Aneks naloga supervizora od 24.10. 2008. godine kojim se donosi Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnoj upravi Brčko Distrikta i kojim se rješava status Ureda koordinatora Brčko Distrikta u Vijeću ministara Bosne i Hercegovine Zakon i izmjenama i dopunama Zakona o javnoj upravi Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O JAVNOJ UPRAVI BRČKO DISTRIKTA BOSNE I HERCEGOVINE

Članak 1.
U Zakonu o javnoj upravi Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine” broj: 19/07, 02/08), članak 33 mijenja se i glasi:

„Članak 33
(Ured koordinatora za Distrikt pri Vijeću ministara Bosne i Hercegovine)
(1) Ured koordinatora nadležan je za:
a) zastupanje interesa distrikta u Vijeću ministara BiH;
b) uspostavu i održavanje suradnje i koordinaciju sa institucijama BiH, međunarodnim organizacijama, fondovima, veleposlanstvima kao i koordinaciju sa nadležnim odjeljenjima Vlade, radnim skupinama i tijelima;
c) podnošenje izvješća i predlaganje aktivnosti gradonačelniku i Vladi koji se odnose na koordinaciju i suradnju Distrikta sa Vijećem ministara BiH i drugim institucijama BiH;
d) i druge poslove po zahtjevu gradonačelnika i Vlade iz nadležnosti ureda određene zakonom i drugim propisima.
(2) Ured koordinatora čine koordinator, tri pomoćnika koordinatora i pomoćno osoblje.
(3) Koordinator se imenuje na period od 5 (pet) godina, dok pomoćnici koordinatora zasnivaju radni odnos na neodređeno vrijeme.
(4) Koordinator se imenuje po načelu otvorene konkurencije u sukladnosti sa propisima kojima se regulira postupak imenovanja zvaničnika za čije je imenovanje ili potvrđivanje imenovanja nadležan gradonačelnik, odnosno Skupština, te na koje se ne primjenjuju propisi o državnoj službi u organima uprave Distrikta.
(5) Pomoćnici koordinatora se imenuju sukladno propisima kojima se regulira zapošljavanje u državnoj službi u organima uprave Distrikta.
(6) Glede radno-pravnog statusa koordinatora i njegovih pomoćnika primjenjuju se propisi kojima se regulira državna služba u organima uprave Distrikta.”

Posted in Nalozi supervizora

mapa_brckog

Međunarodna zajednica vjeruje da vlasti Brčkog imaju institucionalne kapacitete da služe građanima Distrikta i da odgovore na izazove sa kojima se oni susreću.


roderick


linije