Nalog supervizora kojim se produžava mandat Neovisnog odbora za izbor, imenovanje i praćenje rada voditelja policije i obvezuje Skupština Brčko Distrikta da izmijeni Zakon o policiji Brčko Distrikta

Sukladno ovlastima koje su mi date stavcima 8, 10, 11, 13, 36 i 37 Konačne odluke od 05. ožujka 1999. godine i stavka 9 Aneksa Konačne odluke od 19. kolovoza 1999. godine koje je donio Arbitražni tribunal za spor oko međuentitetske linije razgraničenja na području Brčkog;
Pozivajući se na Zakon o policiji Brčko Distrikta BiH („Službeni glasnik Brčko Distrikta BiH“, br. 31/09) (u daljem tekstu: „Zakon o policiji“) koji je usvojen na 14. redovitom zasjedanju održanog 14. listopada 2009. godine, kojim se regulira postupak izbora i imenovanja članova Neovisnog odbora za izbor, imenovanje i praćenje rada voditelja policije (u daljem tekstu: „Neovisni odbor“);
Podsjećajući da je 20. srpnja 2006. godine Skupština Brčko Distrikta BiH (u daljem tekstu: „Skupština“) na 35. redovitom zasjedanju imenovala članove Neovisnog odbora u sukladnosti sa prethodnim Zakonom o policiji Brčko Distrikta – konsolidiranom verzijom („Službeni glasnik Brčko Distrikta BiH“ br. 19/06); da je Odluka o imenovanju članova Neovisnog odbora za izbor, imenovanje i praćenje rada voditelja policije objavljena u „Službenom glasniku Brčko Distrikta BiH“, br. 26/06 i da je mandat članova Neovisnog odbora istekao 20. srpnja 2010. godine;
Nadalje podsjećajući da je Povjerenstvo za izbor i imenovanje i mandatno-imunitetno povjerenstvo Skupštine (u daljem tekstu: „Povjerenstvo“), 6. svibnja 2010. godine objavilo javni poziv za prijavu kvalificiranih kandidata radi provedbe postupka izbora članova Neovisnog odbora;
Konstatirajući da je Povjerenstvo provelo postupak izbora i 29. lipnja 2010. godine proslijedilo Skupštini spisak predloženih kandidata za članove Neovisnog odbora;
Imajući u vidu činjenicu da su Zakon o policiji koji je usvojila Skupština pripremili predstavnici policije Distrikta, uvaženi pravnici i stručnjaci iz oblasti policijskih poslova;
Konstatirajući da su u Bosni i Hercegovini reforme u oblasti policije u tijeku još od usvajanja Zakona o policiji koje imaju za cilj onemogućiti uplitanje politike ili policije u rad neovisnih odbora isključivanjem mogućnosti da aktivni policijski dužnosnici iz bilo koje teritorijalne nadležnosti u Bosni i Hercegovini budu članovi takvih odbora;
Nadalje konstatirajući da je usljed ovakvih dešavanja Zakon o policiji u svom sadašnjem obliku i u svezi sa onim što se odnosi na Neovisni odbor, krivo protumačen u tom dijelu, te ga stoga treba ispraviti i da zbog toga postupak izbora koji je pokrenut 6. svibnja 2010. godine nije sukladan namjeri zakona što čini proces nevažećim u tom pogledu;
Izražavajući uvjerenje da iako Skupština ili Povjerenstvo per se ne snosi krivicu za krivo tumačenje zakona, ipak, postoji potreba da se zakon učini jasnijim i da se provede novi proces izbora sukladno pravilnom tumačenju odredbi koje se odnose na izbor članova Neovisnog odbora;
Ističući da je Distrikt bio prvi u provedbi mnogih reformi u Bosni i Hercegovini i da želi nastaviti usvajati najbolje primjere iz prakse kako bi održao najviše profesionalne standarde u radu svojih institucija i njihovu neovisnost;
Uvažavajući posvećenost i visoke standarde u radu sadašnjeg Neovisnog odbora u prethodnom periodu, uključivši i zastupljenost članova iz reda entiteta, i izražavajući puno povjerenje u njihovu sposobnost da svoje dužnosti nastave izvršavati sa istom posvećenošću i standardima u radu;
Nakon što sam pažljivo razmotrio različite opcije za rješavanje ovog problema i zaključio da u ovim okolnostima nadležni organi neće moći blagovremeno riješiti ovaj problem;
Nakon što sam se konzultirao sa Policijskom misijom Europske Unije (EUPM), gradonačelnikom, predsjednikom Skupštine, dopredsjednikom Skupštine i voditeljima poslaničkih klubova u Skupštini Brčko Distrikta;
Nakon što sam stoga odlučio da ovo pitanje riješim putem Naloga supervizora u cilju otklanjanja bilo kakve pravne nesigurnosti ili nedoumica u svezi sa uvjetima za imenovanje članova Neovisnog odbora;
Ovim putem nalažem da:
1. Skupština Brčko Distrikta do 30. travnja 2011. godine, a ne prije uspostavljanja entitetskih i državnih vlasti po završetku općih izbora zakazanih za 3. listopad 2010. godine, donese Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o policiji kako bi se isključila mogućnost da aktivni policijski dužnosnici iz bilo koje teritorijalne nadležnosti u Bosni i Hercegovini budu članovi Neovisnog odbora, i osigurala zastupljenost članova u Neovisnom odboru sa prebivalištem u entitetima. Skupština Brčko Distrikta odmah objavi Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o policiji u „Službenom glasniku Brčko Distrikta BiH.“
2. Skupština Brčko Distrikta počne i provede postupak izbora novih članova Neovisnog odbora odmah nakon što Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o policiji stupi na snagu. Postupak izbora i imenovanja treba se okončati najkasnije do 30. srpnja 2011. godine.
3. Sadašnji članovi Neovisnog odbora nastave оbnašati svoje dužnosti i odgovornosti kao članovi Neovisnog odbora sve dok Skupština Distrikta ne imenuje nove članove sukladno stavu 2 ovog naloga.
4. Institucije Brčko Distrikta poduzet će sve neophodne mjere kako bi se osigurala implementacija ovog naloga.
5. Ovaj nalog stupa na snagu odmah bez daljnjih proceduralnih radnji.
6. Ovaj Nalog supervizora se objavljuje u Službenom glasniku Brčko Distrikta BiH na engleskom i na službenim jezicima Bosne i Hercegovine. U slučaju nedosljednosti, verzija na engleskom jeziku je mjerodavna za sve namjene.

dr Raffi Gregorian
supervizor za Brčko Distrikt
prvi zamjenik visokog predstavnika

Posted in Nalozi supervizora

mapa_brckog

Međunarodna zajednica vjeruje da vlasti Brčkog imaju institucionalne kapacitete da služe građanima Distrikta i da odgovore na izazove sa kojima se oni susreću.


roderick


linije