Nalog supervizora kojim se donose izmjene Zakona o državnoj službi u organima uprave Brčko Distrikta BiH

Skladno ovlastima koje su mi date stavcima 8, 10, 11, 13, 36 i 37 Konačne odluke od 05. ožujka 1999. godine koju je donio Arbitražni tribunal za spor oko međuentitetske linije razgraničenja na području Brčkog („Tribunal za Brčko”);
Nadalje sukladno stavcima 13 i 67 Konačne odluke kojima se propisuje da će nadležnost Arbitražnog tribunala nastaviti da postoji sve dok „supervizor, uz odobrenje visokog predstavnika, ne izvijesti Tribunal (…) da te institucije (Brčko Distrikta) funkcioniraju efikasno i po svemu sudeći trajno”;
Podsjećajući da se nalogom supervizora Johnson od 15. rujna 2006. godine kojim se kao zakon Brčko Distrikta donosi Zakon o državnoj službi u organima uprave Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine propisuje da je „donošenje i provođenje ovog zakona od ključne važnosti za ispunjavanje uvjeta koje propisuju stavci 13 i 67 Konačne odluke”;
Imajući u vidu potrebu da se osigura da zakoni Brčko Distrikta, kojeg Arbitražni tribunal spominje kao „instituciju BiH”, budu u najvećoj mogućoj mjeri usuglašeni sa odgovarajućim zakonima države Bosne i Hercegovine;
Izražavajući bojazan da nedavne kaznene istrage koje su važne za državnu sigurnost Bosne i Hercegovine i koje imaju veze sa njezinim predpristupnim obvezama prema Europskoj uniji mogu biti ometene neusuglašenim aspektima odgovarajućih zakona Distrikta i države;
Nakon što sam se konzultirao sa predstavnicima Vlade Brčko Distrikta o potrebi da se izmijeni Zakon o državnoj službi u organima uprave Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine koji je objavljen u Službenom glasniku Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine br. 28/06, 29/06, 19/07 i 02/08;
Imajući u vidu da su 05. listopada 2008. godine održani lokalni izboru u Brčko Distriktu, te da je neophodan razuman vremenski okvir za konstituiranje novoizabrane Skupštine, te time i imenovanje nove Vlade;
Smatrajući da, bez obzira na gore navedeno, nema razloga da se odlaže donošenje i provođenje izmjene zakona koja je tehničke naravi, ali je važna i vremenski ključna, neophodne da bi se osigurala pravna sigurnost za sve državne službenike Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine;
Stoga ovim putem nalažem sljedeće:
1. Zakon o izmjeni Zakona o državnoj službi u organima uprave Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine, priložen u Aneksu ovog naloga supervizora ovim putem se donosi kao zakon Brčko Distrikta.
2. Zakon o izmjeni Zakona o državnoj službi u organima uprave Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine koji se donosi putem stavka 1 ovog naloga supervizora stupa na snagu danom izdavanja ovog naloga supervizora i bez odlaganja će biti objavljen u Službenom glasniku Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine.
3. Ovaj nalog supervizora stupa na snagu odmah bez daljnjih proceduralnih radnji. Svi javni dužnosnici, državni službenici i namještenici u Brčko Distriktu poduzet će sve neophodne mjere da osiguraju da ovaj nalog bude u potpunosti proveden.
4. Zakon o izmjeni koji se ovim putem donosi i koji se nalazi u privitku ovog naloga supervizora kao njegov Aneks, bez odlaganja će biti objavljen u Službenom glasniku Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine na službenim jezicima Bosne i Hercegovine koji su mjerodavni za sve namjene.
5. Ovaj nalog supervizora će bez odlaganja biti objavljen u Službenom glasniku Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine.
6. Ovaj nalog supervizora se objavljuje na engleskom jeziku i službenim jezicima Bosne i Hercegovine. U slučaju nedosljednosti, verzija na engleskom jeziku je mjerodavna za sve namjene.

dr Raffi Gregorian
supervizor za Brčko Distrikt
prvi zamjenik visokog predstavnika

Posted in Nalozi supervizora

mapa_brckog

Međunarodna zajednica vjeruje da vlasti Brčkog imaju institucionalne kapacitete da služe građanima Distrikta i da odgovore na izazove sa kojima se oni susreću.


roderick


linije