Aneks Naloga supervizora o spomenicima od 21. prosinca 2009. godine Nalog supervizora kojim se donose izmjene i dopune Statuta Brčko Distrikta i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima Brčko Distrikta

Sukladno ovlastima koja su mi data stavovima 8, 10, 11, 13, 36 i 37 Konačne odluke koju je 05. ožujka 1999. godine donio Arbitražni tribunal za spor oko međuentitetske linije razgraničenja na području Brčkog („Tribunal za Brčko”);
Takođe sukladno stavu 67 Konačne odluke od 05. ožujka 1999. godine u kojoj se u relevantnim dijelovima kaže da će Tribunal za Brčko „sačuvati jurisdikciju nad (…) sporomsve dok supervizor uz odobrenje visokog predstavnika ne izvijesti Tribunal (…) da te ustanove funkcioniraju učinkovito i, po svemu sudeći, trajno”;
Podsjećajući da je Statut Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine (“Statut”) donesen nalogom supervizora od 08. ožujka 2000. godine, kojim je uspostavljena prvobitna organizacija institucija Brčko Distrikta;
Nadalje podsjećajući da je od tada Statut mijenjan i dopunjavan nalozima supervizora od 23. kolovoza 2000. godine, 26. ožujka 2004. godine, 15. srpnja 2005. godine, 12. rujna 2005. godine, 02. veljače 2007. godine i 06. svibnja 2008. godine; i odlukom Skupštine Brčko Distrikta od 07. srpnja 2005. godine;
Konstatirajući da, kada sam 06. svibnja 2008. godine donio izmjene i dopune Statuta kojima su uvedene mjere da bi se unaprijedila učinkovitost i funkcioniranje Skupštine Brčko Distrikta i uskladilo zakonodavstvo Brčko Distrikta sa državnim zakonodavstvom, sam zadržao pravo da dodatno izmijenim Statut ukoliko bi se to pokazalo neophodnim ili bi pridonijelo efikasnosti institucija Distrikta;
Nadalje konstatirajući da su 25 i 26. ožujka 2009. godine oba doma Parlamentarne Skupštine Bosne i Hercegovine usvojila Amandman I na Ustav Bosne i Hercegovine (“Amandman I”) kojim se osigurava ustavno rješenje za status Brčko Distrikta i njegov pristup Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine, koji je potom objavljen u Službenom listu Bosne i Hercegovine br. 25/09 od 31. ožujka 2009. godine;
Nakon usvajanja Amandmana I i sa ciljem da te ustavne promjene budu adekvatno odražene u pravnom okviru Brčko Distrikta, neophodno je izmijeniti zakonodavstvo Brčko Distrikta, a posebice relevantne odredbe Statuta i Zakona o sudovima Brčko Distrikta Bosne i Hercegovina koji je objavljen u Službenom glasniku Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine br. 19/07 i 20/07, kako bi se regulirao i ubrzao pristup institucija Brčko Distrikta Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine;
Smatrajući da je te izmjene neophodno donijeti odmah kako bi se zakonodavstvo Brčko Distrikta usuglasilo sa Ustavom Bosne i Hercegovine i kako bi se unaprijedila učinkovitost i funkcioniranje sudova Brčko Distrikta i kako bi se osigurala zaštita interesa, statusa i ovlasti Brčko Distrikta putem učinkovite procedure i očuvanja usklađenosti nakon okončanja supervizije;
Imajući u vidu potrebu da se jasno definira postupak ocjene usuglašenosti svih pravnih akata u pravnom sustavu Brčko Distrikta, a stoga i potrebu da relevantni pravni stručnjaci iz pravosuđa Brčko Distrikta, a u tijesnoj suradnji sa mojim uredom, što prije pripreme zakon Brčko Distrikta kojim će se regulirati ovo pitanje;
Nakon što sam se konzultirao sa predsjednikom Žalbenog suda Brčko Distrikta i članovima Pravosudnog povjerenstva Brčko Distrikta i nakon što sam dobio pravno tumačenje kao i široku potporu i prihvatanje potrebe da donesem ovaj nalog;
Nakon što sam stoga odlučio da neophodne izmjene i dopune Statuta i odgovarajućeg zakonodavstva donesem nalogom supervizora i smatrajući da je to najprikladnije i neophodno uraditi na ovaj način kako bi se stvorili uvjeti potrebni za nesmetano okončanje supervizije i za djelotvorno funkcioniranje institucija Brčko Distrikta nakon okončanja supervizije;
Ponovno zadržavajući pravo da dodatno izmijenim Statut ukoliko bi se to pokazalo neophodnim ili bi pridonijelo efikasnom funkcioniranju institucija Distrikta;
Ovim putem nalažem sljedeće:
1. Izmjene i dopune Statuta Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine donose se ovim putem kako je izloženo u tekstu iz Aneska I ovog naloga supervizora. Ove izmjene i dopune Statuta stupaju na snagu danom donošenja ovog naloga supervizora.
2. Sve institucije i svi javni zvaničnici Brčko Distrikta pridržavat će se izmijenjenog Statuta od dana donošenja ovog naloga supervizora.
3. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine donosi se ovim putem kao zakon Brčko Distrikta u tekstu iz Aneksa II ovog naloga supervizora.
4. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine koji se donosi stavom 3 ovog naloga supervizora bez odlaganja će biti objavljen u Službenom glasniku Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine i stupa na snagu osmog (8) dana od dana objavljivanja.
5. Sukladno Statutu i Poslovniku Skupštine Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine, Skupština može naknadno donijeti izmjene i dopune Statuta i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine koji su doneseni stavcima 1 i 3 ovog naloga supervizora.
6. Pravosudno povjerenstvo Brčko Distrikta će odmah početi sa pripremom nacrta zakona kojim će se regulirati postupak ocjene usuglašenosti pravnih akata Distrikta kao i izmjena i dopuna Zakona o pravobraniteljstvu kojim bi se odrazile izmjene Statuta i najkasnije do 15. veljače 2010. godine dostavit će taj nacrt zakona mom Uredu kako bih ja dao suglasnost, nakon čega bih razmotrio mogućnost da putem novog naloga supervizora donesem taj zakon kao zakon Brčko Distrikta.
7. Stručna služba Skupštine Brčko Distrikta će odmah početi sa pripremom nacrta izmjena i dopuna Poslovnika Skupštine Brčko Distrikta koje će odražavati izmjene Statuta i najkasnije do 15. veljače 2010. godine dostaviti nacrt izmjena i dopuna mom Uredu kako bih ja dao suglasnost i nakon čega bih razmotrio mogućnost da putem novog naloga supervizora donesem te izmjene i dopune.
Završne odredbe
8. Ovaj nalog supervizora stupa na snagu odmah bez daljnjih proceduralnih radnji. Bez odlaganja bit će objavljen u Službenom glasniku Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine. Svi javni dužnosnici u Brčko Distriktu poduzet će sve neophodne mjere kako bi osigurali da ovaj nalog supervizora bude proveden u potpunosti i na vrijeme.
9. Ovaj nalog supervizora objavljuje se na engleskom jeziku i službenim jezicima Bosne i Hercegovine. U slučaju bilo kakve neusuglašenosti, verzija na engleskom jeziku je mjerodavna za sve namjene.
10. Kako bi se otklonila bilo kakva nedoumica, odredbe ovog naloga supervizora imaju veću pravnu snagu u odnosu na sve zakonske propise i pravne akte koji nisu sukladni sa njim, u mjeri u kojoj je to potrebno kako bi ovaj nalog bio u potpunosti proveden.
11. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine koji se ovim putem donosi u tekstu iz Aneksa II koji se nalazi u privitku ovog naloga supervizora, objavljuje se na službenim jezicima Bosne i Hercegovine koji su mjerodavni za sve namjene.
12. Izmjene i dopune Statuta koje se ovim putem donose u tekstu iz Aneksa I koji se nalazi u prilogu ovog naloga supervizora, objavljuju se na engleskom jeziku i službenim jezicima Bosne i Hercegovine. U slučaju bilo kakve neusklađenosti:
(a) verzija na engleskom jeziku je mjerodavna za sve namjene za vrijeme trajanja supervizije u Brčko Distriktu;
(b) verzija na službenim jezicima Bosne i Hercegovine je mjerodavna za sve namjene nakon okončanja supervizije.

dr Raffi Gregorian
supervizor za Brčko Distrikt
prvi zamjenik visokog predstavnika

Posted in Nalozi supervizora

mapa_brckog

Međunarodna zajednica vjeruje da vlasti Brčkog imaju institucionalne kapacitete da služe građanima Distrikta i da odgovore na izazove sa kojima se oni susreću.


roderick


linije