Nalog o multietničkoj upravi u dijelu općine Brčko u Republici Srpskoj

U svojstvu supervizora za Brčko, u skladu sa svojim ovlaštenjima prema Odluci o privremenoj međunarodnoj superviziji u području Brčkog od 14. februara 1997. godine, izdajem sljedeći nalog :

 

Član VII.I. B (5) Odluke predviđa da supervizor treba da izdaje odgovarajuće propise i naloge za unapređenje demokratske vlasti i multietničke uprave u Brčkom. U Zaključcima predsjedavajućeg sa Konferencije o implementaciji Odluke o Brčkom od 7. marta 1997. godine i Političkoj deklaraciji Ministarske konferencije Upravnog odbora u Sintri od 30. maja 1997. godine navodi se da će se uspostavljanje nove multietničke uprave zasnivati na općinskim izborima zakazanim za 13. i 14. septembar 1997. godine, uključujući i sastav registra birača.

 

U skladu sa ovim odlukama, uzimajući u obzir Pravila i propise Privremene izborne komisije, posebno član 235 (5), nova multietnička uprava će u Brčkom biti uspostavljena do 31. decembra 1997. godine, polazeći naročito od sljedećih odredbi i principa:

 

1. Skupština općine Brčko će imati predsjednika, potpredsjednika i sekretara. Sva trojica će biti različitih nacionalnosti.

 

2. Skupština općine donosi odluke prostom većinom. Za odluke o pitanjima od vitalnog nacionalnog interesa potrebna je kvalificirana većina, uk1jučujući glasove najmanje polovine od ukupnog broja članova Skupštine svake nacionalne grupe koja je u Skupštini zastupljena sa najmanje 5% mjesta. Vitalni nacionalni interesi, kao i uslovi glasanja definirani su Statutom općine Brčko.

 

3. Predsjednik Izvršnog odbora (gradonačelnik) općine Brčko će imati dva zamjenika. Predsjednik i potpredsjednici će, sva trojica, biti različitih nacionalnosti. Predsjednik i dva potpredsjednika će biti izabrani na osnivačkoj sjednici Skupštine općine najkasnije 30 dana nakon tehničke potvrde općinskih izbora od 13. i 14. septembra 1997. godine.

 

4. Predsjednik Izvršnog odbora predstavlja općinu Brčko, te rukovodi i upravlja njenom općinskom upravom. U obavljanju njegovih dužnosti pomažu mu dva potpredsjednika, kao što je određeno općinskim Statutom.

 

5. Predsjednik i potpredsjednici Izvršnog odbora osiguravaju da sastav osoblja općinske uprave u Brčkom, kao i onih javnih službi koje finansira općina, odražava sastav stanovništva dijela općine Brčko u Republici Srpskoj, zasnovan na registru birača i izražen rezultatima općinskih izbora od 13. i 14. septembra 1997. godine. Nakon tehničke potvrde općinskih izbora, Supervizor će obavijestiti Strane o tačnoj proporciji koja će činiti osnovu za sastav multietničke uprave u Brčkom. Prva faza provođenja odnosiće se na Izvršni odbor i njegove odjele. U tu svrhu, predsjednik i potpredsjednici će supervizoru dostaviti sveobuhvatnu sistematizaciju radnih mjesta u roku od 30 dana nakon njihovog izbora, a sistematizacija će biti provedena do 31. decembra 1997. godine. Supervizor će, u skladu sa odredbom VII.1.B (1) Arbitražne odluke, biti konačni autoritet za sva pitanja koja se odnose na provođenje multietničke uprave.

 

6. Tokom perioda supervizije neće se raspisivati referendum.

 

Gore navedene odredbe i principi za multietničku upravu u Brčkom razrađeni su u priloženim amandmanima na Statut općine Brčko. Ovi amandmani stupaju na snagu odmah. Ostali postojeći općinski propisi, uključujući poslovnike, biće usklađeni sa izmijenjenim općinskim Statutom do 31. decembra 1997. godine.

 

Nepoštivanje ovog supervizorskog naloga predstavlja značajno kršenje obaveza koje su Strane preuzele prema Arbitražnoj odluci.

 

 

Robert W. Farrand

supervizor za Brčko

Brčko, 10 oktobar 1997. godine

Posted in Nalozi supervizora

mapa_brckog

Međunarodna zajednica vjeruje da vlasti Brčkog imaju institucionalne kapacitete da služe građanima Distrikta i da odgovore na izazove sa kojima se oni susreću.


roderick


linije