AMANDMANI NA NALOGE SUPERVIZORA O NAPLATAMA NA MOSTOVIMA U BRČKOM

Dopunom i izmjenom Naloga supervizora od 30. avgusta 1997. godine, Nalogom supervizora od 9. oktobra 1997. godine, lokalnoj policiji i carini Republike Srpske (RS) je zabranjeno naplaćivanje bilo kakvih taksi, bilo koje vrste, licima koja vozilima ili pješke prelaze most u Brčkom u bilo kojem pravcu. Ovi nalozi se odnose i na putnički i na željeznički most u Brčkom.

 

Vlada Bosne i Hercegovine (BiH) je propisala «Zakon o carinskoj politici i tarifama» koji stupa na snagu 13. novembra 1997. godine, kojim se regulira jedinstvena politika naplate carinskih dadžbina na međunarodnim graničnim prelazima BiH. Uz to su vlade Republike Srpske i Federacije postigle Sporazum o recipročnom sistemu depozita za tranzit visokotarifnih roba, kako bi se entitetima dozvolilo da naplaćuju carinske depozite u skladu sa zakonima BiH.

 

Zbog toga, stupajući na snagu danas, ovim mijenjam i dopunjujem gore navedene naloge supervizora kako bih dozvolio carinicima Republike Srpske na mostovima u Brčkom da naplaćuju carine i carinske depozite kao što je dogovoreno između entiteta.

 

U slučaju da lokalna policija i carinski službenici Republike Srpske ne budu poštovali ovaj zakon BiH ili ako ga budu primjenjivali na diskriminatoran ili bespravan način, ja ću uzeti u obzir mjere kako bih spriječio takve diskriminatorne ili nezakonite radnje, uključujući i modifikaciju ovog naloga kako bih ponovno nametnuo zabranu naplaćivanja bilo kakvih taksi na ovim mostovima.

 

Ovaj nalog se odnosi samo na naplaćivanje carinskih depozita i naplaćivanje carina na mostovima. Naplaćivanje viza, putarina ili drugih taksi je i dalje zabranjeno na mostovima. Policija Republike Srpske neće ni pod kakvim okolnostima naplaćivati bilo kakve takse na mostovima, niti će policija Republike Srpske pratiti ili pomagati carinske službenike Republike Srpske pri naplaćivanju gore navedenih carinskih dadžbina.

 

Ovaj nalog će biti istaknut na vidnom mjestu pored policijskog i carinskog graničnog prelaza na putničkom mostu u Brčkom i na carinskom kontrolnom punktu na željezničkom mostu u Brčkom kako bi ga vidjeli svi putnici. Neisticanje ovog obavještenja na navedeni način će samo po sebi predstavljati nezakonitu radnju koja će rezultirati proglašavanjem graničnog prelaza ilegalnim kontrolnim punktom uz sve posljedice koje će iz toga proizaći.

 

Robert W. Farrand

supervizor za Brčko

13. novembar 1997. godine

Posted in Nalozi supervizora

mapa_brckog

Međunarodna zajednica vjeruje da vlasti Brčkog imaju institucionalne kapacitete da služe građanima Distrikta i da odgovore na izazove sa kojima se oni susreću.


roderick


linije