Yearly Archives: 2009

Анекс I Налога супервизора којим се доносе измјене Статута Брчко Дистрикта од 21. децембра 2009. године Измјена Статута Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине

У Статуту Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине (Службени гласник Брчко Дистрикта БиХ бр. 17/08), члан 12 мијења се и гласи: „Члан 12 Ентитетско држављанство (1) Становници Дистрикта могу бити држављани ентитета и Босне и Херцеговине. (2) Становници Дистрикта имају право

Posted in Налози супервизора

Налог супервизора којим се доносе измјене Статута Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине

У складу са овлаштењима која су ми дата ставовима 8, 10, 11, 13, 36, 37 и 39 Коначне одлуке коју је 05. марта 1999. године донио Арбитражни трибунал за спор око међуентитетске линије разграничења на подручју Брчког („Трибунал за Брчко”);

Posted in Налози супервизора

Анекс I Налога супервизора којимсе доносе измјене и допуне Статута Брчко Дистрикта и Закон о измјенама и допунама Закона о судовима Брчко Дистрикта од 21. децембра 2009. године Измјене и допуне Статута Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине

Измјене и допуне Статута Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине Амандман 1 У Статуту Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине (Службени гласник Брчко Дистрикта БиХ бр. 17/08) у члану 22, додаје се нова тачка (ј) која гласи: “(ј) покретање спора пред Уставним

Posted in Налози супервизора

Анекс Налога супервизора о споменицима од 21. децембра 2009. године Налог супервизора којим се доносе измјене и допуне Статута Брчко Дистрикта и Закон о измјенама и допунама Закона о судовима Брчко Дистрикта

У складу са овлаштењима која су ми дата ставовима 8, 10, 11, 13, 36 и 37 Коначне одлуке коју је 05. марта 1999. године донио Арбитражни трибунал за спор око међуентитетске линије разграничења на подручју Брчког („Трибунал за Брчко”); Такође

Posted in Налози супервизора

Налог супервизора о споменицима

У складу са овлаштењима која су ми дата ставовима 8, 10, 11, 13, 36 и 37 Коначне одлуке од 05. марта 1999. године («Коначна одлука») коју је донио Арбитражни трибунал за спор око међуентитетске линије разграничења на подручју Брчког («Трибунал

Posted in Налози супервизора

Писмо бр. 8

Писмо за госп. Буро

Posted in Писма с правним дејством

Налог супервизора којим се именује госпођа Љиљана Оренди за члана Изборне комисије Брчко дистрикта и новчано кажњавају посланици Скупштине Брчко Дистрикта

У складу са овлаштењма која су ми дата ставовима 8, 10, 11, 13, 36 и 37 Коначне одлуке од 5. марта 1999. године коју је донио Арбитражни трибунал за спор око међуентитетске линије разграничења у области Брчког („Трибунал за Брчко”);

Posted in Налози супервизора

Налог супервизора којим се регулише статус свих водова и објеката за пренос електричне енергије који се налазе у Брчко Дистрикту Босне и Херцеговине

У складу са овлаштењима која су ми дата ставовима 8, 10, 13, 34, 37 и 43 Коначне одлуке коју је 05. марта 1999. године донио Арбитражни трибунал за спор око међуентитетске линије разграничења на подручју Брчког („Трибунал за Брчко”); Имајући

Posted in Налози супервизора

Налог супервизора којим се одређеним приватним агенцијама за обезбјеђење забрањује рад у Брчко Дистрикту Босне и Херцеговине

У складу са овлаштењима која су ми дата ставовима 8, 10, 11, 13, 36 и 37 Коначне одлуке за Брчко од 05. марта 1999. године коју је донио Арбитражни трибунал за спор око међуентитетске линије разграничења у области Брчког („Трибунал

Posted in Налози супервизора

Налог супервизора којим се овлаштење за располагање јавном имовином преноси на институције Брчко Дистрикта

У складу са овлаштењима која су ми дата ставовима 8, 10, 13, 34, 37 и 43 Коначне одлуке од 05. марта 1999. године коју је донио Арбитражни трибунал за спор око међуентитетске линије разграничења на подручју Брчког („Трибунал за Брчко”);

Posted in Налози супервизора

mapa_brckog

Међународна заједница вјерује да власти Брчког имају институционалне капацитете да служе грађанима Дистрикта и да одговоре на изазове са којима се они сусрећу.


roderick


linije