ZAKON O SUDOVIMA BRČKO DISTRIKTA BOSNE I HERCEGOVINE

ZAKON
O SUDOVIMA BRČKO DISTRIKTA BOSNE I HERCEGOVINE

I OPĆE ODREDBE

Članak 1.
(Sadržaj zakona)

Ovim zakonom se uređuju opće nadležnosti, organizacija sudova, unutarnja organizacija, nadležnost, izuzeće sudaca i službenika, javnost rada, financiranje sudova i druga pitanja od značaja za funkcioniranje sudova Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: sudovi).

Članak 2.
(Sudska vlast)

Sudsku vlast u Brčko Distriktu Bosne i Hercegovine vrše Osnovni sud Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Osnovni sud) i Žalbeni sud Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Žalbeni sud).

Članak 3.
(Neovisnost)

(1) Sudovi su neovisni i samostalni od zakonodavne i izvršne vlasti.

(2) Sudovi Distrikta sude nepristrasno u sukladnosti sa odlukama Arbitražnog tribunala za spor oko međuentitetske linije razgraničenja u oblasti Brčkog i nalozima supervizora koji su doneseni u sukladnosti sa istim, Ustavom i zakonima Bosne i Hercegovine, Statutom i zakonima Brčko Distrikta BiH.

(3) Niko ne smije utjecati na neovisnost i nepristrasnost suca pri odlučivanju u predmetima koji su mu dodijeljeni u rad.

(4) Sudovi u svom radu postupaju neovisno i nepristrasno, blagovremeno i efikasno.

Članak 4.
(Osnivanje sudova)

Sudovi se osnivaju i ukidaju zakonom.

Članak 5.
(Zaštita prava)

(1) Sudovi štite prava i slobode zagarantirane Ustavom Bosne i Hercegovine, zakonima Bosne i Hercegovine, zakonima i Statutom Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Statut).

(2) Sudovi će u postupcima koje vode u sukladnosti sa zakonom štititi prava data Europskom konvencijom o ljudskim pravima i osnovnim slobodama sukladno postupcima koji su predviđeni zakonima Distrikta. Kada se bave predmetima koji se odnose na optužbe u svezi sa kršenjem tih prava i sloboda, sudovi Distrikta uzimaju u obzir precedentno pravo Europskog suda za ljudska prava.

Članak 6.
(Ustavnost i zakonitost)

(1) Sudovi Distrikta imaju nadležnost da odlučuju o tome da li je bilo koja odredba bilo kog zakona, podzakonskog akta ili pravilnika Distrikta u sukladnosti sa odlukama Arbitražnog tribunala za spor oko međuentitetske linije razgraničenja u oblasti Brčkog ili nalozima supervizora koji su doneseni u sukladnosti sa istim, Ustavom Bosne i Hercegovine, Statutom ili zakonima Bosne i Hercegovine koji se primjenjuju u Distriktu.

(2) U mjeri u kojoj zakoni, podzakonski akti ili pravilnici imaju pravno dejstvo u Distriktu, sudovi Distrikta imaju nadležnost da odlučuju o tome da li je bilo koja odredba bilo kog entitetskog zakona, podzakonskog akta ili pravilnika, odnosno zakona, podzakonskog akta ili pravilnika Bosne i Hercegovine, u skladu sa odlukama Arbitražnog tribunala za spor oko međuentitetske linije razgraničenja u oblasti Brčkog ili nalozima supervizora koji su doneseni u skladu sa istim, Ustavom Bosne i Hercegovine ili Statutom.

(3) Sudovi Distrikta imaju nadležnost da odlučuju o tome da li je bilo koja odluka ili rezolucija Skupštine u skladu sa odlukama Arbitražnog tribunala za spor oko međuentitetske linije razgraničenja u oblasti Brčkog ili nalozima supervizora koji su doneseni u sukladnosti sa istim, Statutom, Ustavom Bosne i Hercegovine, zakonima Bosne i Hercegovine koji se primjenjuju u Distriktu ili zakonima Distrikta.

(4) Sudovi Distrikta imaju nadležnost da odlučuju o tome da li je bilo koji pravni akt bilo koje institucije Distrikta ili bilo koji pravni akt bilo koje institucije Bosne i Hercegovine ili bilo kog entiteta, koji ima pravno djelovanje u Distriktu, u sukladnosti sa odlukama Arbitražnog tribunala za spor oko međuentitetske linije razgraničenja u oblasti Brčkog ili nalozima supervizora koji su doneseni u sukladnosti sa istim, Ustavom Bosne i Hercegovine, Statutom, zakonima Bosne i Hercegovine koji se primjenjuju u Distriktu, zakonima odgovarajućeg entiteta ili zakonom Distrikta. Za pojedinačne pravne akte, zakonima Distrikta može se predvidjeti da postupak upravnog spora mora biti okončan prije no što sudovi Distrikta preuzmu nadležnost iz ovog stava.

(5) Sudovi mogu pokrenuti postupak za ocjenu ustavnosti zakona Distrikta u odnosu na odgovarajuće odredbe Ustava i zakona Bosne i Hercegovine, a sukladno članku 6. stavak 3. točka c. Ustava Bosne i Hercegovine.

Članak 7.
(Preispitivanje sudskih odluka)

Sudsku odluku može preispitivati samo nadležan sud povodom pravnih lijekova u zakonom propisanom postupku.

Članak 8.
(Obveznost sudskih odluka)

Odluke svih sudova u Bosni i Hercegovini obvezujuće su za sudove u Brčko Distriktu Bosne
i Hercegovine.

Članak 9.
(Javnost i transparentnost)

(1) Rad sudova je javan, ukoliko nije drugačije određeno zakonom.

(2) Transparentnost rada suda osigurava se javnim raspravljanjem pred sudovima, objavljivanjem sastava suda, davanjem obavijesti javnosti o tijeku sudskog postupka, pod uvjetima predviđenim zakonom. Transparentnost se može ostvarivati i objavljivanjem sudskih odluka i drugih informacija od interesa za javnost.

Članak 10.
(Sastav sudova)

(1) Sudovi sude kao suci pojedinci ili u vijećima sudaca, a u određenim slučajevima predviđenim zakonom mogu suditi i stručni suradnici.

(2) U prvom stupnju u svim predmetima sudi sudac pojedinac, a u kaznenim predmetima za koja je propisana kazna zatvora veća od 10 (deset) godina sudi vijeće sastavljeno od 3 (trojice) sudaca Osnovnog suda.

(3) Sastav vijeća određuje se zakonom.

(4) Sudac koji je sudio u prvostupanjskom postupku ne može sudjelovati u postupku koji se vodi po žalbi u tom istom predmetu.

(5) Osim ako zakonom nije drukčije propisano, o redovitim i izvanrednim pravnim lijekovima izjavljenim na odluke Osnovnog suda odlučuje Žalbeni sud u vijeću sastavljenom od 3 (trojice) sudaca.

Članak 11.
(Službeni jezici)

(1) Službeni jezici koji se koriste u sudovima su jezik srpskog, jezik bošnjačkog i jezik hrvatskog naroda, a službena pisma su ćirilica i latinica.

(2) Sud vodi postupak i donosi odluke na jeziku kojim se služi sudac u postupku ili jeziku koji odredi predsjednik vijeća, s tim da se stranci, na njezin zahtjev, može osigurati prijevod na ročištu ili prijevod odluke suda na jezik kojim se stranka služi u postupku, i to u kaznenom postupku na trošak suda, a u svim ostalim postupcima na trošak stranke. Stranke mogu pismene podneske upućivati sudu na bilo kojem od službenih jezika.

Članak 12.
(Službene legitimacije)

(1) Sucima se izdaju službene legitimacije.

(2) Visoko sudsko i tužiteljsko vijeće posebnim pravilnikom propisuje obrasce i izgled službene legitimacije, a izdaje ih Pravosudno povjerenstvo Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Pravosudno povjerenstvo).

Članak 13.
(Sudijska toga)

(1) Suci tijekom suđenja i prigodom javnog objavljivanja odluka nose togu.

(2) Visoko sudsko i tužiteljsko vijeće posebnim pravilnikom određuje izgled toge, a Pravosudno povjerenstvo osigurava njezinu izradu i raspodjelu.

Članak 14.
(Oznake pripadnosti)

Suci ne smiju isticati oznake vjerske, političke, nacionalne ili druge pripadnosti, niti se takve oznake smiju isticati bilo gdje u sudskim prostorijama.

Članak 15.
(Pečat)

(1) Sudovi imaju pečat sukladno zakonu.

(2) Osnovni sud ima okrugli pečat sa tekstom: “Bosna i Hercegovina, Brčko Distrikt BiH, Osnovni sud” kružno ispisan ćirilicom i latinicom, a u središtu pečata utisnut je grb Bosne i Hercegovine.

(3) Žalbeni sud ima okrugli pečat sa tekstom: »Bosna i Hercegovina, Brčko Distrikt BiH, Žalbeni sud» kružno ispisan ćirilicom i latinicom, a u središtu pečata je utisnut grb Bosne i Hercegovine.

Članak 16.
(Suradnja i pravna pomoć)

(1) Sudovi su dužni surađivati međusobno, kao i sa državnim organima i stranim sudovima.

(2) U stvarima iz svoje nadležnosti sudovi pružaju pravnu pomoć drugim sudovima u Bosni i Hercegovini i inozemstvu u sukladnosti sa zakonom i međunarodnim sporazumima.

(3) Sudovi su ovlašteni zahtijevati od drugih državnih organa da im dostavljaju obavijesti koje su im potrebne za vođenje sudskog postupka. Državni organi su dužni blagovremeno dostaviti odgovor i postupiti sukladno zahtjevu suda.

(4) Sudovi su dužni izvijestiti Pravobraniteljstvo Brčko Distrikta BiH ako u tijeku postupka utvrde da treba poduzeti mjere za zaštitu prava i interesa Distrikta ili drugih subjekata, koje bi prema zakonu, trebalo da zastupa Pravobraniteljstvo.

II ORGANIZACIJA I NADLEŽNOST SUDOVA

1. Organizacija sudova

Članak 17.
(Sudovi u Brčko Distriktu Bosne i Hercegovine)

Sudovi u Brčko Distriktu Bosne i Hercegovine su Osnovni sud i Žalbeni sud.

Članak 18.
(Osnovni sud)

Osnovni sud osniva se za područje Distrikta u sukladnosti sa Statutom.

Članak 19.
(Žalbeni sud)

Žalbeni sud osniva se za područje Distrikta u sukladnosti sa Statutom.

Članak 20.
(Obavljanje poslova u sjedištu i van sjedišta suda)

(1) Sudovi obavljaju poslove iz svoje nadležnosti u svom sjedištu, gradu Brčko.

(2) Sudovi mogu poslove iz svoje nadležnosti obavljati i izvan svog sjedišta iz razloga efikasnosti, smanjenja troškova ili drugih praktičnih razloga.

2. Stvarna nadležnost

Članak 21.
(Osnovni sud)

Osnovni sud je nadležan:

01. U kaznenim predmetima:
a) da u prvom stupnju sudi:
-za sva kaznena djela,
-za kaznena djela za koja je Sud Bosne i Hercegovine prenio nadležnost na Osnovni sud,
b) da postupa tijekom istrage i nakon podizanja optužnice u sukladnosti sa zakonom,
c) da odlučuje o brisanju osude i prestanku mjera sigurnosti i pravnih posljedica osude, na temelju sudske odluke,
d) da postupa po molbama za pomilovanje u predmetima iz svoje nadležnosti u sukladnosti sa zakonom.

02. U prekršajnim predmetima:
-da poduzima sve zakonom predviđene radnje u rješavanju prekršajnih predmeta,
-da poduzima zakonom predviđene radnje za izvršenje izrečenih prekršajnih sankcija.

03. U građanskim predmetima da u prvom stupnju sudi:
-u svim građanskim sporovima,
-u vanparničnom postupku,
-u upravnim sporovima,
-u svim gospodarskim sporovima,
-u postupku stečaja i likvidacije, sukladno zakonu, kao i u svim sporovima koji nastanu tijekom i u povodu provođenja postupka stečaja i likvidacije,
-u sporovima za ocjenu ustavnosti, statutarnosti i zakonitosti.

04. U drugim predmetima:
a) da provodi izvršni postupak,
b) da određuje mjere osiguranja, ako zakonom nije drukčije određeno,
c) da rješava u posebnim postupcima, ako zakonom nije drukčije određeno,
d) da obavlja zemljišno-knjižne poslove, ako zakonom nije drukčije određeno,
e) da pruža pravnu pomoć sudovima u Bosni i Hercegovini,
f) da vrši poslove međunarodne pravne pomoći,
g) da vodi registar pravnih subjekata ako je to zakonom utvrđeno,
h) da postupa po zahtjevu za ostvarivanje prava na prаvnu pomoć u sukladnosti sa člankom 13-21 Zakona o Uredu za pravnu pomoć Brčko Distrikta BiH,
i) da vrši druge poslove određene zakonom.

Članak 22.
(Žalbeni sud)

(1) Žalbeni sud je nadležan da odlučuje o:
-redovitim pravnim lijekovima izjavljenim na odluke Osnovnog suda,
-izvanrednim pravnim lijekovima izjavljenim na pravosnažne sudske odluke.

(2) U postupku odlučivanja po izvanrednim pravnim lijekovima neće sudjelovati sudac koji je sudjelovao u rješavanju po žalbi.

Članak 23.
(Ocjena ustavnosti zakona)

Sudovi mogu pokrenuti postupak za ocjenu ustavnosti zakona pred Ustavnim sudom u sukladnosti sa ustavom i odgovarajućim propisima koji uređuju postupak pred Ustavnim sudom.

III UNUTARNJA ORGANIZACIJA SUDOVA

Članak 24.
(Ostvarivanje funkcije suda)

Poslove iz nadležnosti suda obavljaju predsjednik, suci, službenici i namještenici suda.

Članak 25.
(Predsjednik suda)

(1) Predsjednik suda je odgovoran za rukovođenje i nadzor nad cjelokupnim radom suda i sudske uprave.

(2) Predsjednik predstavlja sud pred drugim organima i organizacijama.

(3) Predsjednik suda može pojedine svoje nadležnosti, osim nadzora nad radom sudaca, prenijeti na suce ili službenike suda.

(4) Predsjednik suda imenovat će drugog suca da vrši dužnost predsjednika suda u njegovom odsustvu.

Članak 26.
(Dužnosti predsjednika suda)

(1) Predsjednik suda raspoređuje predmete sucima i vijećima. Ukoliko ne postoji osnov za izuzeće propisan u članku 43. ovog zakona određen posebnim zakonima, predmet dodijeljen određenom sucu, odnosno vijeću, može biti raspoređen drugom sucu, odnosno vijeću, samo u slučaju da postoji opravdan razlog.

(2) Predsjednik je obvezan održavati integritet, neovisnost i profesionalnost u radu suda.

(3) Predsjednik je obvezan davati opće naputke službenicima i namještenicima u izvršavanju njihovih dužnosti i obveza.

(4) Predsjednik je obvezan organizirati posao i osigurati da zaspoleni u sudu poštivaju zakon, obavljaju poslove savjesno i bez predrasuda.

(5) Predsjednik suda, a u njegovom odsustvu osoba koje ga po ovom zakonu mijenja, daje obavijesti javnosti o radu suda.

Članak 27.
(Tajnik suda)

Osnovni sud i Žalbeni sud imaju tajnika suda čija je titula: “tajnik suda Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine”.

Članak 28.
(Stručna sprema i radno iskustvo tajnika suda)

Za tajnika suda može biti primljena osoba koja je diplomirani pravnik, sa položenim pravosudnim ispitom i najmanje 2 (dvije) godine radnog iskustva na pravnim poslovima nakon položenog pravosudnog ispita.

Članak 29.
(Dužnosti tajnika suda)

(1) U obavljanju svojih dužnosti, tajnik je odgovoran predsjedniku suda.

(2) Tajnik suda je odgovoran za pravilno i blagovremeno obavljanje administrativnih poslova u Osnovnom i Žalbenom sudu, a radi pod upravom predsjednika Žalbenog suda.

(3) Pravosudno povjerenstvo imenuje i razrješava tajnika suda.

Članak 30.
(Sudska odjeljenja)

U sudovima se mogu osnivati sudska odjeljenja radi odlučivanja o stvarima iz iste pravne
oblasti.

Članak 31.
(Opća sjednica)

(1) Opću sjednicu suda čine svi suci tog suda.

(2) Opću sjednicu saziva i njezinim radom rukovodi predsjednik suda.

(3) Opća sjednica se saziva kad je to predviđeno pravilima sudskog postupka.

(4) Za punovažnost odlučivanja na općoj sjednici potrebno je prisustvo najmanje dvije trećine sudaca, a odluke se donose većinom glasova prisutnih sudaca.

Članak 32.
(Kolegij sudaca)

Kada je zakonom ili unutarnjim aktom suda propisano da o određenim pitanjima
iz nadležnosti suda treba da odluči kolegij suda, onda takav kolegij čine predsjednik, suci i
tajnik.

Članak 33.
(Propisi o unutarnjoj organizaciji i poslovanju suda)

(1) Visoko sudsko i tužiteljsko vijeće donosi Pravilnik o sudskom poslovanju kojim se uređuje unutarnje poslovanje suda i njegovih organizacijskih jedinica.

(2) Predsjednik suda donosi Pravilnik o unutarnjoj organizaciji suda i sistematizaciji radnih mjesta, na koji suglasnost daje Pravosudno povjerenstvo Brčko Distrikta BiH.

(3) Nakon davanja suglasnosti pravilnik o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji predsjednik suda dostavlja Visokom sudskom i tužiteljskom vijeću BiH.

IV PRAVOSUDNA UPRAVA

Članak 34.
(Praćenje rada sudova)

(1) Visoko sudsko i tužiteljsko vijeće prati provođenje ovog zakona i drugih propisa koji se odnose na organizaciju i poslovanje sudova, te obavljanje poslova rukovođenja sudovima i sudske uprave.

(2) Sudovi su obvezni da Visokom sudskom i tužiteljskom vijeću dostave sve tražene podatke.

Članak 35.
(Statistički podaci)

Pravosudno povjerenstvo vrši pregled statističkih i drugih podataka koji su joj potrebni za izvršenje obveza u svezi sa proračunom kao i obveza prema Birou za statistiku Brčko Distrikta BiH. Sudovi ove podatke dostavljaju Pravosudnom povjerenstvu po upućenom zahtjevu.

Članak 36.
(Izvješća o radu)

(1) Sud na kraju svake kalendarske godine podnosi godišnje izvješće o svom radu Visokom sudskom i tužiteljskom vijeću BiH, prema dostavljenim obrascima.

(2) Sud na kraju svake kalendarske godine podnosi izvješće o svom radu Pravosudnom povjerenstvu Brčko Distrikta BiH, a Osnovni sud svakih šest mjeseci podnosi izvješće o svom radu Žalbenom sudu, koji obvezno i najmanje sadrži:

- broj prenesenih predmeta u izvještajni period, broj primljenih, riješenih i neriješenih predmeta u izvještajnom periodu,
- broj riješenih predmeta po referatima i sucima,
- kvalitetu odluka.

Članak 37.
(Informacione tehnologije)

Sud može uvesti kompjuterski ili automatizirani sustav praćenja ili registracije predmeta, ili sličan sustav, samo uz prethodno odobrenje Visokog sudskog i tužiteljskog vijeća.

V SUCI

Članak 38.
(Primjena drugih propisa)

(1) Odredbama Zakona o visokom sudskom i tužiteljskom vijeću Bosne i Hercegovine propisani su uvjeti i mandat za vršenje sudijske funkcije, imenovanje sudaca, disciplinska odgovornost sudaca, privremeno udaljenje sudaca od vršenja dužnosti, nespojivost dužnosti sudaca s drugim dužnostima, prestanak mandata sudaca, imunitet u vršenju funkcije, utvrđivanje kriterija za ocjenjivanje rada sudaca.

(2) Odgovarajući propisi koji se primjenjuju u Brčko Distriktu BiH, a koji se odnose na radno-pravni status članova vlade sukladno se primjenjuju i na suce, ako ovim zakonom, Zakonom o visokom sudskom i tužiteljskom vijeću BiH i Zakonom o plaćama i drugim naknadama sudaca i tužitelja Brčko Distrikta BiH nije drukčije propisano.

Članak 39.
(Imenovanje sudaca)

Predsjednika i suce imenuje i razrješava Visoko sudsko i tužiteljsko vijeće BiH.

Članak 40.
(Osobna svojstva sudaca)

U svim službenim i privatnim aktivnostima nositelji sudijske funkcije su dužni poštivati i podržavati vladavinu prava, sprječavati sumnju u svoje neprilično ponašanje i postupati na način koji osigurava povjerenje javnosti u integritet, neovisnost i profesionalnost suda.

Članak 41.
(Sukob interesa)

(1) Suci mogu formirati profesionalna udruženja.

(2) Suci ne mogu biti članovi političkih stranaka, niti podržavati političke kandidate ili platforme političkih stranaka, ili na bilo koji način biti uključeni u neku političku aktivnost.

(3) Suci ne mogu obavljati nikakvu drugu funkciju u javnom ili privatnom sektoru za vrijeme trajanja njihovog mandata, niti obavljati bilo koji drugi posao.

Članak 42.
Ocjenjivanje

(1) Suci se ocjenjuju jednom godišnje.

(2) Ocjenjivanje sudaca vrši predsjednik suda. Predsjednika Osnovnog suda ocjenjuje predsjednik Žalbenog suda, a predsjednika Žalbenog suda ocjenjuje Visoko sudsko i tužiteljsko vijeće.

Članak 43.
Izuzeće sudaca

(1) Izuzeće sudaca se vrši u sljedećim slučajevima:

02. ako je stranka u postupku,
03. ako ima zajedničko vlasništvo, zajedničku obvezu ili regresivnu obavezu u odnosu na stranku u postupku,
04. ako ima posredan ili neposredan interes u postupku,
05. ako je u krvnom ili bračnom srodstvu sa nekom od stranaka u postupku. Ovdje posebice spadaju:
- izravno srodstvo u prvoj liniji,
- srodstvo u bočnoj liniji u prvom stupnju (braća i sestre);
06. ako ima ili je imao blisku vezu sa jednom od stranaka u postupku,
07. ako je staratelj ili je bio staratelj neke od stranaka u postupku,
08. ako je prethodno sudjelovao u postupku za bilo koju stranku u drugoj funkciji osim sudačkoj,
09. ako je u krvnom srodstvu ili bračnoj zajednici sa bilo kojom osobom koja sudjeluje u postupku na strani jedne od stranaka, ili na strani tužitelja ili oštećene stranke,
10. ako je u nekom drugom svojstvu prethodno imao neke veze sa predmetom,
11. ako je u krvnom srodstvu, braku ili je vjeren sa bilo kojom osobom koja sudjeluje u postupku.

(2) Osoba koja sudjeluje u predmetu u svojstvu suca ne može biti vještak u tom predmetu.

(3) Sudac ne može biti svjedok u postupku. Ako se utvrdi da sudac ima relevantne informacije u svezi sa postupkom koji se vodi, on će biti isključen iz daljih službenih sudačkih dužnosti u tom predmetu i bit će upućen da odgovarajućem sudu predoči dokaze kojima raspolaže.

(4) Sudac ne može sudjelovati u postupku gdje postoje okolnosti koje umanjuju vjeru u njegovu nepristrasnost. Posebno će se obratiti pozornost na ovaj dio zakona ako stranka u postupku zahtijeva od suda izuzeće suca na temelju ovog zakona.

(5) Suci su dužni tražiti da se izuzmu iz postupka ukoliko neka osoba opravdano dovodi u pitanje njihovu nepristrasnost u konkretnom slučaju.

Članak 44.
(Postupak kod izuzeća suca ili člana vijeća)

(1) Ako sudac ustanovi da postoje okolnosti koje daju pravo strankama da zahtijevaju njegovo izuzeće, obvezan je odmah izvijestiti stranke o tim okolnostima.

(2) Prije no što počne postupak u konkretnom predmetu, sudac predsjedatelj će skrenuti pozornost strankama na standarde za izuzeće navedene u članku 43 ovog zakona.

(3) Ni jedan sudac, na čiji rad postoje primjedbe, ne može osobno odlučiti da li treba da bude izuzet.

(4) Ako je pitanje o isključenju ili izuzeću pokrenuto prije početka postupka, pitanje izuzeća suca odmah rješava predsjednik suda.

(5) Predsjednik suda odlučuje o izuzeću sudaca. O izuzeću predsjednka Osnovnog suda odlučuje predsjednik Žalbenog suda, a o njegovom izuzeću opća sjednica Žalbenog suda.

(6) Protiv rješenja kojim se usvaja ili odbija zahtjev za izuzeće žalba nije dozvoljena, ali se rješenje kojim se zahtjev za izuzeće odbija može pobijati žalbom na presudu.

Članak 45.
(Personalna evidencija)

Sud vodi personalnu evidenciju za svakog suca, u kojoj su sadržani osobni podaci i podaci o stručnosti suca, kao i ostali podaci koji se o sucu prikupljaju u sudu, u sukladnosti sa zakonom. Sudac ima pravo uvida u svoj dosije i pravo tražiti ispravku ukoliko su navedeni podaci pogrešni.

Članak 46.
(Obaveza stručnog usavršavanja)

Suci su dužn stručno se usavršavati prema programu obuke Pravosudnog povjerenstva Brčko Distrikta BiH i Centra za edukaciju sudaca i tužitelja.

Članak 47.
(Uvid u financije)

Suci sudova Distrikta pojedinačno podnose na uvid Skupštini Distrikta godišnje financijsko izvješće o svojim ukupnim prihodima, izvorima, imovini i dugovanjima, kao i o prihodima, izvorima, imovini i dugovanjima bliskih članova obitelji, do prvog stupnja srodstva, te o njihovim načinima stjecanja.

VI SLUŽBENICI I NAMJEŠTENICI SUDA

Članak 48.
(Broj i stručna sprema službenika i namještenika suda)

(1) Pravosudno povjerenstvo utvrđuje kriterije za određivanje broja službenika pravne struke, te administrativnih, tehničkih i drugih službenika i namještenika potrebnih za blagovremeno i učinkovito obavljanje sudačke funkcije.

(2) Broj službenika i namještenika, njihova stručna sprema i drugi uvjeti za zapošljavanje u svakom sudu se posebno utvrđuju Pravilnikom o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u sukladnosti sa približnom procjenom o potrebnom broju sudaca.

Članak 49.
(Stručni suradnici i pripravnici)

Sudovi mogu zaposliti određeni broj stručnih suradnika i pripravnika, kao i primati na praksu pripravnike-volontere.

Članak 50.
(Stručni suradnici)

(1) Za stručnog suradnika u sudu može biti primljen diplomirani pravnik sa položenim pravosudnim ispitom.

(2) Stručni suradnik postupa i odlučuje u prvom stupnju u određenim vanparničnim i izvršnim stvarima i sporovima male vrijednosti koje mu dodijeli predsjednik suda.

(3) Stručni saradnik pomaže sucu u radu u predmetima u kojima je potrebno stručno znanje, proučava pravna pitanja u svezi sa radom sudaca u pojedinim predmetima, izrađuje nacrte sudskih odluka i vodi evidenciju o žalbama, prijedlozima, podnescima i izjavama stranaka i vrši druge stručne poslove predviđene zakonom, Pravilnikom o sudskom poslovanju ili drugim propisom samostalno ili pod nadzorom i upustvima suca.

Članak 51.
(Pripravnici)

(1) Za sudijskog pripravnika može biti primljen na praksu diplomirani pravnik koji ispunjava opće uvjete za stjecanje svojstva radnika u organima Distrikta, odnosno Bosne i Hercegovine.

(2) Pripravnicima se postupno dodjeljuju razne vrste poslova kako bi stekli neophodno praktično iskustvo na svim poljima rada u sudovima, kako na sudačkim tako i na administrativnim poslovima.

(3) Pripravnici se zapošljavaju na određeno vrijeme do stjecanja uvjeta za polaganje pravosudnog ispita, a najduže dvije godine.

(4) Strukturu obuke pripravnika, vrijeme koje će provesti u pojedinim institucijama Pravosuđa Brčko Distrikta BiH, poslove koje će tijekom pripravničkog staža obavljati, praćenje njihove obuke i druge odredbe o pripravničkom stažu propisat će Pravosudno povjerenstvo Brčko Distrikta BiH.

Članak 52.
(Pripravnici-volonteri)

(1) Sudovi mogu primati na praksu pripravnike-volontere.

(2) Odredbe ovog zakona koje se odnose na sudačke pripravnike shodno se primjenjuju na pripravnike-volontere.

(3) Pripravnicima-volonterima za vrijeme obavljanja prakse ne pripada naknada za rad, niti druga prava koja se stječu na temelju rada, osim ako zakonom nije drukčije određeno.

Članak 53.
(Administrativni poslovi koje samostalno obavljaju ostali službenici suda)

Poslovi koje ne moraju obavljati suci mogu se povjeriti službenicima suda koji obavljaju administrativne poslove. Ukoliko zakonom ili drugim propisom nije drukčije propisano, službenici koji obavljaju administrativne poslove mogu samostalno obavljati sljedeće aktivnosti:
01.ovjeravati potpise,
02.davati obavijesti na temelju podataka iz sudskog registra,
03.izdavati uvjerenja o činjenicama o kojima sud vodi evidenciju,
04.primati na zapisnik ili u obliku službene zabilješke kratke obavijesti stranaka i
drugih zainteresiranih osoba o promjeni adrese ili boravišta, ili o datumu prijema
sudske odluke kada dostavnica nije vraćena sudu ili je vraćena sudu, ali datum izvršenja
dostave nije naznačen na dostavnici,
05.poduzimati odgovarajuće mjere za naplatu novčanih kazni i troškova postupka,
06.obavljati druge poslove i zadatke koje mu dodijeli predsjednik suda li tajnik suda.

Članak 54.
(Prava iz radnih odnosa)

Odredbama Zakona o službenicima i namještenicima u Pravosuđu Brčko Distrikta BiH regulirat će se radno-pravni status svih zaposlenih u sudovima koji nisu nositelji pravosudnih funkcija, ako ovim zakonom nije drukčije regulirano.

Članak 55.
(Personalna evidencija)

Za službenike i namještenike suda vodi se personalna evidencija, u kojoj su sadržani osobni podaci, podaci o stručnosti i ostali podaci, u sukladnosti sa zakonom. Osobe čiji se podaci čuvaju u personalnoj evidenciji imaju pravo uvida u svoj dosije i pravo da traže ispravku ukoliko su navedeni podaci pogrešni.

Članak 56.
(Ocjenjivanje rezultata rada službenika i namještenika suda)

(1) Rad službenika i namještenika suda ocjenjuje se jednom godišnje.

(2) Predsjednik Žalbenog suda ocjenjuje rezultate rada tajnika suda.

(3) Na prijedlog rukovoditelja koji je neposredno nadređen službeniku koji se ocjenjuje, predsjednik suda ocjenjuje rezultate rada stručnih suradnika i pripravnika, a tajnik suda rezultate rada ostalih službenika i namještenika.

Članak 57.
(Odgovornost)

Službenici i namještenici suda su odgovorni za povredu službenih dužnosti i protiv njih se može voditi disciplinski postupak u sukladnosti sa zakonom i Pravilnikom o disciplinskoj odgovornosti zaposlenih u Pravosuđu Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine.

Članak 58.
(Zabrana zapošljavanja srodnika)

(1) Bračni drugovi, srodnici u prvoj liniji i srodnici u pobočnoj liniji do drugog stupnja ne mogu istodobno biti zaposleni u istom sudu.

(2) Odredbe stava 1. ovog članka ne primjenjuju se na službenike i namještenike koji su se zatekli u radnom odnosu na dan stupanja na snagu ovog zakona.

Članak 59.
(Izuzeće službenika suda)

Sudski asistenti-operateri podliježu istim standardima za izuzeće kao što je navedeno u članku 43. ovog zakona. O njihovom izuzeću odlučuje sudac koji vodi postupak.

Članak 60.
(Obveza stručnog usavršavanja)

Službenici i namještenici suda dužni su stručno se usavršavati prema proceduri koju propiše Pravosudno povjerenstvo Brčko Distrikta BiH.

VII SUDSKI TUMAČI I VJEŠTACI

Članak 61.
(Postavljanje sudskih tumača)

(1) Nakon obavljenih konzultacija sa Visokim sudskim i tužiteljskim vijećem, Pravosudno povjerenstvo donosi propise o postavljanju, te pravima i dužnostima stalnih sudskih tumača, a imenuju ih i razrješavaju predsjednici sudova.

(2) Stalni sudski tumači imenuju se na period od četiri godine, a nakon isteka tog perioda mogu biti ponovno imenovani.

(3) Protiv odluke kojom se zahtjev za imenovanje za sudskog tumača odbija, podnositelj zahtjeva ima pravo žalbe Pravosudnom povjerenstvu u roku od 15 dana od dana prijema odluke.

(4) Sudovi koriste usluge stalnih sudskih tumača osim u slučajevima kada nema sudskih tumača za određeni jezik. U takvim slučajevima sud može kao tumača koristiti osobu koja tečno govori jezik za koji je potreban prijevod.

Članak 62.
(Postavljanje sudskih vještaka)

(1) Stalni sudski vještaci koji raspolažu naučnim, tehničkim ili sličnim stručnim znanjem dobijaju odobrenje za rad od predsjednika sudova nakon što dokažu da raspolažu znanjem, vještinama, iskustvom i obrazovanjem. Sud može pozvati stalne sudske vještake da obave stručne usluge i da svjedoče o svom mišljenju pomažući tako sudu da razumije dokaze i utvrdi sporne činjenice.

(2) Protiv odluke kojom se zahtjev za imenovanje za sudskog vještaka odbija podnositelj zahtjeva ima pravo žalbe Pravosudnom povjerenstvu u roku od 15 dana od dana prijema odluke.

(3) Stalni sudski vještaci imenuju se na period od četiri godine i po isteku tog perioda mogu biti ponovno imenovani.

VIII OBVEZE PREMA JAVNOSTI

Članak 63.
(Povjerljivost)

Suci, službenici i namještenici suda dužni su čuvati u tajnosti sve što u tijeku svog rada saznaju o sudionicima u postupku i o pravnim i činjeničnim okolnostima njihovog predmeta, te su dužni čuvati kao povjerljive podatke koji nisu dostupni javnosti.

Članak 64.
(Službena i poslovna tajna)

(1) Suci, službenici i namještenici suda dužni su čuvati službenu i poslovnu tajnu, bez obzira na način na koji su je doznali. Pod službenom i poslovnom tajnom podrazumijevaju se osobito:

01. svi podaci koji su kao službena, odnosno poslovna tajna određeni zakonom ili
drugim propisom,
02. svi podaci koji su kao službena, odnosno poslovna tajna određeni općim aktima državnih organa, pravnih osoba i drugih institucija,
03. podaci i isprave koji su posebno određeni kao službena, odnosno poslovna tajna od strane državnih organa, pravnih osoba i drugih institucija,
04. podaci i isprave koje je kao službenu, odnosno poslovnu tajnu odredio predsjednik suda.

(2) Obveza čuvanja službene, odnosno poslovne tajne traje i nakon prestanka rada u sudu.

(3) Predsjednik suda može suca, odnosno službenika i namještenika suda, osloboditi obveze čuvanja službene, odnosno poslovne tajne, ako u pojedinom slučaju za to postoje opravdani razlozi.

Članak 65.
(Hitni predmeti)

Radi postupanja po hitnim predmetima izvan radnog vremena, određuje se u sudu jedan ili više dežurnih sudaca i službenika.

Članak 66.
(Sloboda pristupa sudskim spisima)

Javnost ima pravo pristupa sudskim spisima i upisnicima, sukladno zakonu.

Članak 67.
(Odgovornost za štetu)

(1) Za štetu koju u vršenju službe svojim nezakonitim ili nepravilnim radom predsjednik, suci, službenici i namještenici suda nanesu fizičkoj ili pravnoj osobi tijekom obavljanja svojih službenih dužnosti odgovara Brčko Distrikt BiH.

(2) Brčko Distrikt BiH može zahtijevati da predsjednik, suci, službenici i namještenici izvrše naknadu plaćenog iznosa za štetu samo ukoliko je šteta prouzročena namjerno ili iz krajnje nepažnje.

(3) Regresni zahtjev za naknadu štete iz stavka 2.ovog članka zastarijeva u toku od šest mjeseci računajući od dana isplaćene naknade.

Članak 68.
(Pritužbe na rad sudaca)

(1) Pritužba na rad suca ima karakter disciplinske prijave i sud će po ovoj prijavi provesti postupak u sukladnosti sa Zakonom o visokom sudskom i tužiteljskom vijeću BiH

(2) Postupak po pritužbi na rad službenika ili namještenika provodi se po postupku propisanom Zakonom o službenicima i namještenicima u pravosuđu Brčko Distrikta BiH.

IX OSIGURANJE SUDA

Članak 69.
(Sudska policija)

Sudska policija, u sukladnosti sa važećim propisima o sudskoj policiji, osigurava sigurnost sudaca, službenika i namještenika, kao i građana koji se nalaze u sudu, sigurnost sudskih zgrada i prostorija, red u sudnici, te izvršenje sudskih naloga.

X FINANCIRANJE RADA

Članak 70.
(Sredstva za rad suda)

(1) Brčko Distrikt BiH je obvezan osigurati neophodnu financijsku i svaku drugu potporu kako bi se osiguralo nesmetano i pravilno funkciniranje sudova.

(2) Sudovi imaju jasno izdvojen i prikazan dio proračuna u okviru proračuna Pravosuđa Brčko Distrikta BiH.

Članak 71.
(Priprema i izvršenje proračuna)

(1) U propisanoj proceduri usvajanja proračuna predsjednici sudova sačinjavaju inicijalni prijedlog proračuna Osnovnog i Žalbenog suda, kojeg potom dostavljaju Visokom sudskom i tužiteljskom vijeću BiH radi upoznavanja i davanja eventualnih mišljenja i preporuka, kao i Pravosudnom povjerenstvu Brčko Distrikta BiH radi utvrđivanja konačnog prijedloga dijela proračuna za institucije Pravosuđa u Brčko Distriktu BiH.

(2) Predsjednik ima pravo prisustvovati sjednicama Skupštine Brčko Distrikta BiH i njezinih odgovarajućih tijela (odbori, povjerenstva i sl.) i zastupati predloženi proračun kad god se vodi rasprava i odlučuje o pitanjima vezanim za proračun, a koja se odnose na sudove.

(3) Predsjednik suda je nadležan i odgovoran za izvršenje proračuna.

Članak 72.
(Plaća i druga primanja sudaca)

(1) Predsjednik suda i suci imaju pravo na plaću koja odgovara sudačkom mjestu, odnosno položaju na koji su izabrani, te pravo na druge naknade i osobna primanja, u sukladnosti sa posebnim zakonom.

(2) Predsjednik suda i suci imaju pravo na mirovinsko, invalidsko i zdravstveno osiguranje i prava koja iz toga proizilaze po općim propisima, te pravo na plaćeni odmor i odsustva pod istim uvjetima kao i svi zaposleni u Brčko Distriktu BiH, u sukladnosti sa posebnim zakonom.

(3) Plaće, beneficije i druge nadoknade nositeljima sudačke funkcije se ne mogu umanjivati tijekom trajanja njihovog mandata.

Članak 73.
(Donacije)

(1) Sud može, u sukladnosti sa zakonom, primati donacije u novcu, stvarima i uslugama, pod uvjetom da njihovo prihvaćanje ne ugrožava ili dovodi u sumnju neovisnost i nepristrasnost suda.

(2) Za prijem svake donacije za sud predsjednik suda mora dobiti odobrenje Visokog sudskog i tužiteljskog vijeća BiH.

XI PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 74.
(Podzakonski akti)

Podzakonske akte potrebne za provedbu ovog zakona, Pravosudno povjerenstvo Brčko Distrikta BiH, odnosno predsjednik suda će donijeti ili već postojeće usuglasiti sa ovim zakonom u roku od 6 (šest) mjeseci, računajući od dana stupanja na snagu ovog zakona, a do tada će se primjenjivati postojeći akti ako nisu u suprotnosti sa ovim zakonom.

Članak 75.
(Prestanak važenja dosadašnjih propisa)

Danom stupanja na snagu ovog zakona na teritoriju Distrikta prestaje da važi Zakon o sudovima Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik Brčko Distrikta BiH”, broj:4/00, 1/01, 10/01, 5/02, 6/02).

Članak 76.
(Stupanje na snagu)

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine».ss

Posted in Nalozi supervizora

mapa_brckog

Međunarodna zajednica vjeruje da vlasti Brčkog imaju institucionalne kapacitete da služe građanima Distrikta i da odgovore na izazove sa kojima se oni susreću.


roderick


linije