ZAKON O PRAVOSUDNOM POVJERENSTVU BRČKO DISTRIKTA BOSNE I HERCEGOVINE

ZAKON
O PRAVOSUDNOM POVJERENSTVU
BRČKO DISTRIKTA BOSNE I HERCEGOVINE

I OPĆE ODREDBE

Članak 1.
(Predmet)

(1) Pravosudno povjerenstvo Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Povjerenstvo) osigurava neovisno i nepristrasno sudstvo Distrikta, Tužiteljstvo Distrikta, Pravobraniteljstvo Distrikta i Ured za pravnu pomoć (u daljem tekstu: Pravosuđe).

(2) Ovim zakonom se uređuje opća nadležnost, ovlasti, sastav i rad Pravosudnog povjerenstva.

Članak 2.
(Neovisnost)

Povjerenstvo je samostalno i od drugih organa vlasti Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Distrikt) neovisno tijelo, koje svoje ovlasti obavlja u okviru djelokruga utvrđenog Statutom Brčko Distrikta (u daljem tekstu: Statut) i zakonima Distrikta.

Članak 3.
(Naziv i sjedište)

(1) Puni naziv Povjerenstva: Pravosudno povjerenstvo Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine.

(2) Sjedište Povjerenstva je u gradu Brčko.

Članak 4.
(Pečat)

Povjerenstvo ima okrugli pečat sa tekstom: “Bosna i Hercegovina, Brčko Distrikt BiH, Pravosudno povjerenstvo” kružno ispisano ćirilicom i latinicom, a u središtu pečata utisnut je grb Bosne i Hercegovine.

II IMENOVANJE I RAZRJEŠENJE ČLANOVA POVJERENSTVA

Član 5.
(Sastav Povjerenstva)

(1) Povjerenstvo čini 8 članova.

(2) Članovi Povjerenstva su:
a) Predsjednik Ustavnog suda Bosne i Hercegovine ili sudac tog suda koga on odredi kao svog zamjenika,
b) Predsjednik Žalbenog suda Distrikta,
c) Predsjednik Osnovnog suda Distrikta,
d) Glavni tužitelj Distrikta,
e) Direktor Ureda za pravnu pomoć Distrikta,
f) Pravobranilac Brčko Distrikta Bosne I Hercegovine,
f)g) Dva građanina Distrikta,

(3) Članovi Povjerenstva iz stavka (2), točke b),c), d), e) i f) su članovi Povjerenstva po funkciji koju obavljaju.

(4) Članovi Povjerenstva iz stava (2), točka f) ovog članka su dva građanina Distrikta visokih profesionalnih i moralnih kvaliteta:
a) koji nisu bili članovi političkih stranaka u četvorogodišnjem periodu koji je prethodio njihovom imenovanju u Povjerenstvo,
b) koji nisu članovi političkih stranaka i nisu na bilo koji način uključeni u bilo kakvu političku aktivnost,
c) koji nisu javni zaposlenici ili zvaničnici Distrikta, nisu zaposleni u Skupštini distrikta, Pravosuđu kao ni članovi njihovog obiteljskog domaćinstva.

Član 6.
(Izbor člana iz reda građana)

(1) Pravosudno povjerenstvo, najmanje mjesec dana prije isteka mandata člana iz reda građana, izvješćuje Skupštinu o isteku mandata kao i o prijevremenom odlasku.

(2) Skupština u roku od 15 dana od dana prijema obavještenja objavljuje poziv, lako dostupan svim građanima, za prijavu na ovu funkciju i u pozivu navodi standarde propisane u točki a), b), i c) stavak (4) članak 5. ovog zakona.

(3) Rok za prijavljivanje zainteresiranog kandidata na objavljeni poziv je 15 dana.

(4) Skupština na prvoj narednoj sjednici saziva mandatno-imunitetno povjerenstvo koje u roku od tri dana intervjuira sve prijavljene kandidate koji ispunjavaju propisane uvjete i odmah nakon provedenog intervjua daje preporuku Skupštini za imenovanje. Ukoliko u roku od jednog mjeseca od dana prijema preporuke Skupština ne izvrši imenovanje smatra se da je predloženi kandidat imenovan.

(5) Članovi se biraju na period od četiri godine i ne mogu biti ponovno birani.

Članak 7.
(Prijevremeno razrješenje)

(1) Članovima Pravosudnog povjerenstva prije vremena prestaje mandat u slučaju prestanka funkcije na koju su izabrani, a članovima iz reda građana ukoliko se promijene ili nastupe okolnosti suprotne standardima iz članka 5., stavak (4) točka a), b),c) i d).

(2) Postupak prijevremenog razrješenja reguliran je podzakonskim aktima Pravosudnog povjerenstva.

Članak 8.
(Imunitet)

Članovi Povjerenstva ne mogu biti pozvani na kaznenu niti građansko-pravnu odgovornost za izvršene radnje, date izjave i mišljenja u obavljanju dužnosti člana Povjerenstva.

Članak 9.
(Dužnosti članova)

(1) Članovi Povjerenstva dužni su čuvati ugled Povjerenstva.

(2) Članovi Povjerenstva dužni su voditi računa o svom ponašanju i ne mogu obavljati aktivnosti koje bi mogle dovesti u pitanje njihovu nepristrasnost, ugled ili integritet.

(3) Nijedan član Povjerenstva ne može biti član političke stranke niti može biti uključen u bilo kakvu političku aktivnost.

Članak 10.
(Uvid u financije)

Članovi Pravosudnog povjerenstva pojedinačno podnose na uvid Skupštini Distrikta godišnje financijsko izvješće o svojim ukupnim prihodima, izvorima, imovini i dugovanjima, kao i o prihodima, izvorima, imovini i dugovanjima bliskih članova obitelji, do prvog stupnja srodstva, te o načinima stjecanja istih.

Članak 11.
(Izbor predsjednika i potpredsjednika povjerenstva)

(1) Povjerenstvo bira predsjednika i potpredsjednika.

(2) Predsjednik i potpredsjednik Povjerenstva biraju se iz reda članova Povjerenstva. Njihov mandat traje četiri godine, a po isteku mandata mogu biti ponovno birani.

(3) Za izbor predsjednika i potpredsjednika potrebno je prisustvo svih članova Povjerenstva. Biranje predsjednika i potpredsjednika se vrši tajnim glasovanjem članova Povjerenstva.

(4) Svaki član Povjerenstva može predložiti kandidata za funkciju predsjednika i potpredsjednika. Kandidat koji dobije tropetinsku većinu – tročetvrtinsku većinu glasova ukupnog broja članova Povjerenstva izabran je za predsjednika, odnosno potpredsjednika Povjerenstva.

(5) Ako nijedan kandidat ne dobije potrebnu većinu u prvom krugu izbora, održat će se drugi krug izbora. Kandidat koji dobije većinu glasova ukupnog broja članova Povjerenstva u drugom krugu, izabran je za predsjednika Povjerenstva, odnosno potpredsjednika.

(6) Ako nijedan kandidat ne dobije potrebnu većinu glasova u drugom krugu izbora, održat će se treći krug izbora između dva kandidata koji su dobili najveći broj glasova. Kandidat koji dobije veći broj glasova u trećem krugu izbora izabran je za predsjednika, odnosno potpredsjednika.

(7) Predsjednika u slučaju odsustva zamjenjuje potpredsjednik.

Članak 12.
(Izuzeće)

(1) Član Povjerenstva ne može sudjelovati u donošenju odluke koja se odnosi na njegovog bračnog druga, srodnika po krvi u pravoj liniji do bilo kog stupnja, u pobočnoj liniji do četvrtog, a po tazbini do drugog stupnja, i ako postoji druga okolnost koja bi izazvala sumnju u nepristrasnost člana Povjerenstva.

(2) U slučaju postojanja ovih okolnosti, član Povjerenstva se povlači iz procesa donošenja odluke i pismeno iznosi razloge za izuzeće.

(3) O razlozima za izuzeće odlučuju ostali članovi Povjerenstva.

Članak 13.
(Pravo na naknadu)

(1) Članovima Povjerenstva iz članka 5., stavak (2) točka a) i f) pripada pravo na naknadu na temelju sudjelovanja u radu Povjerenstva i pravo na naknadu putnih troškova dolaska na sjednice Povjerenstva izvan teritorija Distrikta.

(2) Visina naknade iz stavka (1) ovog članka utvrđuje se Poslovnikom o radu Povjerenstva.

III NADLEŽNOSTI I NAČIN RADA POVJERENSTVA

Članak 14.
(Opće nadležnosti)

Povjerenstvo obavlja sljedeće poslove:

a) osigurava neovisnost Osnovnog i Žalbenog suda, Tužiteljstva Distrikta, Ureda i Pravobraniteljstva;
b) osigurava stručno usavršavanje sudaca, tužitelja, pravobranitelja, odvjetnika Ureda i stručnih suradnika u Pravosuđu i Tužiteljstvu Distrikta
c) donosi i provodi etički kodeks zaposlenih u pravosuđu (izuzimajući suce Osnovnog i Žalbenog suda), zaposlenih u Tužiteljstvu (izuzimajući tužitelje), Pravobraniteljstvu, Uredu i pokreće disciplinski postupak zbog kršenja kodeksa,
d) imenuje i razrješava, pravobranitelja i njegove zamjenike,
e) imenuje i razrješava direktora Ureda i odvjetnike Ureda,
f) imenuje i razrješava stručne suradnike i pripravnike u Osnovnom i Žalbenom sudu, Tužiteljstvu Distrikta, Uredu i Pavobraniteljstvu Brčko Distrikta BiH
g) imenuje i razrješava službenike i namještenike Pravosudnog povjerenstva, Žalbenog i Osnovnog suda, Tužiteljstva Distrikta, Pravobraniteljstva, i Ureda,
h) priprema i dostavlja Skupštini zakone koji se odnose na organizaciju i rad Žalbenog i Osnovnog suda, Tužiteljstva Distrikta, Pravobraniteljstva, Ureda, kao i na reguliranje rada odvjetnika i notara u Distriktu,
i) imenuje notara i regulira rad notara u Distriktu,
j) priprema i predlaže Skupštini onaj dio proračuna kojim se osiguravaju operetivni troškovi za rad Žalbenog i Osnovnog suda, Tužiteljstva Distrikta, Pravobraniteljstva, Ureda i za rad Pravosudnog povjerenstva,
k) ostvaruje suradnju sa ministarstvima pravde i drugim nadležnim institucijama u BiH,
l) izbor člana za Visoko sudsko i tužiteljsko vijeće BiH
m) utvrđuje potreban broj odvjetnika Ureda za pravnu pomoć
n) donosi ili daje suglasnost na pravilnike kojima se regulira rad Žalbenog i Osnovnog suda, Tužiteljstva Distrikta, Pravobraniteljstva, Ureda i stručne službe Pravosudnog povjerenstva,
o) donosi pravilnike o uvjetima za obavljanje poslova vještačenja i poslova sudskih tumača,
p) imenuje i razrješava dužnosti komandira Sudske policije i određuje broj sudskih policajaca,
q) objavljuje javni natječaj i vrši izbor za sva upražnjena radna mjesta službenika i namještenika u Žalbenom i Osnovnom sudu, Tužiteljstvu Distrikta, Uredu, Sudskoj policiji, Pravobraniteljstvu i stručnoj službi Pravosudnog povjerenstva,
r) najmanje dva puta godišnje razmatra izvješće o radu Žalbenog i Osnovnog suda, Tužiteljstva Distrikta, Pravobraniteljstva, Ureda i Povjerenstva, iste u vidu informacije dostavlja Skupštini ukoliko nije drukčije regulirano posebnim zakonima,
s) koordinira projekte koje je pokrenulo Vijeće, a koji se odnose na poboljšanje rada sudova i Tužiteljstva i učinkovitost upravljanja predmetima,
t) unapređuje rad Pravobraniteljstva, Ureda i stručne službe Pravosudnog povjerenstva
u) obavlja i druge poslove utvrđene Ustavom BiH, Statutom Brčko Distrikta BiH i zakonima.

Članak 15.
(Izbor člana za Visoko sudsko i tužiteljsko vijeće)

Povjerenstvo bira člana za Visoko sudsko i tužiteljsko vijeće Bosne i Hercegovine iz reda sudaca i tužitelja Brčko Distrikta u sukladnosti sa procedurom koju je propisalo Vijeće.

Članak 16.
(Sjednice)

(1) Povjerenstvo odlučuje u sjednicama.

(2) Sjednicu Povjerenstva saziva predsjednik Povjerenstva, a u njegovoj odsutnosti potpredsjednik Povjerenstva.

(3) Sjednica može biti sazvana i na prijedlog najmanje dva člana Povjerenstva.

(4) O održavanju sjednice članovi moraju biti izviješteni osobno, telefonom, faksom, e-mailom, poštom, najkasnije osam (8) dana prije zakazane redovite sjednice. Ako se zakazuje izvanredna sjednica, rok za obavješćivanje je 48 sati prije održavanja sjednice.

(5) Sjednica Povjerenstva ne može se održati ukoliko nisu prisutni predsjednik ili potpredsjednik i najmanje četiri (4) člana.

Članak 17.
(Donošenje odluka)

(1) Povjerenstvo donosi odluke većinom glasova prisutnih članova. Glasovanje je u pravilu javno, a tajno ako je tako određeno podzakonskim aktima ili odlukom Povjerenstva.

(2) U slučaju izjednačenog broja glasova, glasovanje se ponavlja. Ukoliko je ponovno izjednačen broj glasova, predsjednik Povjerenstva se izjašnjava javno i njegov glas je odlučujući.

Članak 18.
(Predsjednik Pravosudnog povjerenstva)

(1) Predsjednik predstavlja i zastupa Pravosudno povjerenstvo.

(2) Predsjednik Povjerenstva saziva sjednice, utvrđuje dnevni red i predsjeda sjednicama.

(3) Predsjednik povjerenstva i svi članovi mogu predlagati donošenje odluka, rješenja, zaključaka i drugih akata iz nadležnosti Povjerenstva.

(4) U odsustvu predsjednika zamjenjuje ga potpredsjednik.

Članak 19.
(Način rada)

Način rada Povjerenstva utvrđuje se Poslovnikom o radu Povjerenstva.

IV STRUČNA SLUŽBA PRAVOSUDNOG POVJERENSTVA

Članak 20.
(Pružanje usluga)

(1) Tehničko-računovodstvene, poslove informacione tehnologije, stručne i administrativne poslove za potrebe Pravosuđa obavlja Stručna služba Pravosudnog povjerenstva.

(2) Rad stručne službe, broj službenika i namještenika, poslovi i zadaci i uvjeti za popunjavanje radnih mjesta uređuju se podzakonskim aktima.

Članak 21.
(Tajnik)

(1) Povjerenstvo ima tajnika.

(2) Tajnika bira Povjerenstvo na period od četiri godine i može biti ponovno izabran.

(3) Za tajnika može biti izabrana osoba koja ima završen Pravni fakultet sa položenim pravosudnim ispitom i tri godine radnog iskustva na pravnim poslovima nakon položenog pravosudnog ispita.

(4) Tajnik Povjerenstva obavlja pravne, stručne i administrativne poslove iz nadležnosti Povjerenstva, priprema sjednice, vodi zapisnike i obavlja sve druge poslove propisane podzakonskim aktima.

(5) Tajnik je odgovoran za rad službenika i namještenika u stručnoj službi, a za svoj rad odgovoran je Pravosudnom povjerenstvu i predsjedniku Povjerenstva. U izvršavanju poslova tajniku pomaže glasnogovornik i zamjenjuje ga u njegovom odsustvu.

Članak 22.
(Glasnogovornik)

(1) Povjerenstvo ima glasnogovornika.

(2) Glasnogovornika bira Povjerenstvo u stalni radni odnos i ima status službenika.

(3) Za glasnogovornika može biti izabrana osoba koja ima završen Pravni fakultet sa položenim pravosudnim ispitom i tri godine radnog iskustva na pravnim poslovima.

Članak 23.
(Javno informiranje)

Glasnogovornik Pravosudnog povjerenstva izvješćuje javnost o radu Žalbenog i Osnovnog suda, Tužiteljstva Distrikta, Ureda za pravnu pomoć i Pravosudnog povjerenstva i vodi postupak pristupa informacijama u sukladnosti sa Zakonom o slobodi pristupa informacijama u Bosni i Hercegovini.

V POPUNJAVANJE RADNIH MJESTA

Članak 24.
(Postupak zapošljavanja)

(1) Pravosudno povjerenstvo, nprema načelu otvorene konkurencije, neposredno provodi postupak zapošljavanja direktora i odvjetnika Ureda, tajnika Povjerenstva, stručnih suradnika, tajnika suda, glasnogovornika, pravobranitelja i zamjenika pravobranitelja i komandira Sudske policije.

(2) Postupak zapošljavanja drugih službenika i namještenika provodi se po postupku i u sukladnosti sa zakonom koji uređuje postupak zapošljavanja službenika i namještenika.

VI FINANCIRANJE RADA PRAVOSUDNOG POVJERENSTVA

Članak 25.
(Sredstva za rad)

(1) Sredstva za rad Povjerenstva osiguravaju se iz proračuna Distrikta.

(2) U proračunu su precizno prikazani proračuni rashoda Povjerenstva za tekuću fiskalnu godinu.

Članak 26.
(Priprema i izvršenje proračuna)

(1) Predsjednik Povjerenstva u suradnji sa stručnom službom sačinjava prijedlog proračuna Povjerenstva i dostavlja ga Povjerenstvu, radi utvrđivanja konačnog prijedloga proračuna.

(2) Povjerenstvo razmatra dostavljene prijedloge proračuna Žalbenog i Osnovnog suda, Tužiteljstva, Ureda, Pravobraniteljstva i Povjerenstva i sačinjava konačni prijedlog proračuna koji dostavlja Skupštini.

(3) Predsjednik Povjerenstva prisustvuje sjednicama Skupštine i skupštinskih organa na kojima se raspravlja o proračunu i pitanjima koja se tiču proračuna i zastupa predloženi proračun.

(4) Predsjednik je odgovoran za izvršenje proračuna Povjerenstva.

Članak 27.
(Plaće i naknade)

(1) Službenici i namještenici zaposleni u stručnoj službi Povjerenstva imaju pravo na plaću i druge naknade u sukladnosti sa zakonom koji uređuje pitanja o plaćama i naknadama službenika i namještenika u Povjerenstvu.

(2) Članovi povjerenstva imaju pravo na naknadu kako je to regulirano ovim zakonom.

VII PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 28.
(Prestanak važenja zakona)

Danom stupanja na snagu ovog Zakona, prestaje važiti Zakon o pravosudnom povjerenstvu Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik Brčko Distrikta BiH”, broj: 4/00), kao i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravosudnom povjerenstvu Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik Brčko Distrikta BiH”, broj: 1/01 i 5/01)

Članak 29.
(Rok za donošenje podzakonskih akata)

U roku od 6 mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona Povjerenstvo će donijeti podzakonske akte.

Članak 30.
(Objavljivanje i stupanje na snagu)

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine”.

Posted in Nalozi supervizora

mapa_brckog

Međunarodna zajednica vjeruje da vlasti Brčkog imaju institucionalne kapacitete da služe građanima Distrikta i da odgovore na izazove sa kojima se oni susreću.


roderick


linije