ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O JAVNOJ IMOVINI U BRČKO DISTRIKTU BOSNE I HERCEGOVINE

ZAKON
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O JAVNOJ IMOVINI U BRČKO DISTRIKTU BOSNE I HERCEGOVINE

Članak 1.
U Zakonu o javnoj imovini u Brčko Distriktu Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik Brčko Distrikta BiH”, broj: 28/06) u članku 8 stavak (1) mijenja se i glasi:
“(1) Imovinom Distrikta, sukladno odredbama ovog zakona, i pod uvjetom da nije drukčije određeno posebnim zakonom, raspolaže gradonačelnik Distrikta odlukom o raspolaganju javnom imovinom.”
Iza stavka (1) ovog člana dodaju se novi stavci (2), (3), (4) i (5) koji glase:
“(2) Gradonačelnik može ovlastiti zamjenika gradonačelnika za donošenje odluka iz stavka (1) ovog člana.
(3) Gradonačelnik odluku iz stavka (1) ovog članka donosi na temelju prijedloga direktora Ureda za upravljanje javnom imovinom u roku od 15 dana od dana dostavljanja prijedloga.
(4) Gradonačelnik može odbiti donošenje odluke o raspolaganju javnom imovinom, samo ukoliko u roku iz stavka (3) ovog članka, donese odluku u pismenoj formi, kojom se utvrđuje da se raspolaganje javnom imovinom ne može izvršiti iz razloga propisanih zakonima.
(5) Ukoliko gradonačelnik, u propisanom roku, ne donese odluku iz stavka (3) ili (4) ovog članka, odluku o raspolaganju javnom imovinom donosi direktor Ureda za upravljanje javnom imovinom.”

Dosadašnji stavci (2), (3), (4),(5) i (6) postaju stavci (6), (7), (8), (9) i (10).

Članak 2.
U članku 12 stavak (1) točka e) riječi “Poreska uprava” zamjenjuju se riječima “Direkcija za financije Distrikta (u daljem tekstu: Direkcija za financije)”.
U točki g) alineja 1) i 2) ovog stavka riječi “Poreske uprave” zamjenjuju se riječima “Direkcije za financije”.

Članak 3.
U članku 28 stavak (1) točka c) i članku 31 stavak (2) riječi “Poreska uprava” u različitim padežima, zamjenjuju se riječima “Direkcija za financije Distrikta” u odgovarajućim padežima.

Članak 4.
Ovaj Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Brčko Distrikta BiH”.

Posted in Nalozi supervizora

mapa_brckog

Međunarodna zajednica vjeruje da vlasti Brčkog imaju institucionalne kapacitete da služe građanima Distrikta i da odgovore na izazove sa kojima se oni susreću.


roderick


linije