ZAKON O DIREKCIJI ZA FINANCIJE BRČKO DISTRIKTA BOSNE I HERCEGOVINE

ZAKON
O DIREKCIJI ZA FINANCIJE
BRČKO DISTRIKT BOSNE I HERCEGOVINE

I OSNOVNE ODREDBE

Članak 1.
(Predmet zakona)

Ovim Zakonom se uspostavlja Direkcija za financije Brčko Distrikta BiH (u daljem tekstu: Direkcija) i propisuje njeno osnivanje, organizacija, upravljanje i nadležnost.

Članak 2.
(Definicija)

U smislu ovog Zakona izrazi koji se koriste imaju sljedeća značenja:
a) Javni prihodi su poreski prihodi, neporeski prihodi, prihodi od sopstvenih izvora, grantovi i ostali prihodi koji se obvezno prikupljaju i polažu na Jedinstveni račun Trezora i isplaćuju sa Jedinstvenog računa Trezora (u daljm tekstu: JRT).
b) Investiranje financijskih sredstava je vršenje deponovanja jednog dijela raspoloživih sredstava sa JRT-a u poslovne banke, koja za određeno vremensko razdoblje nisu potrebna za izvršenje proračunskih obaveza.
c) Proračun predstavlja propis Skupštine Brčko Distrikta BiH (u daljem tekstu: Skupština) kojim se regulira plan financijskih aktivnosti, iznosa prihoda i primitaka, te utvrđenih izdataka i drugih plaćanja za period od jedne fiskalne godine.
d) Glavna knjiga Trezora je sustavna evidencija transakcija i poslovnih aktivnosti, prihoda, izdataka, stanja imovine, izvora sredstava i obveza Brčko Distrikta BiH (u daljem tekstu: Distrikt), koja sa JRT predstavlja osnovni sustav upravljanja javnim izdacima Distrikta.
e) JRT je sveobuhvatni račun Trezora koji se sastoji od depozitnih računa, računa za investiranje i zaštitu sredstava, transakcijskih računa i računa za posebne namjene, na kojem su zabilježene sve financijske operacije i na kome se nalaze sva proračunska sredstva.

II DIREKCIJA ZA FINANCIJE

Članak 3.
(Status)

Direkcija se uspostavlja kao organ javne uprave Distrikta u skladu sa Statutom Distrikta (u daljem tekstu: Statut).

Članak 4.
(Sjedište i pečat)

(1) Sjedište Direkcije je u Distriktu.

(2) Direkcija ima okrugli pečat koji sadrži tekst: “Bosna i Hercegovina Brčko Distrikt Bosne i Hercegovine” kružno ispisan latiničnim i ćiriličnim pismom, sa riječima “Direkcija za financije” ispisan u sredini pečata, na oba pisma.

(3) Bliže odredbe o broju, veličini, obliku, sadržaju i upotrebi pečata utvrdit će se aktom Direkcije sukladno Zakonu o pečatu Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine.

Članak 5.
(Organizacija)

(1) Direkciju čine:
a) Ured direktora;
b) Trezor;
c) Poreska uprava.

(2) Ured direktora čine šef Kancelarije i stručni savjetnici direktora, čije nadležnosti se utvrđuju u Organizacijskom planu Direkcije.

(3) Trezor je odgovoran za planiranje, izvršenje, Glavnu knjigu i kontrolu proračuna.

(4) Poreska uprava je odgovorna za utvrđivanje, kontrolu i naplatu poreskih prihoda.

(5) Djelokrug rada, ovlasti, odgovornosti kao i ostala pitanja od važnosti za funkcioniranje Trezora i Poreske uprave je regulirano posebnim zakonima.

Članak 6.
(Direktor)

(1) Direkcija ima direktora koji je odgovoran za upravljanje Direkcijom.

(2) Direktor predstavlja Direkciju.

(3) Direktor Direkcije ima status rukovodnog državnog službenika i ima izvršne ovlasti koje su mu povjerena zakonima Distrikta.

Članak 7.
(Dužnosti direktora)

(1) Direktor Direkcije je dužan osigurati adekvatno provođenje zakona iz oblasti financija Distrikta.

(2) Direktor je odgovoran za pružanje statističkih podataka nadležnim tijelima, uključivši Agenciju za statistiku Bosne i Hercegovine.

Članak 8.
(Odgovornosti direktora)

(1) Direktor Direkcije je za svoj rad odgovoran gradonačelniku Distrikta (u daljem tekstu: gradonačelnik) i Skupštini za pravilno rukovođenje i upravljanje Direkcijom.

(2) Direktor Direkcije je posebice odgovoran za:
a) Ubiranje svih prihoda Distrikta;
b) Investiranje financijskih sredstava Distrikta;
c) Dostavljanje prijedloga godišnjeg proračuna u sukladnosti sa instrukcijama gradonačelnika;
d) Predviđanje i procjenu prihoda Distrikta kao i podnošenje izvješća Skupštini o raspoloživosti prihoda za godišnji proračun Distrikta;
e) Financijsko stanje Distrikta.

Članak 9.
(Izbor i imenovanje direktora)

(1) Direktora Direkcije imenuje gradonačelnik na temelju kriterija stručnosti i obvezujuće preporuke neovisnog Odbora za izbor kandidata sukladno zakonu.

(2) Kriteriji za imenovanje direktora uključuju uvjet da je direktor stručan u odgovarajućoj oblasti i da je pokazao visoke standarde poštenja i integriteta u obavljanju svog posla.

Članak 10.
(Razrješenje direktora)

(1) Direktoru Direkcije prestaje radni odnos u sukladnosti sa Zakonom o državnoj službi u organima uprave Brčko Distrikta BiH (u daljem tekstu: Zakon o državnoj službi).

(2) Direktor Trezora obavlja dužnosti direktora Direkcije, po prestanku radnog odnosa iz stava (1) ovog članka.

(3) Obavljanje dužnosti iz stavka (2) ovog članka traje najduže 3 mjeseca.

Članak 11.
(Sukob interesa)

Direktor Direkcije ne može obavljati nikakvu drugu funkciju u javnom ili privatnom sektoru za vrijeme trajanja njegovog imenovanja, niti može biti član političke stranke ili na bilo koji način uključen u neku političku aktivnost, a sukladno Zakonu o državnoj službi.

III DJELOKRUG RADA DIREKCIJE

Članak 12.
(Nadležnost)

Nadležnosti Direkcije su:
a) Prikupljanje i raspodjela javnih prihoda Distrikta,
b) Provođenje politike u oblasti financija Distrikta,
c) Donošenje provedbenih propisa iz oblasti financija i njihovo objavljivanje u Službenom glasniku Brčko Distrikta BiH,
d) Provođenje zakona i drugih propisa,
e) Davanje mišljenja o primjeni propisa iz oblasti financija,
f) Podnošenje izvješća Skupštini o raspoloživosti prihoda za godišnji proračun,
g) Sudjelovanje u pripremi prijedloga godišnjeg proračuna u koordinaciji sa dogradonačelnikom Distrikta,
h) Dostavljanje izvješća o izvršenju proračuna u sukladnosti sa zakonom, a za potrebe gradonačelnika,
i) Potvrđivanje raspoloživosti sredstava za sve rashode, transfere, investicije i kretanja sredstava Distrikta na svim računima Distrikta,
j) Obavljanje drugih nadležnosti u sukladnosti sa Statutom i zakonom.

Članak 13.
(Kontrola)

(1) Direkcija vrši kontrolu utroška i opterećenja sredstava Distrikta u sukladnosti sa proračunom.

(2) Direkcija može odobriti izdatke u sukladnosti sa proračunom.

Članak 14.
(Proračunska analiza)

(1) Direkcija dostavlja Vladi Distrikta (u daljem tekstu: Vlada) proračunsku analizu nacrta zakona i prijedloga odluka.

(2) Proračunska analiza se dostavlja u roku od 8 dana od dana prijema zahtjeva.

Članak 15.
(Izmjene proračuna)

(1) Direkcija nadzire prikupljanje prihoda tijekom fiskalne godine.

(2) U slučaju da stvarni prihodi od planiranih odstupe za više od 10% u bilo kom predviđenom periodu, Direkcija će sačiniti izvješće o uzrocima i razlozima nastalog odstupanja.

(3) Izvješće se dostavlja gradonačelniku u cilju pokretanja procedure izmjene proračuna.

Članak 16.
(Izvješćivanje)

Na kraju svake kalendarske godine Direkcija podnosi Skupštini godišnje izvješće o radu Direkcije i program rada Direkcije za narednu godinu.

IV PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 17.
(Revizija)

(1) Rad Direkcije podložan je unutarnjoj kontroli i reviziji u sukladnosti sa zakonom.

(2) Direkcija je dužna surađivati sa osobama određenim da vrše kontrolu i reviziju.

Članak 18.
(Primjena)

Odredbe članaka 9, 10. stavak (1) i 11. ovog zakona primjenjuju se i na direktora Trezora i direktora Poreske uprave.

Članak 19.
(Organizacijski plan)

Direktor Direkcije u roku od 30 dana stupanja na snagu ovog zakona donosi Organizacijski plan Direkcije.

Članak 20.
(Stupanje na snagu)

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Brčko Distrikta BiH”.

Posted in Nalozi supervizora

mapa_brckog

Međunarodna zajednica vjeruje da vlasti Brčkog imaju institucionalne kapacitete da služe građanima Distrikta i da odgovore na izazove sa kojima se oni susreću.


roderick


linije