Nalog o sudstvu u dijelu općine Brčko u Republici Srpskoj

U svojstvu supervizora za Brčko, u skladu sa svojim ovlaštenjima prema Odluci o privremenoj međunarodnoj superviziji u području Brčkog od 14. februara 1997.godine, izdajem sljedeći nalog:

 

U članu VII.I.B(5) Odluke se predviđa da supervizor treba da izdaje odgovarajuće propise i naloge za unapređenje demokratske vlasti i multietničke uprave u Brčkom. U Zaključcima predsjedavajućeg Konferencije o implementaciji Odluke o Brčkom, održane u Beču 7. marta 1997. godine i Političkoj deklaraciji Ministarske konferencije Upravnog odbora održane u Sintri 30. maja 1997. godine, se navodi da će se uspostavljanje nove multietničke uprave u ovom području zasnivati na općinskim izborima zakazanim za 13. i 14. septembar 1997. godine, uključujući i sastav registra birača.

 

U skladu sa ovim odlukama, sastav pravosudnih organa u Brčkom zasnivaće se na sljedećim odredbama i principima:

 

1. Osnovni sud (u daljem tekstu: Sud) ima predsjednika i potpredsjednika, koji su različitih nacionalnosti.

 

2. Predsjednika i potpredsjednika Suda imenuje ili potvrđuje predsjednik Republike Srpske, u svojstvu predstavnika Republike Srpske kao strane u sporu oko Brčkog, u konsultaciji sa premijerom Republike Srpske i Supervizorom, u roku od 30 dana nakon tehničke potvrde općinskih izbora od 13. i 14. septembra 1997. godine. Ukoliko predsjednik Republike Srpske ne imenuje predsjednika i potpredsjednika u datom vremenskom roku, imenovanje će izvršiti suprevizor.

 

3. Sastav Suda odražava sastav stanovništva dijela općine Brčko u Republici Srpskoj, zasnovan na registru birača i izražen rezultatima općinskih izbora od 13. i 14. septembra 1997. godine. U tu svrhu, predsjednik i potpredsjednik Suda će, u saradnji sa Supervizorom, utvrditi sistematizaciju radnih mjesta za Osnovni sud u Brčkom, koja će se provesti do 31. decembra 1997. godine. Do tada će predsjednik Republike Srpske naimenovati ostale sudije Suda u skladu sa sistematizacijom i stavom 2. ovog Naloga.

 

4. Općina Brčko ima javnog tužioca i zamjenika javnog tužioca koji nisu iste nacionalnosti. Oni se imenuju u skladu sa postupkom ustanovljenim u stavu 2. ovog Naloga. Javni tužilac će biti drugačije nacionalnosti od predsjednika i potpredsjednika Osnovnog suda.

 

5. Sud za prekršaje općine Brčko ima trojicu sudija koji su različite nacionalnosti, a koji se imenuju u skladu sa stavom 2. ovog Naloga.

 

6. Svako ima pravo da ga zastupa advokat kojeg izabere, koji je upisan u Advokatsku komoru na teritoriji Bosne i Hercegovine.

 

Nepoštivanje ovog supervizorskog naloga predstavlja značajno kršenje obaveza koje su Strane preuzele prema Arbitražnoj odluci.

 

 

Robert W. Farrand

supervizor za Brčko

Brčko, 10. oktobar, 1997. godine

Posted in Nalozi supervizora

mapa_brckog

Međunarodna zajednica vjeruje da vlasti Brčkog imaju institucionalne kapacitete da služe građanima Distrikta i da odgovore na izazove sa kojima se oni susreću.


roderick


linije