Nalog o učešću na sastancima šefova policije

Kao Supervizor za Brčko, ovim izdajem Nalog u skladu sa ovlaštenjima meni datim po Odluci Prelazne međunarodne supervizije za područje Brčko:

 

Član VII. I. B. (3) (b) Odluke određuje da bi supervizor trebao da sarađuje sa IPTF -Međunarodnom policijom UN-a da obezbijedi usluge s ciljem da «osiguraju da će sve

relevantne vlasti preuzeti normalne demokratske policijske funkcije i osiguravati bezbjednost svih građana Bosne i Hercegovine u okviru relevantnih područja».

 

Od 10. aprila policija Republike Srpske uporno odbija da prisustvuje nedeljnom zajedničkom sastanku šefova policije u Brčkom, koji organizuje i kojim predsjeda IPTF. Taj sastanak je smišljen s ciljem da bude forum na kojem će probleme vezane za policijske poslove rešavati sva tri lokalna šefa policije. Kao rezultat neprisustvovanja Republike Srpske nema saradnje između lokalnih policijskih snaga, i ostaju nerazriješene mnoge stvari oko kojih je neophodna saradnja.

 

Član VII. I. B. (1) Arbitražne Odluke određuje da «sve nadležne vlasti, uključujući sudstvo i policijsko osoblje, moraju da poštuju i provode sve supervizorove odredbe i naloge».

 

Zbog toga je od danas prisustvovanje nedeljnim zajedničkim sastancima šefova policije obavezno. Predstavnici na ovom sastanku moraju biti na položaju i biti ovlašteni da donose odluke na tim sastancima. Svaki slučaj neprisustvovanja od strane policije Republike Srpske u Brčkom će biti tretiran kao zaseban slučaj neusaglašenosti sa Arbitražnom odlukom.

 

 

Robert W. Farrand

supervizor za Brčko

12. avgust 1997. godine

Posted in Nalozi supervizora

mapa_brckog

Međunarodna zajednica vjeruje da vlasti Brčkog imaju institucionalne kapacitete da služe građanima Distrikta i da odgovore na izazove sa kojima se oni susreću.


roderick


linije