Dopuna Naloga o sudstvu u dijelu općine Brčko u Republici Srpskoj

U svojstvu supervizora za Brčko, a u skladu sa svojim ovlaštenjima prema Odluci o Privremenoj međunarodnoj superviziji u području Brčkog od 14. februara 1997. godine, i u skladu sa mojim Nalogom o sudstvu u dijelu općine Brčko u Republici Srpskoj izdatim 10. oktobra 1997. godine, izdajem sljedeći Nalog:

1.    U skladu sa gore navedenim odredbama, odlučio sam da imenujem:

a)    gospodina Dragana Mihajlovića za predsjednika Osnovnog suda;

b)    gospodina Jozu Anđića za potpredsjednika Osnovnog suda;

c)    gospodina Irfana Selimovića za javnog tužioca;

d)   gospodina Slavu Lakića za zamjenika tužioca;

e)    gospodina Milenka Mihajlovića za predsjednika Suda za prekršaje;

f)    gospodina Safeta Pizovića za sudiju Suda za prekršaje.

g)   (biće imenovan)

Trećeg sudiju Suda za prekršaje ću imenovati u bliskoj budućnosti.

Imenovani zvaničnici će prisustvovati zvaničnoj ceremoniji u Narodnoj skupštini Republike Srpske, o čijem ću vas datumu naknadno obavijestiti nakon konsultacija sa predsjednikom Republike Srpske. U međuvremenu, sudski zvaničnici imaju mandat da preuzmu svoje funkcije od dana izdavanja ovog Naloga.

2. Formiraće se radna grupa, koju će sačinjavati predsjednik i potpredsjednik Osnovnog suda, kao i drugi odgovarajući pojedinci. Zasjedanjima radne grupe će predsjedavati OHR, a ona će služiti kao forum za diskusiju o pitanjima koja se odnose na implementaciju Naloga supervizora izdatog 10. oktobra, kao i na sadašnju Dopunu tog Naloga. Radna grupa će održati svoje prvo zasjedanje u roku od jedne sedmice nakon izdavanja ovog Naloga. Učešće svih strana u radu radne grupe će biti obavezno.

Uz to, radne grupe za Javno tužilaštvo i Sud za prekršaje biće formirane u istom vremenskom roku.

Ovaj Nalog stupa na snagu odmah. Nepridržavanje ovog Naloga predstavljaće značajno kršenje obaveza koje su Strane preuzele prema Arbitražnoj odluci.

 

 

Robert W. Farrand

supervizor za Brčko

5. decembar 1997. godine

Posted in Nalozi supervizora

mapa_brckog

Međunarodna zajednica vjeruje da vlasti Brčkog imaju institucionalne kapacitete da služe građanima Distrikta i da odgovore na izazove sa kojima se oni susreću.


roderick


linije