Nalog supervizora kojim se osigurava neophodno financiranje socijalnih davanja i sudskih presuda

Sukladno ovlastima koje su mi date stavcima 8, 10, 11, 13, 36 i 37 Konačne odluke od 05. ožujka 1999. godine koju je donio Arbitražni tribunal za spor oko međuentitetske linije razgraničenja na području Brčkog („Tribunal za Brčko”);
Nadalje sukladno stavcima 13 i 67 Konačne odluke kojima se propisuje da će nadležnost Arbitražnog tribunala nastaviti da postoji sve dok „supervizor, uz odobrenje visokog predstavnika, ne izvijesti Tribunal (…) da te institucije (Brčko Distrikta) funkcioniraju učinkovito i po svemu sudeći trajno”;
Podsjećajući na odredbe iz stavka 8 (b) Aneksa Konačne odluke od 18. kolovoza 1999. godine, o pripremi godišnjeg proračuna Distrikta i krajnjem autoritetu supervizora za pitanja proračuna Distrikta;
Imajući u vidu da zbog toga što je konstitutivna sjednica novoizabrane Skupštine još uvijek u tijeku Skupština ne može u potpunosti funkcionirati dok ne budu imenovani novi predsjednik Skupštine, zamjenik predsjednika Skupštine i gradonačelnik, što prije svega zahtijeva politički dogovor;
Uvažavajući prijedlog amandmana na proračun za 2008. godinu, koje je izradila Direkcija za financije Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine i koji su zvanično upućeni mom uredu 30. prosinca 2008. godine;
Nadalje uvažavajući da je svrha amandmana da se osiguraju sredstva koja su potrebna kako bi se ispunile određene zakonske obveze u ukupnom iznosu od 2.789.593,00 KM koja će biti osigurana iz neutrošenih sredstava iz operativnog proračuna za 2008. godinu, te da se ta sredstva raspodijele na druge proračunske kodove kako je naznačeno od strane određenih odjela i institucija Distrikta;
Imajući na umu značajan propust Vlade Brčko Distrikta da se pozabavi raspodjelom tih financijskih sredstava putem rebalansa proračuna za 2008. godinu prije isteka njezina mandata u 2008. godini;
Izražavajući posebnu zabrinutost što Vlada Distrikta i Skupština Brčko Distrikta nisu uzele u obzir ove obveze te su time doveli u opasnost financijska primanja na koja određeni stanovnici Brčkog imaju zakonsko pravo;
Podsjećajući da amandmani na godišnji proračun isključivo mogu biti usvojeni tijekom fiskalne godine koja se u ovom slučaju završava 31. prosinca 2008. godine;
Izražavajući riješenost da ne dozvolim da stanovnici Brčko Distrikta trpe posljedice nemara Vlade Brčko Distrikta, te da im time budu uskraćena socijalna primanja ili sudske nadoknade koje proistječu iz pravosnažnih sudskih presuda na koje imaju pravo ili da im te isplate budu odložene;
Nakon što sam se konzultirao sa Direkcijom za financije Brčkog u svezi sa potrebom da amandmani na proračun za 2008. godinu budu usvojeni prije isteka fiskalne godine čime bi se osiguralo da zakonske obveze iz 2008. godine mogu biti isplaćene i;
Djelujući na osnovu izričitog zahtjeva direktora Direkcije za financije Brčko Distrikta gospodina Mate Lučića;
Nakon što sam stoga odlučio da putem naloga supervizora poduzmem neophodne mjere kako bih osigurao da zakonska prava određenih stanovnika Distrikta kao i sudske presude i druge stvari koje imaju utjecaj na financijsku stabilnost institucija Brčko Distrikta budu ispoštovani;
Stoga ovim putem nalažem:
1. Proračun Brčko Distrikta za 2008. godinu mijenja se na sljedeći način:
a. Proračun za 2008. godinu se mijenja kako je propisano ovim nalogom u ukupnom iznosu od 2.789.593,00 KM
b. Ukupan iznos od 2.789.593,00 KM povlači se sa ekonomskog koda 611100, od čega je sa:
i. Organizacijskog koda 132 – primarna zdravstvena zaštita iznos od 400.000,00 KM
ii. Organizacijskog koda 133 – sekundarna zdravstvena zaštita iznos od 900.000,00 KM
iii. Organizacijskog koda 171 – predškolsko i osnovno obrazovanje iznos od 1.489.593,00 KM
c. Financijska sredstva iz točke “a” ovog naloga se raspodjeljuju na sljedeće ekonomske i organizacijske kodove:
i. Organizacijski kod 134 – Pododjeljenje za socijalnu skrb, ekonomski kod 614200 – grantovi pojedincima u iznosu od 1.468.593,00 KM kao dodatna sredstva za isplatu prinadležnosti po Zakonu o socijalnoj skrbi u iznosu od 576.896,00 KM i isplatu prinadležnosti po Zakonu o dječijoj zaštiti u iznosu od 892.697,00 KM;
ii. Organizacijski kod 134 – Pododjeljenje za socijalnu skrb, ekonomski kod 613900 – ugovorene usluge u iznosu od 400.000,00 KM kao dodatna sredstva za refundaciju gospodarskim subjektima za porodiljsko odsustvo;
iii. Organizacijski kod 251 – namjenska sredstva rezervi za isplate po sudskim presudama i rješenjima kao i isplate po sudskim i vansudskim poravnanjima u iznosu od 920.000,00 KM
2. Raspodjela financijskih sredstava iz stava 1 ovog naloga bit će raspodjeljena odjelima Vlade Brčko Distrikta i institucijama Brčko Distrikta i koristit će se sukladno Zakonu o proračunu Brčko Distrikta.
3. Nakon izdavanja ovog naloga supervizora, Direkcija za financije Brčko Distrikta poduzet će sve neophodne mjere u svezi sa provedbom ove Odluke koju treba izvršiti bez odlaganja. Svi javni zvaničnici, državni službenici i zaposlenici u Brčko Distriktu pouzet će sve neophodne mjere kako bi osigurali da ovaj nalog bude u potpunosti izvršen.
4. Sadašnji predstavnici Vlade Distrikta i Direkcije za financije snosit će punu odgovornost kako bi osigurali potpunu provedbu ovog naloga.
5. Vlada Distrikta i Direkcija za financije preuzet će punu odgovornost u svezi bilo kakvih nenamjernih pogreški do kojih može doći zbog provođenja ovog naloga i u takvim slučajevima će pronaći adekvatna rješenja.
6. Izvješća o provođenju ovog naloga bit će proslijeđena mom uredu.
7. Ovaj nalog stupa na snagu odmah bez daljnjih proceduralnih radnji.
8. Kako bi se izbjegle nedoumice, odredbe ovog naloga imaju veću pravnu snagu u odnosu na sve propise i pravne akte koji nisu u sukladnosti sa njim, a u mjeri neophodnoj da ovaj nalog bude u potpunosti proveden.
9. Ovaj nalog supervizora bit će bez odlaganja objavljen u Službenom glasniku Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine.
10. Ovaj nalog supervizora bit će objavljen na engleskom jeziku i službenim jezicima Bosne i Hercegovine. U slučaju bilo kakve neusuglašenosti, verzija na engleskom jeziku je mjerodavna za sve namjene.

dr Raffi Gregorian
supervizor za Brčko Distrikt
prvi zamjenik visokog predstavnika

Posted in Nalozi supervizora

mapa_brckog

Međunarodna zajednica vjeruje da vlasti Brčkog imaju institucionalne kapacitete da služe građanima Distrikta i da odgovore na izazove sa kojima se oni susreću.


roderick


linije