Timeline

31/8/2012

["Supervizor za Brčko Roderick Moore suspendirao svoje funkcije", "Supervizor za Brčko Roderick Moore suspendirao svoje funkcije", "hidden"]

Ambasador Roderick Moore danas je suspendirao svoje
funkcije u svojstvu supervizora za Brčko Distrikt, u skladu s
odlukom koju je najavio nakon konsultacija s Upravnim odborom Vijeća
za provedbu mira od 23. maja 2012. godine. Režim supervizije za
Brčko Distrikt bio je na snazi od 14. februara 1997. godine.


Supervizor je svim građanima Brčkog uputio pismo u
kojem objašnjava da on, od danas, više ne namjerava intervenirati u
radu Distrikta niti će donositi obavezujuće odluke ili posredovati
prilikom pronalaženja rješenja. Takođe je najavio da je Ured za
implementaciju Konačne odluke za Brčko od danas zatvoren. Supervizor
je naglasio da je sada na vlastima Brčko Distrikta da preuzmu
potpunu odgovornost za rukovođenje Distriktom. „Demokratski izabrane
Brčanke i Brčaci, a ne imenovani stranci, preuzet će potpunu
odgovornost za rukovođenje Distriktom“, izjavio je ambasador Moore.


Supervizor je istaknuo da je međunarodna zajednica
svjesna činjenice da se građani Distrikta i dalje suočavaju s mnogim
izazovima, uključujući i siromaštvo, nezaposlenost, korupciju i
brojne druge, ali također smatra da su institucije Distrikta sada
sposobne da same rade na rješavanju ovih izazova.


Supervizor je naglasio da je zadržan niz mehanizama
u cilju zaštite napretka koji je u Brčkom postignut tokom petnaest
godina supervizije. Međunarodna zajednica i dalje će ostati aktivno
angažirana u Brčkom, naglasio je supervizor, uključujući i 
neprekidno prisustvo predstavnika EUFOR-a, OSCE-a i Delegacije EU na
terenu. Uz to, visoki predstavnik, Arbitražni tribunal i Ustavni sud
BiH imaju ovlasti da štite interese Distrikta i njegovih građana,
ukoliko to bude potrebno. Nadalje, ambasador Moore, koji trenutno
obavlja funkciju prvog zamjenika visokog predstavnika, zvanično će
ostati supervizor sa svim ovlastima definiranim u odlukama
Arbitražnog tribunala za Brčko. Međutim, Moore je istaknuo: „Iako i
dalje ostajem supervizor s istim ovlastima kao i do sada, očekujem
da ubuduće neće biti potrebe da koristim te ovlasti.“


Supervizor je izrazio svoju ogromnu zahvalnost i
poštovanje prema aktivnostima njegovih prethodnika i tima koji je
dosljedno i profesionalno godinama radio u okviru Ureda za
implementaciju Konačne odluke za Brčko. Takođe je zahvalio hiljadama
lokalnih partnera i građana u Brčkom koji su u velikoj mjeri
doprinijeli uspjehu Distrikta postignutom od završetka rata do
danas. Supervizor je rekao da građani Brčkog trebaju biti ponosni na
ono što su postigli: „Transformirali ste Brčko. Omogućili ste
povratak vaših susjeda njihovim domovima i formiranje multietničkih
institucija. Vaša hrabrost, čestitost i tolerancija su u velikoj
mjeri promijenili Brčko nabolje tokom proteklih petnaest
godina.“


Supervizor Moore pozvao je građane Brčkog da traže
od svojih zvaničnika na javnim funkcijama da provode vlast na
pošten, transparentan način i u interesu cijeloga grada.


Prije suspendiranja funkcija, supervizor je danas
donio Nalog kojim je na Distrikt prenio pravo da tumači i donosi
izmjene i dopune pojedinih pravnih akata koji su proistekli iz
naloga prethodnih supervizora. Ovom mjerom tehničke prirode
osigurava se da nakon suspenzije neće doći do pravnog vakuuma.

Poruka supervizora Rodericka Moorea građanima Brčkog

21/12/2009

["Supervizor za Brčko izdaje naloge koji imaju za cilj da dovrše provedbu arbitražnih odluka za Brčko", "Supervizor za Brčko izdaje naloge koji imaju za cilj da dovrše provedbu arbitražnih odluka za Brčko", "hidden"]

Supervizor za Brčko dr Raffi Gregorian danas je izdao tri naloga supervizora putem kojih se usklađuju Statut i zakonodavstvo Distrikta sa Amandmanom I na Ustav Bosne i Hercegovina i sa odlukama visokog predstavnika od 18. rujna 2009. godine kojima se donose izmjene i dopune entitetskih i državnog zakona o državljanstvu.

Jednim od ovih naloga donose se izmjene i dopune Statuta Brčko Distrikta i Zakona o sudovima Brčko Distrikta tako da odražavaju sadržinu Amandmana I na Ustav Bosne i Hercegovine koji je u ožujku ove godine usvojila Parlamentarna skupštine Bosne i Hercegovine.

Izmjenama i dopunama se dodatno unapređuju učinkovitost i funkcionalnost sudova Brčko Distrikta i osigurava zaštita interesa, statusa i ovlasti Brčko Distrikta putem efikasnih sudskih postupka nakon okončanja režima supervizije. 

Drugim dvama nalozima supervizora donose se izmjene Statuta i Naloga supervizora od 4. kolovoza 2006. godine kojim se proglašava prestanak pravnog značaja međuentitetske linije razgraničenja u Brčko Distriktu time što se omogućava primjena entiteskih zakona o državljanstvu u Brčko Distriktu sukladno odlukama koje je visoki predstavnik donio 18. rujna 2009. godine kojima se donose izmjene dr`avnog i entiteskih zakona o državljanstvu. Tim odlukama uspostavlja se mehanizam koji stanovnicima Distrikta omogućava da promijene svoje entitetsko državljanstvo, kao što je to navedeno u stavu 1 Aneksa Konačne odluke iz 18. kolovoza 1999. godine.

Supervizor smatra da je time uspostavljen potpun i suvremeni pravni okvir u svezi sa pitanjem državljanstva koji je u interesu svih stanovnika Distrikta. Podjednaka primjena, bez diskriminacije, ipak ovisi od usvajanja odluka visokog predstavnika od strane Republike Srpske.

“Tehnički amandmani koje sam danas donio putem svojih naloga potiču izravno iz Konačne arbitražne odluke i pomažu da se ispune uvjeti koji su neophodni kako bih mogao da izvijestim Arbitražni tribunal da institucije Distrikta funkcioniraju «učinkovito i po svemu sudeći trajno”, rekao je supervizor.

26/3/2009

["Brčko Distrikt u Ustavu BiH", "Brčko Distrikt u Ustavu BiH", "hidden"]

Supervizor za Brčko
Distrikt dr Raffi Gregorian danas je srdačno pozdravio usvajanje
Amandmana 1 na Ustav BiH kojim se u Ustav BiH dodaje Brčko Distrikt.
On je takođe pozdravio polaganje zakletve od strane nove Vlade Brčko
Distrikta.

“Usvajanjem amandmana i imenovanjem Vlade ispunjeni su važni
uslovi da se ustanovi da institucije Distrikta funkcionišu ‘efikasno
i po svemu sudeći trajno’”, rekao je Gregorian. “Ovo mi sada
omogućava da se usredsrijedim na rješavanje raznih administrativnih
i pravnih zadataka neophodnih za okončanje supervizije u skladu sa
procesom koji je utvrđen u Konačnoj odluci”.


Ustavni amandman o Brčko Distriktu koji je usvojio Parlament BiH
predstavlja važan korak u implementaciji obavezujuće arbitraže
propisane Aneksom 2 Dejtona za rješavanje spora između entiteta oko
područja Brčkog. Konačna odluka Arbitražnog tribunala donijeta je u
martu 1999. godine.


Amandmanom se Brčko Distrikt dodaje u Ustav BiH, kako je
definisano odlukama Tribunala i Distriktu se omogućava efektivno,
direktno obraćanje Ustavnom sudu, a istovremeno se osigurava da
nijedna strana ne može promijeniti status ili ovlaštenja Distrikta u
odnosu na to kako su definisani arbitražnim odlukama.


Nova Vlada Brčko Distrikta položila je danas zakletvu pred
Skupštinom Distrikta. Članovi Vlade svečano su se obavezali da će se
pridržavati Ustava i zakona Bosne i Hercegovine, odluka Arbitražnog
tribunala za Brčko, Statuta i zakona Brčko Distrikta i da će štititi
interese Distrikta kao i jednakost i slobode svih građana Brčko
Distrika.


“Ova Vlada Distrikta je, premda kasno, krenula dobrim putem”,
rekao je supervizor danas. “Očekujem od nje da preuzme punu
odgovornost za dobrobit svih građana Brčkog”.

13/8/2008

["Supervizor Gregorian uskladio fakultativnu nastavu vjeronauke u javnim školama Distrikta Brčko sa vjerskim slobodama i državnim obavezama", "Supervizor Gregorian uskladio fakultativnu nastavu vjeronauke u javnim školama Distrikta Brčko sa vjerskim slobodama i državnim obavezama", "hidden"]

Supervizor za Brčko dr
Raffi Gregorian danas je izdao href="http://www.ohr.int/ohr-offices/brcko/bc-so/default.asp?content_id=42162">Nalog
supervizora kojim se reguliše održavanje nastave vjeronauke i
radni status vjeroučitelja u javnim školama Distrikta Brčko, u
skladu sa vjerskim slobodama i obavezama na državnom nivou.

Nalogom se podsjeća da je Bosna i Hercegovina sekularna država
sastavljena od tri konstitutivna naroda i ostalih, te da Ustav
garantuje slobodu misli, savjesti i vjere kao osnovna prava, ali se
njime ne utvrđuje nijedna zvanična vjera ili vjere Bosne i
Hercegovine.


Nalogom se priznaju  ugovori koje je Bosna i Hercegovina
zaključila sa Svetom Stolicom i Srpskom pravoslavnom crkvom.
Supervizor je mišljenja da u odsustvu sličnog ugovora sa Islamskom
zajednicom, odredbe ovih ugovora koje se odnose na obrazovanje bi po
analogiji trebalo da se odnose i na vjeroučitelje i časove islamske
vjeronauke u Distriktu Brčko.


Supervizor Gregorian je izrazio zahvalnost liderima triju
najvećih vjerskih grupa u Distriktu Brčko što su mu u više navrata,
pismeno i usmeno, skrenuli pažnju na potrebu da se preciznije
definiše status vjeroučitelja i vjeronauke u javnim školama
Distrikta, te da bi to definisanje trebalo da dovede do poboljšanja
u održavanju fakultativne nastave vjeronauke.


U skladu sa njegovim nalogom, vjeroučitelji će ubuduće moći da
dobiju ugovore na neodređeno vrijeme i imaće isti status, prava i
obaveze, uključujući i obaveze u pogledu stručne spreme, kao i bilo
koji drugi nastavnik u skladu sa zakonima Distrikta Brčko.


Supervizor Gregorian je izrazio uvjerenje da su vjerske zajednice
i vjeroučitelji posvećeni promovisanju i njegovanju multietničkog
karaktera Distrikta, te da su svjesni svoje odgovornosti da nauče
učenike da prihvate i poštuju sve vjere i one koji ne praktikuju ili
se ne pridržavaju vjerskih običaja u duhu tolerancije i
pomirenja.


Ipak, Supervizor je izrazio zabrinutost zbog opšte tendencije
koja se pojavila u Bosni i Hercegovini, a pogotovo u Distriktu
Brčko, prema kojoj su časovi vjeronauke, koji se nude kao
fakultativan predmet u javnim školama, iz više razloga u sve većoj
mjeri poprimili karakter obaveznog predmeta, što se može primjetiti
po skoro stoprocentnoj stopi pohađanja takve fakultativne nastave u
javnim školama Distrikta Brčko.


Osim toga, obezbjeđivanjem novca poreskih obveznika i
obezbjeđivanjem prostorija javnih škola Distrikta bez plaćanja
naknade u svrhu održavanja nastave vjeronauke samo za određene
vjerske grupe, načinom na koji se trenutno održava nastava
vjeronauke rizikuje se da se tim određenim vjerskim grupama pridaju
obilježja zvaničnih vjera, čime se druge vjerske grupe ili oni koji
ne praktikuju ili se ne pridržavaju vjerskih običaja isključuju i
nanosi im se šteta na način koji se može smatrati diskriminatorskim
te se kao takav može zakonski i ustavno osporiti i dovesti u pitanje
slobodu vjeroispovijesti i savjesti u Distriktu Brčko.


“Trenutni način održavanja nastave vjeronauke ne smije da stvori
finansijsku i političku zavisnost između vlasti i određenih vjerskih
grupa što potom može da dovede do mogućeg podređenog položaja jednih
u odnosu na druge što je na štetu i jednih i drugih,” rekao je
supervizor.


Stoga, Nalogom se naglašava da će se nastava vjeronauke u školama
i dalje odvijati na dobrovoljnoj osnovi i prema slobodnoj volji
roditelja ili zakonskih staratelja učenika i podstiče uvođenje
odgovarajućih sekularnih predmeta kao izborna alternativa
fakultativnoj nastavi vjeronauke.

6/5/2008

["Supervizor Gregorian donosi izmjene Statuta Brčko Distrikta i novi Izborni zakon Distrikta i Poslovnik o radu Skupštine Distrikta", "Supervizor Gregorian donosi izmjene Statuta Brčko Distrikta i novi Izborni zakon Distrikta i Poslovnik o radu Skupštine Distrikta", "hidden"]

Supervizor za Brčko dr Raffi Gregorian izdao je danas href="http://www.ohr.int/ohr-offices/brcko/bc-so/default.asp?content_id=41657">Nalog
supervizora kojim su izvršene izmjene  Statuta Brčko
Distrikta u cilju poboljšanja djelotvornosti i funkcionalnosti
Skupštine Brčko Distrikta, sa posebnim naglaskom na podsticanje
međuetničke saradnje. Istim nalogom supervizor je takođe donio novi
Poslovnik o radu Skupštine Distrikta kao i novi Izborni zakon Brčko
Distrikta koji je usklađen sa Statutom i nedavno izmjenjenim
Izbornim zakonom BiH. Mjerama koje su danas donesene koriguje se
pravni okvir Skupštine koji je prvobitno izrađen  za imenovani
organ u onaj koji je odgovarajući za izabrani organ koji će moći da
djelotvorno funkcioniše nakon supervizije. Kao takve, one su dopuna
mjera koje su preduzete u februaru 2007. godine da bi se poboljšala
funkcionalnost Vlade.

Izmjenjenim Statutom uspostavlja se mehanizam kojim se sprečava
preglasavanje nekog konstitutivnog naroda u Skupštini, uspostavlja
se efikasniji sistem glasanja u Skupštini i predviđa zastupljenost
nacionalnih manjina tako što se uvode još dva poslanička mjesta u
Skupštini.


Afirmativni glas najmanje jedne trećine poslanika svakog
konstitutivnog naroda koji su prisutni i glasaju biće neophodan za
odluke o pojedinim konkretnim pitanjima kako bi se spriječilo
preglasavanje konstitutivnog naroda u Skupštini. Ova pitanja su
nabrojana u Statutu i uključuju pitanja religije, kulture,
obrazovanja, jezika, budžeta, prostornog planiranja, nacionalnih
praznika i spomenika.


Da bi se promovisalo efikasnije donošenje odluka, od sada će se
glasanje o mnogim pitanjima određivati na osnovu broja poslanika
koji su  prisutni i glasaju, s tim da samo opravdano odsustvo
sa sjednice može da odloži donošenje odluka o pitanjima koja su
predmet zaštite od preglasavanja. Ove odredbe će podstaći poslanike
da prisustvuju sjednicama i da mogućnost blokade izostajanjem ili
nepravilnim korištenjem uzdržanih glasova u donošenju odluka svedu
na najmanju moguću mjeru.


Mjere koje su danas uvedene bile su razmatrane od uvođenja mjera
za reformu Vlade prošle godine. Supervizor i njegovo osoblje su
pažljivo analizirali i razmatrali sve moguće opcije na osnovu
konsultacija sa predsjednikom Skupštine, potpredsjednikom Skupštine,
šefovima poslaničkih klubova u Skupštini kao i sa gradonačelnikom i
zamjenikom gradonačelnika. Pošto je postignut opšti konsenzus u vezi
sa potrebom za ovakvim djelovanjem, supervizor je odlučio da 
sada preduzme radnje kako bi obezbjedio da bude uvedeno sveobuhvatno
rješenje do  zvaničnog raspisivanja  izbora 8. maja, kako
bi kandidatima bile potpuno jasne uloge i odgovornosti koje bi imali
ukoliko budu izabrani u Skupštinu u oktobru. On je takođe želio dati
što više vremena predstavnicima nacionalnih manjina da se organizuju
za kandidovanje za dva nova poslanička mjesta u Skupštini.

20/7/2007

["Gregorian pozdravlja usvajanje ključnih zakona od strane Skupštine Distrikta", "Gregorian pozdravlja usvajanje ključnih zakona od strane Skupštine Distrikta", "hidden"]

Supervizor za Brčko,
Raffi Gregorian,  pozdravio je usvajanje Zakona o porezu na
nekretnine,Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o krivičnom postupku
i Urbanističkog plana distrikta Brčko od strane Skupštine distrikta
Brčko.

 Izmjenama i dopunama Zakona o krivičnom postupku zakoni
Distrikta se usklađuju sa državnim zakonima i odlukom visokog
predstavnika od 09.07.2007. Zakon o porezu na nekretnine 
uspostavlja prvi posljeratni sistemporezananekretnineu Bosni i
Hercegovini i predstavlja velikikorak ka usklađivanju poreskih
zakona sa standardima i propisima EU.
Onćetakođedozvolitieliminisanjebrojnihopterećujućihporezainaknada.
UsvajanjeUrbanističkogplana, kaodijelareformiupogleduprostornog,
urbanističkogiregulacinogplaniranja,
ćeomogućitidaljnjirazvojDistrikta.


“Svatrizakonasu podjednako važna“, rekao je supervizor Gregorian
posebno zahvaljujući USAID-u na njihovoj pomoći u izradi Zakona o
porezu na nekretnine distrikta Brčko. 


Visoki predstavnik i specijalni predstavnik EU tražio je od
Parlamenata u entitetima i od Skupštine distrikta Brčko da izmjene
Zakon o krivičnom postupku prije deset dana kada je nametnuo
izmjene  državnih zakona. 


Narodna skupštine Republike Srpske je već usvojila neophodne
izmjene idopune Zakona o krivičnom postupku.  Ostalo je još da
Parlament Federacije uradi to isto.

25/6/2007

["DOPUNA KONAČNE ODLUKE", "DOPUNA KONAČNE ODLUKE", "hidden"]

1. Dešavanja u ovom
postupku nakon donošenja Odluke su kompleksna, međutim, mogu se
sažeti na sljedeći način: putem pisma od 04.04.2005. godine tadašnji
visoki predstavnik Bosne i Hercegovine obratio se predsjedavajućem
arbitru i zatražio da mu Tribunal pomogne time što će izraziti svoje
«pažljivo razmotrene stavove» u vezi sa određenim pravnim pitanjima
koja su se ticala pojedinačnih pravnih ovlaštenja dva bosanska
entiteta (Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske) i Brčko
Distrikta koji je uspostavljen u skladu sa Konačnom odlukom
Tribunala. U svom odgovoru predsjedavajući arbitar je odbio da
izrazi mišljenje o bilo kom takvom pitanju prije nego što sagleda
stavove (u pogledu kako postupka tako i predmeta) onih na koje se to
najdirektnije odnosi, odnosno dva entiteta i Brčko Distrikta. Nakon
toga visoki predstavnik je nevoljno pristao, barem načelno, na
prijedloge od strane predsjedavajućeg arbitra koji su se ticali
postupka a zanteresovanim stranama je data prilika da predoče svoje
stavove.

 


2.    U toku prethodnog postupka Brčko Distrikt je
podnio zvaničnu žalbu u pogledu: (a) 5.12.2003. godine kada su dva
entiteta pristala da prenesu sva ovlaštenja na državu Bosnu i
Hercegovinu («BiH») uključujući i ovlaštenja Distrikta u vezi sa
ubiranjem i raspodijelom prihoda od indirektnih poreza, da pokušaj
da se Distriktu uskrate ovlaštenja oporezivanja bez njegovog
pristanka čini «ozbiljno nepoštovanje» Konačne arbitražne odluke
Tribunala i (b) da je time žalba, u skladu sa Konačnom odlukom,
dospjela u nadležnost Tibunala da sasluša i donese odluku o
pitanjima koja se tiču «ozbiljnog nepoštovanja». Kada su u pitanju
činjenice, žalba Distrikta se suštinski ticala toga da su nakon
pristanka entiteta a bez saglasnosti Distrikta da se ovlaštenja koja
su se ticala indirektnog oporezivanja prenesu na državu (uključujući
i ona ovlaštenja indirektnog oporezivanja koja su entiteti prethodno
prenijeli na Distrikt u skladu sa Konačnom odlukom), entiteti zatim
uredili stvari na način da sebi dodijele prihode od indirektnog
oporezivanja koji su u skladu sa Konačnom odlukom pripadali
Distriktu. U propisanom vremenskom roku stavovi svih zainteresovanih
strana (uključujući Kancelariju visokog predstavnika, dva entiteta i
Brčko Distrikt) su predočeni Tribunalu u nizu podnesaka u pisanom
obliku od kojih je posljednji predočen krajem aprila 2007.
godine.


 


3. U toku proteklog postupka dostavljanja podnesaka visoki
predstavnik je, ispostavilo se, odlučio da direktno riješi pitanje
mogućih finansijskih nejednakosti u raspodjeli prethodnih prihoda od
indirektnog oporezivanja između entiteta i Distrikta. On je
očigledno obavio razgovore i pregovore u koje su bile uključene te
tri strane i 04.05.2007 izdao je tri dokumenta-dvije odluke i
«Prikaz činjenica» u prilogu tih dokumentata – koji su zajedno
uticali na uspostavljanje, sa izvjesnom saglasnošću Distrikta, novog
načina za raspodjelu prihoda od indirektnih poreza između entieta i
Distrikta. Prikaz činjenica koji je sastavila Kancelarija visokog
predstavnika izgleda da priznaje ne samo pravni status Distrikta u
skladu sa Konačnom odlukom i njegovo pravo da ubira prihode od
indirektnih poreza (Prikaz činjenica, stav (1)) već i činjenicu da
je Distrikt u proteklom preriodu primio manje od propisanog dijela
prihoda od indirektnih poreza (Prikaz činjenica, stav (4))


 


4. Dokumenti koje je izdao visoki predstavnik 04.05.2007. godine
predočavaju da je Brčko Distrikt dao sagasnost – zapravo da
«podržava» – novi način raspodjele onako kako je to naložio visoki
predstavnik. U suštini, izgleda da je žalba Distrikta, kako je to
napisano u neriješenoj žalbi, riješena u korist Distrikta što
predstavlja ishod koji, naravno, Tribunal mora da pozdravi. U skladu
sa tim 22.05.2007. godine Tribunal je obavijestio sve zainteresovane
strane da će osim ukoliko neki prigovori u pisanom obliku budu
primljeni u roku od trideset (30) dana Tribunal izdati nalog kojim
se odbacuje neriješena žalba Distrikta koja se tiče «značajnog
nepoštovanja» i u nalog će uključiti «one komentare koji mogu biti
neophodni za razumijevanje odbijanja žalbe». Pošto nijedna
zainteresovana strana nije podnijela bilo kakav prigovor na ove
predložene mjere u propisanom roku od 30 dana, ovim putem Tribunal
daje saglasnost na dogovoreni način raspodjele koji je propisan u
dokumentima od 04.05.2007. godine, odbacuje podnesenu žalbu
Distrikta i okončava neriješeni postupak.


 


5. Da bi se izbjegli nepotrebni budući sporovi Tribunal se, ipak,
smatra obaveznim da razjasni da njegovo prihvatanje rješenja visokog
predstavnika o načinu raspodjele ne predstavlja saglasnost sa jednom
konkretnom pravnom pretpostavkom koja je implicitna u radnim
dokumentima Kancelarije visokog predstavnika. Naročito stav (3) obje
odluke Kancelarije visokog predstavnika podrazumijeva da, u skladu
sa Konačnom odlukom, ako i kada bi dva entiteta trebalo da prenesu
svoja ovlaštenja u vezi sa inidrektnim oporezivanjem (što su entieti
i uradili 05.12.2003) da se time automatski oduzimaju istovjetna
ovlaštenja Brčko Distrikta u vezi sa indirektnim oporezivanjem čime
se isključiva kontrola nad takvim oporezivanjem daje državi. Takođe
treba pogledati prijedlog u stavu (1) Prikaza činjenica Kancelarije
visokog predstavnika da je automatski pravni ishod radnji koje su
preduzeli entiteti 05.12.2003. godine bio da je «Brčko izgubilo» sva
svoja ovlaštenja u vezi sa indirektnim oporezivanjem. Kako ove
izjave ne bi bile uzete kao ispravno razumijevanje svrhe Konačne
oduke, Tribunal se ipak smatra obaveznim da izrazi važno upozorenje
u vezi sa pravnim uticajem prijenosa ovlaštenja na državu od strane
dva etniteta bez istovjetnog prijenosa ili saglasnosti od strane
Brčko Distrikta. Upozorenje je sljedeće: Dokle god entiteti nastave
da postoje u Ustavu BiH bilo koji pristanak dva entiteta da izvrše
prijenos na državu bez istovjetnog prijenosa ili saglasnosti od
strane Brčko Distrikta biće suprotan i nezakonit u skladu sa
Konačnom odlukom ako taj prijenos ovlaštenja u znatnoj mjeri utiče
na smanjenje sposobnosti Distrikta da funkcioniše kao jedinstvena,
multietnička, demokratska uprava za opštinu Brčko. Na primjer, ako
odobreni prijenos ovlaštenja rezultira značajnim smanjenjem
multietničnosti u nekoj sadašnjoj instituciji Brčkog (na primjer
policija, škole, pravosuđe) time bi se prekršila Konačna odluka. Uz
ovo upozorenje Tribunal, ipak, daje saglasnost na način raspodjele
koji je donio visoki predstavnik.


 


Roberts B. Owen


presjedavajući arbitar 

2/2/2007

["Supervizor za Brčko donosi izmjene i dopune Statuta Brčko distrikta", "Supervizor za Brčko donosi izmjene i dopune Statuta Brčko distrikta", "hidden"]

Supervizor za Brčko, Raffi Gregorian, izdao je danas href="http://www.ohr.int/ohr-offices/brcko/bc-so/default.asp?content_id=39033">Nalog
supervizora kojim se donose izmjene i dopune Statuta Brčko
distrikta.

Statut koji je trenutno na snazi je zastario na mnogo načina. On
ne odražava niz nedavnih promjena u upravi Distrikta, a naročito
reformu javne uprave i osnivanje novih institucija Distrikta. Neke
od potrebnih izmjena Statuta Brčko distrikta ne može donijeti
Skupština i mora ih donijeti supervizor. Za ostale izmjene potrebna
je tročetvrtinska većina poslanika. Zbog složenog i opsežnog
karaktera potrebnih izmjena, malo je vjerovatno da se ostvari ova
većina u preostalom vremenskom periodu tokom kojeg će Brčko distrikt
biti pod supervizijom. Izmjene Statuta treba da poboljšaju učinak u
radu Vlade. Gradonačelnik i šefovi odjeljenja moraju funkcionisati
kao tijelo. Ove izmjene su potrebne radi efikasnog funkcionisanja
institucija Distrikta nakon završetka supervizije.


Izmjene i dopune su dobile konačnu formu nakon opsežnih
konsultacija sa gradonačelnikom, zamjenikom gradonačelnika,
članovima Skupštine koji predstavljaju sva tri konstitutivna naroda
i članovima Pravosudne komisije Brčko distrikta.


Ovim nalogom supervizora takođe se od radnih grupa koje imenuje
gradonačelnik zahtijeva da odmah započnu sa pripremom izmjena i
dopuna niza zakona koji nisu usklađeni sa izmijenjenim Statutom.
Gradonačelnik će, najkasnije do 1. maja 2007. godine, dostaviti ove
zakone Kancelariji supervizora na odobrenje; oni će zatim biti
donijeti kao zakoni Brčko distrikta putem dodatnog naloga
supervizora.

4/8/2006

["Nalog supervizora ukida entitetske zakone i proglašava prestanak pravnog značaja međuentitetske granice u Brčko Distriktu", "Nalog supervizora ukida entitetske zakone i proglašava prestanak pravnog značaja međuentitetske granice u Brčko Distriktu", "hidden"]

Supervizor za Brčko Susan Johnson izdala je nalog kojim se ukida
primjena entitetskih zakona na području Brčko Distrikta i proglašava
prestanak pravnog značaja međuentitetske granice u Distriktu.


Nalog proističe iz Konačne arbitražne odluke, koja predviđa
ukidanje pravnog značaja međuentitetske granice u Brčko Distriktu i
nalaže Distriktu i supervizoru da obezbijede da se to uradi, a da bi
se to ostvarilo, zahtijeva da se entitetski zakoni koji se
primjenjuju u Distriktu zamijene zakonima Distrikta koji se
primjenjuju na obje strane međuentitetske granice.


Nalog navodi da svi zakoni Federacije i Republike Srpske kao i
svih institucija koje su sastavni dio bilo kog Entiteta, odmah
prestaju da imaju pravno dejstvo u Brčko Distriktu.


Sve dok ne budu donijeti novi zakoni Distrikta kojima će biti
zamijenjeni ukinuti entitetski zakoni, postojeći zakoni Distrikta,
države i Socijalističke Republike Bosne i Hercegovine koji se
primjenjuju u Distriktu, dovoljni su da regulišu oblasti djelovanja
obuhvaćene entitetskim zakonima koje ovaj nalog ukida.


Entitetski zakoni navedeni u Aneksu ovog naloga supervizora biće
odmah preuzeti kao zakoni Brčko Distrikta i primjenjivaće se na
cijelom području Brčko Distrikta.Ovi zakoni će ostati na snazi sve
dok ne budu izmijenjeni ili ukinuti od strane Skupštine Brčko
Distrikta.

19/12/2003

["Završetak mandata Ureda za pravnu reformu u Brčkom", "Završetak mandata Ureda za pravnu reformu u Brčkom", "hidden"]

Ured za pravnu reformu u Brčkom (BLRO) je zavšio svoj mandat i
zatvara se 31. decembra 2003. godine.


BLRO je naslijedio Komisiju za reviziju zakona u Brčkom (BLRC),
osnovanu u junu 1999. godine na osnovu ovlaštenja iz Konačne
arbitražne odluke za Brčko. Pod okriljem OHR-a Brčko, BLRC je vršio
reformu zakona i postavio i primijenio instrumente za uspostavu
jedinstvenog nezavisnog pravosudnog sistema za Brčko Distrikt.


Oktobra 2001. godine, OHR je donio odluku da su primarni ciljevi
BLRC-a u znatnoj mjeri ostvareni, pa se BLRO tada, kao ured koji je
zamijenio BLRC, prevashodno posvetio podršci i obuci pravosuđa u
Brčkom. Sudije i tužioci Distrikta su imali brojne prilike za
odlazak na obuke u nekoliko zemalja Evrope i Sjedinjene Američke
Države.


Pravosuđe u Distriktu je doživjelo brz razvoj zahvaljujući grupi
sudija i advokata neuobičajeno visokih stručnih sposobnosti.
Pravosuđe Brčko Distrikta je napredovalo u stručnom pogledu do tačke
na kojoj podrška ureda isključivo posvećenog tom cilju više nije
potrebna. BLRO se zatvara uz uvjerenje da pravosuđe radi nezavisno i
da je sposobno da se postara da je pravedan i dostupan pravosudni
sistem na raspolaganju svim građanima, bez obzira na pripadnost
etničkoj grupi ili naciji, kroz ostvarenje fundamentalnih principa
transparentnosti i odgovornosti u radu.

30/10/2003

["Završetak misije Radne grupe za povratak i rekonstrukciju u Brčkom", "Završetak misije Radne grupe za povratak i rekonstrukciju u Brčkom", "hidden"]

Vršilac dužnosti supervizor, Gerhard Sontheim, je danas objavio
da će Radna grupa za povratak i rekonstrukciju (RRTF) OHR-a Brčko
završiti sa radom 31. decembra 2003. godine. Od 1. januara 2004.
godine, nadležnost i odgovornost za povratak i rekonstrukciju će
pripasti isključivo organima Brčko Distrikta.


Radna grupa za povratak i rekonstrukciju je osnovana u aprilu
1997. godine, kada je stanje u oblasti povrata imovine u Distriktu
bilo obeshrabrujuće, sa više od 10.500 napuštenih objekata i 24.000
raseljenih lica koja su u Distrikt pristigla iz drugih dijelova BiH.
Broj uništenih objekata je prelazio 9.800. U to vrijeme, pitanja
vezana za povratak rješavala su tri, u velikoj mjeri nefunkcionalna,
jednonacionalna ureda za stambena pitanja  u Brčkom, Brki i
Ravne Brčko.


RRTF je pružio podršku u osnivanju Multietničke stambene komisije
u Brčkom u oktobru 1999. godine, kao privremene institucije koja je
prethodila osnivanju Pododjela za izbjegla i raseljena lica i
stambena pitanja u Vladi Brčko Distrikta u oktobru 2000. godine.
Pododjel je prerastao u poseban Odjel Vlade u martu 2001.
godine.


Radna grupa za povratak i rekonstrukciju je blisko surađivala sa
Odjelom za izbjegla i raseljena lica i stambena pitanja na donošenju
Zakona o vraćanju napuštene imovine Brčko Distrikta u aprilu 2001. i
na usvajanju nekoliko neophodnih amandmana na pomenuti zakon, u julu
2002.


Svih 10.500 do sada podnijetih imovinskih zahtjeva je riješeno, a
potpuna implementacija se planira do kraja novembra 2003.
godine.


V.d. supervizor Sontheim se zahvalio svim organizacijama koje su
pružile pomoć u obnovi imovine u Distriktu: Vladama Holandije,
Norveške, Japana i Saudijske Arabije, Evropskoj komisiji, SFOR-u,
organizaciji USAID i američkom Birou za kretanje stanovništva i
izbjeglica. Takođe je izrazio zahvalnost za podršku koju su pružile
Vlada RS, Vlada Federacije i Kanton Tuzla.


Sontheim se zahvalio donatorima projekata deminiranja koji su
bili osnova bezbjednog povratka i privrednog razvoja, među kojima
Vladi Grčke, američkom Uredu za humanitarne programe deminiranja,
američkom Ministarstvu poljoprivrede, Evropskoj uniji i Međunarodnom
povjereničkom fondu.


Vršilac dužnosti supervizor je podsjetio javnost da ostaje još
mnogo toga da se uradi na polju povratka i rekonstrukcije.


Sljedeće bi trebalo da budu prioriteti:


Prvo, program rekonstrukcije oko 1.700 uništenih objekata.


Drugo, nastavak projekta Vlade (u toku) koji se odnosi na
popravku 2.300 oštećenih stambenih jedinica (uz ulaganja do 10.000
KM po stambenoj jedinici).


Treće, program popravke i rekonstrukcije oko 184 uništena objekta
u društvenoj svojini koji bi trebalo okončati do kraja marta 2004.
godine. U ovom momentu, Odjel za izbjegla i raseljena lica i
stambena pitanja vrši procjenu stanja u mjesnim zajednicama u
Distriktu kako bi utvrdio prioritete u programima rekonstrukcije i
popravke. Vlada Distrikta će ustanoviti kriterije za podnošenje
zahtjeva i dodijeliti potrebna sredstva.


Četvrto, potrebno je pomoći povratak onih raseljenih lica koje se
žele vratiti u Federaciju, a žive u Brčkom. OHR je zadovoljan
činjenicom da Distrikt sada učestvuje u radu Komisije za povratak
BiH, kao član sa pravom glasa. Vlada Distrikta i OHR Brčko će se
sastati sa Komisijom za povratak BiH u novembru ove godine i
razmatraće konkretne projekte za povratak.

23/9/2003

["Izborni zakon Brčkog", "Izborni zakon Brčkog", "hidden"]

Nakon višemjesečne izrade i konsultacija sa stručnjacima,
prijedlog Izbornog zakona Brčko Distrikta dostavljen je Skupštini 5.
juna 2003. godine, i usvojen 19. septembra, sa jednim važnim
amandmanom. Zakon je u potpunosti usklađen sa Izbornim zakonom Bosne
i Hercegovine. Planira se da se izbori u Brčkom održe istovremeno sa
opštinskim izborima u Bosni i Hercegovini, u oktobru 2004. godine.


Za pravo glasa u Brčkom primjenjivaće se potpuno ista pravila kao
i u ostalom dijelu Bosne i Hercegovine, a mandati u Skupštini Brčkog
će se osvajati na izborima na gotovo isti način kao u opštinama,
kantonima i entitetima. Svi stanovnici sa prebivalištem u Distriktu
mogu glasati bez obzira da li trenutno žive u Distriktu ili ne.
Distrikt nije bio predmet odluke Ustavnog suda kojom se nalaže
minimalna zastupljenost nacionalnih grupa u entitetskim parlamentima
– tri većinske grupe u Brčkom su dovoljno velike da budu zastupane i
bez toga. Međutim, kao gest volje da se uključi najmanja grupa,
Hrvati, Skupština Brčkog je izmijenila prijedlog zakona kako bi se
uključila odredba o minimalnoj zastupljenosti od tri mandata (od 29)
za svaku od tri nacionalne grupe. Ovo se, na primjer, može uporediti
sa minimalnom zastupljenošću od četiri mandata u mnogo većim
skupštinama Republike Srpske ili Federacije.


Hrvati imaju sedam mandata u prelaznoj Skupštini, koju je
supervizor imenovao 2000. godine. Od tada, ne postoji dio Distrikta
koji nije bezbjedan za povratnike, i ne postoje nikakve pravne
prepreke. Zapravo je vraćeno 95% useljive imovine, a rekonstrukcija
(uključujući infrastrukturu) je vršena na nediskriminatorski način.
Mnogi Hrvati su se zaposlili izvan Distrikta, u BiH ili u Hrvatskoj,
i nisu se vratili. Iako nije poznato koliko ima Hrvata među biračima
Distrikta, političke stranke pretpostavljaju da bi Hrvati mogli
očekivati da osvoje oko četiri mandata ukoliko bi se izbori održali
sada.


Hrvatski poslanici su napustili Skupštinu prije glasanja, kako bi
pokazali da ne mogu prihvatiti manje od minimalno zagarantovane
zastupljenosti od šest mandata. Ovo nije bilo prihvatljivo za ostale
grupe koje su smatrale da bi zbog toga njihovi birači bili
nedovoljno zastupljeni.


Bošnjaci, Srbi i supervizor kažu da bi im bilo drago da u
izabranoj Skupštini bude više Hrvata, ali hrvatske stranke moraju
ubijediti više Hrvata koji imaju pravo glasa da se registruju i
glasaju. Supervizor je apelovao na Izbornu komisiju BiH da pruži
pomoć u tome da se biračima sa pravom glasa koji se nalaze izvan
Distrikta pruži prilika da glasaju. Konačno, demokratski parlament
mora odražavati sastav biračkog tijela – onih koji glasaju. 

13/9/2002

["Američka Vlada finansirala obnovu škola u Brčkom", "Američka Vlada finansirala obnovu škola u Brčkom", "hidden"]

Predstavnici Kancelarije za saradnju u oblasti odbrane (ODC) iz Američke ambasade u Sarajevu
posjetili su danas Brčko Distrikt BiH i obišli lokacije na kojima su
završeni projekti koje je finansirala kancelarija ODC-a. Šef ODC-a,
major David Galles, posjetio je Ekonomsku školu i Prvu osnovnu školu
u Brčkom, a sastao se i sa šefom Odjeljenja za obrazovanje Vlade
Distrikta, gospodinom Esadom Atićem i zamjenikom šefa kancelarije
OHR-a Brčko, gospodinom Gerhard Sontheim-om.

U 2002. godini, ODC je finasirao projekat rekonstrukcije dva
objekta: Prve osnovne škole i Ekonomske škole. Vrijednost projekta
je 400.000 KM.


“Drago mi je da su Sjedinjene Američke Države mogle pomoći u
rekonstrukciji ovih škola. Ono što je u Brčkom urađeno po pitanju
integracije je pravi primjer za cijelu Bosnu. Kad pogledate projekte
kao što su ovi, zaista je očigledno da se nešto učinilo,  ne
samo za učenike Brčko Distrikta nego i za cijelu Bosnu. Takođe mi je
drago što su potrebe djece stavljene na prvo mjesto,” rekao je major
Galles.


Major Galles najavio je da Kancelarija za saradnju u oblasti
odbrane trenutno razmatra mogućnosti podrške budućim projektima u
Brčko Distriktu.

Tokom prošle tri godine ODC je finansirao pet
projekata u Brčko Distriktu koji se odnose na škole i bolnicu.
Ukupna vrijednost ovih investicija je 850.000 KM. Ovi projekti su
izabrani i implementirani u saradnji sa kancelarijom OHR-a Brčko.

2/8/2001

["Nova trznica Arizona, Komentari supervizora za Brčko, Henry L. Clarke-a", "Nova trznica Arizona, Komentari supervizora za Brčko, Henry L. Clarke-a", "hidden"]

Tržnica Arizona je pravi trgovački grad. Ona
obezbjeđuje veliki izbor roba sjevernom dijelu Bosne i Hercegovine
po niskim cijenama – što je razlog dolaska tako velikog broja ljudi
ovdje u kupovinu. Ono što je potrebno ovoj tržnici je infrastruktura
i vladine usluge kakve se pružaju jednom pravom gradu.I to je važan dio onog o čemu mi ovdje danas
govorimo. Pozivamo poslovne ljude, privatnike, da se pridruže Vladi
Brčko Distrikta u projektovanju i izgradnji boljih objekata
prodavačima – sa više prostora za saobraćaj, sa policijskom i
protivpožarnom zaštitom, sa vodom, kanalizacijom i odvodnim
sistemom.To nije lak zadatak. Biće potrebni mjeseci
planiranja i pregovaranja kako bi se svi dijelovi ovog zadatka
realizovali. Potrebno nam je umijeće i poslovno mišljenje privatnog
sektora. U ovom periodu, Brčko Distrikt će nastaviti sa planiranjem
načina pružanja boljih usluga Vlade Distrikta.Još uvijek ima ljudi koji govore o “zatvaranju”
tržnice Arizona. To je besmislica. Tržnica Arizona će se dalje
razvijati, postaće čak i bolje mjesto za kupovinu, i biće dio
budućnosti Bosne i Hercegovine.

8/3/2001

["Godisnjica Brcko Distrikta Bosne i Hercegovine", "Godisnjica Brcko Distrikta Bosne i Hercegovine", "hidden"]

Danas Brcko Distrikt proslavlja svoju prvu godisnjicu. Tacno
prije godinu dana Distrikt je uspostavljen Statutom kao jedinstvena
administrativna jedinica lokalne samouprave koja je van kontrole
entiteta i pod ekskluzivnim suverenitetom Bosne i Hercegovine.


U prvoj godini postojanja Distrikt je postigao mnogo na sta moze
biti ponosan: • Jedinstvenu, multietnicku Vladu koja je uspjesno integrisala
  tri opstinske Vlade i 85 odvojenih, jedno-nacionalnih institucija
  vlasti;
 • Odgovornu, multietnicku Skupstinu koja u potpunosti
  funkcionise i koja je do sada usvojila preko dvadeset progresivnih
  zakona;
 • Novouspostavljeno sudstvo koje bi trebalo da u potpunosti
  pocne funkcionisati u aprilu ove godine;
 • Jedinstvenu, nezavisnu, multietnicku policiju;
 • Potpunu demilitarizaciju Distrikta;
 • Rekordnih 5000 povrataka u jednoj godini, sa 40 % slucajeva
  dvostrukih korisnika rijecenih od strane jedinstvene, efikasne,
  multietnicke stambene institucije stvorene integrisanjem sest
  prethodnih organizacija;
 • Uspostavljanje konstruktivnih odnosa sa entitetima i
  regionalnim vlastima po mnogim pitanjima, ukljucujuci pitanja
  podjele troskova i prihoda i ekonomskog razvoja.

Godinu dana nakon svog uspostavljanja, Brcko Distrikt Bosne i
Hercegovine je realnost. Njegove institucije funkcionisu i procesi
obnove i integracije se nastavljaju. Ova postignuca su jos veca kada
se uporede sa progresom koji su postigli entiteti i drzava po
slicnim pitanjima. Kao sto je Visoki predstavnik rekao glavni razlog
uspjeha Distrikta je odlucnost Vlade i Skupstine Distrikta i iznad
svega gradjana Brckog iz svih etnickih grupa da prevazidju podjele
iz proslosti i da krenu ka zajednickoj buducnosti.

17/2/2001

["Supervisor za Brcko izdao drugi Nalog o koristenju zemljista na trznici Arizona", "Supervisor za Brcko izdao drugi Nalog o koristenju zemljista na trznici Arizona", "hidden"]

Brcko, 17. februar 2001.- U smislu daljeg regulisanja pravnog statusa trznice Arizona od strane Vlade Brcko Distrikta i sa ciljem unapredjivanja Naloga supervizora o trznici Arizona, koji je izdat 16. novembra 2000., supervizor za Brcko Distrikt, ambasador Gary L. Matthews izdao je Nalog o koristenju zemljista na trznici Arizona.

Cilj naloga je da Vlada ponovo preuzme kontrolu nad zemljistem u Brcko Distriktu, a posebno na teritoriji trznice Arizona. Zemljiste koje se u skladu sa zakonom moze koristiti samo u poljoprivredne svrhe se nelegalno koristi u komercijalne svrhe.


U skladu sa nalogom, javna preduzeca Posavina-Brcko i Posavina-Brka ce odmah prestati sa aktivnostima koje ukljucuju
koristenje zemljista na trznici Arizona. Vlada je duzna da zastiti imovinu ovih preduzeca i u roku od 45 dana ce napraviti plan za njihovo raspustanje.


Vlada ce u istom ovom roku revidirati sve ugovore o upotrebi poljoprivrednog zemljista na trznici Arizona i ponistiti one za koje se dokaze da su nezakoniti.


Nalog je izdat u skladu sa ovlastenjima koje ima supervizor, a koja su u skladu sa Konacnom odlukom i izjavom medjunarodne
zajednice od 26. oktobra 2000., koja supervizoru daje ovlascenja da preduzima odgovarajuce mjere kako bi se status trznice Arizona regulisao do juna 2001.


Vlasti iz oba entiteta i Brcko Distrikta, ukljucujuci i njihove policijske snage, podrzavaju snaznu akciju koja vodi ka pravnom regulisanju statusa trznice Arizona.


Za dodatne informacije, molimo da se obratite Suzani Pejcic, sluzbeniku za odnose sa javnoscu OHR-a sjever, na broj telefona
049-205-666.

Trznica Arizona prije izgradnje i u toku.    Trznica Arizona prije izgradnje i u toku.

8/3/2000

["Odluko Visokog Predstavnika o uspostavi Brcko Distrikta Bosne i Hercegovine", "Odluko Visokog Predstavnika o uspostavi Brcko Distrikta Bosne i Hercegovine", "hidden"]

Imajuci na umu odredbe Opceg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini (GFAP), i posebno Anekse 2 i 10 te;


Uzimajuci u obzir arbitrazni postupak za podrucje Brckog koji je sproveden po clanu V Aneksa 2 Opceg okvirnog sporazuma za mir i koji je sada okoncan donosenjem Konacne odluke od strane predsjedavajuceg arbitra;


Uz napomenu da Konacna odluka zahtijeva uspostavu posebnog rezima uprave za podrucje Brckog, kao jedinice
lokalne samouprave pod suverenitetom Bosne i Hercegovine;


Uz zelju da djelujem u skladu sa mojim ovlastenjima Visokog predstavnika, kako je navedeno u Aneksu 10
Opceg okvirnog sporazuma za mir i razradjeno u Deklaracijama i Zakljuccima Vijeca za implementaciju mira;


Donosim sljedecuODLUKU


1. Brcko Distrikt Bosne i Hercegovine bice formiran na nacin preciziran Nalozima Supervizora i zamjenika Visokog predstavnika za Brcko, od 8. marta 2000. godine i Statutom Brcko Distrikta Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu “Statut”).


2. Statut ce odmah biti objavljen u Sluzbenom glasniku Bosne i Hercegovine i Sluzbenim glasnicima entiteta. Nakon uspostave
Sluzbenog glasnika Brcko Distrikta, Statut ce takodjer biti objavljen u tom glasilu.


3. Bosna i Hercegovina i entiteti ce preduzeti sve neophodne mjere za uspostavu Brcko Distrikta Bosne i Hercegovine, i
obezbjedjenje potpunog razvoja upravnih funkcija Distrikta, ukljucujuci ispunjavanje njihovih obaveza finansiranja, kao sto
stoji u Konacnoj odluci.


U Sarajevu, 8. marta 2000 godine


Wolfgang Petritsch
Visoki predstavnik


Brcko district day

18/8/1999

["ANEKS KONAČNE ODLUKE", "ANEKS KONAČNE ODLUKE", "hidden"]

8/3/1999

["Brcko Award", "Brcko Award", "hidden"]

The High Representative notes the conclusions of the Republika Srpska National Assembly yesterday regarding the arbitration award for Brcko. He welcomes the decision of the Assembly to remain engaged on the interpretation and implementation of the Award. He hopes that this spirit of cooperation will extend to the members of the Common Institutions so that they can move ahead with their valuable work.

The High Representative would like to reiterate that he and Supervisor Farrand are ready to meet with the commission formed by the National Assembly to listen to their views on this important issue. He has stressed that he will support them in encouraging all international representatives involved to address their concerns and again, he hopes that this engagement will be reciprocated by the authorities in Republika Srpska and the members of the Common Institutions.

The High Representative recognises there are particular concerns about the territorial contiguity of the Republika Srpska. He has written to the Speaker of the National Assembly guaranteeing that the territory as shown on the Dayton map will remain continuous.

He would further like to stress that there is no connection between the dismissal of President Poplasen and the Brcko award. These were always separate issues and they remain so. The timing of Mr Poplasens removal was driven by his own self imposed forty eight hour deadline and the two events were coincidental.

6/3/1999

["Brcko Decision", "Brcko Decision", "hidden"]

The OHR would wish to underline what the High Representative said at his press conference yesterday by stressing the following points:

Firstly, all parties agreed at Dayton that Brcko would be subject to independent arbitration. They agreed that the arbitration award would be final and binding, and to implement it without delay.

Secondly, the Peace Agreement called for a decision to be made within one year. For a number of reasons this was not possible. In February 1997 it was considered inappropriate and Brcko was placed under international supervision. Last year the Tribunal delayed because of hopeful signs on Dayton compliance in the RS. This year the Vienna hearings convinced the Arbitrator that neither Entity had complied well with the terms of the interim award and thus the award recognises no winners or losers.

Thirdly, given these considerations, the decision is fair and balanced and protects the interests of Republika Srpska and its people, as well as those of the Federation and the whole of Bosnia and Herzegovina.

Accepting the importance of the territorial integrity of Republika Srpska, the Arbitrator has declared the Brcko opstina a condominium. This means a territory which belongs to both Entities. Thus, the territorial continuity of Republika Srpska is preserved. There is no division of the Republika Srpska. Freedom of movement is guaranteed, including military movement subject to the usual SFOR regulation. The only difference is that the Brcko District will have its own, autonomous government outside the political control of either Entity.

5/3/1999

["ARBITRAŽNI TRIBUNAL ZA SPOR OKO MEĐUENTITETSKE GRANICE U OBLASTI BRČKO, KONAČNA ODLUKA", "ARBITRAŽNI TRIBUNAL ZA SPOR OKO MEĐUENTITETSKE GRANICE U OBLASTI BRČKO, KONAČNA ODLUKA", "hidden"]

15/3/1998

["ARBITRAŽNA ODLUKA ZA SPOR OKO MEĐUENTITETSKE GRANICE NA PODRUČJU BRČKOG - DOPUNSKA ODLUKA", "ARBITRAŽNA ODLUKA ZA SPOR OKO MEĐUENTITETSKE GRANICE NA PODRUČJU BRČKOG - DOPUNSKA ODLUKA", "hidden"]

2/1/1998

["Brcko Multi-Ethnic Police", "Brcko Multi-Ethnic Police", "hidden"]

On Saturday, 3 January, at 12:00, UNIPTF will host a ceremony in front of the local Brcko police station to mark commencement of the work of the Brcko Multi-Ethnic police.

The new multi-ethnic police in Brcko began operation on 31 December 1997 in accordance with the Supervisory order on the formation of a multi-ethnic police force in the RS Municipality of Brcko. The 230 police officers who make up the force have all gone through the IPTF certification process.

At the ceremony, IPTF Commissioner Manfred Seitner will, on behalf of the United Nations Mission in Bosnia and Herzegovina, formally hand over 22 new patrol cars, 5 computers and other equipment to the local Brcko police department.

Drawing on a generous contribution of the Japanese Government, IPTF purchased these vehicles and equipment valued at approximately US$250,000.

This will be followed by the reception hosted by Brcko Supervisor Robert W. Farrand at the OHR building. This reception is in honour of the newly appointed officials of the multi-ethnic administration, judiciary, and police force in the Republika Srpska Municipality of Brcko.

The newly appointed officials, dignitaries of Republika Srpska and the International Community, and members of the international and national press have been invited to attend both events.

14/2/1997

["ARBITRAŽNA ODLUKA ZA SPOR OKO MEĐUENTITETSKE GRANICE NA PODRUČJU BRČKOG", "ARBITRAŽNA ODLUKA ZA SPOR OKO MEĐUENTITETSKE GRANICE NA PODRUČJU BRČKOG", "hidden"]