravna i fizička lica koja trenutno obavljaju neku poslovnu djelatnost na tržnici Arizona bez dozvole za rad, moraće se obratiti Vladi Brčko Distrikta za izdavanje dozvole u roku od 30 dana od dana objave ovog Naloga ili će im se, u skladu sa važećim zakonima, onemogućiti djelovanje.

3. Poslovne djelatnosti na tržnici Arizona će se obavljati isključivo između 06:00 i 18:00 časova. Nikakva poslovna djelatnost neće se obavljati na tržnici Arizona van navedenog radnog vremena osim ukoliko ja to izričito ne odobrim. Svako nepoštovanje radnog vremena biće predmet sankcionisanja, uključujući konfiskaciju poslovnog prostora i opreme.

4. Gradonačelnik Brčko Distrikta će osnovati operativne snage iz sastava Vlade Brčko Distrikta i policije, koje će koordinirati implementaciju ovog Naloga i izraditi sveobuhvatan plan za regulisanje trgovine i izmještanje tržnice Arizona, koji će biti predmet mog konačnog odobrenja.

Ovaj Nalog će biti objavljen u Službenom glasniku Brčko Distrikta.

Gary Matthews
zamjenik visokog predstavnika
supervizor za Brčko

Posted in Nalozi supervizora

mapa_brckog

Međunarodna zajednica vjeruje da vlasti Brčkog imaju institucionalne kapacitete da služe građanima Distrikta i da odgovore na izazove sa kojima se oni susreću.


roderick


linije