Nalog supervizora kojim se donosi Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnoj upravi Brčko Distrikta i kojim se rješava status Ureda koordinatora za Brčko Distrikt u Vijeću ministara Bosne i Hercegovine

U sukladnosti sa ovlastima koje su mi date stavcima 8, 10, 11, 13, 36 i 37 Konačne odluke, od 5. ožujka 1999. godine, Arbitražnog tribunala za spor oko međuentitetske linije razgraničenja u oblasti Brčkog („Tribunal za Brčko”);
Pozivajući se na nalog supervizora od 04.04.2006. godine kojim se imenuju članovi Ureda Brčko Distrikta u Vijeću ministara, član 50 Statuta Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine (Službeni glasnik Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine, br. 17/08) i član 33 Zakona o javnoj upravi Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine (Službeni glasnik Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine, br. 19/07 i 2/08);
Podsjećajući na moje pismo od 29.09.2008. godine u kojemu sam tražio da se poništi konkurs koji je objavljen nakon isteka mandata članova Ureda Brčko Distrikta u Vijeću ministara (u daljem tekstu «Ured»), i putem kojeg sam im produžio mandat do 31.12.2008. godine;
Konstatirajući da iskustvo stečeno u radu Ureda u protekle dvije godine ukazuje na to da bi Ured imao koristi od nekih usuglašavanja u njegovoj strukturi i opisu poslova za članove Ureda i da bi djelotvornije vršio svoj mandat i zastupao interese Brčko Distrikta pred institucijama Bosne i Hercegovine;
Uviđajući potrebu da se zakonodavnim aktom definiraju nadležnosti, odgovornosti i status Ureda kao sastavnog dijela javne uprave Brčko Distrikta kako je utvrđeno Statutom Brčko Distrikta;
Izražavajući posvećenost odgovornosti koja proizilazi iz Konačne odluke da osiguram suradnju Brčko Distrikta sa institucijama Bosne i Hercegovine i da institucije Brčko Distrikta funkcioniraju efikasno i po svemu sudeći trajno;
Imajući u vidu potrebu za brzim rješavanjem statusa Ureda u situaciji u kojoj je mandat sadašnjih članova Ureda istekao gotovo u isto vrijeme kada su održani lokalni izbori u Brčko Distriktu i da zakonodavne i izvršne institucije Brčko Distrikta još uvijek nisu uspostavljene;
Nakon što sam se konzultirao sa gradonačelnikom, zamjenikom gradonačelnika, predsjednikom Skupštine i zamjenikom predsjednika Skupštine i predstavnicima svih političkih stranaka koje su zastupljene u Skupštini Distrikta i nakon što sam dobio jednoglasnu potporu za predviđene izmjene i dopune i da se te izmjene i dopune donesu putem naloga supervizora;
Stoga sam odlučio da ovo pitanje riješim putem naloga supervizora što predstavlja najbrži i najprihvatljiviji način;

Stoga ovim putem nalažem sljedeće:
1. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnoj upravi Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Zakon), koji se nalazi u Aneksu ovog naloga supervizora, ovim putem se donosi kao zakon Brčko Distrikta i stupa na snagu danom donošenja ovog naloga supervizora.
2. Ovim nalogom i Zakonom koji se njime donosi ovim putem se stavljaju van snage Nalog supervizora kojim se imenuju članovi Ureda Brčko Distrikta u Vijeću ministara od 04.04.2006. godine i moje pismo od 29.09.2008. godine kojim je izvršena izmjena tog naloga, sa iznimkom stavka (5) izreke tog naloga koji ostaje na snazi.
3. Skupština Brčko Distrikta može naknadno izmijeniti Zakon koji se donosi putem stava (1) ovog naloga supervizora u sukladnosti sa Statutom Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine i Poslovnikom Skupštine Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine.
4. Gradonačelnik Brčko Distrikta i/ili drugi zvaničnici i nadležna tijela donijet će Organizacijski plan Ureda i objaviti konkurse za sva radna mjesta u Uredu najkasnije dva tjedna od dana donošenja ovog naloga supervizora. Sadašnji članovi Ureda obavljat će svoje dužnosti u Uredu dok novi članovi ne budu imenovani na temelju ovog naloga, zakona koji se njim donosi i drugim važećim propisima.
5. Ovaj nalog supervizora stupa na snagu odmah bez daljnjih proceduralnih radnji. Svi javni zvaničnici, državni službenici i namještenici poduzet će sve neophodne mjere kako bi osigurali da ovaj nalog bude u potpunosti proveden.
6. Zakon koji se ovim putem donosi i koji se kao prilog nalazi u Aneksu ovog naloga supervizora će bez odlaganja biti objavljen u Službenom glasniku Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine na službenim jezicima Bosne i Hercegovine koji su mjerodavni za sve namjene.
7. Ovaj nalog supervizora će bez odlaganja biti objavljen u Službenom glasniku Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine.
8. Ovaj nalog supervizora se objavljuje na engleskom jeziku i službenim jezicima
Bosne i Hercegovine. U slučaju bilo kakve nedosljednosti, verzija na engleskom
jeziku je mjerodavna za sve namjene.

dr Raffi Gregorian
supervizor za Brčko Distrikt
prvi zamjenik visokog predstavnika

Posted in Nalozi supervizora

mapa_brckog

Međunarodna zajednica vjeruje da vlasti Brčkog imaju institucionalne kapacitete da služe građanima Distrikta i da odgovore na izazove sa kojima se oni susreću.


roderick


linije