Nalog o multietničkoj policiji u dijelu općine Brčko u Republici Srpskoj

U svojstvu supervizora za Brčko, u skladu sa svojim ovlaštenjima, prema Odluci o privremenoj međunarodnoj superviziji u području Brčkog od 14. februara 1997. godine, izdajem sljedeći Nalog:

 

U članu VII.I.B(3) Odluke se predviđa da Supervizor treba da koordinira sa UN IPTF-om da bi se obezbijedile službe sa ciljem da se osigura da nadležne vlasti preuzmu normalne demokratske policijske funkcije i službe za zaštitu svih građana Bosne i Hercegovine u ovom području. Član VII.I.B(5) Odluke predviđa da Supervizor treba da izdaje odgovarajuće propise i naloge, za unapređenje demokratske vlade i multietničke uprave u Brčkom. U Zaključcima predsjedavajućeg na Konferenciji o implementaciji u Brčkom od 7. marta 1997. godine, i Političkoj deklaraciji Ministarske konferencije Upravnog odbora održane u Sintri 30. maja 1997. godine, navodi se da će se uspostavljanje nove multietničke uprave u ovom području, uključujući policiju, zasnivati na općinskim izborima zakazanim za 13. i 14. septembar 1997. godine, uključujući i sastav registra birača.

 

U skladu sa ovim odlukama, multietnička policija u dijelu općine Brčko u Republici Srpskoj će se formirati do 31. decembra 1997. godine. Pri formiranju policije, primjenjivaće se sljedeći principi i odredbe:

 

1. Pozdravljajući prijedlog vlasti Republike Srpske, policija sa područja pod supervizijom će početi restrukturiranje 23-24. oktobra 1997. godine u skladu s «Principima restrukturiranja policije u Republici Srpskoj», od 16. septembra 1997. godine. Međutim, rješenja navedena u stavovima 2., 3. i 4. ovog Naloga, uviđaju posebne okolnosti koje se odnose na područje pod supervizijom.

 

2. Supervizor će, uz konsultacije sa UN IPTF-om, odrediti ukupan broj policajaca koji mogu raditi u području pod supervizijom, imajući na umu da će se ovaj Nalog i proces restruktuiranja primijeniti na svo osoblje koje radi u području pod supervizijom, a koje vrši policijske funkcije ili koje ima ovlaštenja za provođenje zakona, bez obzira da li se nazivaju policijom, u skladu sa stavom 4. «Principa restruktuiranja policije u Republici Srpskoj» od 16. septembra 1997. godine. Snage specijalne policije, koje podliježu kontroli SFOR-a, u skladu sa Aneksom 1A Općeg okvirnog sporazuma za mir, i dodatnim instrukcijama komandanta SFOR-a Specijalnoj policiji, datiranim 15. avgusta 1997., neće više biti stacionirane unutar područja pod supervizijom i prestaće djelovati u istom, počevši od 31. decembra 1997. godine, osim ako ih u pojedinim slučajevima SFOR za to ne ovlasti. Nadalje, rezervne policijske snage će prestati da funkcioniraju u području pod supervizijom od dana izdavanja ovog Naloga.

 

3. Šef policije u općini Brčko će imati dva zamjenika. Sva tri policijska zvaničnika će biti različite nacionalnosti. Šef policije će biti izabran iz naroda koji ima najveći broj građana koji fizički borave u području pod supervizijom. Šef policije i njegovi/njeni zamjenici će biti izabrani dvotrećinskom većinom od ukupnog broja odbornika u Skupštini općine, na njenoj osnivačkoj sjednici, najkasnije 30 dana nakon tehničke potvrde općinskih izbora od 13. i 14. septembra 1997. godine. Ako Skupština općine ne izabere šefa policije i njegove/njene zamjenike u datom roku, supervizor će, nakon konzultacija sa UN IPTF-om, izvršiti imenovanja.

 

4. Sastav policijskih snaga, definiran u stavu 2. ovog Naloga, odražava sastav stanovništva zasnovanog na registru birača i kao odraz rezultata općinskih izbora od 13. i 14. septembra 1997. godine. Supervizor će na vrijeme obavijestiti strane o tačnoj proporciji koja će činiti osnovu za sastav multietničke policije u Brčkom. U tu svrhu će šef policije i njegovi/njeni zamjenici, u saradnji sa UN IPTF-om i uz pristanak UN IPTFa, utvrditi kadrovski plan policijskih snaga za Brčko, uključujući detaljan opis poslova šefa policije i njegovih/njenih zamjenika i dostaviti ga supervizoru najkasnije 30 dana nakon njihovog imenovanja. Ako šef policije i njegovi/njeni zamjenici ne budu u stanju da utvrde kadrovski plan, to će učiniti supervizor nakon konzultacija sa UN IPTFom.

 

5. UN IPTF će završiti potvrđivanje policijskog osoblja u području pod supervizijom najkasnije do 31. decembra 1997. godine. Svo policijsko osoblje, definirano u stavu 2. ovog Naloga, koje nije potvrđeno, smatraće se neovlaštenim policijskim snagama i tim slučajevima će se baviti SFOR u skladu sa svojim mandatom. Supervizor će, u konzultacijama sa UN IPTF-om, pratiti i procjenjivati restrukturiranje policije u području pod supervizijom i prema tome izvještavati Arbitražni tribunal za Brčko o efikasnosti i napretku.

 

6. Policija u Brčkom smjesta treba da poduzme neophodne mjere da smjesti osoblje UN IPTF-a u policijske stanice u Brčkom. Policija u Brčkom će do 23. oktobra smjestiti osoblje UN IPTF-a u policijske stanice u Brčkom u skladu sa planom za smještanje na zajedničke lokacije sačinjenim od strane UN IPTF-a.

 

Nepridržavanje ovog Naloga će predstavljati značajno kršenje obaveza koje su Strane preuzele prema Arbitražnoj odluci.

 

 

Robert W. Farrand

supervizor za Brčko

Brčko, 13. oktobar 1997. godine

Posted in Nalozi supervizora

mapa_brckog

Međunarodna zajednica vjeruje da vlasti Brčkog imaju institucionalne kapacitete da služe građanima Distrikta i da odgovore na izazove sa kojima se oni susreću.


roderick


linije