ZAKON O VLADI BRČKO DISTRIKTA BOSNE I HERCEGOVINE

ZAKON
O VLADI BRČKO DISTRIKTA BOSNE I HERCEGOVINE

GLAVA I
OPĆE ODREDBE

Članak 1.
(Predmet zakona)

Ovaj Zakon definira organizaciju, nadležnost, način rada, mandat Vlade Brčko Distrikta BiH (u daljem tekstu: Vlada) i članova Vlade, kao i prava i obaveze članova Vlade.

Članak 2.
(Funkcija Vlade)

(1) Vlada vrši izvršnu vlast Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Distrikta), u sukladnosti sa Statutom Distrikta (u daljem tekstu: Statut) i zakonima.

(2) Članovi Vlade obavljaju svoju funkciju u sukladnosti sa Statutom, zakonima i etičkim kodeksom.

Članak 3.
(Sastav Vlade)

Vladu Distrikta čine gradonačelnik, dogradonačelnik, glavni koordinator i šefovi odjeljenja.

Članak 4.
(Sjedište Vlade)

Sjedište Vlade je grad Brčko.

Članak 5.
(Pečati)

(1) Gradonačlenik ima okrugli pečat sa tekstom: “Bosna i Hercegovina, Brčko Distrikt Bosne i Hercegovine “gradonačelnik”, kružno ispisan ćirilicom i latinicom, a u središtu pečata utisnut je grb Bosne i Hercegovine.

(2) Vlada ima okrugli pečat sa sa tekstom: “Bosna i Hercegovina, Brčko Distrikt Bosne i Hercegovine “Vlada”, kružno ispisan ćirilicom i latinicom, a u središtu pečata utisnut je grb Bosne i Hercegovine.

(3) Odjeljenja imaju okrugli pečat sa tekstom: “Bosna i Hercegovina, Brčko Distrikt Bosne i Hercegovine” kružno ispisan ćirilicom i latinicom sa nazivom odjeljenja u središtu pečata sa utisnutim grbom Bosne i Hercegovine.

(4) Svi akti koje donosi Vlada ovjeravaju se pečatom Vlade, a potpisuje ih gradonačelnik.

(5) Svi službeni dokumenti gradonačelnika, dogradonačelnika i glavnog koordinatora ovjeravaju se pečatom gradonačelnika, a šefova odjeljenja pečatom odjeljenja.

Članak 6.
(Suradnja sa institucijama BiH i entitetima)

Suradnja gradonačelnika i Vlade sa institucijama Bosne i Hercegovine i entitetima temelji se na pravima, dužnostima i odgovornostima utvrđenih Ustavom i zakonima BiH, kao i Statutom i zakonima Distrikta.

Članak 7.
(Suradnja sa drugim organima i institucijama Distrikta)

Vlada surađuje sa Skupštinom Distrikta (u daljem tekstu: Skupština), sudovima i drugim organima i institucijama Distrikta, u sukladnosti sa zakonima i drugim propisima, rukovodeći se javnim interesima stanovnika Distrikta.

Članak 8.
(Javnost rada)

Vlada je dužna da javnosti omogući uvid u svoj rad, prema zakonu kojim se uređuje slobodan pristup informacijama od javnog značaja, Poslovniku Vlade i drugim podzakonskim aktima.

Članak 9.
(Objavljivanje akata Vlade)

Akti Vlade se objavljuju u “Službenom glasniku Brčko Distrikta BiH”, ako je to ovim zakonom ili drugim propisom određeno ili ako Vlada tako odluči pri njihovom donošenju.

GLAVA II
VLADA

Članak 10.
(Nadležnost)

Vlada ima sljedeće nadležnosti:
a) Provodi politiku Distrikta i izvršava zakone, druge propise i opće akte u sukladnosti sa Statutom Distrikta;
b) Odobrava nacrte zakona i druge propise koje gradonačelnik predlaže Skupštini na usvajanje;
c) Donosi prijedlog proračuna;
d) Donosi akte o kriterijima i načinu dodjele grantova;
e) Izjašnjava se o nacrtima zakona, drugih propisa ili općih akata koje je Skupštini podnio drugi predlagač;
f) Donosi pravne akte u cilju izvršavanja zakona;
g) Odobrava izvješće o radu i program rada Vlade;
h) Obrazuje radna tijela iz svoje nadležnosti;
i) Obavlja i druge poslove sukladno Statutu i zakonu.

Članak 11.
(Akti Vlade)

(1) Vlada donosi odluke, pravilnike i zaključke.

(2) Odlukom se propisuju mjere i uređuju druga pitanja iz nadležnosti Vlade.

(3) Pravilnikom se razrađuju odredbe zakona i drugih propisa radi njihovog izvršavanja.

(4) Zaključkom se definiraju konkretne mjere kao i radni zadaci za odjeljenja i druga tijela uprave za njihova izvršenja.

Članak 12.
(Sazivanje sjednice)

(1) Vlada radi u sjednicama koje saziva i vodi gradonačelnik.

(2) Sjednice Vlade održavaju se redovito najmanje jednom tjedno.

(3) Gradonačelnik saziva vanrednu sjednicu na zahtjev najmanje pet članova Vlade ili kada odluči da je to neophodno.

Članak 13.
(Kvorum)

(1) Na sjednicama Vlade pravo odlučivanja imaju samo članovi Vlade.

(2) Vlada može odlučivati ako na sjednici Vlade prisustvuje većina članova Vlade.

(3) Ukoliko član Vlade nije u mogućnosti da prisustvuje sjednici Vlade obvezan je dostaviti gradonačelniku pismeno opravdanje koje sadrži razloge spriječenosti, ime osobe koja će ga mijenjati sa instrukcijom o načinu glasovanja po pojedinim točkama dnevnog reda.

Članak 14.
(Donošenje akata Vlade)

Vlada donosi akte:
a) Tropetinskom većinom glasova od ukupnog broja članova Vlade kada odlučuje:
1. o godišnjem proračunu Distrikta i bilo kojim izmjenama istog, uključivši i afirmativne glasove: gradonačelnika, dogradonačelnika i šefova odjeljenja za stručne i administrativne poslove, obrazovanje, zdravstvo i javne poslove;
2. o nacrtima zakona iz oblasti obrazovanja, religije, jezika i kulture, uključivši i afirmativne glasove: gradonačelnika, dogradonačelnika i šefova odjeljenja za stručne i administrativne poslove, obrazovanje, privredni razvoj, prostorno planiranje i imovinsko-pravne poslove i raseljene osobe, izbjeglice i stambena pitanja.
3. o nacrtima zakona i drugim pitanjima o kojima odlučuje Skupština i kada donosi Poslovnik o svom radu,
b) Prostom većinom glasova prisutnih članova Vlade o ostalim pitanjima iz nadležnosti Vlade.

Članak 15.
(Poslovnik o radu Vlade)

(1) Vlada donosi Poslovnik o radu Vlade.

(2) Poslovnikom iz stavka (1) ovog članka detaljnije se uređuje način rada, odlučivanje i druga pitanja od značaja za rad Vlade.

GLAVA III
GRADONAČELNIK I ČLANOVI VLADE

POGLAVLJE A
Gradonačelnik

Članak 16.
(Nadležnosti gradonačelnika)

Gradonačelnik ima sljedeće nadležnosti :

a) Predstavlja Distrikt u sukladnoti sa Statutom.
b) Predsjeda Vladom i odgovoran je za zakazivanje i vođenje sjednica Vlade.
c) Odgovaran je za provođenje zakona Bosne i Hercegovine i Distrikta.
d) Odgovaran je Skupštini za pravilno rukovođenje i upravaljanje Distriktom.
e) Proglašava imenovanja, unapređenja i razrješenja svih zaposlenika Vlade i javne uprave sukladno zakonu, osim u slučaju kada je Statutom ili zakonima utvrđeno drukčije.
f) U ime Vlade:
- Podnosi nacrte zakona i daje prijedloge Skupštini,
- Predlaže proračun Distrikta i podnosi financijsk izvješća Distrikta Skupštini,
- Obavlja ostale dužnosti sukladno Statutu i zakonima.
g) Ima izvršne ovlasti koje su mu povjerene zakonima Distrikta.
h) Organizuje Vladu i donosi organizacijski plan.
i) Podnosi Skupštini godišnje izvješće o radu Vlade i predlaže Program rada Vlade za narednu godinu.
j) Podnosi izvješća Skupštini o upravljanju i raspolaganju javnom imovinom Distrikta.
k) Podnosi kvartalna i godišnja izvješća o realizaciji proračuna.
l) Vrši dužnost najvišeg rukovoditelja svih zaposlenih u Vladi i javnoj upravi Distrikta.
m) Usmjerava i usuglašava rad odjeljenja.
n) Proglašava vanredno stanje u slučaju opasnosti po život i zdravlje stanovništva, ugroženosti imovine u Distriktu, kao i drugim slučajevima određenim zakonom. Mjere koje se poduzimaju tijekom vanrednog stanja moraju biti u sukladnosti sa Statutom, zakonima i drugim propisima Distrikta.
o) Obrazuje radna tijela iz svoje nadležnosti.
p) Informira javnost i sredstva informiranja.
r) Potpisuje akta Vlade.
s) Vrši druge dužnosti koje su mu povjerene Statutom i zakonima Distrikta.

Članak 17.
(Akti gradonačelnika)

(1) Akti gradonačelnika su: odluka, pravilnik, organizacijski plan, uputstvo, instrukcija, rješenje i naredba.

(2) Odluka je pravni akt koji gradonačelnik donosi u izvršavanju svojih nadležnosti.

(3) Pravilnikom se razrađuju odredbe zakona i drugih propisa radi njihovog izvršavanja.

(4) Organizacijski plan je akt kojim se uređuje unutarnja organizacija Ureda gradonačelnika i odjeljenja Vlade.

(5) Uputstvom se propisuje način rada i vršenje poslova organa uprave, pravnih osoba i građana u izvršavanju zakona.

(6) Instrukcija je akt koji donosi gradonačelnik u izvršavanju svojih dužnosti regulirajući rad Vlade i uprave u svezi sa primjenom zakona.

(7) Rješenje je pojedinačni akt koji donosi gradonačelnik u izvršavanju svojih nadležnosti, a kojim odlučuje o pravima i obvezama službenika i namještenika, kao i u drugim slučajevima predviđenim zakonom.

(8) Naredba je opći akt kojim gradonačelnik radi izvršavanja zakona, drugih općih akata Skupštine ili akata koje on donosi, naređuje ili zabranjuje postupanje u određenoj situaciji koja ima opći značaj.

Članak 18.
(Objavljivanje akata gradonačelnika)

Odluka, pravilnik, uputstvo i naredba se objavljuju u “Službenom glasniku Brčko Distrikta BiH”.

POGLAVLJE B
Članovi Vlade

Članak 19.
(Nadležnosti dogradonačelnika)

Dogradonačelnik ima sljedeće nadležnosti:
a) Pomaže gradonačelniku u obavljanju njegovih dužnosti i predstavlja gradonačelnika u njegovom odsustvu i postupa umjesto gradonačelnika ukoliko je onemogućen;
b) Ima izvršne ovlasti koje su mu navedena u zakonima Distrikta;
c) Osigurava učinkovit rad javne uprave i izdaje obvezujuće naloge u tom pogledu;
d) Koordinira pripremu, prezentiranje, usvajanje i izvršavanje proračuna;
e) Osigurava funkcioniranje sustava unutarnje kontrole u organima i institucijama Distrikta;
f) Nadzire izvršenje glavnih projekata infrastrukture;
g) Koordinira ispunjenje obveza i dužnosti Vlade u svezi sa strateškim investicijskim ulaganjima u Distriktu;
h) Osigurava definiranje i provođenje koncepta i plana implementacije za proaktivnu i dugoročnu kulturnu politiku;
i) Prati i osigurava neovisnost postupanja po žalbama i pritužbama građana;
j) Vrši kontinuirano političku i stratešku analizu.

Članak 20.
(Nadležnosti glavnog koordinatora)

(1) Glavni koordinator odgovoran je za koordiniranje aktivnosti koje zahtijevaju suradnju više odjeljenja Vlade i za koordiniranje aktivnosti između Vlade, javne uprave i drugih institucija Distrikta.

(2) Pomaže gradonačelniku u efikasnom provođenju Vladine politike i osigurava efikasno upravljanje Vladinim aktivnostima u sukladnosti sa instrukcijama gradonačelnika.

(3) Ovlašten je da, u okviru svojih nadležnosti, izdaje obvezujuće naloge organima javne uprave uz suglasnost gradonačelnika.

(4) Radi pod neposrednim rukovodstvom gradonačelnika.

Članak 21.
(Nadležnosti šefova odjeljenja)

Šefovi odjeljenja imaju sljedeće nadležnosti:
a) Raspravljaju o svim pitanjima iz nadležnosti Vlade i predlažu gradonačelniku najbolja rješenja;
b) Pomažu gradonačelniku u obavljanju njegovih dužnosti;
c) Predlažu Vladi nacrte zakona i podzakonskih akata;
d) Provode odluke gradonačelnika, Vlade i Skupštine koje spadaju u njihovu nadležnost;
e) Donose opće akte kada je to zakonom određeno;
f) Donose upravna akta i druga pojedinačna akta sukladno Statutu i zakonima Distrikta,
g) Izvješćuju Skupštinu o svim pitanjima iz njihove nadležnosti, na zahtjev Skupštine ili gradonačelnika;
h) Rukovode radom odjeljenja sukladno zakonu i uputstvima gradonačelnika;
i) Poduzimaju neophodne mjere radi efikasnog i efektivnog ostvarivanja utvrđenih ciljeva i zadataka iz nadležnosti odjeljenja,
j) Obavljaju druge dužnosti utvrđene zakonom ili naložene od strane gradonačelnika.

Članak 22.
(Akti šefova odjeljenja)

Šefovi odjeljenja u izvršavanju svojih nadležnosti donose odluke i pravilnike kada je to zakonom određeno i pojedinačna upravna akta kojima se reguliraju pojedinačna prava i dužnosti fizičkih i pravnih osoba sukladno zakonu i drugim propisima.

GLAVA IV
MANDAT VLADE

Članak 23.
(Izbor gradonačelnika)

(1) Gradonačelnika bira i razrješava Skupština u sukladnosti sa Statutom i Poslovnikom Skupštine.

(2) Gradonačelnik obavlja svoje dužnosti za vrijeme trajanja mandata Skupštine koja ga je izabrala i vrši dužnosti u sukladnoti sa Statutom i zakonom.

Članak 24.
(Početak mandata)

Mandat gradonačelnika počinje odmah nakon izbora i položene svečane izjave, odnosno zakletve.

Članak 25.
(Izbor članova Vlade)

(1) Gradonačelnik bira ili smjenjuje članakove Vlade u sukladnosti sa člankom 47. stavak 1. Statuta.

(2) Prilikom izbora članova Vlade gradonačelnik je dužan izabrati osobu sa najmanje visokom stručnom spremom i visokim moralnim i etičkim kvalitetama.

(3) Gradonačelnik je obvezan izvijestiti Skupštinu o svojoj odluci o izboru, kao i nominirane za članove Vlade, a nominirani su obvezni da se odmah izjasne o prihvaćanju gradonačelnikove odluke.

(4) Gradonačelnikova odluka o izboru stupa na snagu po isteku perioda od petnaest 15 dana nakon prijema gradonačelnikove obavijesti o odluci o izboru u Skupštini, ukoliko Skupština nije stavila veto na gradonačelnikovu odluku.

(5) Gradonačelnik određuje kada imenovanje stupa na snagu, a rok ne može biti duži od tri (3) tjedna nakon obavijesti Skupštini o odluci o izboru.

(6) Na dan stupanja imenovanja na snagu, gradonačelnik i članovi Vlade daju svečanu izjavu odnosno zakletvu.

GLAVA V
PRESTANAK MANDATA VLADE

Članak 26.
(Prestanak mandata gradonačelnika)

(1) Mandat gradonačelnika prestaje prestankom mandata Skupštine koja ga je izabrala, sukladno članku 46. stavak 1. Statuta.

(2) Prestankom mandata gradonačelniku prestaje i mandat članova Vlade.

(3) Vlada nastavlja obavljati svoje dužnosti dok se ne izabere novi gradonačelnik.

(4) Na osnovu zahtjeva gradonačelnika članovi Vlade koje je izabrao njegov prethodnik, obvezni su ostati na dužnosti dok odluka o novim članovima Vlade ne stupi na snagu.

Članak 27.
(Ostavka gradonačelnika i članova Vlade)

(1) Gradonačelnik i članovi Vlade mogu dati ostavku prije isteka mandata.

(2) Ostavka gradonačelnika i članova Vlade mora biti u pismenoj formi sa točno određenim datumom stupanja ostavke na snagu.

(3) Ostavka stupa na snagu najkasnije u roku od 15 dana od dana podnošenja.

(4) Gradonačelnik podnosi ostavku Skupštini, a članovi Vlade ostavku podnose gradonačelniku.

(5) Gradonačelnik izvješćuje Skupštinu o ostavci člana Vlade odmah po podnošenju ostavke.

(6) U slučaju ostavke gradonačelnika, članovi Vlade nastavljaju obavljati svoje dužnosti na čelu sa dogradonačelnikom, dok se ne izabere novi gradonačelnik.

(7) U slučaju ostavke člana Vlade gradonačelnik bira novog člana Vlade u roku od 15 dana od dana podnošenja ostavke u skladu sa Statutom i ovim zakonom.

Članak 28.
(Ostavka i razrješenje zbog sukoba interesa)

(1) Članovi Vlade ne mogu preuzeti dužnost ukoliko postoji sukob interesa utvrđen Statutom ili zakonom.

(2) Gradonačelnik ili članakovi Vlade obvezno daju ostavku ukoliko postoji sukob interesa sukladno Statutu ili zakonu.

(3) Skupština će razriješiti gradonačelnika ukoliko se utvrdi postojanje sukoba interesa.

(4) Gradonačelnik će razriješiti dužnosti člana Vlade kada se utvrdi postojanje sukoba interesa.

(5) Ostavka odnosno razrješenje stupaju na snagu odmah.

Članak 29.
(Ostavka u slučaju potvrđivanja optužnice)

Gradonačelnik ili članovi Vlade obvezno podnose ostavku u slučaju potvrđivanja optužnice zbog kaznenog djela za koje je zakonom propisana kazna zatvora u trajanju od najmanje šest mjeseci.

Članak 30.
(Razrješenje gradonačelnika)

(1) Mandat gradonačelnika prestaje njegovim razrješenjem u skladu s članom 59. stavak 1. Statuta.

(2) Odluka o razrješenju gradonačelnika donosi se sukladno Statutu i stupa na snagu odmah.

Članak 31.
(Razrješenje člana Vlade)

(1) Člana Vlade razrješava gradonačelnik.

(2) Gradonačelnik je dužan da razriješi člana Vlade koji svojim ponašanjem narušava ugled Distrikta i poduzima radnje suprotne zakonu i moralnim i etičkim standardima.

(3) Skupština može staviti veto na odluku gradonačelnika o razrješenju člana Vlade u sukladnosti s člankom 47. stavak 1. Statuta, najkasnije u roku od 15 dana od dana kada je gradonačelnik izvijestio Skupštinu o odluci.

(4) Ukoliko Skupština nije stavila veto na gradonačelnikovu odluku o razrješenju članaka Vlade u roku iz stavka (3) ovog članka, odluka stupa na snagu odmah.

(5) Nakon stupanja na snagu odluke o razrješenju člana Vlade gradonačelnik bira novog člana Vlade u roku od 15 dana, u sukladnosti sa Statutom i ovim Zakonom.

GLAVA VI
PRAVA I OBVEZE ČLANOVA VLADE

Članak 32.
(Uvid u financije)

(1) Članovi Vlade pojedinačno podnose na uvid Skupštini godišnje financijsko izvješće o svojim ukupnim prihodima, izvorima, imovini i dugovanjima, kao i članova obitelji do prvog stupnja srodstva.

(2) Izvješća navedena u stavku 1. ovog članaka smatraju se javnim dokumentima i Skupština ih daje javnosti na uvid u sukladnosti sa zakonom.

(3) Obrazac i sadržaj financijskog izvješćivanja utvrđuje Vlada na prijedlog Direkcije za financije Distrikta.

Članak 33.
(Plaća)

(1) Gradonačelnik ima pravo na mjesečnu bruto plaću, čiji iznos se utvrđuje množenjem najniže plaće u organima uprave Distrikta kao osnovicom, s koeficijentom 8,615.

(2) Dogradonačelnik ima pravo na mjesečnu bruto plaću, čiji iznos se utvrđuje množenjem najniže plaće u organima uprave Distrikta kao osnovicom, s koeficijentom 8,339.

(3) Glavni koordinator ima pravo na mjesečnu bruto plaću, čiji iznos se utvrđuje množenjem najniže plaće u organima uprave Distrikta kao osnovicom, s koeficijentom 8,197.

(4) Šefovi odjeljenja Vlade imaju pravo na mjesečnu bruto plaću, čiji iznos se utvrđuje množenjem najniže plaće u organima uprave Distrikta kao osnovicom, s koeficijentom 7,599.

(5) Plaće iz stavaka od 1. do 4. podliježu porezu na dohodak.

Članak 34.
(Naknade i novčane pomoći)

Članovi Vlade ostvaruju pravo na naknade i novčane pomoći utvrđene Zakonom o plaćama zaposlenih u organima uprave.

Članak 35.
(Prijelazna novčana naknada po završetku funkcije)

(1) Po isteku mandata članovi Vlade imaju pravo na prijelaznu novčanu naknadu, pod uvjetom da su funkciju obavljali najmanje jednu punu godinu.

(2) Gradonačelnik i članovi Vlade čiji mandat je trajao:
a) jednu punu godinu imaju pravo na tri mjesečne plaće gradonačelnika i članova Vlade,
b) dvije pune godine imaju pravo na četiri mjesečne plaće gradonačelnika i članova Vlade,
c) tri pune godine imaju pravo na pet mjesečnih plaća gradonačelnika i članova Vlade,
d) četiri pune godine imaju pravo na šest mjesečnih plaća gradonačelnika i članova Vlade,

(3) Prijelazna novčana naknada se isplaćuje jednokratno u bruto iznosu.

(4) Prijelazna novčana naknada podliježe porezu na dohodak.

(5) Odredbe ovog članka neće se primjenjivati u slučajevima propisanima člancima 27., 28., 29., 30. i 31. ovog Zakona.

Članak 36.
(Godišnji odmor)

Članovi Vlade imat će pravo na godišnji odmor od trideset (30) radnih dana tijekom kalendarske godine.

GLAVA VII
PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 37.
(Podzakonski akti)

Propisi za provedbu ovog zakona donijet će se u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Članak 38.
(Prestanak primjene zakona)

Danom stupanja na snagu ovog zakona stavlja se van snage Zakon o izvršnoj vlasti Brčko Distrikta BiH (“Službeni glasnik Brčko Distrikta BiH”, broj: 5/01, 9/01, 12/01, 16/01, 17/02, 8/03, 14/03, 31/04 i 40/05), i Zakon o članakovima Vlade Brčko Distrikta BiH (“Službeni glasnik Brčko Distrikta BiH”, broj: 34/04 i 40/05).

Članak 39.
(Stupanje na snagu)

Ovaj zakon stupa osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Brčko Distrikta BiH”.

Posted in Nalozi supervizora

mapa_brckog

Međunarodna zajednica vjeruje da vlasti Brčkog imaju institucionalne kapacitete da služe građanima Distrikta i da odgovore na izazove sa kojima se oni susreću.


roderick


linije