ZAKON O JAVNOJ UPRAVI BRČKO DISTRIKTA BOSNE I HERCEGOVINE

Z A K O N
O JAVNOJ UPRAVI BRČKO DISTRIKTA BOSNE I HERCEGOVINE

I OSNOVNE ODREDBE

Članak 1.
(Predmet)

Ovim zakonom utvrđuju se osnove javne uprave Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Distrikta) koje se odnose na osnivanje, organiziranje, položaj, ulogu, ovlasti i obveze javne uprave Distrikta, kao i druga pitanja od značaja za organiziranje i rad javne uprave.

Članak 2.
(Sastav javne uprave)

Javnu upravu Distrikta (u daljem tekstu: Javna uprava) čine: odjeljenja Vlade Distrikta (u daljem tekstu: Odjeljenja), Ured gradonačelnika, Direkcija za financije Distrikta, Ured za upravljanje javnom imovinom, Ured koordinatora za Distrikt pri Vijeću ministara Bosne i Hercegovine i drugi organi uprave kada je to zakonom određeno.

Članak 3.
(Poslovi)

(1) Poslove Javne uprave obavljaju organi Javne uprave iz svoje nadležnosti u sukladnosti sa Statutom Brčko Distrikta BiH (u daljem tekstu: Statut) ovim zakonom, zakonima i aktima Skupštine Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Skupština), zakonima Bosne i Hercegovine, kao i aktima Vlade Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Vlada) i gradonačelnika.

(2) Organi Javne uprave obavljaju svoje poslove neovisno i u sukladnosti sa načelima zakonitosti, materijalne istine, javnosti rada, profesionalne nepristrasnosti, odgovornosti, političke neovisnosti, učinkovitosti i ekonomičnosti.

(3) Određene poslove Javne uprave mogu obavljati i javna poduzeća i druge pravne osobe kada su im zakonom prenesene nadležnosti Javne uprave.

Članak 4.
(Osnovna načela Javne uprave)

(1) Organi Javne uprave, u okviru svojih nadležnosti, osiguravaju učinkovito i potpuno ostvarivanje prava i sloboda građana propisanih Ustavom Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Ustav) i Statutom.

(2) Opća načela, standardi i pravila etike službenika organa Javne uprave propisuju se zakonom.

(3) Zapošljavanje u organima Javne uprave vrši se na temelju profesionalnih sposobnosti, putem otvorenog konkursa i odražava sastav stanovništva u sukladnosti sa Statutom i zakonom.

Članak 5.
(Jezik i pismo)

(1) U organima Javne uprave u ravnopravnoj uporabi, kao službeni jezici su srpski, bosanski i hrvatski jezik.

(2) Službena pisma u organima Javne uprave su ćirilica i latinica.

Članak 6.
(Odgovornost za štetu)

(1) Sukladno zakonu, Distrikt odgovara za štetu koju organ Javne uprave nezakonitim radom nanese fizičkoj ili pravnoj osobi.

(2) Distrikt ima pravo da od službenika ili namještenika zahtijeva naknadu iznosa koji je isplatio, zbog njegovog nezakonitog rada, na ime naknade štete.

II OSNIVANJE I OSNOVI UNUTARNJE ORGANIZACIJE ORGANA JAVNE
UPRAVE

Članak 7.
(Osnivanje organa Javne uprave)

(1) Organi Javne uprave osnivaju se zakonom.

(2) Statutom i ovim Zakonom uređuje se i osigurava potpuno i racionalno obavljanje poslova organa Javne uprave, kao i učinkovito ostvarivanje prava i izvršenje obveza građana i pravnih osoba.

(3) Organi Javne uprave osnivaju se sukladno načelima grupiranja poslova prema vrsti, srodnosti, međusobnoj povezanosti i potrebama efikasnog rukovođenja radom i osiguranja samostalnosti u radu.

Članak 8.
(Osnovi unutarnje organizacije organa Javne uprave)

Organizacionim planom organa Javne uprave se utvrđuju:
a) Načela unutarnje organizacije organa Javne uprave;
b) Organizacijske jedinice;
c) Rukovođenje;
d) Naziv i raspored radnih mjesta po organizacijskim jedinicama sa opisom poslova rukovoditelja organa Javne uprave, rukovodećih službenika, službenika i namještenika;
e) Uvjeti glede stručne spreme i ostali uvjeti za obavljanje poslova;
f) Broj službenika i namještenika;
g) Platni razred radnog mjesta;
h) Ostala pitanja vezana za rad u organima Javne uprave Distrikta.

Članak 9.
(Načela unutarnje organizacije)

(1) Unutarnja organizacija organa Javne uprave temelji se na načelu racionalnog i učinkovitog rada organa Javne uprave i načelu osiguranja stručnog rada organa Javne uprave.

(2) U cilju realiziranja načela propisanih odredbom stavka 1. ovog članka, organi Javne uprave organiziraju se u niže organizacijske jedinice, čime se osigurava racionalna organizacija rada, učinkovito obavljanje poslova, uspješno rukovođenje organom Javne uprave, kao i grupiranje poslova u sukladnosti sa njihovom prirodom, vrstom, opsegom, stupnjem složenosti i načinom obavljanja.

III. POSLOVI JAVNE UPRAVE

Članak 10.
(Zajedničke odredbe)

Organi Javne uprave u okviru svojih nadležnosti vrše sljedeće poslove:
a) izvršavaju zakone i druge propise koji se primjenjuju na teritoriju Distrikta;
b) prate stanje u oblastima za koje su osnovani i predlažu mjere u tim oblastima,
c) rješavaju u upravnim stvarima,
d) vrše upravni nadzor i druge upravne poslove;
e) pripremaju i predlažu propise iz oblasti za koje su osnovani,
f) obavljaju druge poslove određene zakonom.

Članak 11.
(Vrste akata organa Javne uprave)

U vršenju poslova iz člana 10. ovog Zakona, organi Javne uprave donose opće akte (normativne pravne akte), pojedinačne akte (upravne akte i ostale pojedinačne akte) i materijalne akte (proste upravne radnje i stručne radnje) u sukladnosti sa Statutom, zakonom i drugim propisima.

Članak 12.
(Izvršavanje zakona i drugih propisa)

Organi Javne uprave izvršavaju zakone i druge propise, rješavanjem u upravnom postupku, obavljanjem upravnog nadzora i obavljanjem drugih poslova, koji spadaju u njihovu nadležnost.

Članak 13.
(Praćenje stanja i predlaganje mjera)

Organi Javne uprave odgovorni su za trajno praćenje stanja u oblastima za koje su organizirani, za potpunost i ažurnost podataka i obavijesti i za stručnu utemeljenost ocjena o stanju, pojavama i inicijativama za rješavanje pitanja iz te oblasti.

Članak 14.
(Rješavanje u upravnim stvarima)

Organi Javne uprave rješavaju u upravnim stvarima neposredno primjenjujući propise, odlučuju o pravima, obvezama i na zakonu temeljenim interesima građana i pravnih osoba, vode postupak i vrše radnje za koje su ovlašteni zakonom.

Članak 15.
(Vršenje upravnog nadzora)

Organi Javne uprave vrše upravni nadzor nad zakonitošću akata kojima se rješava u upravnim stvarima o pravima i dužnostima subjekata prava, nadzor nad zakonitošću rada pravnih subjekata i inspekcijski nadzor, kada su za to ovlašteni zakonom i drugim propisima.

Članak 16.
(Pripremanje i predlaganje propisa)

Organi Javne uprave pripremaju i predlažu propise i druge opće akte u sukladnosti sa općom politikom Distrikta i programom rada Vlade, kao i po sopstvenoj inicijativi iz oblasti za koje su osnovani.

Članak 17.
(Obavljanje drugih stručnih poslova)

Organi Javne uprave izrađuju analitičke, informativne i druge materijale za Skupštinu, Vladu i gradonačelnika i pri tom surađuju sa stručnim i znanstvenim organizacijama, kada je za izradu potrebna primjena posebnih stručnih i znanstvenih metoda.

Članak 18.
(Javnost rada)

Organi Javne uprave osiguravaju javnost rada u sukladnosti sa zakonom, putem davanja informacija sredstvima javnog informiranja, izdavanja službenih publikacija i osiguravanja uvjeta za nesmetano izvješćivanje javnosti o obavljanju poslova iz njihove nadležnosti.

IV. NADLEŽNOSTI ORGANA JAVNE UPRAVE

Članak 19.
(Nadležnost Ureda gradonačelnika)

Ured gradonačelnika je nadležan za:
a) Vođenje poslova gradonačelnika, dogradonačelnika i glavnog koordinatora vlade;
b) Odnose Vlade s javnošću;
c) Stručne i administrativne poslove za potrebe Vlade;
d) Pravne poslove;
e) Reformu Javne uprave;
f) Postupanje po žalbama i pritužbama građana ;
g) Inspekcijske poslove;
h) Drugostupanjski upravni postupak;
i) Provođenje postupka zapošljavanja u organima Javne uprave;
j) Zakonodavstvo;
k) Europske integracije;
l) Praćenje i poduzimanje mjera u provođenju općih načela, standarda i pravila etike državnih službenika i namještenika.

Članak 20.
(Odjeljenje za stručne i administrativne poslove)

Odjeljenje za stručne i administrativne poslove nadležno je za:
a) Odnose s udrugama, fondacijama, nevladinim organizacijama i mjesnim zajednicama;
b) Osiguravanje rada informacijskog sustava Javne uprave;
c) Provođenje postupka javnih nabavki;
d) Upravljanje ljudskim resursima u organima javne uprave;
e) I druge poslove iz nadležnosti Odjeljenja određene zakonom i drugim propisima.

Članak 21.
(Odjeljenje za prostorno planiranje i imovinsko-pravne poslove)

Odjeljenje za prostorno planiranje i imovinsko-pravne poslove nadležno je za:
a) Prostorno i urbanističko planiranje;
b) Izdavanje urbanističkih saglasnosti, izvoda i drugih akata iz nadležnosti odjeljenja;
c) Zaštitu životne sredine i ekološke dozvole;
d) Legaliziranje bespravno izgrađenih objekata;
d) Imovinsko-pravne poslove;
e) Oblast zaštite objekata kulturnog i povijesnog značaja i prirodnog nasljeđa sa aspekta izdavanja urbanističke suglasnosti i utvrđivanja procedure za listu zaštićenih objekata;
f) I druge poslove iz nadležnosti Odjeljenja određene zakonom i drugim propisima.

Članak 22.
(Odjeljenje za gospodarski razvoj, sport i kulturu)

Odjeljenje za gospodarski razvoj, sport i kulturu nadležno je za:
a) Statistiku i analizu, strateško planiranje i regionalnu suradnju;
b) Poslovne inicijative i usluge, marketing i odnose s javnošću i mjere za unapređivanje investicija;
c) Provođenje procesa privatizacije državnog kapitala poduzeća u Distriktu;
d) Kazališta, galerije, udruge kulture, manifestacije i knjižnicu;
e) Sport i turizam;
f) I druge poslove iz nadležnosti Odjeljenja određene zakonom i drugim propisima.

Članak 23.
(Odjeljenje za javne poslove)

Odjeljenje za javne poslove nadležno je za:
a) Održavanja gradskih ulica, seoskih puteva, parkova i drugih javnih površina u Distriktu;
b) Održavanje javne imovine Distrikta;
c) Upravljanje voznim parkom Vlade;
d) Organiziranje i funkcioniranje javnog prometa u Distriktu;
e) Djelatnost otkupa stanova u sukladnosti sa Zakonom o otkupu stanova na kojima postoji stanarsko pravo u Brčko Distriktu BiH;
f) I druge poslove iz nadležnosti Odjeljenja određene zakonom i drugim propisima.

Članak 24.
(Odjeljenje za komunalne poslove)

Odjeljenje za komunalne poslove nadležno je za:
a) Razvoj politike, strategije i pravnog okvira za upravljanje snabdijevanjem električnom energijom, vodom i plinom;
b) Razvoj politike, strategije i pravnog okvira za upravljanje zbrinjavanjem čvrstog otpada i otpadnih voda;
c) Upravljanje i daljnji razvoj sustava ulične rasvjete;
d) Praćenje politike cijena komunalnih usluga;
e) Planiranje, pripremu i vođenje kapitalnih investicija u oblasti komunalne infrastrukture;
f) I druge poslove iz nadležnosti Odjeljenja određene zakonom i drugim propisima.

Članak 25.
(Odjeljenje za zdravstvo i ostale usluge)

Odjeljenje za zdravstvo i ostale usluge nadležno je za:
a) Preventivu i zaštitu zdravlja stanovništava i funkcioniranje institucija zdravstvene zaštite Distrikta;
b) Socijalnu pomoć i zaštitu građana;
c) Boračka pitanja, ratne vojne invalide i civilne žrtve rata;
d) I druge poslove iz nadležnosti Odjeljenja određene zakonom i drugim propisima.

Članak 26.
(Odjeljenje za obrazovanje)

Odjeljenje za obrazovanje nadležno je za:
a) Predškolsko i osnovno obrazovanje i odgoj;
b) Srednje opće i stručno obrazovanje;
c) Potporu obrazovnim institucijama Distrikta;
d) Materijalno-tehničku, kadrovsku i stručno-pedagošku potporu obrazovnim institucijama BiH;
e) Nastavne planove i programe, programe stručnog usavršavanja nastavnika i suradnika u nastavi i stručno-pedagoški nadzor;
f) I druge poslove iz nadležnosti Odjeljenja određene zakonom i drugim propisima.

Članak 27.
(Odjeljenje za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu)

Odjeljenje za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu nadležno je za:
a) Unapređenje i razvoj poljoprivrede, šumarstva, uzgoj životinja, lov i ribolov;
b) Režim, upotrebu, korištenje i zaštitu voda i vodotoka;
c) Agroindustriju;
d) Veterinarsku djelatnost;
e) Zaštitu i unapređenje šuma;
f) Ruralni razvoj;
g) I druge poslove iz nadležnosti Odjeljenja određene zakonom i drugim propisima.

Članak 28.
(Odjeljenje za javni registar)

Odjeljenje za javni registar nadležno je za:
a) Izdavanje osobnih dokumenata;
b) Održavanje i unapređenje javnih registara i arhiva;
c) Održavanje katastra zemljišta i javnih registara;
d) Izdavanje izvoda iz registara;
e) Vođenje matične evidencije;
f) Prijave i odjave prebivališta i boravišta građana;
g) Registraciju motornih vozila;
h) Obavljanje uredskog poslovanja i ovjere potpisa, izjava, dokumenata i ugovora;
i) I druge poslove iz nadležnosti Odjeljenja određene zakonom i drugim propisima.

Članak 29.
(Odjeljenje za raseljene osobe, izbjeglice i stambena pitanja)

Odjeljenje za raseljene osobe, izbjeglice i stambena pitanja nadležno je za:
a) Provođenje zakona i propisa u oblasti stambenih odnosa, imovinskih i stambenih pitanja izbjeglih i raseljenih osoba;
b) Rješavanje imovinskih pitanja vlasnika i nositelja stanarskih prava i prava izbjeglih i raseljenih osoba na alternativni smještaj;
c) Uvođenje u posjed vlasnika i nositelja stanarskih prava;
d) Održavanje stambenog fonda u vlasništvu Distrikta;
e) Stambeno zbrinjavanje socijalnih kategorija stanovništva Distrikta;
f) Priprema i realizacija programa obnove privatnih i društvenih stambenih jedinica;
g) I druge poslove iz nadležnosti Odjeljenja određene zakonom i drugim propisima.

Članak 30.
(Odjeljenje za javnu sigurnost)

Odjeljenje za javnu sigurnost nadležno je za:
a) Preventivno djelovanje i spašavanje ljudi i materijalnih dobara ugroženih: požarom, akcidentnim i drugim nesrećama, poplavama, prometnim nesrećama;
b) Civilnu zaštitu i poslove zaštite od prirodnih nepogoda;
c) Deminiranje, uklanjanja i uništavanje neeksplodiranih ubojnih sredstava i minsko-eksplozivnih sredstava;
d) Poslove osmatranja i izvješćivanja;
e) Izdavanje odobrenja za građenje i odobrenja za upotrebu objekata;
f) Izdavanje rješenja o ispunjavanju uvjeta za obavljanje djelatnosti fizičkih i pravnih osoba;
g) Izdavanje odobrenja o obavljanju prevoza za vlastite potrebe;
h) Izdavanje rješenja za tehničku kontrolu projektne dokumentacije;
i) Ovjeru plana etažnog vlasništva;
j) Obračun predmjera zemljišta, rente i taksi;
k) Izdavanje rješenja o ispunjenosti uvjeta za rad fizičkih i pravnih osoba u oblasti izrade tehničke dokumentacije i građenja;
l) I druge poslove iz nadležnosti Odjeljenja određene zakonom i drugim propisima.

Članak 31.
(Direkcija za financije Distrikta)

(1) Direkciju za financije Distrikta čine:
a) Ured direktora,
b) Trezor,
c) Poreska uprava.

(2) Direkcija za financije Distrikta nadležna je prikupljenje i raspodjelu javnih prihoda kao i drugih poslova utvrđenih posebnim zakonom.

Članak 32.
(Ured za upravljanje javnom imovinom)

Ured za upravljanje javnom imovinom nadležan je za provođenje zakona i drugih propisa u vršenju poslova upravljanja javnom imovinom Distrikta.

Članak 33.
(Ured koordinatora za Distrikt pri Vijeću ministara Bosne i Hercegovine)

Ured koordinatora Distrikta pri Vijeću ministara Bosne i Hercegovine nadležan je za zastupanje interesa Distrikta pred institucijama Bosne i Hercegovine.

V. RUKOVOĐENJE ORGANIMA JAVNE UPRAVE

Članak 34.
(Rukovođenje organima Javne uprave)

Organima Javne uprave rukovode gradonačelnik, šefovi odjeljenja, direktor Direkcije za financije Distrikta, direktor Ureda za upravljanje javnom imovinom i koordinator Ureda Distrikta pri Vijeću ministara Bosne i Hercegovine.

Članak 35.
(Rukovodni službenik)

(1) Unutarnjim organizacijskim jedinicama u organima Javne uprave utvrđenim organizacijskim planovima rukovode rukovodni službenici.

(2) Organizacijskim planom organa Javne uprave, utvrđuju se ovlasti i radna mjesta rukovodnih službenika.

(3) U obavljanju povjerenih mu poslova, rukovodni službenik dužan je da:
a) organizira rad organizacijske jedinice i osigurava učinkovito, profesionalno i zakonito obavljanje poslova organizacijske jedinice,
b) pomaže rukovodiotelju organa Javne uprave, odnosno neposredno pretpostavljenom rukovodnm službeniku u rukovođenju iz područja rada organizacijske jedinice,
c) nadzire rad službenika i namještenika organizacijske jedinice i o postignutim rezultatima njihovog i svog rada izvješćuje rukovoditelja organa Javne uprave.

Članak 36.
(Zamjenik rukovoditelja)

Ukoliko rukovoditelj organa Javne uprave nije u mogućnosti obavljati svoju dužnost, zamjenjuje ga rukovodni službenik određen Organizacijskim planom u sukladnosti sa zakonom.

Članak 37.
(Prenos ovlasti)

(1) Rukovoditelji organa Javne uprave mogu prenijeti ovlasti na rukovodne službenike i druge službenike sukladno zakonu.

(2) Prenos ovlasti vrši se u pismenoj formi, a što ne oslobađa odgovornosti rukovoditelja organa Javne uprave koji je prenio ovlasti na način propisan stavkom 1. ovog članka.

Članak 38.
(Službenici sa posebnim ovlastima)

Poslove inspekcijskog nadzora i druge značajnije upravne i stručne poslove propisane zakonom i Organizacijskim planom, obavljaju inspektori, kao i službenici s posebnim ovlastima i odgovornostima (u daljem tekstu: službenici s posebnim ovlastima).

Članak 39.
(Odgovornost rukovoditelja organa Javne uprave, njegovog zamjenika i rukovodnih službenika)

Rukovoditelj organa Javne uprave, kao i rukovodni službenik, osobno su odgovorni za izvršenje povjerenih im dužnosti, kao i za rad organa, odnosno organizacijske jedinice kojom rukovode, u sukladnosti sa Statutom i zakonom.

VI POVJERAVANJE JAVNIH OVLASTI

Članak 40.
(Povjeravanje i prijenos javnih ovlasti)

Pravnim osobama, zakonom se može povjeriti ili prenijeti vršenje određenih upravnih i stručnih poslova iz nadležnosti organa Javne uprave, da u području svoje djelatnosti odlučuju o pojedinačnim stvarima, o određenim pravima i obvezama građana i pravnih osoba (u daljem tekstu: Institucije sa javnim ovlastima).

VII ODNOS ORGANA JAVNE UPRAVE PREMA SKUPŠTINI, VLADI I
GRADONAČELNIKU, MEĐUSOBNI ODNOSI ORGANA JAVNE UPRAVE

Članak 41.
(Odnos organa Javne uprave prema Skupštini)

(1) Odnos organa Javne uprave prema Skupštini temelji se na pravima i dužnostima propisanim Statutom i ovim zakonom.
(2) Organi Javne uprave su dužni da na zahtjev Skupštine, Vlade ili gradonačelnika daju odgovore na sva pitanja u svezi sa izvršavanjem zakona iz oblasti njihove nadležnosti, kao i o stanju i problemima u oblasti za koje su ti organi osnovani.

Članak 42.
(Odnos organa Javne uprave prema Vladi i gradonačelniku)

Organi Javne uprave izvješćuju Vladu i gradonačelnika o svom radu u sukladnosti sa zakonom.

Članak 43.
(Međusobni odnosi organa Javne uprave)

(1) Međusobni odnosi organa Javne uprave temelje se na suradnji, informiranju i dogovaranju.

(2) Međusobna suradnja organa Javne uprave osigurava efikasan rad Javne uprave.

(3) U ostvarivanju međusobne suradnje organi Javne uprave obvezni su međusobno dostavljati i u propisanim rokovima razmjenjivati podatke i informacije potrebne za obavljanje poslova za koje su osnovani kao i obveza davanja savjeta o pitanjima iz djelokruga njihovog rada.

Članak 44.
(Nadležnosti više organa Javne uprave)

U predmetima za čije rješavanje je nadležno više organa Javne uprave, rukovoditelji tih organa obvezni su dogovoriti se o tome koji će organ Javne uprave imati koordinirajuću ulogu ili tražiti od gradonačelnika da o tome donese odluku.

Članak 45.
(Radna tijela)

(1) U cilju rješavanja kompleksnih predmeta gradonačelnik je ovlašten da formira radno tijelo.

(2) Aktom kojim gradonačelnik formira radno tijelo iz stavka 1. ovog članka, imenuje se koordinator radnog tijela, koji organizira rad radnog tijela.

Članak 46.
(Odnos organa Javne uprave prema organima uprave Bosne i Hercegovine i entiteta)

Organi Javne uprave su dužni surađivati sa organima uprave Bosne i Hercegovne i entiteta sukladno zakonu i drugim propisima.

VIII ODNOS ORGANA JAVNE UPRAVE PREMA GRAĐANIMA I PRAVNIM
OSOBMA

Članak 47.
(Odnos organa Javne uprave prema građanima)

(1) Organi javne uprave dužni su rješavati zahtjeve građana u zakonom propisanim rokovima.

(2) U vršenju poslova iz svoje nadležnosti, organi Javne uprave ostvaruju neposredne kontakte sa građanima u svrhu rješavanja njihovih prava i obveza, obvezni su organizirati obavljanje poslova od značaja za ostvarivanje prava i obveza građana na način i pod uvjetima kojima se građanima omogućuje da što jednostavnije, brže i učinkovitije ostvaruju svoja prava i izvršavaju obveze kod tih organa Javne uprave.

Članak 48.
(Ophođenje prema građanima)

(1) U radu sa građanima službenici i namještenici su dužni ophoditi se ljubazno, pozorno razmotriti potrebe i pitanja građana i pomoći im.

(2) U radu sa hendikepiranim i starim osobama, trudnicama i roditeljima s malom djecom službenici i namještenici su obvezni postupati prioritetno.

Članak 49.
(Odnos organa Javne uprave prema pravnim osobama)

Organi Javne uprave, u okviru svoje nadležnosti imaju prema pravnim osobama ovlasti i obveze propisane zakonom, a posebice glede nadzora nad zakonitošću rada tih pravnih osoba.

Članak 50.
(Suradnja sa pravnim osobama)

(1) Organi javne uprave surađuju sa pravnim osobama po pitanjima iz svoje nadležnosti koja su od značaja za rad organa Javne uprave ili su od interesa za rad pravnih osoba.

(2) Pravne osobe obvezne su, u sukladnosti sa zakonom, na zahtjev organa Javne uprave dostavljati podatke i informacije od značaja za ostvarivanje zakonom utvrđenih nadležnosti organa Javne uprave.

Članak 51.
(Žalbe i pritužbe)

(1) U svezi s radom organa Javne uprave stranke mogu podnositi žalbe i pritužbe.

(2) Postupak rješavanja žalbi i pritužbi stranaka propisuje se posebnim pravilnikom koji donosi gradonačelnik.

Članak 52.
(Pribavljanje isprava)

(1) Organi Javne uprave u rješavanju stvari u upravnom postupku ne smiju od stranaka zahtijevati da pribavljaju uvjerenja i druge javne isprave o činjenicama o kojima organi Javne uprave ili institucije sa javnim ovlastima vode službene evidencije.

(2) Uvjerenja i isprave iz stavka 1. ovog članka, organ Javne uprave, odnosno institucija sa javnim ovlastima obvezno pribavlja po službenoj dužnosti i u zakonom propisanom roku.

Članak 53.
(Primjena odredaba)

Odredbe članaka od 47. do 52. ovog Zakona shodno se primjenjuju i na institucije sa javnim ovlastima, kada u obavljanju javnih ovlasti rješavaju o pravima i obvezama građana i pravnih osoba.

IX. INSPEKCIJSKI NADZOR

Članak 54.
(Zajedničke odredbe o inspekcijskom nadzoru)

(1) Poslove inspekcijskog nadzora vrše inspektori.

(2) Za inspektora se može imenovati osoba koja ispunjava uvjete propisane posebnim zakonom.

Članak 55.
(Pokretanje postupka inspekcijskog nadzora)

Postupak inspekcijskog nadzora pokreće i vodi inspektor po službenoj dužnosti u sukladnosti sa posebnim zakonom kojim se regulira inspekcijski nadzor u pojedinim oblastima i koji će se primjenjivati na sva ostala pitanja inspekcijskog nadzora koja nisu regulirana ovim Zakonom.

Članak 56.
Upravna inspekcija

(1) Poslove upravne inspekcije, kojima se vrši nadzor nad izvršenjem ovog zakona, zakona koji se odnose na službenike i namještenike, upravni postupak i posebne upravne postupke, kao i uredsko poslovanje, obavlja upravni inspektor.

(2) Za upravnog inspektora može se imenovati diplomirani pravnik koji ima položen ispit za rad u organima javne uprave i najmanje pet godina radnog iskustva na najsloženijim upravnim poslovima.

Članak 57.
(Nadležnosti upravnog inspektora)

U vršenju inspekcijskog nadzora nad izvršenjem zakona i drugih akata, upravni inspektor vrši nadzor glede:
a) ostvarivanja prava i pravnih interesa i izvršavanja obveza građana i pravnih osoba i institucija s javnim ovlastima u upravnom postupku,
b) primjene zakona i akata koji se odnose na organizaciju organa Javne uprave,
c) radnih odnosa u organima Javne uprave i ispunjavanje uvjeta za rad službenika koji rade na poslovima upravnog rješavanja u institucijama sa javnim ovlastima,
d) rješavanja upravnih stvari u propisanim rokovima,
e) pravilnosti primjene propisa u upravnom postupku,
f) načina prikupljanja dokaza u upravnom postupku,
g) provođenje administrativnog izvršavanja,
h) vođenje evidencije u upravnim predmetima,
i) primjene propisa o uredskom poslovanju,
j) i druge nadležnosti predviđene posebnim zakonom.

Članak 58.
(Zapisnik upravnog inspektora)

(1) U vršenju inspekcijskog nadzora upravni inspektor sastavlja zapisnik o izvršenom inspekcijskom nadzoru koji sadrži utvrđeno činjenično stanje i opis nepravilnosti i nedostataka u radu.

(2) Zapisnik o inspekcijskom nadzoru potpisuju rukovoditelj organa javne uprave u kojem je vršen inspekcijski nadzor i upravni inspektor.

(3) Primjerak zapisnika iz stavka 2. ovog člana dostavlja se rukovoditelju organa Javne uprave, a po potrebi i gradonačelniku.

Članak 59.
(Dužnosti upravnog inspektora)

(1) Ako u vršenju inspekcijskog nadzora upravni inspektor utvrdi da je povredom zakona ili drugog akta učinjena povreda službene dužnosti, izvršen prekršaj ili kazneno djelo, dužan je bez odgađanja, podnijeti zahtjev za utvrđivanje odgovornosti zbog povrede službene dužnosti, učinjenog prekršaja ili kaznenog djela.

(2) Upravni inspektor može privremeno oduzeti dokumente i predmete koji u disciplinskom, prekršajnom ili kaznenom postupku mogu poslužiti kao dokaz, o čemu je dužan izdati potvrdu.

(3) Ako upravni inspektor u vršenju upravnog nadzora utvrdi da je povrijeđen zakon ili drugi akt, dužan je donijeti rješenje i njime naložiti mjere u cilju otklanjanja nedostataka.

(4) Rješenje upravnog inspektora je konačno u upravnom postupku osim ako drugim zakonom nije drukčije propisano.

Članak 60.
(Obveze organa Javne uprave)

(1) Organi Javne uprave i institucije sa javnim ovlastima dužni su omogućiti upravnom inspektoru vršenje inspekcijskog nadzora i dati mu sve potrebne podatke i obavijesti u svezi sa vršenjem nadzora.

(2) Organi Javne uprave i institucije sa javnim ovlastima kod kojih je izvršen inspekcijski nadzor, obvezni su postupiti po rješenju upravnog inspektora donesenog u sukladnosti sa stavkom 3. i 4. članka 59. ovog Zakona.

(3) Svako nepostupanje po rješenju upravnog inspektora predstavlja prekršaj, odnosno težu povredu službene dužnosti u sukladnosti sa posebnim zakonom.

Članak 61.
(Prava građana i pravnih osoba na obraćanje upravnom inspektoru)

(1) Građani i pravna lica imaju pravo da se, u cilju zaštite svojih prava utvrđenih ovim i drugim zakonom i aktom, obrate upravnom inspektoru usmeno ili pismeno u sljedećim slučajevima:
a) ako im se u zakonom propisanom roku ne rješavaju zahtjevi ili žalba u upravnom postupku;
b) ako se od njih traži da u upravnom postupku dokazuju činjenice uvjerenjima i drugim javnim ispravama koje je po službenoj dužnosti obaezan pribavljati službenik,
c) ako im se ne izvršavaju upravni akti doneseni radi ostvarivanja prava i pravnih interesa u upravnom postupku.

(2) Sukladno stavku 1. ovog članka, upravni inspektor je dužan bez odlaganja izvršiti inspekcijski nadzor, sačiniti zapisnik u sukladnosti sa odredbama Zakona o upravnom postupku Brčko Distrikta BiH, te poduzeti odgovarajuće mjere i o tome pismeno izvijestiti podnositelja zahtjeva u roku od 8 dana, a najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema zahtjeva.

X SREDSTVA ZA RAD ORGANA JAVNE UPRAVE

Članak 62.
(Zajedničke odredbe)

(1) Sredstva za rad organa Javne uprave osiguravaju se u proračunu Distrikta.
(2) Sredstva koja organi Javne uprave ostvaruju u vršenju svojih nadležnosti, prihodi su proračuna u sukladnostiu sa zakonom.

XI KAZNENE ODREDBE

Članak 63.

(1) Novčanom kaznom od 2.000 KM do 8.000 KM kaznit će se za prekršaj pravna osoba, poduzetnik i institucije sa javnim ovlastima ako:
a) na zahtjev organa Javne uprave ne dostave izvješće, podatke i informacije iz područja svoje djelatnosti (članak 50. stavak 2.),
b) ne riješe zahtjev stranke u propisanim rokovima (članak 47. stavak 1.),
c) po službenoj dužnosti ne pribave uvjerenja i druge javne isprave o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija ili ako zahtijevaju od stranke da pribavi ta uvjerenja i javne isprave (članak 52.),
d) ne postupe po preventivnim mjerama ili po rješenju upravnog inspektora (članak 60.),
e) upravnog inspektora onemogućuju u vršenju inspekcijskog nadzora i ne daju mu potrebne podatke i obavještenja ( članak 60. stavak 1.),
f) građanima i pravnim osobama onemogućuju ili otežavaju ostvarivanje njihovih prava i pravnih interesa (članak 61.),

(2) Za prekršaj iz stavka 1. ovog članka kaznit će se novčanom kaznom od 200 KM do 1.000 KM i odgovorna osoba u organu Javne uprave, pravnoj osobi i instituciji sa javnim ovlastima.

Članak 64.

(1) Novčanom kaznom od 1.000 KM do 4.000 KM kaznit će se za prekršaj pravna osoba, poduzetnik i institucija sa javnim ovlastima ako u propisanom roku organu Javne uprave ne dostave tražene podatke ili akte u svezi s postupanjem u upravnom postupku, vršenjem upravnog nadzora ili praćenjem stanja u određenom području.

(2) Za prekršaj opisan u stavku 1. ovog članka kaznit će se novčanom kaznom od 200 KM do 800 KM i odgovorna osoba u organima Javne uprave, pravnoj osobi i instituciji sa javnim ovlastima.

Članak 65.

(1) Novčanom kaznom do 500 KM kaznit će se za prekršaj odgovorna osoba u organu Javne uprave ako ne postupi u sukladnosti sa odredbom članka 12., a u svezi članka 4. stavak 3., članka 46., članka 50. stavak 1., članka 48. i članka 59. stavak 3. ovog zakona.

(2) Odgovornom osobom organa javne uprave u smislu ovog zakona, smatra se rukovoditelj organa Javne uprave, inspektor, nadležna osoba u pravnoj osobi, instituciji s javnim ovlastima kao i rukovodni javni službenik, odnosno javni službenik koji je zadužen da izvrši određenju radnju u sukladnosti sa zakonom, a nije izvršio tu radnju ili je radnju izvršio suprotno zakonskoj odredbi.

Članak 66.
(Provođenje postupka)

(1) Prekršajni postupak po odredbama ovog zakona provodi Osnovni sud Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine.

(2) Sredstva od naplaćenih novčanih kazni uplaćuju se na Jedinstven račun Trezora Distrikta i prihodi su proračuna Distrika.

XII PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 67.
(Usklađivanje općih akata)

Svi opći akti organa Javne uprave čije su odredbe u suprotnosti sa ovim zakonom, moraju biti izmijenjeni i usuglašeni sa istim u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog Zakona.

Članak 68.
(Stavljanje van snage)

Stupanjem na snagu ovog zakona stavlja se van snage Zakon o upravi Brčko Distrikta BiH (“Službeni glasnik Brčko Distrikta BiH”, broj: 31/04).

Član 69.
(Stupanje na snagu)

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Brčko Distrikta BiH”.

Posted in Nalozi supervizora

mapa_brckog

Međunarodna zajednica vjeruje da vlasti Brčkog imaju institucionalne kapacitete da služe građanima Distrikta i da odgovore na izazove sa kojima se oni susreću.


roderick


linije