Nalog supervizora kojim se regulira status svih vodova i objekata za prijenos električne energije koji se nalaze u Brčko Distriktu Bosne i Hercegovine

Sukladno ovlastima koje su mi date stavcima 8, 10, 13, 34, 37 i 43 Konačne odluke koju je 05. ožujka 1999. godine donio Arbitražni tribunal za spor oko međuentitetske linije razgraničenja na području Brčkog („Tribunal za Brčko”);
Imajući posebno u vidu ovlasti supervizora koje su mu date stavkom 12 Aneksa Konačne odluke koji je Tribunal za Brčko donio 18. kolovoza 1999. godine, kojim se propisuje da „vlasti Distrikta upravljaju svom društvenom/javnom imovinom unutar Distrikta i imaju ovlast, uz odobrenje supervizora, da vrše privatizaciju društvene/javne imovine sukladno primjenjivim zakonima BiH. Društvenom/javnom imovinom u Distriktu se ne smije raspolagati osim ako je to sukladno zakonima BiH i uz odobrenje supervizora”;
Napominjući da je načelo predviđeno Konačnom odlukom i njezinim Aneksom, sukladno kojem sva javna imovina u Brčko Distriktu Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Brčko Distrikt BiH) pripada Brčko Distriktu BiH i kojom upravlja Vlada Brčko Distrikta BiH, još jednom istaknuto kada se radi o električnim vodovima i objektima u Brčko Distriktu BiH u Sporazumu o provođenju obveza entiteta iz Konačne arbitražne odluke za Brčko u svezi sa isporukom električne energije od 25. rujna 2001. godine, kojim se u relevantnom dijelu propisuje da „elektroenergetski objekti za distribuciju električne energije … koji su bili u nadležnosti „Elektrodistribucije” Tuzla i „Elektrodistribucije” Bijeljina, u neovisnim poduzećima koja se nalaze na teritoriji Brčko Distrikta i koja su bila u vlasništvu JP „Elektroprivreda BiH”/Elektrodistribucija Tuzla i JMDP „Elektroprivreda RS”/ZDP Elektrodistribucija Bijeljina postali su vlaništvo Vlade Distrikta Brčko/Pododjeljenja od 1. siječnja 2001. godine”;
Pozivajući se na Zakon o prijenosu, regulatoru i operateru sustava električne energije u Bosni i Hercegovini (Službeni list Bosne i Hercegovine br. 7/02 i 13/03), Zakon o osnivanju neovisnog operatera sustava za prijenosni sustav u Bosni i Hercegovini (Službeni list Bosne i Hercegovine br. 35/04) i Zakon o osnivanju kompanije za prijenos električne energije u Bosni i Hercegovini (Službeni list Bosne i Hercegovine br. 35/04);
Podsjećajući da su prilikom prijenosa imovine Elektroprivrede RS i Elektroprivrede BiH na Eletktroprenos-Elektroprijenos BiH, a.d. Banjaluka (u daljem tekstu: Elektroprenos BiH), kao državnu kompaniju zaduženu za prijenos električne energije u Bosni i Hercegovini, objekti za prijenos električne energije koji se nalaze u Brčko Distriktu BiH smatrani imovinom Elektroprivrede RS na osnovu toga što je ova kompanija njima upravljala, dok je manji dio istih smatran imovinom Elektroprivrede BiH.
Uvažavajući u potpunosti da je Elektroprenos BiH vlasnik i operater sustava prijenosa električne energije BiH, koji obuhvaća i Brčko Distrikt BiH, koji je sukladno stavcima 9 i 10 Konačne odluke pod isključivim suvernitetom države Bosne i Hercegovine, i čime trajno prestaju ovlasti oba entiteta;
Nemajući namjeru da se na bilo koji način miješam u zakonito poslovanje i strukturu Elektroprenosa BiH, ali izražavajući ozbiljnu zabrinutost u svezi sa statusom ove imovine u slučaju de facto ili de jure podjele ili likvidacije Elektroprenosa BiH, posebice uzimajući u obzir da do toga eventualno može doći nakon okončanja međunarodnog režima supervizije u Brčko Distriktu BiH;
Nakon što sam zaključio da ovim pitanjem prijenos i distribucija električne energije Brčko Distriktu i kroz isti i njegovo snabdijevanje električnom energijom, kao i reguliranje cjelokupnog sustava, mogu potencijalno biti ugroženi;
Odlučan da štitim slovo Konačne odluke kada se radi o javnoj imovini koja se nalazi u Brčko Distriktu BiH;
Podsjećajući na odredbe mog naloga supervizora od 30. travnja 2009. godine “kojim se ovlast za raspolaganje javnom imovinom prenosi na institucije Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine” i na stavak 2 izreke kojim se propisuje da „supervizor zadržava pravo da intervenira u slučaju raspolaganja javnom imovinom kada smatra da raspolaganje javnom imovinom može ugroziti multietnički karakter, demokratsku upravu, javni red i mir ili stabilnost Distrikta”;
Nakon što sam stoga odlučio da se interesi, status i ovlasti Brčko Distrikta BiH najbolje mogu zaštititi putem naloga supervizora;

Ovim putem nalažem sljedeće:
1. U slučaju zakonite podjele ili likvidacije Elektroprenosa BiH kao pravne osobe, imovina te kompanije koja se nalazi u Brčko Distriktu BiH, u postupku podjele imovine između akcionara, automatski se smatra imovinom Brčko Distrikta BiH sukladno Konačnoj odluci i njenom Aneksu.
2. U slučaju iz stavka 1 ovog naloga, nadležni organi vlasti Brčko Distrikta BiH, kao i poduzeće Brčko Distrikta BiH koje se bavi poslovima u svezi sa električnom energijom poduzet će sve neophodne mjere u okviru svojih nadležnosti kako bi osigurali da gorepomenuta imovina dobije odgovarajući status sukladno ovom nalogu supervizora.
3. Organi vlasti, zvaničnici, institucije, agencije ili javna poduzeća bilo kog entiteta neće nikada i ni pod kojim uvjetima vršiti bilo kakve ovlasti nad imovinom i sustavima Elektroprenosa BiH koji se nalaze u Brčko Distirktu BiH, ili u slučaju opisanom u stavku 1 ovog naloga, nad takvom imovinom Brčko Distirkta BiH.
4. Svi javni zvaničnici Brčko Distrikta BiH poduzet će sve neophodne mjere kako bi osigurali provedbu ovog naloga supervizora.
5. Ovaj nalog supervizora stupa na snagu odmah i bit će bez odlaganja objavljen u Službenom glasniku Brčko Distrikta BiH.
6. Ovaj nalog supervizora objavljuje se na engleskom jeziku i službenim jezicima Bosne i Hercegovine. U slučaju bilo kakve neusuglašenosti, verzija na engleskom jeziku je mjerodavna za sve namjene.

dr Raffi Gregorian
supervizor za Brčko Distrikt
prvi zamjenik visokog predstavnika

Posted in Nalozi supervizora

mapa_brckog

Međunarodna zajednica vjeruje da vlasti Brčkog imaju institucionalne kapacitete da služe građanima Distrikta i da odgovore na izazove sa kojima se oni susreću.


roderick


linije