Aneks I Naloga supervizora od 21. prosinca 2009. godine kojimse donose izmjene i dopune Statuta Brčko Distrikta i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima Brčko Distrikta Izmjene i dopune Statuta Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine

Izmjene i dopune Statuta Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine

Amandman 1
U Statutu Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine (Službeni glasnik Brčko Distrikta BiH br. 17/08) u članku 22, dodaje se nova točka (j) koja glasi:
“(j) pokretanje spora pred Ustavnim sudom Bosne i Hercegovine sukladno članku VI.4 Ustava Bosne i Hercegovine.”
Postojeća točka (j) postaje točka (k).
Amandman 2
Iza članka 33a, dodaje se novi članak 33b koji glasi:
„Članak 33b
(Upućivanje spora Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine)
Skupština donosi odluku o upućivanju spora Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine sukladno članku VI.4, stav 3 Ustava Bosne i Hercegovine.”
Amandman 3
Članak 40 mijenja se i glasi:
„Članak 40
Usuglašenost pravnih akata
(1) Sudovi Distrikta nadležni su da odlučuju da li je bilo koji zakon Distrikta, podzakonski akt ili bilo koji drugi pravni akt bilo koje institucije Distrikta sukladan Statutu.
(2) Sudovi Distrikta nadležni su da odlučuju da li je bilo koji podzakonski akt Distrikta ili bilo koji drugi pravni akt bilo koje institucije Distrikta sukladan bilo kom zakonu Distrikta.
(3) Sudovi Distrikta nadležni su da odlučuju o sukobu nadležnosti između sudova Distrikta i druge institucije Distrikta ili između institucija Distrikta sukladno ovom Statutu.
(4) Zakonom Distrikta propisuje se postupak pred sudovima Distrikta u svezi sa zahtjevima iz gorenavedenih stavaka (1), (2) i (3) ovog članka 40.”
Amandman 4
U članku 68 dodaje se novi stavak (4) koji glasi:
“(4) Iznimno od stavka (1) ovog članka, pravobranitelj poduzima bilo koju radnju propisanu stavkom (3) u slučaju kada gradonačelnik, predsjednik Skupštine ili jedan od njihovih zamjenika utvrdi da se radi o pitanju koje je u svezi sa statusom i ovlastima Distrikta. Osobito, u postupcima koji se vode pred sudovima, pravobranitelj će od bilo kog suda tražiti, u slučaju kada se pojavi pitanje koje spada u nadležnost Ustavnog suda Bosne i Hercegovine sukladno članku VI.3.c Ustava Bosne i Hercegovine, a koje je u svezi sa statusom i ovlastima Brčko Distrikta, pokrenuti postupak pred Ustavnim sudom Bosne i Hercegovine sukladno članku VI.3.c Ustava Bosne i Hercegovine i odgovarajućim propisima kojima je reguliran rad Ustavnog suda Bosne i Hercegovine.”
Postojeći stavci (4) i (5) postaju stavci (5) i (6).

Aneks II Naloga supervizora od 21. prosinca 2009. godine kojim se donose izmjene i dopune Statuta Brčko Distrikta i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima Brčko Distrikta
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine
Članak 1
U Zakonu o sudovima Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine (Službeni glasnik Brčko Distrikta BiH br. 19/07 i 20/07), članak 6 mijenja se i glasi:
„Članak 6
(Usuglašenost pravnih akata)
(1) Sudovi Distrikta nadležni su da odlučuju da li je bilo koji zakon Distrikta, podzakonski akt ili bilo koji drugi pravni akt bilo koje institucije Distrikta sukladan Statutu.
(2) Sudovi Distrikta nadležni su da odlučuju da li je bilo koji podzakonski akt Distrikta ili bilo koji drugi pravni akt bilo koje institucije Distrikta sukladan bilo kojem zakonu Distrikta.
(3) Sudovi Distrikta nadležni su da odlučuju o sukobu nadležnosti između sudova Distrikta i drugе institucijе Distrikta ili između institucija Distrikta sukladno ovom Statutu.
(4) Postupci pred sudovima Distrikta sukladno stavcima (1), (2) i (3) ovog članka propisuju se posebnim zakonom.”
Članak 2
U članku 21, točka 3), alineja 6, brišu se riječ “ustavnosti” i zarez (,).
Članak 3
Članak 23 mijenja se i glasi:
“Članak 23
(Ocjena ustavnosti zakona)
(1) Sudovi Distrikta mogu pokrenuti postupke pred Ustavnim sudom Bosne i Hercegovine sukladno članu VI.3.c Ustava Bosne i Hercegovine i odgovarajućim propisima kojima je reguliran rad Ustavnog suda Bosne i Hercegovine.
(2) U postupcima koji se vode pred sudovima Distrikta, u slučaju kada se pojavi pitanje koje je predmet iz nadležnosti Ustavnog suda Bosne i Hercegovine sukladno članku VI.3.c Ustava Bosne i Hercegovine, a koje je u svezi sa statusom i ovlastima Brčko Distrikta, sud će pokrenut postupak propisan stavkom 1 ovog članka.
(3) U postupcima koji se vode pred sudovima Distrikta u kojima je Distrikt jedna od strana, kada se pojavi pitanje koje je predmet iz nadležnosti Ustavnog suda Bosne i Hercegovine sukladno članku VI.3.c Ustava Bosne i Hercegovine, a koje je u svezi sa statusom i ovlastima Brčko Distrikta, na zahtjev Distrikta sud će odmah pokrenuti postupak propisan stavkom 1 ovog članka.
(4) Ukoliko je postupak pokrenut sukladno stavku (2) ili (3) ovog članka, sudovi Distrikta ća tražiti od Ustavnog suda Bosne i Hercegovine da donese privremene mjere za obustavu primjene spornog zakona dok Ustavni sud Bosne i Hercegovine ne donese konačnu odluku, ukoliko je to neophodno da se zaštite status i ovlasti Brčko Distrikta.
(5) Ovim člankom se ni na koji način ne narušava pravo strana da ulože žalbu Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine na presude sudova Brčko Distrikta sukladno ovim zakonom i člankom VI.3.b Ustava Bosne i Hercegovine i odgovarajućim propisima kojima je reguliran rad Ustavnog suda Bosne i Hercegovine.”
Članak 4
Ovaj zakon stupa na snagu osam (8) dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku Brčko Distrikta BiH.”

Posted in Nalozi supervizora

mapa_brckog

Međunarodna zajednica vjeruje da vlasti Brčkog imaju institucionalne kapacitete da služe građanima Distrikta i da odgovore na izazove sa kojima se oni susreću.


roderick


linije