Nalog supervizora o privremenom financiranju institucija Brčko Distrikta za period od 1. siječnja do 31. ožujka 2009. godine

Sukladno ovlastima koje su mi date stavcima 8, 10, 11, 13, 36 i 37 Konačne odluke od 05. ožujka 1999. godine koju je donio Arbitražni tribunal za spor oko međuentitetske linije razgraničenja na području Brčkog („Tribunal za Brčko”);
Nadalje sukladno stavcima 13 i 67 Konačne odluke kojima se propisuje da će nadležnost Arbitražnog tribunala nastaviti da postoji sve dok „supervizor, uz odobrenje visokog predstavnika, ne izvijesti Tribunal (…) da te institucije (Brčko Distrikta) funkcioniraju efikasno i po svemu sudeći trajno”;
Podsjećajući na odredbe iz stavka 8 (b) Aneksa Konačne odluke od 18. kolovoza 1999. godine, o pripremi godišnjeg proračuna Distrikta i krajnjem autoritetu supervizora za pitanja proračuna Distrikta;
Imajući u vidu da su 05. listopada 2008. godine održani lokalni izboru u Brčko Distriktu, po tek drugi put od nastanka Distrikta, te da je neophodan razuman vremenski okvir za konstituiranje novoizabrane Skupštine, a time i imenovanje nove Vlade;
Imajući nadalje u vidu da je konstitutivna sjednica novoizabrane Skupštine još uvijek u tijeku i da još uvijek nije postignut politički dogovor oko imenovanja novog predsjednika Skupštine, dopredsjednika Skupštine i gradonačelnika;
Imajući na umu krucijalnu potrebu da se postigne legitiman i održiv politički dogovor u okviru novoizabrane Skupštine, kako bi se osiguralo učinkovito funkcioniranje Brčko Distrikta i stvorili uvjeti potrebni za pravilno okončanje supervizije i za efikasno i po svemu sudeći trajno funkcioniranje institucija Distrikta nakon okončanja supervizije;
Imajući u vidu da pošto novokonstituirana Skupština još uvijek nije u mogućnosti donijeti odluku o usvajanju nacrta proračuna za 2009. godinu ili privremenom financiranju institucija Brčko Distrikta prije kraja ove godine kako što je propisano Statutom i Poslovnikom Skupštine Brčko Distrikta;
Smatrajući za neophodno da osiguram financijsku stabilnost i kontinuiran, nesmetan rad institucija Brčko Distrikta dok se ne postigne dogovor između političkih predstavnika u Brčko Distriktu;
Nakon što sam obavio konzultacije sa novoizabranim zastupnicima i sa Direkcijom za financije Brčko Distrikta o potrebi da se osigura privremeno financiranje institucija Brčko Distrikta dok novoizabrana Skupština u potpunosti ne počne sa radom i dok nova Vlada ne bude imenovana i potvrđena od strane Skupštine;
Nakon što sam, stoga, odlučio da poduzmem neophodne mjere kako bih osigurao financijsku stabilnost institucija Brčko Distrikta za prva tri mjeseca naredne fiskalne godine;
Stoga ovim putem nalažem sljedeće:
1. Odjeljenja Vlade Brčko Distrikta i institucije Brčko Distrikta bit će privremeno financirane za period od 1. siječnja 2009. godine do 31. ožujka 2009. godine, u ukupnom iznosu od BAM 26.734.764,49.
2. Proračunska sredstva za privremeno financiranje iz stavka 1 ovog naloga bit će raspodijeljena odjeljenjima Vlade Brčko Distrikta i institucijama Brčko Distrikta na način izložen u aneksu ovog naloga i bit će korištena sukladno Zakonu o proračunu Brčko Distrikta.
3. Odmah po izboru predsjednika Skupštine, dopredsjednika Skupštine, gradonačelnika i skupštinskih povjerenstava, Skupština Brčko Distrikta zakazat će redovite sjednice i započeti rasprave o nacrtu proračuna za fiskalnu 2009. godinu, koji dostavi Vlada Brčko Distrikta i usvojit će proračun tako da stupi na snagu najkasnije do 31. ožujka 2009. godine.
4. Ovaj nalog stupa na snagu odmah bez daljnjih proceduralnih radnji.
5. Svi javni zvaničnici, državni službenici i zaposlenici u Brčko Distriktu poduzet će sve neophodne mjere kako bi osigurali da ovaj nalog bude u potpunosti izvršen.
6. Ovaj nalog prestaje da važi u slučaju da Skupština Brčko Distrikta usvoji proračun u redovitom postupku i prije roka od tri mjeseca koji je propisan u stavku 3 ovog naloga.
7. Kako bi se izbjegle nedoumice, odredbe ovog naloga imaju veću pravnu snagu u odnosu na sve propise i pravne akte koji nisu sukladni sa njim, a u mjeri neophodnoj da ovaj nalog bude u potpunosti proveden.
8. Ovaj nalog supervizora bit će bez odlaganja objavljen u Službenom glasniku Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine.
9. Ovaj nalog supervizora bit će objavljen na engleskom jeziku i službenim jezicima Bosne i Hercegovine. U slučaju bilo kakve neusuglašenosti, verzija zakona na engleskom jeziku je mjerodavna za sve namjene.
dr Raffi Gregorian
supervizor za Brčko Distrikt
prvi zamjenik visokog predstavnika

Posted in Nalozi supervizora

mapa_brckog

Međunarodna zajednica vjeruje da vlasti Brčkog imaju institucionalne kapacitete da služe građanima Distrikta i da odgovore na izazove sa kojima se oni susreću.


roderick


linije