Nalog supervizora kojim se određena nekretnina dodjeljuje Medžlisu Islamske zajednice Brčko

Sukladno ovlastima koje su mi date stavcima 8, 10, 11, 13, 36 i 37 Konačne odluke od 5. ožujka 1999. godine, koju je donio Arbitražni tribunal za spor oko međuentitetske linije razgraničenja na području Brčkog (“Konačna odluka”) i stavku 12 Aneksa iste od 18. kolovoza 1999. godine;
Podsjećajući na moja prethodna dva naloga supervizora od 2. veljače 2007. godine („moji nalozi”) u kojima sam određene nekretnine već dodijelio Medžlisu Islamske zajednice Brčko i Hrvatskom kulturnom društvu „Napredak”, smatrajući da sam tom restitucijom doprinio procesu izgradnje povjerenja među vjerskim zajednicama u Brčkom;
Unapređujući moje naloge kojima se predviđa da neću razmatrati bilo kakve nove zahtjeve za restituciju putem naloga supervizora, osim za određene veoma ograničene iznimke, glede kojih sam ranije već imao konzultacije sa relevantnim zainteresiranim stranama;
Imajući u vidu, kao što je navedeno u mojim nalozima, da je tijekom komunističke vladavine nakon 1945. godine u ondašnjoj Socijalističkoj Federativnoj Republici Jugoslaviji, znatan dio imovine na teritoriju današnje neovisne države Bosne i Hercegovine bio nacionaliziran prisilno i bez naknade;
Imajući nadalje u vidu da se nacionalizacija ove vrste odvijala diljem bivše komunističke Istočne Europe, i da, budući da su komunističke vlasti u Istočnoj Europi doživjele slom početkom devedesetih godina, su se pojavili pokreti za vraćanje imovine koja je na takav način nacionalizirana u svim zemljama u kojima se ovo desilo, to jest, da se takva imovina vrati u vlasništvo njenim vlasnicima iz perioda prije nacionalizacije ili njihovim nasljednicima i, alternativno, da se isplati naknada u slučaju kada povrat imovine nije moguć;
Podsjećajući da je bez obzira na nepostojanje zakona o restituciji u to vrijeme, u periodu nakon rata koji je trajao od 1992-95. godine, ali prije donošenja Konačne odluke, tadašnja Općina Brčko Republike Srpske vratila Srpskoj pravoslavnoj crkvi („Crkva”) najveći dio imovine u gradu Brčko, koja je pripadala Crkvi prije 1945. godine, a koja je kasnije nacionalizirana tijekom komunističke vladavine, čime je Crkvi dodijeljeno pravo nad nekretninama koje joj je prethodno bilo oduzeto;
Upoznat sa činjenicom da je, bez obzira na mišljenje Vijeća Europe da ne postoji pravna obveza da se bavi pitanjem restitucije imovine koju su nacionalizirale vlasti bivše Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije, radna skupina na državnoj razini pripremila nacrt državnog zakona o restituciji koji Parlamentarna Skupština BiH nije izglasala u siječnju 2008. godine, i da nije poznato kada ili da li će bilo kakav novi nacrt biti stavljen na dnevni red Parlamentarne Skupštine BiH i kao rezultat toga biti donesen kao zakon Bosne i Hercegovine, usljed čega bi bio uspostavljen sustavan, fiskalno utemeljen i nediskriminirajući program restitucije prethodno nacionalizirane imovine za cijelu zemlju;
Nadalje podsjećajući da je nakon donošenja Konačne odluke Vlada Brčko Distrikta, nastojeći da na isti način postupa prema trima glavnim vjerskim zajednicama u Distriktu, lokalnoj Islamskoj vjerskoj zajednici i lokalnoj Katoličkoj vjerskoj zajednici u Distriktu dala na korištenje određene nacionalizirane nekretnine koje su ranije pripadale tim vjerskim zajednicama prije no što je izvršena nacionalizacija;
Nakon što sam pregledao zemljišne knjige i katastar u Distriktu i nakon što sam zaključio da je određena nepokretna imovina koja se nalazi u gradu Brčko, poznata pod nazivom „Ruždija” medresa, pripadala Islamskoj zajednici u Brčkom prije no što je nacionalizirana 1959. godine, te da stoga sasvim jasno podliježe restituciji;
Imajuću na umu da je usvajanje državnog zakona o restituciji u ovom trenutku neizvjesno, a da u međuvremenu “Ruždija” medresa, koja se nalazi u središtu grada Brčko, ali je veoma oštećena usljed rata i sada je prazna, degradira ambijentalni izgled grada i nije stavljena ni u kakvu ekonomsku ili kulturnu uporabu; i da se od Islamske zajednice ne može očekivati, iako joj je Distrikt dao prava korištenja, da objekat renovira ili mu dâ ekonomsku i kulturnu vrijednost, dok joj se ne izvrši restitucija prava vlasništva nad objektom;
Nakon što sam, stoga, odlučio izvršiti restituciju gorepomenute nekretnine Medžlisu Islamske zajednice Brčko;
Smatrajući da će ovom restitucijom biti izgrađeno povjerenje među vjerskim zajednicama u Brčkom i da će ista voditi ka boljitku Brčko Distrikta u cijelosti;
Nakon što sam obavio konzultacije sa članovima Islamske zajednice Brčko i stručnjacima za imovinsko pravo u Vladi Distrikta i nakon što sam pažljivo razmotrio sve činjenice u svezi s predmetnom nekretninom i nakon što se korisnik ovog naloga supervizora suglasio sa uvjetima koji su u njemu propisani.
Uvažavajući želju koju je Islamska zajednica Brčko izrazila za ovom restitucijom;
Ističući da, osim za određeni veoma ograničen broj iznimaka, neću razmatrati bilo kakve nove zahtjeve za restituciju putem naloga supervizora;
Stoga, ovim putem nalažem sljedeće:
1. Pravo vlasništva nad nekretninom označenom kao katastarska čestica br. 180/1, katastarska općina Brčko 1 (prema novom premjeru), odnosno nekretnina označena kao katastarska čestica br. 2/90, 2/91, 2/85 i dio 2/92, katastarska općina Brčko (prema starom premjeru) („imovina”), u naravi školska zgrada poznata pod nazivom “Ruždija” medresa i ostali pomoćni objekti koji se nalaze na gorepomenutoj katastarskoj čestici, ovim putem se prenosi na Islamsku zajednicu u Bosni i Hercegovini – Medžlis Islamske zajednice Brčko.
2. Ovim nalogom se od svih institucija Brčko Distrikta koje su zadužene za poslove katastra i registra zemljišta zahtijeva da, po službenoj dužnosti u roku od trideset (30) dana od dana donošenja ovog naloga, izvrše sve potrebne izmjene u javnim registrima kako bi izvršile upis prijenosa vlasništva propisanog stavkom 1 ovog naloga, koristeći ovaj nalog kao pravni osnov za to.
3. Medžlis Islamske zajednice Brčko prihvatit će sva zakonska prava i obveze u svezi s vlasništvom nad imovinom od dana donošenja ovog naloga supervizora.
4. Restitucija imovine propisana stavkom 1 ovog naloga je konačna i ne može se naknadno ponovno razmatrati. Naročito neće nijedno treće lice steći bilo kakva sporedna prava nad imovinom kao rezultat donošenja, nakon ovog naloga, bilo kakvog državnog ili zakona Distrikta o restituciji.
5. Međutim, u mjeri u kojoj se ovim nalogom bilo kojoj trećoj osobi uskraćuju bilo kakva prava na imovinu koja ima na dan donošenja ovog naloga ili koja bi stekla (osim u slučaju iz stavka 4 ovog naloga) usljed donošenja bilo kojeg zakona o restituciji nakon donošenja ovog naloga, Medžlis Islamske zajednice Brčko dužan je platiti novčanu naknadu bilo kojoj takvoj trećoj osobi. Iznos novčane naknade koja se ima platiti predstavljat će tržišnu vrijednost prava koja su na ovaj način uskraćena, bilo na dan donošenja ovog naloga ili na dan kada bi ta prava bila stečena (osim u slučaju iz stavka 4 ovog naloga), što god da se od to dvoje desi kasnije. Sudovi u Brčko Distriktu nadležni su da postupaju po bilo kakvim zahtjevima na temelju stavka 5 ovog naloga u svezi s tim da takva obveza postoji i ukoliko je to slučaj da utvrde visinu te obveze, ovisno o uobičajenim odredbama kojima se regilira zastara u zakonskim propisima Distrikta.
6. Restitucijom koja je propisana ovim nalogom supervizora gase se sva potraživanja koja eventualno postoje ili se mogu naknadno pojaviti (usljed izmjena u zakonu) protiv Brčko Distrikta kao rezultat nacionalizacije imovine od strane komunističkih vlasti.
7. Ovaj nalog supervizora objavljuje se bez odgode u Službenom glasniku Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine. Svi javni zvaničnici Distrikta poduzet će sve neophodne mjere kako bi osigurali da on bude u potpunosti proveden.
8. Ovaj nalog supervizora objavljuje se na engleskom jeziku i službenim jezicima Bosne i Hercegovine. U slučaju bilo kakve neusuglašenosti, verzija na engleskom jeziku je mjerodavna za sve namjene.

dr Raffi Gregorian
supervizor za Brčko Distrikt
prvi zamjenik visokog predstavnika

Posted in Nalozi supervizora

mapa_brckog

Međunarodna zajednica vjeruje da vlasti Brčkog imaju institucionalne kapacitete da služe građanima Distrikta i da odgovore na izazove sa kojima se oni susreću.


roderick


linije