ZAKON O SUKOBU INTERESA U INSTITUCIJAMA BRČKO DISTRIKTA BOSNE I HERCEGOVINE

DIO PRVI – OPĆE ODREDBE
Članak 1.
(Predmet)
Ovim zakonom, u cilju sprječavanja sukoba interesa, propisuju se posebne obveze izabranih zvaničnika, nositelja izvršnih funkcija i savjetnika u institucijama Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Distrikt) u obavljanju javne funkcije.

Članak 2.
(Definicije)
Izrazi upotrijebljeni u ovom zakonu imaju sljedeće značenje:
a) „institucije Distrikta“ su sve institucije Distrikta koje su osnovane Statutom i zakonima Distrikta i koje se financiraju iz proračuna Distrikta;
b) „ovlaštena osoba“ je osoba koja je osnivačkim aktom ili statutom poduzeća ovlaštena da predstavlja i zastupa poduzeće, poduzetnik ili fizička osoba koja samostalno na tržištu obavlja djelatnost radi stjecanja dobiti;
c) „bliski srodnik“ je bračni i vanbračni partner, dijete, majka, otac, usvojitelj i usvojenik izabranog zvaničnika, nositelja izvršne funkcije i savjetnika;
d) „srodnik“ je bliski srodnik, srodnik u pravoj liniji, srodnik u pobočnoj liniji do trećeg stupnja, srodnik po tazbini do drugog stupnja i dijete bračnog partnera;
e) „interesno povezana osoba“ je srodnik ili osoba koja je sa izabranim zvaničnikom, nositeljem izvršne funkcije i savjetnikom u osobnoj, političkoj, ekonomskoj ili drugoj vezi koja bi mogla utjecati na objektivnost u radu izabranog zvaničnika, nositelja izvršne funkcije i savjetnika;
f) „izabrani zvaničnici“ su zastupnici Skupštine Distrikta;
g) „nositelji izvršnih funkcija“ su: članovi Vlade Distrikta, bilo koja druga osoba koju imenuje gradonačelnik, a čije imenovanje odobrava Skupština Distrikta i osobe koje imenuje Skupština Distrikta, a na koje se ne primjenjuje Zakon o državnoj službi u organima uprave Brčko Distrikta BiH (u daljem tekstu: Zakon o državnoj službi);
h) „savjetnici“ su savjetnici izabranih zvaničnika i nositelja izvršnih funkcija kako je to utvrđeno propisima Distrikta;
i) „ulaganje kapitala“ je ulaganje novca, stvari i prava u vlasničku strukturu poduzeća;
j) „financijski interes“ je:
1) svaki interes kojim se izabranom zvaničniku, nositelju izvršne funkcije ili savjetniku omogućuje da primi novac u vrijednosti većoj od 1.000 KM godišnje,
2) svaki vlasnički interes u privatnom ili javnom poduzeću, koji ima izabrani zvaničnik, nositelj izvršne funkcije ili savjetnik, a koji odgovara vrijednosti od najmanje 10.000 KM;

k) „poklon“ je svaka isplata, djelovanje, usluga ili predmet od vrijednosti učinjene neposredno primatelju, bez naknade ili očekivanja naknade, što posebice podrazumijeva: novac, stvari, prava, papire od vrijednosti, usluge bez naknade, drugu datu ili obećanu korist, ugostiteljsku uslugu, uslugu noćenja, oprost duga ili obveze, putni trošak ili slična usluga, ulaznica, umjetnički predmet, suvenir, osiguranje ili slična usluga, medicinska ili slična usluga koja nije plaćena po tržišnoj cijeni;
l) „privatno poduzeće“ je svako preduzeće osnovano i registrirano u sukladnosti sa zakonom, a koje nije javno poduzeće;
m) „javno poduzeće“ je poduzeće osnovano u sukladnosti sa Zakonom o javnim poduzećima u Brčko Distriktu Bosne i Hercegovine;
n) „javna funkcija“ podrazumijeva poslove izabranog zvaničnika, nositelja izvršne funkcije i savjetnika koji proizilaze iz funkcije koju obavlja;
o) „osobna usluga“ je djelovanje kojim se jedna strana obvezuje obaviti određeni posao, a druga platiti joj za to određenu naknadu, koja ne proizilazi iz radnog odnosa.

DIO DRUGI- SUKOB INTERESA I OTVORENOST
Članak 3.
(Sukob interesa)
Sukob interesa postoji u situacijama u kojima izabrani zvaničnici, nositelji izvršnih funkcija i savjetnici imaju privatni interes koji utječe ili može utjecati na zakonitost, otvorenost, objektivnost i nepristrasnost u obavljanju javne funkcije
Članak 4.
(Načelo djelovanja)
(1) Izabrani zvaničnici, nositelji izvršnih funkcija i savjetnici u obavljanju javnih funkcija dužni su:
a) postupati zakonito, učinkovito, nepristrasno, časno, te se pridržavati načela odgovornosti, poštenja, savjesnosti, otvorenosti i vjerodostojnosti;
b) pridržavati etike poziva i funkcije koju obavljaju;
c) djelovati u interesu građana;
d) imovinu, sredstva za rad i financijska sredstva koja su im povjerena koristiti isključivo u svrhu za koja su namijenjena i na efikasan način.
(2) Izabrani zvaničnici, nositelji izvršnih funkcija i savjetnici su osobno odgovorni za svoje djelovanje u obavljanju javnih funkcija na koje su imenovani, odnosno izabrani, i politički su odgovorni prema tijelu ili građanima koji su ih imenovali, odnosno izabrali.
(3) Izabrani zvaničnici, nositelji izvršnih funkcija i savjetnici koji obavljaju javne funkcije trebaju se ponašati savjesno i odgovorno, ne ugrožavati povjerenje i pouzdanje građana, poštivati zakon i druge propise kojima se određuju prava, obveze i odgovornosti u obavljanju javnih funkcija.
(4) U obavljanju javne funkcije izabrani zvaničnici, nositelji izvršnih funkcija i savjetnici ne smiju:
a) svoj privatni interes stavljati iznad javnog interesa;
b) koristiti javnu funkciju za osobnu dobit osobe koja je s njima povezana;
c) biti ni u kakvom odnosu zavisnosti prema osobama koje bi mogle utjecati na njihovu objektivnost;
d) primati nikakvu drugu naknadu, osim ako je to zakonom izrijekom propisano.
(5) Izabrani zvaničnici, nositelji izvršne funkcije i savjetnici u vrijeme obavljanja javne funkcije primaju plaću i naknade za funkciju koju obavljaju, u sukladnosti sa zakonima.
Članak 5.
(Nespojivosti u odnosu na javno poduzeće ili drugu instituciju Distrikta)
(1) Javna funkcija izabranog zvaničnika, nositelja izvršne vlasti ili savjetnika nespojiva je sa funkcijama iz stava (2) ovog člana u javnom poduzeću ili u drugoj instituciji Distrikta, osim ako posebnim zakonom nije drukčije propisano.
(2) Izabrani zvaničnici, nositelji izvršnih funkcija i savjetnici, za vrijeme vršenja javne funkcije i šest mjeseci nakon prestanka vršenja te funkcije, ne mogu biti:
a) članovi upravnog odbora, članovi nadzornog odbora, članovi skupštine, članovi uprave ili menadžmenta, ovlaštena osoba u javnom poduzeću i
b) članovi upravnog odbora, članovi nadzornog odbora, direktori institucija Distrikta.
(3) Izabrani zvaničnici, nositelji izvršnih funkcija i savjetnici dužni su podnijeti ostavku na svaku od nespojivih funkcija i poslova, u roku od tri dana od dana preuzimanja javne funkcije.
Članak 6.
(Nespojivosti u odnosu na privatna poduzeća)
(1) Angažman u privatnom poduzeću, u uvjetima u kojima se stvara sukob interesa, nespojiv je sa javnim funkcijama izabranog zvaničnika, nositelja izvršne funkcije ili savjetnika.
(2) Izabrani zvaničnici, nositelji izvršnih funkcija i savjetnici ne mogu biti članovi skupštine, upravnog odbora, nadzornog odbora, uprave ili menadžmenta, niti biti ovlaštena osoba privatnog poduzeća:
a) u koji je Distrikt ulagao kapital u razdoblju od četiri godine prije preuzimanja funkcije i za vrijeme vršenja funkcije izabranog zvaničnika, nositelja izvršne funkcije ili savjetnika;
b) koje sklapa ugovore ili na drugi način posluje sa Distriktom.
(3) Ograničenje iz stavka (2), točka b) ovog članka primjenjuje se na privatna poduzeća, koja su sklopila ugovor ili posluju sa Distriktom, dok je izabrani zvaničnik, nositelj izvršne funkcije ili savjetnik vršio funkciju, pod uvjetom da je vrijednost ugovora ili posla sa Distriktom veća od 5.000 KM godišnje.
(4) Izabrani zvaničnici, nositelji izvršnih funkcija i savjetnici dužni su podnijeti ostavku na svaku od nespojivih funkcija i poslova, u roku od tri dana od dana preuzimanja javne funkcije.
Članak 7.
(Zabrana djelovanja u slučaju sukoba interesa)
(1) Izabrani zvaničnici i nositelji izvršnih funkcija ne mogu glasovati po bilo kojem pitanju koje se izravno tiče privatnog poduzeća u kojem taj izabrani zvaničnik, nositelj izvršne funkcije ili interesno povezane osobe imaju financijski interes.
(2) Izabrani zvaničnici i nositelji izvršnih funkcija koji se nađu u situaciji iz stavka (1) ovog članka, uzdržavaju se od glasovanja, a na otvorenoj sjednici pojašnjavaju razloge zbog kojih su uzdržani.
(3) Nositelji izvršnih funkcija ne poduzimaju nikakve službene radnje koje bi mogle izravno utjecati na privatno poduzeće u kojemu nositelj izvršne funkcije ili interesno povezane osobe imaju financijski interes.
(4) Nositelji izvršnih funkcija u slučaju iz stavka (3) ovog članka, uzdržavaju se od donošenja odluke.
(5) U slučaju iz stavka (4) ovog članka odluku donosi Vlada Distrikta, odnosno Skupština Distrikta, na prijedlog nositelja izvršne funkcije, u kojem navodi razloge uzdržavanja od donošenja odluke.
(6) U slučaju da izabrani zvaničnik, nositelj izvršnih funkcija ne postupi u sukladnosti sa ovim članom, glas ili odluka izabranog zvaničnika ili nositelja izvršne funkcije smatra se ništavim.

Članak 8.
(Ugovori o osobnim uslugama)
(1) Izabrani zvaničnici, nositelji izvršnih funkcija i savjetnici ne mogu sklapati ugovore o pružanju osobnih usluga sa bilo kojim:
a) javnim poduzećem;
b) privatnim poduzećem koje sklapa ugovore ili na drugi način posluje sa Distriktom.
(2) Ograničenje iz stava (1) točka b) odnosi se samo na privatna poduzeća koja su sklopila ugovor ili posluju s Distriktom istodobno dok izabrani zvaničnik, nositelj izvršne funkcije ili savjetnik vrši funkciju i samo onda kada vrijednost ugovora ili posla s Distriktom prelazi 5.000 KM godišnje.
(3) U slučaju da izabrani zvaničnik, nositelj izvršnih funkcija ili savjetnik ne postupi sukladno stavcima (1) i (2) ovog članka, ugovor izabranog zvaničnika, nositelja izvršnih funkcija ili savjetnika smatra se ništavim.

Članak 9.
(Angažman bliskih srodnika)
Pod uvjetima iz članka 4, 5 i 7. ovog Zakona, angažman bliskih srodnika izabranog zvaničnika, nositelja izvršne funkcije i savjetnika smatra se sukobom interesa za izabranog zvaničnika, nositelja izvršnih funkcija i savjetnke.

Članak 10.
(Zabranjene aktivnosti)
Osim ako je to izrijekom propisano ovim Zakonom, izabranim zvaničnicima, nositeljima izvršne funkcije i savjetnicima se zabranjuje:
a) primanje ili zahtijevanje poklona ili druge koristi ili obećanje poklona ili druge koristi radi obavljanja javne funkcije;
b) primanje dodatne naknade za poslove vršenja javne funkcije, pored naknada u sukladnosti sa zakonima;
c) traženje, prihvaćanje ili primanje poklona radi glasanja o bilo kojem pitanju ili utjecanja na odluku nekog tijela ili osobe;
d) obećavanje zaposlenja ili nekog drugog prava u zamjenu za poklon ili obećanje poklona;
e) privilegiranje osobe radi stranačkog ili drugog opredjeljenja ili radi podrijetla, osobnih ili obiteljskih veza;
f) odbijanje uvida u svoje financijsko poslovanje;
g) utjecanje na dobijanje poslova ili narudžbi za potrebe Distrikta u cilju stjecanja materijalne ili nematerijalne koristi za sebe ili za drugoga;
h) korištenje povlaštene informacije o radu institucija Distrikta radi osobne koristi ili koristi interesno povezanih osoba i
i) korištenje svog položaja na drugi način, kako bi utjecali na zakonodavne, izvršne ili sudske vlasti za: ostvarenje osobne koristi ili koristi interesno povezanih osoba, ostvarenje povlastice ili prava, sklapanje pravnih poslova ili na drugi način interesno pogodovanje sebi ili interesno povezanoj osobi.

Članak 11.
(Primanje poklona)
(1) Izabrani zvaničnici, nositelji izvršnih funkcija i savjetnici ne mogu primati poklone u svezi sa obavljanjem javne funkcije.
(2) Poklon u vrijednosti do 200,00 KM izabrani zvaničnici, nositelji izvršne funkcije i savjetnici mogu zadržati i ne trebaju ga prijaviti.
(3) Izabrani zvaničnici, nositelji izvršnih funkcija i savjetnici ne mogu primati novac, ček ili drugi vrijednosni papir bez obzira na iznos.
(4) Poklonom do vrijednosti iz stava (2) ovoga člana smatra se i više poklona poklonjenih od strane iste osobe u razdoblju od jedne kalendarske godine.
(5) Pokloni primljeni od strane bliskog srodnika, kao i pokloni čija vrijednost ne prelazi 200 KM nisu obuhvaćeni ovim Zakonom.
(6) Poklone iznad vrijednosti iz stava (2) ovoga člana izabrani zvaničnici, nositelji izvršne funkcije i savjetnici obvezni su prijaviti i predati institucijama Distrikta koje su ih izabrale ili imenovale i u čije ime obavljaju povjerenu javnu funkciju.
(7) Institucije Distrikta su dužne informaciju o predatim poklonima dostaviti Središnjem izbornom povjerenstvu BiH u roku od 15 dana od dana sačinjavanja informacije.
(8) Središnje izborno povjerenstvo BiH je dužno uspostaviti središnji registar poklona koje su izabrani zvaničnici, nositelji izvršne funkcije ili savjetnici primili u obavljanju javne funkcije.
(9) U slučaju sumnje u vrijednost poklona izabrani zvaničnik, nositelj izvršne funkcije i savjetnik dužan je zatražiti račun od davatelja poklona.
(10) Vrijednost poklona je njegova tržišna vrijednost.
(11) Primanje poklona sukladno stavcima od (1) do (5) ovoga člana odnosi se i na osobe koje bi primile poklon u korist izabranog zvaničnika, nositelja izvršne funkcije i savjetnika, pod uvjetom da takva osoba zna za primanje poklona.
(12) Institucije Distrikta su dužne, u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona, podzakonskim aktom utvrditi postupak, način evidentiranja, predaje i čuvanja primljenih poklona.

Članak 12.
(Obavljanje drugih poslova)
(1) Za vrijeme vršenja javne funkcije izabrani zvaničnici, nositeljii izvršne funkcije i savjetnici ne smiju obavljati dužnost ovlaštene osobe u fondacijama i udrugama osnovanim u sukladnosti sa Zakonom o udrugama i fondacijama Brčko Distrikta BiH koje se financiraju iz proračuna Distrikta u iznosu većem od 10.000 KM godišnje, odnosno u iznosu većem od 50.000 KM godišnje u fondacijama i udrugama iz oblasti kulture i sporta.
(2) Iznimno od stava (1) ovog članka, izabrani zvaničnici, nositelji izvršne funkcije i savjetnici mogu obavljati izvršnu funkciju u fondacijama i udrugama, koje se ne financiraju iz proračuna Distrikta, osnovanim u sukladnosti sa Zakonom o udrugama i fondacijama Brčko Distrikta BiH.

Članak 13.
(Osobno financijsko stanje)
Izabrani zvaničnici, nositelji izvršnih funkcija i savjetnici dužni su dostaviti redovna financijska izvješća sukladno zakonu i propisima Središnjeg izbornog povjerenstva BiH.

DIO TREĆI – IMPLEMENTACIJA I POSTUPAK PRED SREDIŠNJIM IZBORNIM POVJERENSTVOM BIH
Članak 14.
(Implementacija)
Središnje izborno povjerenstvo BiH odlučuje da li neko djelovanje ili propuštanje djelovanja predstavlja kršenje odredaba ovog zakona i odlučuje o svim drugim pitanjima u svezi sa provedbom i primjenom ovog zakona.

Članak 15.
(Postupak pred Središnjim izbornim povjerenstvom BiH)
Postupak pred Središnjim izbornim povjerenstvom BiH pokreće se i vodi u sukladnosti sa odredbama Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti Bosne i Hercegovine.

Članak 16.
(Žalbeni postupak)
(1) Na odluku Središnjeg izbornog povjerenstva BiH može se izjaviti žalba, u roku od 15 dana od dana prijema odluke, putem Središnjeg izbornog povjerenstva BiH u sukladnosti sa odredbama Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti Bosne i Hercegovine.
(2) O žalbi iz stavka (1) ovog članka, iz oblasti primjene ovog zakona, odlučuje Žalbeni odjel Suda Bosne i Hercegovine.

Članak 17.
(Sankcije)
(1) Novčanom kaznom u iznosu od 1.000 KM do 10.000 KM kaznit će se izabrani zvaničnik, nositelj izvršne funkcije ili savjetnik ako se utvrdi da ne postupa u sukladnosti sa odredbama:
a) članka 5,6, 8 i 9 ovog zakona;
b) članka 7, 10 i 11 ovog zakona.
(2) U slučaju iz stavka (1) točka a) ovog članka izabrani zvaničnik, nositelj izvršne funkcije ili savjetnik smatra se nepodobnim za kandidiranje za bilo koju funkciju izabranog zvaničnika, nositelja izvršne funkcije ili savjetnika u periodu od četiri godine od počinjenog prekršaja.
(3) U slučaju iz stavka (1) točka b) ovog članka izabrani zvaničnik, nositelj izvršne funkcije ili savjetnik, dužan je vratiti poklon ili novac koji je ekvivalentan vrijednosti poklona.
(4) Novčana kazna iz stavka (1) ovog člana uplaćuje se na Jedinstveni račun Trezora Distrikta.

Članak 18.
(Zastara pokretanja postupka)
Zastara pokretanja postupka za primjenu sankcija propisanih ovim zakonom nastupa u roku od četiri godine od dana navodnog kršenja ovog zakona.

DIO ČETVRTI – ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 19.
(Stavljanje van snage)
Stupanjem na snagu ovog zakona stavlja se van snage Zakon o sukobu interesa u institucijama Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik Brčko Distrikta BiH“ broj: 2/03 i 19/07).

Posted in Nalozi supervizora

mapa_brckog

Međunarodna zajednica vjeruje da vlasti Brčkog imaju institucionalne kapacitete da služe građanima Distrikta i da odgovore na izazove sa kojima se oni susreću.


roderick


linije