Nalog supervizora kojim se ovlast za raspolaganje javnom imovinom prenosi na institucije Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine

Sukladno ovlastima koje su mi date stavcima 8, 10, 13, 34, 37 i 43 Konačne odluke od 05. ožujka 1999. godine koju je donio Arbitražni tribunal za spor oko međuentitetske linije razgraničenja na području Brčkog („Tribunal za Brčko”);
Posebice imajući u vidu ovlasti supervizora navedene u stavku 12 Aneksa Konačne odluke Tribunala za Brčko od 18. kolovoza 1999. godine u kojem se navodi: „Vlasti Distrikta upravljaju svom društvenom/javnom imovinom unutar Distrikta i imaju ovlasti, uz odobrenje supervizora, da vrše privatizaciju društvene/javne imovine sukladno primjenjivim zakonima BiH. Društvenom/javnom imovinom u Distriktu se ne smije raspolagati osim ako je to sukladno zakonima BiH i uz odobrenje supervizora”;
Ističući važnost transparentnog i zakonitog raspolaganja javnom imovinom u interesu Distrikta i gorepomenutu odredbu Aneksa Konačne odluke kojom se supervizoru povjerava obveza da osigura učinkovito i transparentno upravljanje javnom imovinom u Distriktu;
U svezi sa nalogom supervizora od 22. veljače 2005. godine kojim se “naglašava obveza pribavljanja odobrenja supervizora za raspolaganje javnom imovinom”, u kojemu je naglašena ovlast supervizora da odobrava raspolaganje javnom imovinom i kojim je preciznije reguliran način davanja odobrenja supervizora;
Izražavajući zadovoljstvo što se koncept privatizacije poduzeća i stanova u društvenom vlasništvu, na temelju uvjeta iz Dopunske odluke od 15. ožujka 1998. godine, a koji je propisan u više naloga supervizora i zakona Brčko Distrikta o privatizaciji, na ispravan način provodi od strane institucija Distrikta u tijesnoj suradnji sa Uredom za provedbu Konačne odluke za Brčko, i što to predstavlja izvor povjerenja u učinkovitost institucija Distrikta u ovoj oblasti;
Nadalje podsjećajući na nalog supervizora od 15. rujna 2006. godine “kojim se kao zakoni Brčko Distrikta donose Zakon o javnoj imovini Brčko Distrikta BiH i Zakon o pravobraniteljstvu Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine” čime je stvoren neophodan zakonodavni i institucionalni okvir za učinkovito i transparentno raspolaganje i upravljanje javnom imovinom i zaštitu imovinskih interesa Distrikta;
Uvažavajući činjenicu da Ured za upravljanje javnom imovinom od svog osnutka uspješno izvršava svoje dužnosti kao što su registriranje imovine Distrikta, pripremanje i ostvarivanje godišnjeg plana raspolaganja javnom imovinom Distrikta, odgovaranje na poslovne inicijative, učinkovitost njenih procedura, izrada potrebnih podzakonskih akata, kao i njene organizacijske strukture, zapošljavanje i izvršavanje mnogih drugih dužnosti;
Sa ciljem da institucije Brčko Distrikta ovlastim da u potpunosti ostvaruju svoje ovlasti glede javne imovine koje imaju prema Statutu, zakonima i propisima, i da funkcioniraju efikasno i po svemu sudeći trajno kako je propisano Konačnom odlukom Arbitražnog tribunala za Brčko;
Imajući u vidu da je suradnja između brojnih organa javne uprave Distrikta dostigla zadovoljavajuću razinu u pogledu planiranja, upravljanja i raspolaganja javnom imovinom i da od izdavanja naloga supervizora od 22. veljače 2005. godine nisu uočeni nikakvi ozbiljni nedostaci;
Izražavajući stav da je kao rezultat značajnog napretka u upravljanju i raspolaganju javnom imovinom jasno da su institucije Brčko Distrikta u stanju da samostalno rješavaju rutinska pitanja raspolaganja javnom imovinom u sklopu postojećeg pravnog okvira i bez mog izravnog nadzora;
Pozdravljajući usvajanje Amandmana I na Ustav Bosne i Hercegovine od strane Parlamentarne Skupštine Bosne i Hercegovine i kao rezultat toga omogućavanje supervizoru da poduzme mjere, uključivši ovaj nalog supervizora, koje će pomoći da se okonča provođenje Konačne odluke;
Podsjećajući, bez obzira na to, da ovlasti supervizora u svim ostalim oblastima u kojima supervizor nije prenio ovlasti ostaju nepromijenjene i da međunarodna supervizija nastavlja da postoji sve dok je ne okonča Upravni odbor Vijeća za provedbu mira kako je propisano stavkom 37 Konačne odluke Tribunala za Brčko;
Podsjećajući nadalje da se u članкu 1, stavак 4 Statuta Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine u jednom dijelu navodi da „zakoni i odluke svih vlasti Distrikta moraju biti sukladni važećim zakonima i odlukama institucija Bosne i Hercegovine” i da se u bilo kakvim postupcima vlasti Distrikta u pogledu raspolaganja javnom imovinom ovo mora imati u na umu, pored ostalih odredbi statuta i zakona Distrikta kojima je regulirano pitanje raspolaganja javnom imovinom;
Stoga, ovim putem nalažem sljedeće:
1. Ovlasti koje su mi date stavcima 8, 10, 13, 34, 37 i 43 Konačne odluke i stavkom 12 Aneksa Konačne odluke, a koje se odnose na javnu imovinu, ovim putem se prenose na nadležne institucije Brčko Distrikta.
2. Supervizor zadržava pravo da intervenira u slučaju raspolaganja javnom imovinom kada smatra da raspolaganje javnom imovinom može ugroziti multietnički karakter, demokratsku upravu, javni red i mir ili stabilnost Distrikta.
3. Nalog supervizora „kojim se naglašava obveza pribavljanja odobrenja supervizora za raspolaganje javnom imovinom” od 22. veljače 2005. godine i sve pojedinačne odredbe u propisima Distrikta kojima se zahtijeva odobrenje supervizora prije raspolaganja javnom imovinom, ovim putem se stavljaju van snage.
4. Svi javni zvaničnici Brčko Distrikta poduzet će sve neophodne mjere kako bi osigurali provođenje ovog naloga supervizora.
5. Ovaj nalog supervizora stupa na snagu 1. svibnja 2009. godine i bit će bez odlaganja objavljen u Službenom glasniku Brčko Distrikta.
6. Ovaj nalog supervizora objavljuje se na engleskom jeziku i službenim jezicima Bosne i Hercegovine. U slučaju bilo kakve neusuglašenosti, verzija na engleskom jeziku je mjerodavna za sve namjene.

dr Raffi Gregorian
supervizor za Brčko Distrikt
prvi zamjenik visokog predstavnika

Posted in Nalozi supervizora

mapa_brckog

Međunarodna zajednica vjeruje da vlasti Brčkog imaju institucionalne kapacitete da služe građanima Distrikta i da odgovore na izazove sa kojima se oni susreću.


roderick


linije