ZAKON O UREDU ZA PRAVNU POMOĆ

ZAKON
O UREDU ZA PRAVNU POMOĆ

I OPĆE ODREDBE

Članak 1.
(Sadržaj zakona)

Ovim zakonom se uređuju opće nadležnosti i ovlasti Ureda za pravnu pomoć Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Ured), dužnosti i odgovornosti direktora, advokata, službenika i namještenika, unutarnja organizacija i poslovanje, javnost rada, financiranje i druga pitanja od značaja za funkcioniranje Ureda.

Članak 2.
(Opće nadležnosti i ovlasti)

(1) Ured je samostalan i neovisan organ Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Distrikt), koji na teritoriji Distrikta pruža pravnu pomoć građanima slabog imovnog stanja u skladu sa zakonom.

(2) U okviru svojih nadležnosti Ured omogućuje građanima Brčko Distrikta slabog imovnog stanja ostvarivanje prava zajamčenih Ustavom BiH, Statutom Distrikta, zakonima Bosne i Hercegovine i zakonima Distrikta.

(3) Pravna pomoć je oblik ostvarivanja prava građana Distrikta na jednak pristup pravdi i pravu na pravično suđenje.

Članak 3.
(Neovisnost)

(1) Ured obavlja svoju funkciju neovisno od drugih organa vlasti i institucija Distrikta.

(2) Ured je samostalan i neovisan organ u okviru pravosuđa Distrikta.

(3) Nijedan državni organ ili institucija nemaju pravo da na bilo koji način utječu na rad Ureda.

Članak 4.
(Osnivanje)

(1) Osnivanje, organizacija, nadležnost i ukidanje Ureda utvrđuje se Zakonom.

(2) Broj advokata u Uredu, kao i izbor i razrješenje istih određuje, odnosno provodi Pravosudno povjerenstvo Brčko Distrikta BiH (u daljem tekstu: Pravosudno povjerenstvo).

Članak 5.
(Naziv i sjedište)

(1) Puni naziv Ureda je: Ured za pravnu pomoć Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine.

(2) Sjedište Ureda se nalazi u Brčkom.

Članak 6.
(Pečat)

Ured ima pečat sukladno Zakonu o pečatu Brčko Distrikta BiH, koji sadrži sljedeći tekst: “Bosna i Hercegovina, Brčko Distrikt BiH, Ured za pravnu pomoć” kružno ispisan ćirilicom i latinicom, a u središtu je utisnut grb BiH.

II OPĆE NADLEŽNOSTI I OVLASTI

Članak 7.
(Nadležnost Ureda)

Ured je odgovoran za pružanje pravnih savjeta i zastupanje građana Distrikta slabog imovnog stanja i poduzima sve radnje pred Osnovnim sudom Brčko Distrikta BiH, Žalbenim sudom Brčko Distrikta BiH i Tužiteljstvom Brčko Distrikta BiH.

Članak 8.
(Funkcije u Uredu)

(1) Funkciju u Uredu obavljaju direktor Ureda za pravnu pomoć Brčko Distrikta BiH (u daljem tekstu: direktor) i odvjetnici Ureda za pravnu pomoć Brčko Distrikta BiH (u daljem tekstu: odvjetnici).

(2) Odvjetnici Ureda su ovlašteni da obavljaju sve poslove iz nadležnosti Ureda, osim ukoliko je po zakonu predviđeno da te poslove obavlja direktor.

Članak 9.
(Zastupanje)

(1) Ured poduzima sve radnje i sudjeluje u svim fazama postupka do pravosnažnog okončanja postupka.

(2) Ured ne može zastupati više od jedne stranke u jednom predmetu.

(3) Ured zastupa građane Distrikta slabog imovnog stanja u sljedećim postupcima:
– kaznenom,
- parničnom,
- vanparničnom,
- izvršnom,
- prekršajnom,
- upravnom,
- upravnim sporovima,
i drugim postupcima propisanim posebnim zakonima.

Članak 10.
(Oblici ostvarivanja pravne pomoći)

Pravna pomoć ostvaruje se kao pravo na:
- usmeni savjeti o svim pravima i obvezama,
- pomoć u popunjavanju obrazaca,
- pravna pomoć u popunjavanju svih vrsta pismena,
- zastupanje pred organom uprave,
- zastupanje na sudu,
- sačinjavanje apelacija,
- pravna pomoć u postupku medijacije.

Članak 11.
(Korisnik pravne pomoći)

Korisnik pravne pomoći je svaki građanin Distrikta kome se pruža pravna pomoć po kriterijima o uvjetima i načinu ostvarivanja pravne pomoći propisanim ovim zakonom.

Članak 12.
(Zabrana diskriminacije)

U vršenju svojih dužnosti, direktor i odvjetnici Ureda moraju postupati bez predubjeđenja ili predrasuda, ne smiju pokazati riječima ili ponašanjem predubjeđenja ili predrasude po pitanju rase, boje kože, spola, vjeroispovjesti, nacionalnog podrijetla, hendikepiranosti, starosne dobi, bračnog stanja, promjene bračnog stanja, trudnoće, roditeljstva, seksualnog opredjeljenja ili društvenog i ekonomskog statusa.

III UVJETI I NAČIN OSTVARIVANJA PRAVNE POMOĆI

Članak 13.
(Uvjeti za ostvarivanje pravne pomoći)

Građanin Distrikta ima pravo na pravnu pomoć, ako ne posjeduje dovoljno sredstava da plati odvjetnika i troškove zastupanja i da ispunjava financijske kriterije za zastupanje.

Članak 14.
(Financijski kriterij)

Pravo na pravnu pomoć po financijskom kriteriju imaju građani koji ispunjavaju sljedeće uvjete:
- osoba koja prima socijalnu pomoć,
- nezaposleni, bez drugih redovitih primanja ili prihoda,
- osobe lošeg imovnog stanja,
- djeca bez roditeljskog staranja,
- osobe lošeg zdravstvenog stanja bez prihoda.

Članak 15.
(Imovno stanje)

(1) Osnov za određivanje prava građanima Distrikta na pravnu pomoć zbog slabog imovnog stanja predstavljaju sva primanja i imovina koja se ne smatraju prihodom, na koja podnositelj zahtjeva i članovi njegovog obiteljskog domaćinstva ne plaćaju porez.

(2) Kod utvrđivanja prava na pravnu pomoć na temelju financijskog kriterija neće se uzimati u obzir prihod i imovina onih članova domaćinstva koji su protivstranka podnositelja zahtjeva.

(3) Ne smatra se osobom slabog imovnog stanja osoba koja živi u zajedničkom domaćinstvu sa punoljetnim članom svoje obitelji, a koji je takvog imovnog stanja da je u mogućnosti snositi troškove odvjetničkih usluga osobe koja sa njim živi u zajedničkom domaćinstvu.

Članak 16.
(Obveznost zastupanja po međunarodnim konvencijama)

Pravna pomoć se pruža osobama po međunarodnim konvencijama koje obvezuju Bosnu i Hercegovinu.

Članak 17.
(Odbijanje prava na pravnu pomoć)

(1) Pravna pomoć neće se odobriti podnositelju, ili će se to pravo uskratiti:
- ako se radi o neopravdanom vođenju postupka,
- ako se radi o zlouporabi prava na pravnu pomoć,
- ako postoji sukob interesa.

(2) Pravna pomoć će se uskratiti osobi koja se ponaša izrazito nasilnički, nepristojno i uvredljivo prema odvjetniku ili službeniku i namješteniku Ureda.

(3) Ukoliko su ispunjeni uvjeti iz stavka (1) i (2) ovog člana, direktor će rješenjem uskratiti pravo na pravnu pomoć.
Protiv istog dozvoljena je žalba Pravosudnom povjerenstvu.

Članak 18.
(Zahtjev za pravnu pomoć)

(1) Zahtjev za ostvarivanje prava na pravnu pomoć podnosi se predsjedniku Osnovnog suda Brčko Distrikta BiH uz priložene dokaze o ispunjavanju financijskog kriterija za zastupanje u svim postupcima, osim obvezne obrane u kaznenom postupku.

(2) O zahtjevu za ostvarivanje pravne pomoći u upravnom postupku odlučuje direktor Ureda po financijskom kriteriju.

Članak 19.
(Rješenje o pravu na pravnu pomoć)

(1) O pravu na pravnu pomoć odlučuje rješenjem predsjednik Osnovnog suda Brčko Distrikta BiH u što kraćem roku.

(2) Rješenje o angažiranju Ureda za zastupanje pred tužiteljstvom i sudom donijet će u kaznenom postupku predsjednik suda, sudac ili vijeće u sukladnosti sa Zakonom o kaznenom postupku Brčko Distrikta BiH, a u parničnom i drugim postupcima predsjednik suda po proceduri propisanoj ovim zakonom ili posebnim propisima.

(3) Protiv rješenja predsjednika suda i direktora Ureda kojim se odbija zahtjev za pravnu pomoć, podnositelj zahtjeva ima pravo žalbe u roku od 15 dana Pravosudnom povjerenstvu.

Članak 20.
(Plaćanje troškova u postupku pravne pomoći)

(1) Obavza plaćanja sredstava za pruženu pravnu pomoć (vještačenja i drugih stvarnih troškova) postoji kada se tijekom postupka ili po završetku istog utvrdi da korisnik pravne pomoći ima dovoljno sredstava za plaćanje zastupanja i da nije imao pravo na pravnu pomoć, a što je utvrđeno po službenoj dužnosti ili po zahtjevu zainteresirane strane.

(2) Predsjednik suda ili direktor Ureda će rješenje o zastupanju staviti van snage.

Članak 21.
(Postupak naplate)

(1) Kada se rješenje o zastupanju stavi van snage, Ured će podnijeti zahtjev predsjedniku Osnovnog suda Brčko Distrikta BiH za naplatu stvarnih troškova koje je imala u postupku zastupanja.

(2) Predsjednik suda će donijeti rješenje i obvezati stranku da u roku od 15 dana isplati stvarne troškove koje je Ured imao u zastupanju.

(3) Rješenje ima snagu izvršnog naslova.

IV DUŽNOSTI I ODGOVORNOSTI DIREKTORA,
ODVJETNIKA, SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA

Članak 22.
(Obveze direktora)

(1) Direktor je obvezan održavati integritet, neovisnost i profesionalnost u radu Ureda.

(2) Direktor je obvezan dati opće naputke odvjetnicima Ureda i naredbe službenicima i namještenicima u izvršavanju njihovih dužnosti i obveza.

(3) Direktor je obvezan organizirati posao i osigurati da zaposleni u Uredu poštuju zakon, obavljaju poslove savjesno i bez predrasuda.

Članak 23.
(Angažiranje vještaka)

(1) Direktor donosi rješenje o angažiranju vještaka, sudskih tumača i drugih osoba potrebnih za angažiranje u predmetu.

(2) Direktor neće nepotrebno angažirati vještake, sudske tumače i druge osobe, dužan je izbjegavati nepotizam i favoriziranje.

(3) Direktor neće odobriti naknadu imenovanim vještacima, tumačima i ostalim osobama veću od pravične vrijednosti usluga koje je imenovana osoba pružila.

Članak 24.
(Dužnosti i obveze direktora, odvjetnika, službenika i namještenika)

(1) Direktor, odvjetnici, službenici i namještenici Ureda su dužni poštivati odluke Arbitražnog tribunala za spor oko međuentitetske linije razgraničenja u oblasti Brčkog i nalozima supervizora koji su doneseni u sukladnosti sa istim, Ustav Bosne i Hercegovine, Statut Distrikta i zakone Bosne i Hercegovine i zakone Distrikta i obavljati poslove u Uredu nepristrasno i marljivo.

(2) Direktor i odvjetnici Ureda su dužni pružati pravnu pomoć savjesno, stručno i postupati po svim predmetima koji su im dodijeljeni.

(3) Direktor, odvjetnici, službenici i namještenici Ureda su dužni postupati na način koji osigurava povjerenje javnosti u integritet Ureda i izbjegavati nedolično ponašanje (kršenje sudskih pravila i etičkog kodeksa)

(4) Direktor, odvjetnici, službenici i namještenici Ureda su dužni biti strpljivi, dostojanstveni i ljubazni prema sudu, strankama, svjedocima, tužiteljima, odvjetnicima i svima sa kojima surađuju.

Članak 25.
(Odgovornost za štetu)

(1) Za štetu koju u vršenju službe ili zastupanja, svojim nezakonitim i nepravilnim radom, učine direktor i odvjetnici Ureda osobi koju zastupa Ured tijekom obavljanja svojih službenih radnji, odgovara Distrikt.

(2) Distrikt može zahtijevati da direktor i odvjetnici Ureda izvrše naknadu isplaćene štete, ukoliko je ista prouzročena namjerno ili krajnjom nepažnjom.

(3) Regresni zahtjev zastarijeva za 6 (šest) mjeseci, od dana isplaćene naknade.

Članak 26.
(Obveza stručnog usavršavanja)

Direktor, odvjetnici, službenici i namještenici Ureda su dužni stručno se usavršavati po proceduri koju propiše Pravosudno povjerenstvo.

Članak 27.
(Osobne značajke)

Direktor, odvjetnici, službenici i namještenici Ureda ne mogu:
- upotrijebiti ili se koristiti ugledom Ureda za ostvarivanje privatnih interesa,
- namjerno odavati ili dopustiti drugima da steknu dojam da je bilo tko u posebnom položaju
i da može vršiti utjecaj na direktora ili odvjetnika Ureda ili na ishod zastupanja,
- dobrovoljno svjedočiti o karakteru osobe, osim ako su svjedoci u kaznenom postupku kada su oni ili članovi njihove obitelji oštećene strane, ili ako je optuženi član njegove obitelji.

Članak 28.
(Dužnosti i obveze direktora i odvjetnika u poštivanju obveza)

(1) Direktor ili odvjetnik Ureda koji raspolaže informacijom koja ukazuje da postoji vjerojatnost da je drugi odvjetnik Ureda prekršio Etički kodeks, dužan je poduzeti odgovarajuće mjere. Odvjetnik Ureda kome je poznato da je drugi odvjetnik Ureda umiješan u vršenje neke radnje koja tog advokata Ureda čini nepodobnim za obavljanje njegove funkcije, dužan je o tome izvijestiti direktora i Pravosudn povjerenstvo. Odvjetnik Ureda koji posjeduje informaciju koja nije povjerljiva, a koja se odnosi na moguće kršenje ovog zakona od strane drugog odvjetnika Ureda, dužan je u potpunosti otkriti tu informaciju direktoru i Pravosudnom povjerenstvu ili bilo kojem tijelu ovlaštenom da istražuje ili poduzme akciju u svezi sa zlouporabom funkcije. U ponašanje koje se smatra neprikladnim za obavljanje funkcije spadaju:
1. traženje ili primanje novca, poklona, usluga i/ili drugih pogodnosti od stranaka, njihovih srodnika, prijatelja ili bilo kakvih posrednika;
2. neprikladno korištenje ili prijetnja korištenjem funkcije na način koji je u suprotnosti sa interesima druge osobe, a u svrhu navođenja te osobe da učini neku pogodnost odvjetniku Ureda ili nekom drugom, shodno njegovoj želji, ili
3. izvršenje kaznenog djela.

(2) Direktor ili odvjetnici Ureda koji posjeduju informaciju kojom se potvrđuje vjerojatnost da je tužitelj ili sudac prekršio Etički kodeks, dužni su poduzeti odgovarajuće mjere, izvješćujući o tome Visoko sudsko i tužiteljsko vijeće Bosne i Hercegovine.

Članak 29.
(Dužnosti i obveze direktora i odvjetnika u postupku zastupanja)

(1) Direktor i odvjetnici će sve poslove koje obavljaju u postupku zastupanja rješavati na zakonit način, stručno i učinkovito pokazujući poštivanje prema strankama, sa ciljem da se postupci riješe bez nepotrebnog odlaganja ili troškova.

(2) Odvjetnik je obvezan čuvati kao službenu tajnu sve što mu je stranka povjerila, izuzev ako je oslobođen ove obveze uz odobrenje stranke ili u slučajevima kada odvjetnik posumnja da predstoji izvršenje težeg kaznenog djela.

(3) Odvjetnik je dužan informirati stranku o predmetu u kojem je zastupa.

Članak 30.
(Zastupanje u kaznenom, parničnom, vanparničnom i ostalim postupcima)

(1) Odvjetnici Ureda su obvezni, kada zastupaju osumnjičenog, optuženog, ili su punomoćnici u postupku, poduzeti sve neophodne radnje u cilju utvrđivanja činjenica i prikupljanja dokaza bitnih za obranu ili zastupanje.

(2) Obveze prestaju kada predsjednik suda, sudac ili vijeće donese rješenje o razrješenju odvjetnika Ureda.

Članak 31.
(Političko udruživanje i djelovanje)

(1) Direktor, odvjetnici, službenici i namještenici Ureda ne mogu biti članovi političkih stranaka niti podržavati političke kandidate ili platforme političkih stranaka ili na bilo koji način biti uključeni u neku političku aktivnost, ne mogu biti članovi upravnih i drugih odbora.

(2) Direktor, odvjetnici, službenici i namještenici Ureda u svom radu ne mogu slijediti instrukcije političkih organizacija i za vrijeme radnog vremena ni na koji način ne smiju poticati ostale službenike ili namještenike da se uključe u rad političke stranke ili organizacije.

(3) Direktor i odvjetnici ne mogu:
a) da imaju funkciju u političkoj organizaciji;
b) da budu kandidati na izborima za bilo koju razinu vlasti u Bosni i Hercegovini;
c) da javno podržavaju ili se suprotstavljaju bilo kom kandidatu za neku javnu funkciju;
d) da drže govore u ime neke političke organizacije;
e) da sakupljaju financijska sredstva za bilo koju političku organizaciju ili kandidata za javnu funkciju;
f) da daju novčani doprinos za političku organizaciju ili za kandidata za javnu funkciju.

Članak 32.
(Izuzeće direktora i odvjetnika u postupku zastupanja)

(1) Direktor ili odvjetnik Ureda ima obvezu da se izuzme ili će biti izuzet od strane sudije koji sudi u sljedećim slučajevima:
1) ako je stranka u postupku;
2) ako ima zajedničko vlasništvo, zajedničku obvezu ili regresivnu obvezu u odnosu na stranku u postupku;
3) ako ima osobni interes u postupku;
4) ako je u krvnom ili bračnom srodstvu sa nekom od stranaka u postupku. Ovdje posebice spadaju:
(a) izravno srodstvo u prvoj liniji,
(b) srodstvo u bočnoj liniji u prvom stupnju (braća i sestre);
5) ako ima ili je imao blisku vezu sa jednom od stranaka u postupku;
6) ako je staratelj ili je bio staratelj neke od stranaka u postupku;
7) ako je prethodno sudjelovao u postupku za bilo koju stranku u drugoj funkciji osim u funkciji obrane;
8) ako je u krvnom srodstvu ili bračnoj zajednici sa bilo kojom osobom koja sudjeluje u postupku;
9) ako je u nekom drugom svojstvu prethodno imao neke veze sa predmetom;

(2) Odvjetnik Ureda koji sudjeluje u predmetu ne može biti vještak u tom predmetu.

(3) Direktor i odvjetnici Ureda ne mogu biti svjedoci u postupku. Ako se utvrdi da direktor ili odvjetnik Ureda ima relevantne informacije u svezi sa konkretnim slučajem, izuzeće se na osobni zahtjev u tom predmetu, ili će sudac u tom predmetu donijeti rješenje o izuzeću i bit će upućen da predoči dokaze kojima raspolaže novoimenovanom branitelju.

(4) Ako direktor ili odvjetnik Ureda sazna da se nalazi u takvoj situaciji koja daje pravo strankama da zahtijevaju njegovo izuzeće, on će u potpunosti, odmah nakon saznanja da postoji konflikt, iznijeti okolnosti strankama. Ako otkrivanje tih okolnosti može utjecati ili povrijediti privilegiju povjerenja u odnosima odvjetnik-stranka, te okolnosti će se otkriti samo sucu koji sudi u tom predmetu bez obveze izvješćivanja bilo koje stranke.
(5) O izuzeću direktora ili odvjetnika Ureda odlučit će sudac koji sudi.

(6) U situaciji kada se dovodi u pitanje njegovo vršenje dužnosti odlučit će Pravosudno povjerenstvo.

(7) Ako se pitanje izuzeća pokrene prije početka postupka, to pitanje mora odmah riješiti direktor Urede.

Članak 33.
(Sukob interesa)

(1) Direktor i odvjetnici Ureda ne mogu se baviti privatno odvjetništvom.

(2) O aktivnostima direktora i odvjetnika Ureda vezanim za sukob interesa odlučuje Pravosudno povjerenstvo po propisanoj proceduri.

Članak 34.
(Povjerljivost rada)

Svi zaposleni u Uredu su dužni čuvati kao službenu tajnu sve informacije do kojih dođu u vršenju svojih dužnosti, osim informacija za koje stranka da suglasnost i koje se prezentiraju sukladno zakonu.

Članak 35.
(Odgovornost za nadzor)

Direktor je dužan poduzeti odgovarajuće mjere kako bi osigurao da svi zaposleni u Uredu poštuju vladavinu prava, marljivost i profesionalizam u obavljanju svojih dužnosti.

V UNUTARNJA ORGANIZACIJA I POSLOVANJE

Članak 36.
(Rukovođenje i nadležnost direktora i odvjetnika)

(1) Ured kao institituciju predstavlja i rukovodi njezinim radom direktor.

(2) Odvjetnici Ureda obavljaju poslove propisane ovim zakonom i drugim posebnim zakonima, a za svoj rad su odgovorni direktoru.

Članak 37.
(Uvjeti za obavljanje poslova direktora i odvjetnika)

(1) Direktora i odvjetnike Ureda bira i razrješava Pravosudno povjerenstvo po proceduri propisanoj Zakonom o Pravosudnom povjerenstvu Brčko Distrikta BiH.

(2) Za direktora se imenuje diplomirani pravnik sa položenim pravosudnim ispitom i 5 godina iskustva u radu suca, tužitelja, odvjetnika.

(3) Direktor je jedan od odvjetnika imenovanih u Ured, koji ima dokazane rukovodne i organizacijske sposobnosti bitne za rad iste. Direktor se imenuje na mandat od četiri (4) godine i može biti ponovno imenovan.

(4) Za odvjetnika Ureda se imenuje diplomirani pravnik sa položenim pravosudnim ispitom i 3 godine radnog iskustva poslije položenog pravosudnog ispita.

(5) U slučaju neizbora za direktora Ured ostaje da radi kao odvjetnik u Uredu.

Članak 38.
(Rukovođenje u odsutnosti direkora)

Ukoliko je direktor odsutan ili spriječen da rukovodi radom Ureda, zamjenjivat će ga jedan od odvjetnika, kako je utvrđeno Pravilnikom o unutarnjoj organizaciji i poslovanju u Uredu za pravnu pomoć Brčko Distrikta BiH.

Članak 39.
(Obvezujuća uputstva)

(1) Direktor ima pravo i dužnost da daje obvezujuća uputstva odvjetnicima, službenicima i namještenicima u svezi njihovog rada, a pored toga može učiniti sljedeće:
- poduzeti sve ili određene radnje za koje je zadužen odvjetnik Ureda,
- vršiti unutarnju raspodjelu predmeta i način rada u određenim predmetima.

(2) Direktor daje obvezna radna uputstva općeg karaktera u sukladnosti sa Pravilnikom o unutarnoj organizaciji Ureda za pravnu pomoć Brčko Distrikta BiH i Pravilima o radu Ureda za pravnu pomoć Brčko Distrikta BiH.

Članak 40.
(Stručni suradnici i pripravnici)

Ured može zaposliti određeni broj stručnih suradnika i pripravnika da pomažu u radu odvjetnicima Ureda u vršenju pravnih poslova.

Članak 41.
(Stručni suradnici)

(1) Za stručnog suradnika u Uredu može biti primljen državljanin Bosne i Hercegovine, diplomirani pravnik sa položenim pravosudnim ispitom.

(2) Stručni suradnik vrši pravna istraživanja, sačinjava dopise, podneske i dio drugih pravnih poslova pod nadzorom direktora Ureda.

Članak 42
(Pripravnici)

(1) Za pripravnika u Uredu može biti primljen državljanin BiH, koji je završio pravni fakultet i koji ispunjava opće uvjete za zapošljavanje u državnim organima.

(2) Pripravnicima se omogućuje da kroz obuku u radu u Uredu steknu neophodno praktično iskustvo u pravnoj struci.

(3) Pripravnici se zapošljavaju na određeno vrijeme do stjecanja uvjeta za polaganje pravosudnog ispita, a najduže 2 godine.

(4) Pripravnici se u određenom periodu svog rada mogu uputiti na rad u Javno tužiteljstvo, Osnovni i Žalbeni sud. Strukturu obuke, vrijeme koje će provesti u pojedinim institucijama pravosuđa Distrikta, poslove koje će obavljati propisat će Pravosudno povjerenstvo.

Članak 43.
(Pravilnik o unutarnjoj organizaciji)

(1) Unutarnja organizacija i poslovanje Ureda, broj službenika i namještenika neophodnih za vršenje svakodnevnih poslova i uvjeti za obavljanje tih poslova uređuju se Pravilnikom o unutarnoj organizaciji i poslovanju.

(2) Pravilnik iz stavka jedan donosi direktor uz suglasnost Pravosudnog povjerenstva.

Članak 44.
(Primjena drugih propisa)

Odredbama Zakona o službenicima i namještenicima u pravosuđu Brčko Distrikta BiH regulirat će se radno-pravni status svih zaposlenih u Uredu, ako ovim zakonom ili drugim zakonom nije drukčije regulirano.

Članak 45.
(Imunitet direktora i odvjetnika)

(1) Direktor i odvjetnici Ureda ne mogu biti kazneno ni građansko-pravno odgovorni za počinjena djela, date izjave i mišljenja izražena u vršenju svojih dužnosti.

(2) O oduzimanju imuniteta direktoru i odvjetnicima odlučuje Pravosudno povjerenstvo.

(3) Pravosudno povjerenstvo donijet će odluku o oduzimanju imuniteta odvjetnicima, uz prethodno pribavljeno mišljenje direktora.

Članak 46.
(Evidencije)

(1) Ured vodi evidencije o svim predmetima po kojima postupa i evidenciju usmenih savjeta.

(2) Način vođenja svih evidencija u Uredu, kao i čuvanja završenih predmeta, bit će propisan Poslovnikom Ureda koji donosi direktor uz suglasnost Pravosudnog povjerenstva.

VI JAVNOST RADA

Članak 47.
(Izvješćivanje Pravosudnog povjerenstva i Skupštine Distrikta)

(1) Ured je odgovoran za zakonito i učinkovito obavljanje poslova iz svoje nadležnosti.

(2) Ured izvješće o svom radu podnosi Pravosudnom povjerenstvu. U izvješću će, među ostalim, navesti: broj i vrstu predmeta u kojim su vršena zastupanja, broj zastupanih osoba, broj završenih predmeta, broj nezavršenih predmeta, način okončanja predmeta i visinu troškova zastupanja.

(3) Ured ima pravo i dužnost, na vlastitu inicijativu ili na zahtjev, izvješćivati Skupštinu Brčko Distrikta BiH (u daljem tekstu Skupština) o svome radu. Izvješće se Skupštini dostavlja nakon što ga razmotri Pravosudno povjerenstvo, koje će o izvješću dati ocjenu, sugestije i prijedloge koji ne osporavaju neovisnost i samostalnost Ureda. Na poziv Skupštine, direktor Ureda će na sjednici Skupštine obrazložiti izvješće. Nakon razmatranja izvješća Skupština će dati ocjene, sugestije i prijedloge koji ne utječu na neovisnost i samostalnost Ureda.

VII FINANCIRANJE RADA

Članak 48.
(Sredstva za rad)

(1) Distrikt je obvezan osigurati neophodnu financijsku i svaku drugu potporu kako bi se osiguralo nesmetano i pravilno funkcioniranje Ureda.

(2) Ured ima jasno izdvojen i prikazan dio proračuna u okviru proračuna Distrikta.

Članak 49.
(Priprema i izvršenje proračuna)

(1) U propisanoj proceduri pripreme i usvajanja proračuna, direktor Ureda sačinjava prijedlog proračuna Ureda koji dostavlja Pravosudnom povjerenstvu radi utvrđivanja konačnog prijedloga proračuna za Ured.

(2) Direktor Ureda ima pravo prisustvovati sjednicama Skupštine Distrikta i odgovarajućih tijela (odbori, povjerenstva i sl.) i zastupati predloženi proračun kada se vodi rasprava i odlučuje o pitanjima proračuna koji se odnosi na Ured.

(3) Direktor je odgovoran za izvršenje proračuna Ureda.

Članak 50.
(Plaće i druga primanja)

Dirketor, odvjetnici, službenici i namještenici Ureda imaju pravo na plaću i na druge naknade u sukladnosti sa propisima koji reguliraju plaće i naknade službenika i namještenika u pravosudnim institucijama Distrikta.

VIII PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 51.
(Prestanak važenja zakona)

Stupanjem na snagu ovog Zakona prestaje da važi Zakon o Uredu za pravnu pomoć Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik Brčko Distrikta BiH”, broj: 5/01) od 10.05.2001. godine.

Članak 52.
(Podzakonski akti)

Podzakonske akte potrebne za provođenje ovog zakona, Pravosudno povjerenstvo, odnosno director, donijet će ili već postojeće usuglasiti sa ovim zakonom u roku od 3 mjeseca od dana stupanja na snagu ovog zakona, a do tada će se primjenjivati postojeći akti ukoliko nisu u suprotnosti sa ovim zakonom.

Članak 53.
(Objavljivanje i stupanje na snagu)

Ovaj zakon stupa na snagu osam (8) dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine”.

Posted in Nalozi supervizora

mapa_brckog

Međunarodna zajednica vjeruje da vlasti Brčkog imaju institucionalne kapacitete da služe građanima Distrikta i da odgovore na izazove sa kojima se oni susreću.


roderick


linije