Yearly Archives: 2008

Aneks Naloga supervizora od 24.10. 2008. godine kojim se donosi Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnoj upravi Brčko Distrikta i kojim se rješava status Ureda koordinatora Brčko Distrikta u Vijeću ministara Bosne i Hercegovine Zakon i izmjenama i dopunama Zakona o javnoj upravi Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O JAVNOJ UPRAVI BRČKO DISTRIKTA BOSNE I HERCEGOVINE

Član 1. U Zakonu o javnoj upravi Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine” broj: 19/07, 02/08), član 33 mijenja se i glasi: “Član 33 (Ured koordinatora za Distrikt pri Vijeću ministara Bosne i Hercegovine)

Posted in Nalozi supervizora

Nalog supervizora kojim se donosi Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnoj upravi Brčko Distrikta i kojim se rješava status Ureda koordinatora za Brčko Distrikt u Vijeću ministara Bosne i Hercegovine

U skladu sa ovlaštenjima koja su mi data stavovima 8, 10, 11, 13, 36 i 37 Konačne odluke, od 5. marta 1999. godine, Arbitražnog tribunala za spor oko međuentitetske linije razgraničenja u oblasti Brčkog („Tribunal za Brčko”); Pozivajući se na

Posted in Nalozi supervizora

Nalog supervizora kojim se donose izmjene Naloga supervizora od 23. marta 2007. godine o urbanističkom planiranju kojim se poništavaju određene odluke koje je donijela Apelaciona komisija, ponovo stavljaju na snagu određene urbanističke saglasnosti, razrješavaju sa dužnosti određeni zvaničnici Vlade Distrikta, nalažu određene izmjene propisa o urbanističkom planiranju u Distriktu i nameću određene izmjene zakona u vezi sa radom Apelacione komisije

U skladu sa ovlaštenjima koja su mi data stavovima 8, 10, 11, 13, 36 i 37 Konačne odluke, od 5. marta 1999. godine, Arbitražnog tribunala za spor oko međuentitetske linije razgraničenja u oblasti Brčkog („Tribunal za Brčko”); Ističući da je

Posted in Nalozi supervizora

Nalog supervizora kojim se novčano kažnjavaju članovi Vlade Brčko Distrikta i nalažu mjere koje će preduzeti Skupština Brčko Distrikta da bi se olakšalo usvajanje budžeta za fiskalnu 2009. godinu

U skladu sa ovlaštenjima koja su mi data stavovima 8, 10, 11, 13, 36 i 37 Konačne odluke od 5. marta 1999. godine koju je donio Arbitražni tribunal za spor oko međuentitetske linije razgraničenja u oblasti Brčkog („Tribunal za Brčko”);

Posted in Nalozi supervizora

Pismo br. 7

Pismo za gosp. Šeću Bećića

Posted in Pisma s pravnim dejstvom

Nalog supervizora o zaštiti slobode vjeroispovjesti u vezi sa održavanjem nastave vjeronauke i radnim statusom vjeroučitelja u javnim školama Brčko Distrikta

U skladu sa ovlaštenjima koja su mi data stavovima 8, 10, 11, 13, 36 i 37 Konačne odluke od 5. marta 1999. godine i stavom 11. Aneksa Konačne odluke od 19. avgusta 1999. godine koji je donio Arbitražni tribunal za

Posted in Nalozi supervizora

Nalog supervizora kojim se donose izmjene Statuta Brčko Distrikta, Izborni zakon Brčko Distrikta, Poslovnik o radu Skupštine Brčko Distrikta i izmjene odgovarajućih propisa Brčko Distrikta

U skladu sa ovlaštenjima koja su mi data stavovima 8, 10, 11, 13, 36 i 37 Konačne odluke od 5. marta 1999. godine koju je donio Arbitražni tribunal za spor oko međuentitetske linije razgraničenja u oblasti Brčkog; Takođe u skladu

Posted in Nalozi supervizora

Pismo br. 6

Pismo za gosp. Đapu, gđu Majinović i gosp. Tomića

Posted in Pisma s pravnim dejstvom

Nalog supervizora kojim se gospodin Slobodan Katanić smjenjuje sa dužnosti u Policiji Brčko Distrikta

Koristeći se ovlaštenjima koja su supervizoru za Brčko data stavovima 8, 10, 11, 13, 36 i 37 Konačne odluke, od 5. marta 1999. godine, Arbitražnog tribunala za spor oko međuentitetske linije razgraničenja u oblasti Brčkog (“Tribunal za Brčko”) i ovlaštenjima

Posted in Nalozi supervizora

Nalog supervizora kojim se gospodin Đorđe Popović smjenjuje sa dužnosti u Policiji Brčko Distrikta

Koristeći se ovlaštenjima koja su supervizoru za Brčko data stavovima 8, 10, 11, 13, 36 i 37 Konačne odluke, od 5. marta 1999. godine, Arbitražnog tribunala za spor oko međuentitetske linije razgraničenja u oblasti Brčkog (“Tribunal za Brčko”) i ovlaštenjima

Posted in Nalozi supervizora

mapa_brckog

Međunarodna zajednica vjeruje da vlasti Brčkog imaju institucionalne kapacitete da služe građanima Distrikta i da odgovore na izazove sa kojima se oni susreću.


roderick


linije