Yearly Archives: 2000

NALOG SUPERVIZORA U VEZI SA TRŽNICOM ARIZONA

U skladu sa stavom 37 Konačne odluke za Brčko od 5. marta 1999. godine, stavom 8 (A) Aneksa od 18. avgusta 1999. godine; nakon izražene namjere OHR-a, OSCE-a, UN-a i SFOR-a da regulišu trgovačke djelatnosti na tržnici Arizona do juna

Posted in Nalozi supervizora

NALOG SUPERVIZORA, 2000

U skladu sa stavovima 10, 37 i 39 Konačne odluke od 8. marta 1999. godine, i članovima 70 i 71 Statuta za Brčko Distrikt Bosne i Hercegovine, imenujem gospođu Jasnu Ćejvanović za sudiju za prekršaje u Sudu za prekršaje u

Posted in Nalozi supervizora

Dopuna Naloga supervizora o finansijskom sistemu Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine

U skladu sa stavovima 10, 39 i 43 Konačne arbitražne odluke za Brčko od 5. marta 1999. godine, stavom 8 Aneksa od 18. avgusta 1999. godine, stavom 42 Statuta Brčko Distrikta, i uz konsultacije sa visokim predstavnikom, ovim izdajem sljedeću

Posted in Nalozi supervizora

DOPUNA NALOGA SUPERVIZORA O IMENOVANJU ČLANOVA PRELAZNE VLADE BRČKO DISTRIKTA BOSNE I HERCEGOVINE

U skladu sa stavovima 10 i 39 Konačne arbitražne odluke za Brčko, od 5. marta 1999. godine, stavom 3 Aneksa od 18. avgusta 1999. godine, i shodno mom Nalogu o uspostavljanju prelazne Skupštine Brčko Distrikta od 8. marta 2000. godine,

Posted in Nalozi supervizora

NALOG SUPERVIZORA O FINANSIJSKOM SISTEMU BRČKO DISTRIKTA BOSNE I HERCEGOVINE

U skladu sa stavovima 10, 39 i 43 Konačne arbitražne odluke za Brčko od 5. marta 1999. godine, stavom 8 Aneksa od 18. avgusta 1999. godine, kao i stavom 42 Statuta Brčko Distrikta, i uz konsultacije sa visokim predstavnikom, ovim

Posted in Nalozi supervizora

NALOG SUPERVIZORA O USPOSTAVLJANJU PRELAZNE SKUPŠTINE BRČKO DISTRIKTA BOSNE I HERCEGOVINE

U skladu sa Konačnom arbitražnom odlukom za Brčko od 5. marta 1999. godine; stavom 2 Aneksa od 18. avgusta 1999. godine, i uz konsultacije sa visokim predstavnikom, ovim imenujem sljedeće osobe za poslanike u prelaznoj Skupštini Distrikta koji će vršiti

Posted in Nalozi supervizora

NALOG SUPREVIZORA O IMENOVANJU ČLANOVA PRELAZNE VLADE BRČKO DISTRIKTA BOSNE I HERCEGOVINE

U skladu sa stavovima 10 i 39 Konačne arbitražne odluke za Brčko od 5. marta 1999. godine, i stavom 3 Aneksa od 18. avgusta 1999. godine, izdajem sljedeći Nalog: Dole navedene osobe su imenovane za članove Vlade Distrikta i svoje

Posted in Nalozi supervizora

NALOG SUPERVIZORA O USPOSTAVLJANJU BRČKO DISTRIKTA BOSNE I HERCEGOVINE

U skladu sa stavom 9 Konačne arbitražne odluke za Brčko od 5. marta 1999. godine, i uz konsultacije sa visokim predstavnikom, ovim proglašavam stupanje na snagu Statuta Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine. Ovaj Nalog stupa na snagu odmah. Robert W.

Posted in Nalozi supervizora

Nalog supervizora o uspostavi policije Brčko Distrikta i imenovanju šefa policije i njegovih zamjenika

U skladu sa ovlastima koje su mi povjerene Konačnom odlukom za Brčko, od 5. marta 1999. godine, i uz konsultacije sa visokim predstavnikom i Misijom Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini, ovim uspostavljam policiju Brčko Distrikta i imenujem sljedeće osobe

Posted in Nalozi supervizora

mapa_brckog

Međunarodna zajednica vjeruje da vlasti Brčkog imaju institucionalne kapacitete da služe građanima Distrikta i da odgovore na izazove sa kojima se oni susreću.


roderick


linije