ZAKON O TUŽITELJSTVU BRČKO DISTRIKTA BOSNE I HERCEGOVINE

ZAKON
O TUŽITELJSTVU BRČKO DISTRIKTA BOSNE I HERCEGOVINE

I OPĆE ODREDBE

Članak 1.
(Sadržaj zakona)

Ovim zakonom se uređuju opće nadležnosti i ovlasti Tužiteljstva Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Tužiteljstvo Distrikta), dužnosti i odgovornosti tužitelja, službenika i namještenika, unutarnja organizacija i poslovanje, javnost rada, financiranje i druga pitanja od značaja za funkcioniranje Tužiteljstva Distrikta.

Članak 2.
(Opće nadležnosti)

Tužiteljstvo Distrikta je samostalan i neovisan organ koji u okviru Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Brčko Distrikt) poduzima propisane mjere i radnje u otkrivanju i gonjenju počinitelja kaznenih djela i gospodarskih prijestupa, te vrši druge poslove određene zakonom.

Članak 3.
(Neovisnost)

(1) Tužiteljstvo Distrikta je u svom radu neovisno od zakonodavne i izvršne vlasti, kao i od policije i sudova.

(2) Nijedan državni organ, institucija ili pojedinac nemaju pravo da naređuju, upućuju ili na bilo koji način utječu na Tužiteljstvo Distrikta u vršenju njegove funkcije.

Članak 4.
(Zaštita prava)

U okviru svojih nadležnosti Tužiteljstvo Distrikta štiti ostvarivanje ljudskih prava i građanskih sloboda zajamčenih Ustavom Bosne i Hercegovine i Statutom Brčko Distrikta, kao i ostvarivanje prava i interesa pravnih osoba utvrđenih zakonom, te osigurava statutarnost i zakonitost.

Članak 5.
(Osnov postupanja)

Tužiteljstvo Distrikta vrši svoju funkciju sukladno Ustavu Bosne i Hercegovine i Statutu Brčko Distrikta, te na temelju zakona Bosne i Hercegovine i Brčko Distrikta.

Članak 6.
(Mišljenje o zakonima)

Tužiteljstvo Distrikta, putem Pravosudnog povjerenstva Brčko Distrikta BiH, ima pravo Vladi i Skupštini Brčko Distrikta davati svoje mišljenje o svim zakonima koji se tiču obavljanja njegove funkcije, kao i inicirati promjene zakona Brčko Distrikta u navedenom smislu.

Članak 7.
(Ocjena statutarnosti)

Ukoliko primjena nekog zakona Brčko Distrikta zadire u rad i funkcioniranje Tužiteljstva Distrikta ili je bitna za obavljanje njegovih nadležnosti, Tužiteljstvo Distrikta može u sukladnosti sa članakom 40. Statuta Brčko Distrikta pred sudovima Brčko Distrikta pokrenuti postupak radi ocjene usklađenosti takvih zakona sa Statutom Brčko Distrikta.

Članak 8.
(Osnivanje)

Osnivanje, organizacija, nadležnost i ukidanje Tužiteljstva Distrikta se isključivo utvrđuju zakonom.

Članak 9.
(Naziv i sjedište)

(1) Puni naziv Tužiteljstva je: Tužiteljstvo Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine.

(2) Sjedište Tužiteljstva Distrikta se nalazi u Brčkom.

Članak 10.
(Pečat tužiteljstva)

Tužiteljstvo Distrikta ima pečat suglasno odgovarajućem zakonu Brčko Distrikta koji sadrži sljedeći tekst: «Bosna i Hercegovina, Brčko Distrikt BiH, Tužiteljstvo Brčko Distrikta BiH», kružno ispisan latinicom i ćirilicom, a u središte pečata je utisnut grb Bosne i Hercegovine.

II OPĆE NADLEŽNOSTI I OVLASTI

Članak 11.
(Mjesna nadležnost)

(1) Tužiteljstvo Distrikta se osniva i uspostavlja sa jurisdikcijom za teritorij Brčko Distrikta.

(2) U ispunjavanju svoje funkcije Tužiteljstvo Distrikta sudjeluje u postupcima pred Žalbenim sudom Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine i pred Osnovnim sudom Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine.

Članak 12.
(Nadležnost u kaznenom postupku)

U obavljanju svoje osnovne funkcije otkrivanja i gonjenja počinitelja kaznenih djela Tužiteljstvo Distrikta provodi istragu, podiže i zastupa optužne akte, podnosi pravne lijekove i vrši druge poslove na koje je zakonom ovlašten.

Članak 13.
(Suradnja sa Pravobraniteljstvom)

Ukoliko je kaznenim djelom ugrožena ili oštećena imovina ili imovinski interesi Brčko Distrikta, Tužiteljstvo Distrikta o tome izvješćuje Pravobraniteljstvo Brčko Distrikta BiH, najkasnije odmah nakon potvrđivanja optužnice, odnosno druge odluke kojom se okončava istraga.

Članak 14.
(Tužiteljska funkcija)

(1) Funkciju Tužiteljstva Distrikta ostvaruju odnosno obnašaju glavni tužitelj Tužiteljstva Distrikta, (u daljem tekstu: glavni tužitelj), zamjenik glavnog tužitelja Tužiteljstva Distrikta (u daljem tekstu: zamjenik glavnog tužitelja) i tužitelji Tužiteljstva Distrikta (u daljem tekstu: tužitelji).

(2) Glavnog tužitelja, zamjenika glavnog tužitelja i tužitelje bira i imenuje, odnosno razrješava Visoko sudsko i tužiteljsko vijeće Bosne i Hercegovine.

Članak 15.
(Primjena drugih zakona)

Uvjeti i mandat za vršenje dužnosti, imenovanje glavnog tužitelja, zamjenika glavnog tužitelja i tužitelja, njihova disciplinska odgovornost, privremeno udaljavanje od vršenja dužnosti do okončanja kaznenog postupka, disciplinskog postupka ili postupka razrješenja, nespojivost tužilačke dužnosti sa drugim dužnostima, imunitet u vršenju funkcije, prestanak vršenja dužnosti, utvrđivanje kriterija za ocjenjivanje rada, utvrđivanje broja tužitelja i zamjenika glavnog tužitelja su propisani Zakonom o Visokom sudskom i tužiteljskom vijeću Bosne i Hercegovine («Službeni glasnik BiH» broj 25/04.).

Članak 16.
(Kolegij tužiteljstva)

Kada je zakonom i unutarnjim aktom Tužiteljstva Distrikta propisano da određene poslove vrši Kolegij Tužiteljstva Distrikta onda takav Kolegij čine glavni tužitelj, zamjenik glavnog tužitelja i tužitelji.

Članak 17.
(Odgovornost za štetu)

(1) Za štetu koju u vršenju službe svojim nezakonitim i nepravilnim radom glavni tužitelj, zamjenik glavnog tužitelja ili tužitelj nanesu fizičkoj ili pravnoj osobi tijekom obavljanja svojih službenih dužnosti odgovara Brčko Distrikt.

(2) Brčko Distrikt može zahtijevati da glavni tužitelj, zamjenik glavnog tužitelja ili tužitelj izvrše naknadu plaćenog iznosa za štetu samo ukoliko je šteta prouzrokočena namjerno ili iz krajnje nepažnje.

(3) Regresni zahtjev za naknadu štete iz stavka (2) ovog članka zastarijeva u roku od šest mjeseci računajući od dana isplaćene naknade.

III DUŽNOSTI I ODGOVORNOSTI TUŽITELJA I OSOBLJA

Članak 18.
(Osobna svojstva tužitelja)

(1) Glavni tužitelj je dužan održavati integritet, neovisnost i profesionalnost Tužiteljstva Distrikta.

(2) U svim službenim i privatnim aktivnostima nositelji tužiteljskih funkcija su dužni poštivati i podržavati vladavinu prava, sprječavati sumnju u svoje neprilično ponašanje i postupati na način koji osigurava povjerenje javnosti u integritet, neovisnost i profesionalnost Tužiteljstva Distrikta.

Članak 19.
(Uvid u financije)

Glavni tužitelj, zamjenik glavnog tužitelja i tužitelji podnose na uvid Skupštini Distrikta godišnje financijsko izvješće o svojim ukupnim prihodima, izvorima, imovini i dugovanjima, kao i o prihodima, izvorima, imovini i dugovanjima bliskih članova obitelji do prvog stupnja srodstva, te o načinima stjecanja istih.

Članak 20
(Sukob interesa)

(1) Tužitelji mogu formirati profesionalne udruge.

(2) Tužitelji ne mogu biti članovi političkih stranaka niti podržavati političke kandidate ili platforme političkih stranaka ili na bilo koji način biti uključeni u neku političku aktivnost.

(3) Tužitelji ne mogu obavljati nikakvu drugu funkciju u javnom ili privatnom sektoru za vrijeme trajanja njihovog mandata, niti obavljati bilo koji drugi posao.

Članak 21.
(Komunikacija sa sudom i strankama)

Svi zaposleni u Tužiteljstvu Distrikta su dužni u komunikaciji sa sudom, strankama, svjedocima i advokatima, te svim drugim osobama sa kojima u službi kontaktiraju manifestovati dostojanstvo, ljubaznost i strpljivost.

Članak 22.
(Povjerljivost rada)

(1) Svi zaposleni u Tužiteljstvu Distrikta su dužni čuvati kao službenu tajnu sve informacije do kojih su došli vršeći svoju dužnost, izuzev informacija koje su iznesene tijekom javnog pretresa ili drugog ročišta koje je po zakonu javno.

(2) Obveza čuvanja službene tajne traje i nakon prestanka rada u Tužiteljstvu Distrikta.

Članak 23.
(Odgovornost za nadzor)

Glavni tužitelj je dužan preduzeti odgovarajuće mjere kako bi osigurao da svi zaposleni u Tužiteljstvu Distrikta poštuju mjerila vladavine prava, marljivosti i profesionalizma u obavljanju svojih službenih poslova.

IV UNUTARNJA ORGANIZACIJA I POSLOVANJE

Članak 24.
(Rukovođenje i nadležnosti tužitelja)

(1) Tužiteljstvo Distrikta kao instituciju predstavlja i njegovim radom rukovodi glavni tužitelj.

(2) Zamjenik glavnog tužitelja i tužitelji vrše poslove i zadatke koji su im povjereni od strane glavnog tužitelja i glede izvršavanja tih poslova odgovorni su glavnom tužitelju.

(3) Zamjenik glavnog tužitelja i tužitelji, u pojedinim predmetima u kojima postupaju, mogu vršiti svaku radnju u postupku pred sudom, drugim organima ili institucijama za koju je po zakonu ovlašten glavni tužitelj.

Članak 25.
(Rukovođenje u odsustvu glavnog tužitelja)

(1) Kada je glavni tužitelj odsutan ili spriječen da rukovodi radom Tužiteljstva Distrikta, zamjenjuje ga zamjenik glavnog tužitelja.

(2) Ukoliko su i glavni tužitelj i zamjenik glavnog tužitelja istodobno odsutni ili spriječeni da rukovode radom Tužiteljstva Distrikta, zamjenjuje ih tužitelj koji ima najduže ukupno radno iskustvo kao nositelj bilo koje pravosudne funkcije.

(3) Ako su glavni tužitelj i zamjenik glavnog tužitelja istodobno odsutni ili spriječeni u obavljanju svojih dužnosti u periodu dužem od šest mjeseci, Visoko sudsko i tužiteljsko vijeće Bosne i Hercegovine imenuje vršitelja dužnosti glavnog tužitelja.

Članak 26.
(Obvezujuća uputstva)

Glavni tužitelj ima pravo i dužnost da daje obvezujuća upustva zamjeniku glavnog tužitelja i tužiteljima u svezi njihovog rada, a pored toga može učiniti i sljedeće:

1. poduzeti sve ili određene radnje iz djelokruga zamjenika glavnog tužitelja ili tužitelja,
2. ovlasiti zamjenika glavnog tužitelja ili tužitelja da vodi pojedine predmete iz djelokruga nekog drugog tužitelja,
3. ovlastiti tužitelja da vodi pojedine predmete iz djelokruga zamjenika glavnog tužitelja,
4. ovlastiti zamjenika glavnog tužitelja ili tužitelja da poduzimaju određene pojedine radnje iz djelokruga nekog drugog tužitelja,
5. ovlastiti tužitelja da poduzima određene pojedine radnje iz djelokruga zamjenika glavnog tužitelja.

Članak 27.
(Opća i pojedinačna uputstva)

(1) U smislu ovog zakona obvezujuća uputstva za rad zamjeniku glavnog tužitelja i tužiteljima podrazumijevaju uputstva općeg karaktera glede rada i aktivnosti kao i uputstva za poduzimanje konkretnih radnji i mjera u određenim predmetima.

(2) Glavni tužitelj daje obvezna radna uputstva općeg karaktera u sukladnosti sa Pravilnikom o unutarnjoj organizaciji i poslovanju i Pravilnikom o radu.

Članak 28.
(Stručni suradnici i pripravnici)

Tužiteljstvo Distrikta upošljava određen broj stručnih suradnika i pripravnika da pomažu nositeljima tužiteljskih funkcija u vršenju pravnih poslova.

Članak 29.
(Ovlasti stručnih suradnika)

(1) Za stručnog suradnika u Tužiteljstvu Distrikta u radni odnos može biti primljen diplomirani pravnik sa položenim pravosudnim ispitom.

(2) Stručni suradnik vrši pravna istraživanja, izradu prijedloga odluka, rješenja, naredbi i dopisa, kao i druge slične poslove i zadatke, sve pod nadzorom i uputama glavnog tužitelja, zamjenika glavnog tužitelja ili tužitelja.

Članak 30.
(Pripravnički staž)

(1) Državljanin Bosne i Hercegovine koji je diplomirani pravnik i koji ispunjava opće uvjete za upošljavanje u državnim organima može biti uposlen kao pripravnik.

(2) Pripravnicima se postupno dodjeljuju razne vrste poslova kako bi stekli neophodno praktično iskustvo na svim poljima rada u Tužiteljstvu Distrikta, kako na tužiteljskim, tako i na administrativnim poslovima.

(3) Pripravnici se zapošljavaju na određeno vrijeme do stjecanja uvjeta za polaganje pravosudnog ispita, a najduže do dvije godine.

(4) Pripravnici se u određenom periodu svoje službe mogu uputiti na rad u Osnovni odnosno Žalbeni sud Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine.

(5) Strukturu obuke pripravnika, vrijeme koje će provesti u pojedinim insititucijama pravosuđa Brčko Distrikta, poslove koje će tijekom pripravničkog staža raditi, praćenje njegove obuke i slične odredbe o pripravničkom stažu uredit će Pravosudno povjerenstvo Brčko Distrikta BiH posebnim pravilnikom.

Članak 31.
(Pravilnik o unutrnjoj organizaciji)

(1) Detaljnije odredbe o unutarnjoj organizaciji i radu Tužiteljstva Distrikta, broj službenika i namještenika neophodan za vršenje svakodnevnih poslova i uvjeti za obavljanje tih poslova se uređuju Pravilnikom o unutarnjoj organizaciji i poslovanju.

(2) Pravilnik iz stavka (1) ovog članka donosi glavni tužitelj uz pozitivno mišljenje Pravosudnog povjerenstva Brčko Distrikta BiH i odobrenje Pravilnika od strane Visokog sudskog i tužiteljskog vijeća BiH.

Članak 32.
(Shodna primjena drugih propisa)

(1) Odgovarajući propisi koji se primjenjuju u Brčko Distriktu, a koji se odnose na rukovođenje i odgovornost funkcionera, sukladno se primjenjuju i na glavnog tužitelja, zamjenika glavnog tužitelja i tužitelje, ako ovim zakonom nije drukčije određeno.

(2) Odgovarajući propisi o radnom odnosu uposlenika u organima uprave i njihovim pravima i dužnostima koji se primjenjuju u Brčko Distriktu, sukladno se primjenjuju i na upošljavanje u Tužiteljstvu Distrikta, ako ovim ili posebnim zakonom nije drukčije određeno.

Članak 33.
(Evidencije)

(1) Tužiteljstvo Distrikta vodi evidencije o svim predmetima koje primi i u kojima postupa.

(2) Pri prijemu predmeta u Tužiteljstvu Distrikta isti se upisuje u odgovarajući registar-upisnik u kojem su, među ostalim, utvrđeni minimalno sljedeći podaci ako su poznati:

1. ime i prezime osobe protiv koje je podnesena kaznena optužba,
2. državljanstvo optužene osobe,
3. adresa optužene osobe,
4. datum izvršenja kaznenog djela,
5. pravna kvalifikacija kaznenog djela,
6. odnosne odredbe Kaznenog zakona,
7. evidencijski broj tužiteljstva,
8. datum evidentiranja u tužiteljstvu.

(3) Glavni tužitelj utvrđuje podrobnije administrativne pojedinosti o vođenju registra-upisnika.

V JAVNOST RADA

Članak 34.
(Izvješćivanje Skupštine Brčko Distrikta)

(1) Tužiteljstvo Distrikta ima pravo i dužnost u okviru ostvarivanja svojih dužnosti, na vlastitu inicijativu ili na zahtjev, izvješćivati Skupštinu Brčko Distrikta BiH o svom radu kao i primjeni kaznenih zakona u Brčko Distriktu, stanju kriminaliteta i tokovima kriminala, te rješavanju predmeta.

(2) Skupština Brčko Distrikta BiH prima na znanje prezentirano izvješće uz moguće sugestije i preporuke opće prirode za unapređenje rada Tužiteljstva Distrikta.

Članak 35.
(Informiranje javnosti)

(1) Tužiteljstvo Distrikta može informirati javnost o stanju kriminaliteta u Brčko Distriktu kao i o drugim pojavama i problemima od općeg javnog značaja putem sredstava informiranja ili na drugi pogodan način.

(2) U okviru djelokruga rada utvrđenog zakonom i sukladno interesima postupka Tužiteljstvo Distrikta može izvješćivati javnost i o pojedinim predmetima u kojima postupa ukoliko su takve informacije od interesa za javnost i pod uvjetom da se rukovodi interesima pravednosti, poštivajući presumpciju nevinosti i ograničenja na davanje takvih informacija propisana zakonom, a imajući u vidu standarde navedene u članku 6 (1) Europske konvencije o zaštiti ljudskih prava i temeljnih sloboda.

Članak 36.
(Sadržaj Izvješća o radu)

Kao dio godišnjeg izvješća o radu, na kraju svake kalendarske godine glavni tužitelj izrađuje statistički pregled rada Tužiteljstva Distrikta, koji obvezno i najmanje sadrži:

1. broj primljenih predmeta tijekom izvještajnog perioda,
2. neriješene i riješene predmete prema vrstama upisa koji se vode,
3. načini okončanja predmeta,
4. struktura presuđenih predmeta po vrstama sudskih odluka,
5. ocjena stanja sigurnosti u stanju kriminaliteta u Brčko Distriktu.

Članak 37.
(Ovlasti za izvješćivanje javnosti)

(1) Glavni tužitelj, a u njegovom odsustvu osoba koja ga po ovom zakonu mijenja, daje obavijesti javnosti o aktivnostima Tužiteljstva Distrikta.

(2) Svaka fizička i pravna osoba ima pravo pristupa informacijama koje su pod kontrolom Tužiteljstva Distrikta i Tužiteljstvo Distrikta ima odgovarajuću obvezu objaviti takve informacije, po proceduri i uz moguća ograničenja kako je to propisano posebnim Zakonom o slobodi pristupa informacijama.

VI FINANCIRANJE RADA

Članak 38.
(Sredstva za rad)

(1) Brčko Distrikt je obvezan osigurati neophodnu financijsku i svaku drugu potporu kako bi se osiguralo nesmetano i pravilno funkcioniranje Tužiteljstva Distrikta.

(2) Tužiteljstvo Distrikta ima jasno izdvojeni i prikazani dio u okviru proračuna Brčko Distrikta.

Članak 39.
(Priprema i izvršenje proračuna Tužiteljstva)

(1) U propisanoj proceduri usvajanja proračuna glavni tužitelj sačinjava inicijalni prijedlog proračuna Tužiteljstva Distrikta kojeg potom dostavlja Visokom sudskom i tužiteljskom vijeću BiH radi upoznavanja i davanja eventualnih mišljenja i preporuka kao i Pravosudnom povjerenstvu Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine radi utvrđivanja konačnog prijedloga proračuna za Tužiteljstvo Distrikta.

(2) Glavni tužitelj ima pravo prisustvovati sjednicama Skupštine Brčko Distrikta BiH i njenih odgovarajućih tijela (odbori, povjerenstva i sl.) i zastupati predloženi proračun kad god se vodi rasprava i odlučuje o pitanjima proračuna koja se odnose na Tužiteljstvo Distrikta.

(3) Glavni tužitelj je nadležan i odgovoran za izvršenje proračuna.

Članak 40.
(Plaća i druga primanja tužitelja)

(1) Glavni tužitelj, zamjenik glavnog tužitelja i tužitelji imaju pravo na plaću koja odgovara tužiteljskom mjestu odnosno položaju na koji su izabrani, te pravo na druge naknade i osobna primanja, u sukladnosti sa posebnim zakonom.

(2) Glavni tužitelj, zamjenik glavnog tužitelja i tužitelji imaju pravo na mirovinsko, invalidsko i zdravstveno osiguranje i prava koja iz toga proizilaze po općim propisimna, te pravo na plaćeni odmor i odsustva pod istim uvjetima kao i svi zaposleni u Brčko Distriktu, u sukladnosti sa posebnim zakonom.

Članak 41.
(Zabrana umanjenja naknada)

Plaće, beneficije i druge naknade glavnog tužitelja, zamjenika glavnog tužitelja i tužitelja se ne mogu umanjivati tijekom trajanja njihovog mandata.

VII PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 42.
(Promjena i tumačenje pojmova)

Poslovi, odnosno prava i obveze koje je raniji zakon definirao za javnog tužitelja, šefa zamjenika javnog tužitelja i zamjenike javnog tužitelja sukladno terminološkim izmjenama iz ovog zakona predstavljaju poslove, prava i obveze glavnog tužitelja, zamjenika glavnog tužitelja i tužitelja.

Članak 43.
(Probno imenovanje)

Tužitelji koji su u sukladnosti sa ranije važećim zakonom, kao zamjenici javnog tužitelja imenovani na obvezni probni period od jedne godine, stupanjem na snagu ovog zakona imaju se smatrati imenovanim u stalno zvanje, odnosno na mandat neograničenog trajanja.

Članak 44.
(Podzakonski akti)

Podzakonske akte potrebne za provođenje ovog zakona, Pravosudno povjerenstvo Brčko Distrikta BiH odnosno glavni tužitelj će donijeti ili već postojeće usuglasiti sa ovim zakonom u roku od šest mjeseci, računajući od dana stupanja na snagu ovog zakona, a do tada će se primjenjivati postojeći akti ukoliko nisu u suprotnosti sa ovim zakonom.

Članak 45.
(Prestanak važenja dosadašnjeg zakona)

Stupanjem na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o javnom tužiteljstvu Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik Brčko Distrikta BiH”, broj: 4/00, 1/01 i 5/01).

Članak 46.
(Objavljivanje i stupanje na snagu)

Ovaj zakon stupa na snagu i primjenjuje se osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Brčko Distrikta BiH”.

Posted in Nalozi supervizora

mapa_brckog

Međunarodna zajednica vjeruje da vlasti Brčkog imaju institucionalne kapacitete da služe građanima Distrikta i da odgovore na izazove sa kojima se oni susreću.


roderick


linije